Asanee Wasan

All posts tagged Asanee Wasan

Title: ลาก่อน / Lah Gaun (Farewell)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกว่าสิ่งไหน
Sing tee yao nahn ying gwah sing nai
The thing that has lasted longer than anything else
นั่นก็คือใจที่ฉันให้เธอ
Nun gor keu jai tee chun hai tur
Is the heart that I’ve given you
แต่สิ่งที่ยืนยงมั่นคงเสมอ
Dtae sing tee yeun yong mun kong samur
But the thing that has always remained constant
ก็คือเธอกับความเฉยชา
Gor keu tur gup kwahm choey chah
Is you and your indifference

อ่อนใจกับความเลื่อนลอย
Aun jai gupkwahm leuan loy
I’m weak with the uncertainty
กับความรอคอย จนเหนื่อยจนล้า
Gup kwahm ror koy jon neuay jon lah
With the waiting until I’m tired and exhausted
บัดนี้ มันเกินเวลา
But nee mun gern welah
Now it’s gone on too long

จบแล้ว รักนี้ที่ทนมา
Jop laeo ruk nee tee ton mah
It’s over, this love that has endured
เหนื่อยล้า เพราะรักที่ยาวไกล
Neuay lah pror ruk tee yao glai
I’m exhausted because of my drawn-out love
หนึ่งคำที่อยากจะพูดไป
Neung kum tee yahk ja poot bpai
The one thing I want to say
อยากจะย้ำชัดๆ ครั้งสุดท้าย รักเธอ
Yahk ja yum chut chut krung soot tai ruk tur
I want to repeat it clearly for the last time; I love you

อยากจะใจเย็น มากกว่าวันนี้
Yahk ja jai yen mahk gwah wun nee
I want to be more calm than today
อยากเป็นคนดี ทนได้นานๆ
Yahk bpen kon dee ton dai nahn nahn
I want to be a good person who can endure it for a long time
แต่จะรอเธอ เพื่อเจอวันนั้น
Dtae ja ror tur peua jur wun nun
But if I wait for you to finally meet that day
จะต้องรออีกนานเท่าไหร่
Ja dtaung ror eek nahn tao rai
How much longer must I wait?

เมื่อเธอ…ไม่เคยเข้าใจ
Meua tur mai koey kao jai
When you never understand
ว่าการรอคอยมันเหนื่อยเพียงไหน
Wah gahn ror koy mun neuay piang nai
How tiring waiting is
อย่างนี้คงรอเรื่อยไป
Yahng nee kong ror reuay bpai
I’ll probably continue waiting like this

(*) จบแล้ว รักนี้ที่ทนมา
Jop laeo ruk nee tee ton mah
It’s over, this love that has endured
เหนื่อยล้า เพราะรักที่ยาวไกล
Neuay lah pror ruk tee yao glai
I’m exhausted because of my drawn-out love
จากกันฉันอาจต้องเสียใจ
Jahk gun chun aht dtaung sia jai
If I leave you, I might be sad
แต่วันนี้ฉันขอยอมตัดใจ…จากเธอ
Dtae wun nee chun kor yaum dtut jai jahk tur
But today I want to give you up

หากว่าความจริงเธอไม่มีใจ
Hahk wah kwahm jing tur mai mee jai
If in reality you don’t have any feelings for me
ก็ไม่น่าคิดนานขนาดนั้น
Gor mai nah kit nahn kanaht nun
I shouldn’t think that long
เจ็บที่จริงใจ ให้อยู่นาน
Jep tee jing jai hai yoo nahn
it hurts that the sincerity I’ve given you for so long
แต่เหมือนไม่มีความหมาย
Dtae meuan mai mee kwahm mai
Seems like it’s meaningless

(*)
ลาก่อน
Lah gaun
Farewell

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ;อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล;อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

Title: บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี & วสันต์)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah (Pretty on the Outside)
Year: 1987

ข้าวปลา ไม่กิน
Kao bplah mai gun
You don’t eat your fish and rice
ไม่เดือดร้อน
Mai deuat raun
You’re not stressed
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไอ้ปุยหมาเราเฝ้าเห่าหอน
Ai bpooy mah rao fao hao haun
Your scruffy dog is howling
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

แอบมองทุกวันอกมันร้อน
Aep maung took wun auk mun raun
I secretly look at you every day, your chest is warm
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไร่นาหญ้าเต็มไม่มาถอน
Rai nah yah dtem mai mah taun
The farm is full of grass, but you don’t come to pull it out
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*) นอน นอนๆๆ นอน นอน
Naun naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
Naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
Naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอนกอดหมอน
naun naun naun naun gaut maun
Sleep sleep sleep sleep hugging your pillow
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอนบังอรใส่กลอนนอน
Naun bung aun sai glaun naun
Sleeping beauty locks the door and sleeps
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอน บังอรใส่กลอนกอดหมอน
naun bung aun sai glaun gaut maun
Sleeping beauty locks the door and hugs her pillow

ฝากความ รักมา
Fahk kwahm ruk mah
I give you my love
ไม่ยอกย้อน
Mai yauk yaun
It’s not complicated
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ว่าเธอนิดเดียวก็ทำค้อน
Wah tur nit diao gor tum kaun
I scold you a little, but you roll your eyes
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*)

   

คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

Title: ก็เคยสัญญา / Gor Koey Sunyah (You Once Promised)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล ; วสันต์ โชติกุล)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah
Year: 1987

เป็นมั่นเป็นหมาย
Bpen mun bpen mai
You were certain
ก็เคยสัญญา ช่างพูดง่ายดาย
Gor koey sunyah chahng poot ngai dai
You once promised, you spoke so easily
บอกอย่างนั้น บอกอย่างนี้
Bauk yahng nun bauk yahng nee
Speaking like that, speaking like this
ไม่มี ท่าที อื่นใด
Mai mee tah tee eun dai
You didn’t have any other attitude
กว่าจะรู้ สิ่งเหล่านั้น
Gwah ja roo singn lao nun
By the tme I knew those things
ถึงวัน ก็สายเกินไป
Teung wun gor sai bpai
It was too late

ก็เคยสัญญา ก็ว่ารักกัน
Gor koey sunyah gor wah ruk gun
You once promised that we’d love each other
ก็เคยสัมพันธ์ ก็มั่นก็หมาย
Gor koey supun gor mun gor mai
We once were in a stable relationship
ก็เธอนั้น บอกกับฉัน
Gor tur nun bauk gup chun
You told me
รักกัน เป็นอัน เข้าใจ
Ruk gun bpen un kao jai
You loved me, as I understood it
ไม่เคยคิด ไม่เคยถาม
Mai koey kit mai koey tahm
I never gave it a second thought, I never asked about it
เพราะความที่ฉันมั่นใน รักเธอ
Pror kwahm tee chun mun nai ruk tur
Because the thing I was certain about was your love

(ได้แต่ร้อง)
(Dai dtae raung)
(I can only sing)
(เพลงปลอบใจ ตัวเรา)
(Pleng bplaup jai dtua rao)
(Comforting songs for us)
(ก็เขา มาเปลี่ยนไป หัวใจ)
(Gor kao mah bplian bpai hua jai)
(She changed her mind)
(แม้ วันหนึ่งเคย รักใคร)
(Mae wun neung koey ruk krai)
(Even though she once loved someone one day)
(เขา มาเปลี่ยนไป)
(Kao mah bplian)
(She changed)

(*) ก็บอกกันสักคำ จะได้ทำใจ
Gor bauk gun suk kum ja dai tum jai
Tell me one thing so I can come to terms with this
ก็บอกกันสักคำ จะได้จำไว้
Gor bauk gun suk kum ja dai jum wai
Tell me one thing, I’ll remember
ว่าสิ่งนั้น สิ่งที่ฉัน
Wah sing nun sing tee chun
That the thing, the thing that I
ให้ความสำคัญกับใคร
Hai kwahm sumkun gup krai
Gave importance to someone
ต่อแต่นี้ ไม่มีเหลือ
Dtor dtae nee mai mee leua
From now on, there’s nothing left
ไม่มีแม้ความเข้าใจ ในสัญญา
Mai mee mae kwahm kao jai nai sunyah
There’s not even understanding in the promise

เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
Welah bplian jai kon bplian
Time changes, the human heart changes
ช่างกระไร ใจหนอ ใจคน
Chahng grarai jai nor jai kon
Such is the human heart
เคยเคียงคู่ ลองคิดดู
Koe kiang koo laung kit doo
We used to be close, try thinking about it and see
จะรู้บ้างไหม
Ja roo bahng mai
Will you know?

(*)

Title: เธอปันใจ / Tur Bpun Jai (You’re Dividing Your Heart)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล ; วสันต์ โชติกุล)
Album: สับปะรด / Subparot (Pineapple)
Year: 1990

หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา
Hua jai salai meua tur dern bpai gup kao
My heart shattered when you walked off with him
ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมา
Mai keum neung teung reuang rao tee rao dtahng kon koey sahng mah
Without a word about the memories that we both once created
ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา
Bpraot un dai tee tur ja keun glup mah
For what benefit did you come back?
อย่างห่วงใยและเวทนา เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย
Yahng huang yai lae wettanah meuan glua wah chun ja dtai
Like you’re worried and have pity, like you’re scared I’ll die

(*) ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ ก็กลับไปเสียดีกว่า
Tah ja mah mai mah tung jai gor glup bpai sia dee gwah
Whatever you came for, it’s better if you went back
ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร
Keung glahng kahng kah ao mah hai krai
The remaining middle half, take it and give it to someone else
ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
Mai ruk mai wah dtae yah song sahn mai koey dtaung gahn kon mah hen jai
If you don’t love me, I don’t care, but don’t come feeling sorry for me, I never needed anyone’s sympathy
ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น
Yung mai dtai gor yoo gunbpai gor tao nun
I’m not dead yet, I’m just living on

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
Hahk yoo gup kao yah mee yeuayai gup chun
If you’re with him, don’t keep things going with me
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
Kao ja jep lae chum por gun tah roo wah tur bpun jai
He’ll be hurt enough if he knew you were dividing your heart

(*)

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
Hahk yoo gup kao yah mee yeuayai gup chun
If you’re with him, don’t keep things going with me
อยากให้เธอ รักเขานานนาน ที่มันผ่านมาให้แล้วไป
Yahk hai tur ruk kao nahn nahn tee mun pahn mah hai laeo bpai
I want you to love him for a long time, let go of the past
อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น
Yah baeng jai mah ja ruk kao laeo jong kong mun
Don’t share your heart, if you love him, you must be certain
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
Kao ja jep lae chum por gun tah roo wah tur bpun jai
He’ll be hurt enough if he knew you were dividing your heart

แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ
Saen ja jep lae chum bpai nahn meua roo wah tur bpun jai
I was so hurt for a long time when I realized you were dividing your heart

   

คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี
ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร;อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

Title: นักสู้หัวใจสิงห์ / Nuk Soo Hua Jai Sing (Lion-Hearted Fighter)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี วสันต์)
Album: Song for the 75th anniversary of Singha Boonrawd Brewery
Year: 2004

ไม่เคยมีใคร คนใดที่แพ้ไม่เป็น แต่สิ่งเดียวที่ยากเย็น คือรับได้อย่างดี
Mai koey mee kra kon dai tee pae mai bpen dtae sing diao tee yahk yen keu rup dai yahng dee
There has never been anyone who couldn’t fail, but the one thing that’s difficult is accepting it gracefully
จากเกิดจนตาย มีเกมให้สู้มากมาย มีบางเกมที่ง่ายดาย แต่ที่ยากก็มี
Jahk gert jon dtai mee game hai soo mahk mai mee bahng game tee ngai dai dtae tee yahk gor mee
From birth till death, there’s so many games for us to fight though, some games are simple, but there are hard ones too

(*) เกิดเป็นคนด้วยกาย หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์ สู้ทุกเกม ทุกสิ่ง ไม่มีได้ฟรี
Gert bpen kon duay gai hua jai dtaung bpen yahng sing soo took game took sing mai mee dai free
Born as a person with a body, the heart must be like a lion, fighting every game, everything, nothing is free

(**) จะหยัดจะยืนตะโกน ให้ถึงขอบฟ้า ว่าไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี
Ja yut ja yeun dtagohn hai teung kaup fah wah mai glua arai ja soo duay jai tee mee
Stand up and shout it to the end of the horizon that you’re not scared of anything and you’ll fight with the heart you have
บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ จะแพ้ให้มันรู้ไป
Buak gup riao raeng nai meu dtung jai ja tum hai dee soo yahng nee ja pae hai mun roo bpai
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and you’ll let failure know who’s boss

สิ่งหนึ่งที่คอยเวลา ให้ผู้ท้าทาย ที่ไม่กลัวต้องแพ้พ่าย เดินเข้าไปสู้มัน
Sing neung tee koy welah hai poo tah tai tee mai glua dtaung pae pai dern kao bpai soo mun
The one thing that waits is for a challenger who isn’t afraid of failing to walk up and fight
ปลายทางมันคือรางวัล ที่ค่ายิ่งใหญ่ ที่ประทานให้หัวใจ แด่ผู้กล้าใฝ่ฝัน
Bplai tahng mun keu rahng wun tee kah ying yai tee bpratahn hai hua jai kae poo glah fai fun
The destination is a prize that has great value, that is given only to the heart of a person who dares to dream

(*,**,**,**)

บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ ชัยชนะต้องเป็นของเรา
Buak gup riao raeng nai meu dtuang jai ja tum hai dee soo yahng nee chai chana dtaung bpen kaung rao
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and victory will be yours

Title: ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป / Kor Bpen Kah Raung Baht Took Chaht Bpai (May I Be His Loyal Subject in Each Life)
Artist: Asnee Wasan (อัสนี – วสันต์ โชติกุล)
Album: Song for the King
Year: ??

คนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจ เรื่องราวอันมากมาย ที่ทรงได้ทำ
Kon thai tee tae roo dee nai hua jai reuang rao un mahk mai tee song dai tum
Real Thais know full well in their hearts all the many stories about the things He’s done
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนแผ่นดิน ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม
Neuaybaek pahra poo kon bon paen din dai mee lae dai gin mee kwahm wung ngot ngahm
He was tired, but took on the responsibility so people in this land can have food and have beautiful hope

(*) บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม
Bung kom grahp grahn bpadtiyahn dton jahk jai gee chaht tee gert bpai juk kor dtahm
I prostrate myself and vow from the heart, however many lives I’m born into, I want to follow Him

(**) ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
Kor bpen kah raung baht took chaht bpai
May I be His loyal subject in each life
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ
Maup cheewit duay gai lae jai
I give Him my life, both my body and heart
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร
Ja dtaung neuay lah roy raeng tao rai
However exhausted and weak I am
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป
Ja kor jong ruk puk dee took chaht bpai
I will be faithful in each life

ราชาแห่งไหน ที่มีในนิทาน ที่เด็กเด็กเคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม
Rahchah haeng nai tee mee nai nitahn tee dek dek koey ahn yoo sook sun suay ngahm
Every king in the fairytales that children read live happily and beautifully
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน หลายสิบปีพ้นผ่าน ยังทรงสร้างทำ
Rachah haeng nee tahn song ngahn lae ngahn lai sip bpee pon pahn yung song sahng tum
But this King worked and worked, many decades passed, and He still created and took action

(*,**)

ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า พลานามัยเกษมสำราญ
Kor song ying yeun yong chua fah plahnah mai get same sumrahn
Long live the King in good health and happiness
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล
Kor song ying yeun yong chua fah ying yeun ying yong chua gahn
Long live the King, the more he reigns, the stronger we are

(**)

   
คำร้อง/ทำนอง/ควบคุมการผลิต นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช

Title: ยินดีไม่มีปัญหา / Yin Dee Mai Mee Bpunhah (Happy, No Problem)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี-วสันต์)
Album: ??
Year: ??

สวัสดีครับ
Sawut dee krup
Hello

(*) ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
Krup sawut dee krup pom cheu yin dee mai mee bpunhah
Yes, hello, my name is Happy, no problem
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
Krup sawut dee krup pom cheu yin dee mai mee bpunhah
Yes, hello, my name is Happy, no problem

(*)

การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกี่ยว
Gahn nohn gahn nai mai yoong giao
This matter or that matter, I’m not involved
ยุ่งอยู่คนเดียวก็พอแล้ว
Yoong yoo kon diao gor por laeo
Being busy by myself is enough
พ่อแม่ทำมาไว้เป็นแนว ไอ้ที่ดีแล้วก็ทำไป
Por mae tum mah wai bpen naeo ai tee dee laeo gor tum bpai
Mom and dad have worked and saved, if it’s good, I’ll do it

แม่สั่งให้เรารู้คุณคน ลำบากลำบน อดทนไว้
Mae sung hai rao roo koon kon lumbahk lumbon ot ton wai
Mom ordered us to show gratitude to people, it’s troublesome, but I endure it
ตัวข้ายินดีที่เป็นไทย
Dtua kah yin dee tee bpen thai
I’m happy to be Thai
ผู้ใหญ่มาเยือน ยกมือไหว้
Poo yai mah yeuan yok meu wai
If any adults came to visit, raise your hand

(*,*)

(**) เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
Gert mah bpen yin dee chahng sookee took yahng
I was born happy, so delighted with everything
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอรสอนสั่ง
Por bung ern saun sahng mae bung orn saun sung
Dad happened to teach me to create, Mom was a teacher
เกิดมาดีใจจัง ไม่มุ่งหวังเกินเหตุ
Gert mah dee jai jung mai moong wung gert het
I was born glad, I’m not hoping for anything
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
Kaup prakoon pradet gert mah bpen yindee
Thank you, I was born happy

(*,*)

พ่อสั่งให้ดีให้จงได้ ตั้งอกตั้งใจไม่รอช้า
Por sung hai dee hai jong dai dtung auk dtung jai mai ror chah
Dad ordered me to pay attention and not drag my feet
อันว่ายินดีก็ปรีดา ช่างสุขอุราแสนยินดี
Un wah yin dee gor bpree dah chahng sook oorah saen yin dee
To be happy and delighted, so pleased, my heart is so happy

(*,**,**,**,*,*)

Title: คงเดิม / Kong Derm (Stay the Same)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: สับปะรด / Supbparot (Pineapple)
Year: 1990

กับวันเวลา กับฟ้าที่เปลี่ยน ของบางอย่างก็เปลี่ยนไป
Gup wun welah gup fah tee bplian kaung bahng yahng gor bplian bpai
With time, with the changing sky, some things also change
วันเวลา ยิ่งนานเท่าไร ชีวิตก็เปลี่ยนทุกวัน
Wun welah ying nahn tao rai cheewit gor bplian took wun
The longer time goes on, life changes every day
แต่วันเวลา ก็แพ้บางอย่าง เพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผัน
Dtae wun welah gor pae bahng yahng pror bahng yahng mai bplian pun
But time is defeated by some things, because some things don’t change
ใจของเรา กับความสัมพันธ์ สิ่งนั้นจะอยู่คงทน
Jai kaung rao gup kwahm sumpun sing nun ja yoo kong ton
Our hearts and our connection, those things will last

(*) วันเวลาที่มันเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนชีวิตก็บางหน
Wun welah tee mun bplian bpai ja bplian cheewit gor bahng hon
The changing time will change our lives sometimes
แต่วันเวลาไม่เวลาไม่เคยเปลี่ยนคน ที่มีจิตใจแน่นอน
Dtae wun welah mai welah mai koey bplian kon tee mee jit jai nae naun
But time never changes people who have a determined mind

(∗∗) จะมีอะไรที่ดีไปกว่า ไปกว่าสายตาของเธอ ที่มีแต่ความเข้าใจเสมอ ให้กับฉัน
Ja mee arai tee dee bpai gwah bpai gwah sia dtah kaung tur tee mee dtae kwahm kao jai samur hai gup chun
Is there anything better, better than the look in your eyes that has only understanding towards me, always?
จะมีอะไรที่ดีกว่านี้ หากเรามีหัวใจให้กัน นานเท่านาน ไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจ
Ja mee arai tee dee gwah nee hahk rao mee hua jai hia gun nahn tao nahn mai mee wun tee chun ja bplian jai
Is there anything better than this? If we have feelings for each other, for as long as possible, I’ll never change my mind

(***) หากดวงตะวัน ยังใสสว่าง ฉันก็ยังไม่หวั่นไหว
Hahk duang dtawun yung sai sawahng chun gor yung mai wun wai
If the sun still shines, I won’t be shaken
คืนและวัน จะนานเท่าไร ใจฉันจะอยู่คงเดิม
Keun lae wun ja nahn tao rai jai chun ja yoo kong derm
However long the days and nights last, my heart will stay the same

(*,**,***)

ความรักยังอยู่คงเดิม
Kwahm ruk yung yoo kong derm
Love still stays the same

   
คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ลงเอย / Long Oey (Finish)
Artist: Asanee Wasan
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย บางอย่าง
Dai roo lae dai yin nai kao rai bahng yahng
I found out and heard some bad news
ได้รู้ทุกครั้ง ก็ยังห่วงใย
Dai roo took krung gor yung huang yai
I knew everything, but I was still worried
อย่างน้อยฉันและเธอก็เคยรัก
Yahng noy chun lae tur gor koey ruk
At least you and I were once in love
เคยฝากหัวใจ
Koey fahk hua jai
Once devoted each other our hearts
ยิ่งได้รู้ รู้ว่าเธอไปกับเขาลำบาก
Ying dai roo roo wah tur bpai gup kao lumbahk
The more I realized, realized about you and him, it was difficult
ได้รู้ว่ารักเริ่มจะกลับกลาย
Dai roo wah ruk rerm ja glup glai
I realized that our love began to change
ถ้าทิ้งไว้ไม่นาน ก็คงแยกคงแตกกันไป
Tah ting wai mai nahn gor kong yaek kong dtaek gun bpai
If you’re going to leave me soon, we should probably break up

(*) ทบทวนกันดูสักทีดีไหม และเผื่อใจสักหน่อย
Top tuan gun doo suk tee dee mai lae peua jai suk noy
Wouldn’t it be better to reconsider us? So I can prepare my heart
แล้วนับหนึ่งไปหลักสิบหลักร้อย ค่อยพูดจา
Laeo nup neung bpai luk sip luk roy koy poot jah
And counting from one to ten to one hundred, gradually say it
อย่าให้เหมือนเมื่อคราว ที่เราได้ทำพลาดมา
Yah hai meuan meua krao tee rao dai tum plaht mah
Don’t make it like the time we messed up
ก็อย่าให้ซ้ำ เสียน้ำตา ให้เธอและเขาเข้าใจ
Gor yah hai sum sia num dtah hai tur lae kao kao jai
Don’t make me repeatedly lose tears, I want you and him to understand
และให้อภัยเหมือนที่เคย ลงเอยกันด้วยได้ไหม…
Lae hai apai meuan tee koey long oey gun duay dai mai
And forgive me like you used to, let’s finish things, okay?
ฉันขออย่าให้ซ้ำกันเลย ลงเอยกันด้วยดี
Chun kor yah hai sum gun loey long oey gun duay dee
Please don’t repeat things, let’s finish things amicably

(*)

รักอยู่ที่ใด ทุกข์ใจอกเอ๋ย
Ruk yoo tee dai took jai auk oey
Wherever there’s love, there’s suffering
ขอจงลงเอย ด้วยดี
Kor jong long oey duay dee
Let’s finish things amicably

Title: สิทธิ์ของเธอ / Sit Kaung Tur (Your Right)
Artist: Asanee Wasan
Album: จินตนาการ / Jindtanahgahn (Imagination)
Year: 2002

หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม
Yoot bauk wah ruk suk tee dai mai
Please stop telling me you love me
ถ้าไม่ได้หมายความเพียงแค่ฉัน
Tah mai dai mai kwahm piang kae chun
If you don’t mean only me
หยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงกัน
Yoot bauk dai mai wah kit teung gun
Please stop telling me you miss me
คิดถึงทั้งฉันและใครต่อใคร
Kit teung tung chun lae krai dtor krai
If you’re thinking of both me and everyone else

มันสิทธิ์ของเธอ อยากจะซึ้งจะดีกับใคร
Mun sit kaung tur yahk ja seung ja dee gup krai
It’s your right, if you want to try and impress someone else
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว
Tur gor ploy chun pai mai pen rai kae kon kon diao
You should let me go, it’s okay, I’m just one person

(*) เมื่อคนอย่างเธอเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
Meua kon yahng tur tao rai mun gor mai por
When no matter what, nothing is enough for a girl like you
และคนอย่างฉันก็ทนรับมันไม่ได้
Lae kon yahng chun gor ton rup mun mai dai
And you can’t put up with a guy like me
ให้เธอหมดใจใจฉัน ก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจ
Hai tur mot jai jai chun gor yahk ja dai jahk tur tung jai
If you’re out of feelings for me, I want to leave you with all my heart
รักกันไปส่งๆคงไม่พอ
Ruk gun pai song song kong mai por
Loving me randomly isn’t enough

ฉันขอ
Chun kor
I’m begging you

ให้บอกว่าเราจบกันดีไหม อย่าทำให้ฉันแย่ไปกว่านี้
Hai bauk wah rao job gun dee mai yah tum hai chun yae pai gwah nee
Wouldn’t it be better to tell me we’re over? Don’t make me any worse than this
อยู่ๆกันไปก็คงไม่ดี พอกันแค่นี้ให้มันจบไป
Yoo yoo gun pai gor kong mai dee por gun kae nee hai mun job pai
All the sudden we don’t go so well together, this is enough, let’s end it

(**) เธอก็อยู่ของเธอ เป็นที่รักของใครต่อใคร
Tur gor yoo kaung tur pen tee ruk kaung ruk dtor krai
You live your life as everyone’s lover
เธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนๆเดียว
Tur gor ploy chun pai mai pen rai kae kon kon diao
You should let me go, it’s okay, I’m just one person

(*,**,*)
ฉันขอลา
Chun kor lah
I want to say good-bye