Asanee Wasan

All posts tagged Asanee Wasan

Title: กุ้มใจ / Goom Jai (Upset)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล ; วสันต์ โชติกุล)
Album: สับปะรด / Subparot (Pineapple)
Year: 1990

ไม่รู้ไปโกรธใครมา
Mai roo bpai groht krai mah
I don’t know who you’ve been mad at
ไม่พูดไม่จา
Mai poot mai jah
You don’t speak
ทำหน้าบึ้งตึง
Tum nah beung dteung
You frown
ทำฟืดทำฟัดทำดื้อดึง
Tum feut tum fut tum deu deung
You struggle, you’re stubborn
เพราะใครหรือจึง
Pror krai reu jeung
Because of whom are you
บึ้งตึงบอกมา
Beung dteung bauk mah
Frowning? Tell me
ปวดหัว หรือว่าปวดหลัง
Bpuat hua reu wah bpuat lung
Do you have a headache or a backache?
กินยาหรือยังนะกานดา
Gin yah reu yung na gahndah
Have you taken medicine yet?
ปวดแขนหรือว่าปวดขา
Bpuat kaen reu wah bpuat kah
Does your arm hurt or your leg?
ถามไปถามมา
Tahm bpai tahm mah
I ask and ask
เธอตอบว่ากุ้มใจ
Tur dtaup wah goom jai
You answer that you’re upset

(*) ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใย
Gor pror bpen huang bpen yai
Because you’re worried
ไอ้เราใช่ใคร
Ai rao chai krai
Who am I?
ก็คนรู้จักกัน
Gor kon roo juk gun
We know each other
ใครเขาข่มเหงหรือกีดกัน
Krai kao kom ngay reu geet gun
They harass or impede each other
เธอก็ยืนยันว่าเธอกุ้มใจ
Tur gor yeun yun wah tur goom jai
You emphasize that you’re upset
คำถามถามไปกี่คำ
Kum tahm tahm bpai gee kum
However many times I ask
ทุกคำก็ตอบว่ากุ้มใจ
Took kum gor dtaup wah goom jai
Your every answer is that you’re upset
คนถามก็ชักจะหวั่นไหว
Kon tahm gor chuk ja wun wai
The person asking is getting nervous
ถามมาถามไป
Tahm mah tahm bpai
I ask and ask
ก็กุ้มใจเสียเอง
Gor goom jai sia eng
You’re just upset
กุ้มใจไม่มี ล.ลิง
Goom jai mai mee lor ling
Upset without a ล
กุ้มใจจริงจริง ล.ลิงไม่มี
Goom jai jing jing lor ling mai mee
Seriously upset without an ล
รักเธอ เธอไม่ยินดี
Ruk tur tur mai yin dee
I love you, you’re not happy
ว่าตัวเรานี้ไม่มี ล.ลิง
Wah dtua rao nee mai mee lor ling
That I don’t have a ล
กุ้มใจ กุ้มใจจริงจริง
Goom jai goom jai jing jing
Upset, really upset
กุ้มใจจริงจริง
Goom jai jing jing
Really upset
ล.ลิงไปไหน
Lor ling bpai nai
Where did the ล go?
รักเธอจนสุดหัวใจ
Ruk tur jon soot hua jai
I love you with all my heart
แล้วเหตุอันใด ล.ลิงไม่มี
Laeo het un dai lor ling mai mee
So why is there no ล?

กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ
Goom jai goom jai goom jai goom jai
Upset, upset, upset, upset
กุ้มใจ ใครหนอใคร
Goom jai krai nor krai
Who are you upset at?
กุ้มใจ ใครช่วยที
Goom jai krai chuay tee
You’re upset, someone help
กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ
Goom jai goom jai goom jai goom jai
Upset, upset, upset, upset
กุ้มใจ ใครหนอใคร
Goom jai krai nor krai
Who are you upset at?
กุ้มใจ ใครช่วยที
Goom jai krai chuay tee
You’re upset, someone help

(*)

กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ
Goom jai goom jai goom jai goom jai
Upset, upset, upset, upset
กุ้มใจ ใครหนอใคร
Goom jai krai nor krai
Who are you upset at?
กุ้มใจ ใครช่วยที
Goom jai krai chuay tee
You’re upset, someone help

กุ้มใจไม่มี ล.ลิง
Goom jai mai mee lor ling
You’re upset without a ล
กุ้มใจจริงจริง ล.ลิงไม่มี
Goom jai jing jing lor ling mai mee
You’re really upset, there’s no ล
รักเธอ เธอไม่ยินดี
Ruk tur tur mai yin dee
I love you, but you’re not happy
ว่าตัวเรานี้ไม่มี ล.ลิง
Wah dtua rao nee mai mee lor ling
That I don’t have a ล
กุ้มใจ กุ้มใจจริงจริง
Goom jai goom jai jing jing
Upset, you’re really upset
กุ้มใจจริงจริง
Goom jai jing jing
Really upset
ล.ลิงไปไหน
Lor ling bpai nai
Where did the ล go?

   

เนื้อร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

   

This song doesn’t really translate well since it references the Thai spelling that doesn’t really have an English equivalent

Title: ทำดีได้ดี / Tum Dee Dai Dee (What Goes Around Comes Around)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล; วสันต์ โชติกุล)
Album: กระดี่ได้น้ำ / Gra Dee Dai Num (A Fish Gets Water)
Year: 1988

หากเราคิดอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นทางสู่ความสำเร็จ
Hahk rao kit arai suk yahng peua bpen tahng soo kwahm sumret
If we think of something as a path to success
หากเราคิดจะทำให้เสร็จ อย่าพูดเท็จกับตัวของเรา
Hahk rao kit ja tum hai set yah poot tet gup dtua kaung rao
If we think of doing something to completion, don’t lie to yourself
อย่างน้อยเราควรต้องดู เพื่อจะรู้ว่าดีหรือไม่
Yahng noy rao kuan dtaung doo peua ja roo wah dee reu mai
We should at least take a look at it to know if it’s good or not
หากต้องทำแล้วเบียดเบียนใคร ไม่ทำ
Hahk dtaung tum laeo biat bian krai mai tum
If doing it will exploit anyone, then we shouldn’t do it

(*) เมื่อชีวิตคือการก้าวเดิน เรื่องสรรเสริญ คือความยิ่งใหญ่
Meua cheewit keu gahn gao dern reuang sun sern keu kwahm ying yai
When life is a journey, admirable things are important
เมื่อชีวิตคือการก้าวไป ประดับไว้ทำดีได้ดี
Meua cheewit keu gahn gao bpai bpradup wai tum dee dai dee
When life is moving forward, decorate it, what goes around, comes around

(**) ตอกย้ำ ทำดี ได้ดี สิ่งนี้ ที่เป็น ศักดิ์ศรี
Dauk yum tum dee dai dee sing nee tee bpen suk see
I’m emphasizing this, what goes around, comes around, this is honor
รู้แล้วทำดีเข้าไป ถึงไหนก็ไม่มีโง่
Roo laeo tum dee kao bpai teung nai gor mai mee ngoh
I know if I do good, no matter the extent, it’s not stupid
เกิดเป็นคนทนโท่ ทำดี โอ้โฮ ได้ดี
Gert bpen kon ton toh tum dee oh hoh dai dee
We were obviously born human, what goes around comes around

หากปัญหายังมาสุมอยู่ เท่ากับรู้ความดีนั้นห่าง
Hahk bpunhah yung mah soom yoo tao gup roo kwahm dee nun hahng
If problems are still piling up, we know goodness is distant
หากไม่คิดจะทำเสียบ้าง ไม่มีทางทำดีได้ดี
Hahk mai kit ja tum sia bahng mai mee tahng tum dee dai dee
If we don’t think of doing anything, there’s no way we can get goodness back in return

(*, **)

ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี ทำ..ดี ได้..ดี
Tum dee dai dee tum dee dai dee tum dee dai dee tum dee dai dee
What goes around comes around, what goes around comes around, what goes around comes around, what goes around comes around

Title: รักใครไม่เป็น / Ruk Krai Mai Bpen (I Can’t Love Anyone)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี – วสันต์ โชติกุล)
Album: OST บ่วงรักกามเทพ / Buang Ruk Gahm Tep
Year: 2009

คิดใช่ไหม ว่าสิ่งที่ฉันทำ
Kit chai mai wah sing tee chun tum
You think that the things I do
ดูเหมือนคนใจดำ ไม่แคร์เธอบ้างเลย
Doo meuan kon jai dum mai care tur bahng loey
Seem like someone with a black heart who doesn’t care about you, right?
นานเพียงใด ก็ดูฉันเฉยเมย
Nahn piang dai gor doo chun choey moey
However long it’s been, you look at me nonchalantly
ไม่คิดที่จะเอ่ยให้เธอได้รู้ใจ
Mai kit tee ja oey hai tur dai roo jai
I’ve never thought of speaking and letting you know my heart

(*) ทำเธอเจ็บปวด ขอโทษที
Tum tur jep bpuat kor toht tee
I’m sorry for hurting you
แต่เธอไม่มีวันเข้าใจ ว่ามันเจ็บกว่า
Dtae tur mai mee wun kao jai wah mun jep gwah
But you’ll never understand how much more it hurt
เธอมากเท่าไหร่ ที่ต้องทำไปอย่างนั้น
Tur mahk tao rai tee dtaung tum bpai yahng nun
Me to have to act like that

(**) ก็คนอย่างฉันรักใครไม่เป็น
Gor kon yahng chun ruk krai mai bpen
Someone like me can’t love anyone
ไม่ต้องมาเห็นหรอกน้ำตา
Mai dtaung mah hen rauk num dtah
You don’t have to see my tears
ให้มันตายไปช้าๆ กับหัวใจเดียวดาย
Hai mun dtai bpai chah chah gup hua jai diao dai
Let me slowly die with my lonely heart

(***) ไม่ต้องมารู้ ฉันเป็นยังไร
Mai dtaung mah roo chun bpen yung rai
You don’t have to know how I am
แค่ปล่อยให้ใจฉันมันละลาย
Kae bploy hai jai chun mun lalai
Just let my heart melt away
ทรมานแค่ไหน ช่างมันอย่าสนใจเลย
Toramahn kae nai chahng mun yah son jai loey
However much torture it is, screw it, don’t pay any attention

ทุกๆ ครั้งที่เรานั้นพบกัน
Took took krung tee rao nun pob gun
Every time we meet
แม้ว่าใจจะสั่น แต่จะไม่พูดไป
Mae wah jai ja sun dtae ja mai poot bpai
Even though my heart pounds, I don’t speak
ให้เธอมอง เป็นคนไร้หัวใจ
Hai tur maung bpen kon rai hua jai
I let you see me as someone without a heart
แต่ฉันจะไม่ให้ ให้เธอมาฝืนทน
Dtae chun ja mai hai hai tur mah feun ton
But I won’t make you endure this

(*,**,***,**,***)

อย่ามารู้ว่าฉันรักเธอเลย ไม่จำเป็น
Yah mah roo wah chun ruk tur loey mai jum bpen
Don’t realize that I love you, there’s no need

Title: ใจเย็นเย็น / Jai Yen Yen (Calm Down)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี-วสันต์ โชติกุล)
Album: [Single]
Year: 2019

เหนื่อยกันไหม ถอนหายใจกันทุกวัน
Neuay gun mai taun hai jai gun took wun
Are you tired of me? You sigh at me every day
บ่อยกว่าตังค์ ถอนมันทุกห้านาที
Boy gwah dtung taun mun took hah nahtee
More often than you withdraw money; you do it every five minutes
เหนื่อยไปไหม คิดว่าโลกมันไม่ดี
Neuay bpai mai kit wah lohk mun mai dee
Aren’t you tired of thinking the world is bad?
ถอนกันบ่อยแบบนี้ สักวันคงเป็นเฮอริเคน
Taun gun boy baep nee suk wun kon gbpen hurricane
Sighing at me so often like this, some day it’s going to be a hurricane

แค่ทำงานก็บ่น ขับรถก็ยังจะบ่น
Kae tum ngahn gor bn kup rot gor yung ja bon
Just working, you complain, driving, you’ll still complain
ดูหนังฟังเพลงก็บ่น แล้วก็ถอนใจ
Doo nung fung pleng gor bon laeo gor taun jai
Watching a movie or listening to music, you complain, then sigh
พูดอะไรก็ผิด ความคิดไม่เหมือนก็ว่า
Poot arai gor pit kwahm kit mai meuan gor wah
Whatever I say is wrong, if our thoughts are different, you criticize me
คิ้
วจ๋า อย่าเพิ่งขมวดจะได้ไหม
Kiew jah yah perng kamuat ja dai mai
Please don’t furrow your eyebrows yet

(*) ใจเย็น ๆ อย่าใจร้อน
Jai yen yen yah jai raun
Calm down, don’t get flustered
ค่อย ๆ ถอน ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจ
Koy koy taun koy koy paun lom hai jai
Exhale slowly, gradually release your breath
โลกร้อนแล้ว อย่าร้อนใจ
Lohk raun laeo yah raun jai
The world is already hot, don’t let your heart get heated
ขอได้ไหม ให้เธอได้ใจเย็น ๆ
Kor dai mai hai tur dai jai yen yen
Could I ask you to calm down?

เหนื่อยก็พัก ด้วยรักและความห่วงใย
Neuay gor puk duay ruk lae kwahm huang yai
If you’re tired, then rest with my love and concern
เรื่องขัดใจ ก็ให้อภัยกันดีกว่า
Reuang kut jai gor hai apai gun dee gwah
It’s better to forgive offensive situations
หลับตานอน พักเรื่องร้อนเรื่องปัญหา
Lup dtah naun puk reuang raun reuang bunhah
Sleep away the stressful situations and problems
ผ่อนใจเธอลงมา ก่อนจะกลายเป็น เฮอริเคน
Paun jai tur long mah gaun ja glai bpen hurricane
Relax your heart before it becomes a hurricane

ทะเลาะกันไป หัวเราะกันไป อะไรก็ยอมให้เธอ นะ
Talor gun bpai hua ror gun bpai arai gor yaum hai tur na
Whether we argue or laugh together, it’s up to you
ไม่ต้องอะไร แค่เธอมีใจ จะเอายังไงก็เอา เหอะ
Mai dtaung arai kae tur mee jai ja ao yung ngai gor ao hur
I don’t need anything, just for you to have feelings for me, whatever you want, take it
เคยเยอะยังไง ก็ลดลงไป อะไรก็คงจะดี นะ
Koey yur yung ngai gor lot long bpai arai gor kong ja dee na
Whatever was once too much, lessen it, everything will be good
เธออย่าเพิ่ง ถมึงทึงได้ไหม
Tur yah perng tameung teung dai mai
Please don’t be so savage

(*)

โกรธทุกวัน ฉันกลัวเธอเหนื่อย
groht took wun chun glua tur neuay
You’re angry every day, I’m scared you’re tired of it
เฉื่อยสักวัน บรรเทาความกุ้มใจ
Cheuay suk wun buntao kwahm goom jai
Slow it down for a day, ease your worries
ชีวิตไม่เลวร้าย อะไรขนาดนั้น
Cheewit mai leo rai arai kanaht nun
Life isn’t that terrible

สูดหายใจสักทีแล้วผ่อน
Soot hai jai suk tee laeo paun
Take a deep breath, then relax
ก่อนวู่วามผิดพลั้งไม่ตั้งใจ
Gaun woo wahm pit plung mai dtung jai
Before you make an unintentional mistake in your haste
ชีวิตไม่เลวร้าย อะไรขนาดนั้น..น้า..
Cheewit mai leo rai arai kanaht nun nah
Life isn’t that terrible

หายใจเข้า หายใจออก
Hai jai kao hai jai auk
Breathe in, breathe out
หายใจเข้า แล้วก็หายใจออก
Hai jai kao laeo gor hai jai auk
Breathe in, then breathe out
หายใจเข้า หายใจออก
Hai jai kao hai jai auk
Breathe in, breathe out
(เดือดเนื้อร้อนใจ นิ่งไว้เสียบ้าง
(Deuat neua raun jai ning wai siang bahng
(Calm down from your anxiety
ปัญหาทุกอย่าง มันต้องมีทางออก)
Bpunhah took yahng mun dtaung mee tahng auk)
Every problem must have a solution)

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง / อัสนี โชติกุล

   
What a lovely song from Thailand’s most famous music-for-life brother duo, with a humorous music video reminding us to slow it down and not sweat the small stuff 🙂

Title: ลาก่อน / Lah Gaun (Farewell)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกว่าสิ่งไหน
Sing tee yao nahn ying gwah sing nai
The thing that has lasted longer than anything else
นั่นก็คือใจที่ฉันให้เธอ
Nun gor keu jai tee chun hai tur
Is the heart that I’ve given you
แต่สิ่งที่ยืนยงมั่นคงเสมอ
Dtae sing tee yeun yong mun kong samur
But the thing that has always remained constant
ก็คือเธอกับความเฉยชา
Gor keu tur gup kwahm choey chah
Is you and your indifference

อ่อนใจกับความเลื่อนลอย
Aun jai gupkwahm leuan loy
I’m weak with the uncertainty
กับความรอคอย จนเหนื่อยจนล้า
Gup kwahm ror koy jon neuay jon lah
With the waiting until I’m tired and exhausted
บัดนี้ มันเกินเวลา
But nee mun gern welah
Now it’s gone on too long

จบแล้ว รักนี้ที่ทนมา
Jop laeo ruk nee tee ton mah
It’s over, this love that has endured
เหนื่อยล้า เพราะรักที่ยาวไกล
Neuay lah pror ruk tee yao glai
I’m exhausted because of my drawn-out love
หนึ่งคำที่อยากจะพูดไป
Neung kum tee yahk ja poot bpai
The one thing I want to say
อยากจะย้ำชัดๆ ครั้งสุดท้าย รักเธอ
Yahk ja yum chut chut krung soot tai ruk tur
I want to repeat it clearly for the last time; I love you

อยากจะใจเย็น มากกว่าวันนี้
Yahk ja jai yen mahk gwah wun nee
I want to be more calm than today
อยากเป็นคนดี ทนได้นานๆ
Yahk bpen kon dee ton dai nahn nahn
I want to be a good person who can endure it for a long time
แต่จะรอเธอ เพื่อเจอวันนั้น
Dtae ja ror tur peua jur wun nun
But if I wait for you to finally meet that day
จะต้องรออีกนานเท่าไหร่
Ja dtaung ror eek nahn tao rai
How much longer must I wait?

เมื่อเธอ…ไม่เคยเข้าใจ
Meua tur mai koey kao jai
When you never understand
ว่าการรอคอยมันเหนื่อยเพียงไหน
Wah gahn ror koy mun neuay piang nai
How tiring waiting is
อย่างนี้คงรอเรื่อยไป
Yahng nee kong ror reuay bpai
I’ll probably continue waiting like this

(*) จบแล้ว รักนี้ที่ทนมา
Jop laeo ruk nee tee ton mah
It’s over, this love that has endured
เหนื่อยล้า เพราะรักที่ยาวไกล
Neuay lah pror ruk tee yao glai
I’m exhausted because of my drawn-out love
จากกันฉันอาจต้องเสียใจ
Jahk gun chun aht dtaung sia jai
If I leave you, I might be sad
แต่วันนี้ฉันขอยอมตัดใจ…จากเธอ
Dtae wun nee chun kor yaum dtut jai jahk tur
But today I want to give you up

หากว่าความจริงเธอไม่มีใจ
Hahk wah kwahm jing tur mai mee jai
If in reality you don’t have any feelings for me
ก็ไม่น่าคิดนานขนาดนั้น
Gor mai nah kit nahn kanaht nun
I shouldn’t think that long
เจ็บที่จริงใจ ให้อยู่นาน
Jep tee jing jai hai yoo nahn
it hurts that the sincerity I’ve given you for so long
แต่เหมือนไม่มีความหมาย
Dtae meuan mai mee kwahm mai
Seems like it’s meaningless

(*)
ลาก่อน
Lah gaun
Farewell

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ;อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล;อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

Title: บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี & วสันต์)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah (Pretty on the Outside)
Year: 1987

ข้าวปลา ไม่กิน
Kao bplah mai gun
You don’t eat your fish and rice
ไม่เดือดร้อน
Mai deuat raun
You’re not stressed
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไอ้ปุยหมาเราเฝ้าเห่าหอน
Ai bpooy mah rao fao hao haun
Your scruffy dog is howling
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

แอบมองทุกวันอกมันร้อน
Aep maung took wun auk mun raun
I secretly look at you every day, your chest is warm
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไร่นาหญ้าเต็มไม่มาถอน
Rai nah yah dtem mai mah taun
The farm is full of grass, but you don’t come to pull it out
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*) นอน นอนๆๆ นอน นอน
Naun naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
Naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
Naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอนกอดหมอน
naun naun naun naun gaut maun
Sleep sleep sleep sleep hugging your pillow
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอนบังอรใส่กลอนนอน
Naun bung aun sai glaun naun
Sleeping beauty locks the door and sleeps
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอน บังอรใส่กลอนกอดหมอน
naun bung aun sai glaun gaut maun
Sleeping beauty locks the door and hugs her pillow

ฝากความ รักมา
Fahk kwahm ruk mah
I give you my love
ไม่ยอกย้อน
Mai yauk yaun
It’s not complicated
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ว่าเธอนิดเดียวก็ทำค้อน
Wah tur nit diao gor tum kaun
I scold you a little, but you roll your eyes
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*)

   

คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

Title: ก็เคยสัญญา / Gor Koey Sunyah (You Once Promised)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล ; วสันต์ โชติกุล)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah
Year: 1987

เป็นมั่นเป็นหมาย
Bpen mun bpen mai
You were certain
ก็เคยสัญญา ช่างพูดง่ายดาย
Gor koey sunyah chahng poot ngai dai
You once promised, you spoke so easily
บอกอย่างนั้น บอกอย่างนี้
Bauk yahng nun bauk yahng nee
Speaking like that, speaking like this
ไม่มี ท่าที อื่นใด
Mai mee tah tee eun dai
You didn’t have any other attitude
กว่าจะรู้ สิ่งเหล่านั้น
Gwah ja roo singn lao nun
By the tme I knew those things
ถึงวัน ก็สายเกินไป
Teung wun gor sai bpai
It was too late

ก็เคยสัญญา ก็ว่ารักกัน
Gor koey sunyah gor wah ruk gun
You once promised that we’d love each other
ก็เคยสัมพันธ์ ก็มั่นก็หมาย
Gor koey supun gor mun gor mai
We once were in a stable relationship
ก็เธอนั้น บอกกับฉัน
Gor tur nun bauk gup chun
You told me
รักกัน เป็นอัน เข้าใจ
Ruk gun bpen un kao jai
You loved me, as I understood it
ไม่เคยคิด ไม่เคยถาม
Mai koey kit mai koey tahm
I never gave it a second thought, I never asked about it
เพราะความที่ฉันมั่นใน รักเธอ
Pror kwahm tee chun mun nai ruk tur
Because the thing I was certain about was your love

(ได้แต่ร้อง)
(Dai dtae raung)
(I can only sing)
(เพลงปลอบใจ ตัวเรา)
(Pleng bplaup jai dtua rao)
(Comforting songs for us)
(ก็เขา มาเปลี่ยนไป หัวใจ)
(Gor kao mah bplian bpai hua jai)
(She changed her mind)
(แม้ วันหนึ่งเคย รักใคร)
(Mae wun neung koey ruk krai)
(Even though she once loved someone one day)
(เขา มาเปลี่ยนไป)
(Kao mah bplian)
(She changed)

(*) ก็บอกกันสักคำ จะได้ทำใจ
Gor bauk gun suk kum ja dai tum jai
Tell me one thing so I can come to terms with this
ก็บอกกันสักคำ จะได้จำไว้
Gor bauk gun suk kum ja dai jum wai
Tell me one thing, I’ll remember
ว่าสิ่งนั้น สิ่งที่ฉัน
Wah sing nun sing tee chun
That the thing, the thing that I
ให้ความสำคัญกับใคร
Hai kwahm sumkun gup krai
Gave importance to someone
ต่อแต่นี้ ไม่มีเหลือ
Dtor dtae nee mai mee leua
From now on, there’s nothing left
ไม่มีแม้ความเข้าใจ ในสัญญา
Mai mee mae kwahm kao jai nai sunyah
There’s not even understanding in the promise

เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
Welah bplian jai kon bplian
Time changes, the human heart changes
ช่างกระไร ใจหนอ ใจคน
Chahng grarai jai nor jai kon
Such is the human heart
เคยเคียงคู่ ลองคิดดู
Koe kiang koo laung kit doo
We used to be close, try thinking about it and see
จะรู้บ้างไหม
Ja roo bahng mai
Will you know?

(*)

Title: เธอปันใจ / Tur Bpun Jai (You’re Dividing Your Heart)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล ; วสันต์ โชติกุล)
Album: สับปะรด / Subparot (Pineapple)
Year: 1990

หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา
Hua jai salai meua tur dern bpai gup kao
My heart shattered when you walked off with him
ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมา
Mai keum neung teung reuang rao tee rao dtahng kon koey sahng mah
Without a word about the memories that we both once created
ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา
Bpraot un dai tee tur ja keun glup mah
For what benefit did you come back?
อย่างห่วงใยและเวทนา เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย
Yahng huang yai lae wettanah meuan glua wah chun ja dtai
Like you’re worried and have pity, like you’re scared I’ll die

(*) ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ ก็กลับไปเสียดีกว่า
Tah ja mah mai mah tung jai gor glup bpai sia dee gwah
Whatever you came for, it’s better if you went back
ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร
Keung glahng kahng kah ao mah hai krai
The remaining middle half, take it and give it to someone else
ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
Mai ruk mai wah dtae yah song sahn mai koey dtaung gahn kon mah hen jai
If you don’t love me, I don’t care, but don’t come feeling sorry for me, I never needed anyone’s sympathy
ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น
Yung mai dtai gor yoo gunbpai gor tao nun
I’m not dead yet, I’m just living on

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
Hahk yoo gup kao yah mee yeuayai gup chun
If you’re with him, don’t keep things going with me
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
Kao ja jep lae chum por gun tah roo wah tur bpun jai
He’ll be hurt enough if he knew you were dividing your heart

(*)

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
Hahk yoo gup kao yah mee yeuayai gup chun
If you’re with him, don’t keep things going with me
อยากให้เธอ รักเขานานนาน ที่มันผ่านมาให้แล้วไป
Yahk hai tur ruk kao nahn nahn tee mun pahn mah hai laeo bpai
I want you to love him for a long time, let go of the past
อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น
Yah baeng jai mah ja ruk kao laeo jong kong mun
Don’t share your heart, if you love him, you must be certain
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
Kao ja jep lae chum por gun tah roo wah tur bpun jai
He’ll be hurt enough if he knew you were dividing your heart

แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ
Saen ja jep lae chum bpai nahn meua roo wah tur bpun jai
I was so hurt for a long time when I realized you were dividing your heart

   

คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี
ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร;อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

Title: นักสู้หัวใจสิงห์ / Nuk Soo Hua Jai Sing (Lion-Hearted Fighter)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี วสันต์)
Album: Song for the 75th anniversary of Singha Boonrawd Brewery
Year: 2004

ไม่เคยมีใคร คนใดที่แพ้ไม่เป็น แต่สิ่งเดียวที่ยากเย็น คือรับได้อย่างดี
Mai koey mee kra kon dai tee pae mai bpen dtae sing diao tee yahk yen keu rup dai yahng dee
There has never been anyone who couldn’t fail, but the one thing that’s difficult is accepting it gracefully
จากเกิดจนตาย มีเกมให้สู้มากมาย มีบางเกมที่ง่ายดาย แต่ที่ยากก็มี
Jahk gert jon dtai mee game hai soo mahk mai mee bahng game tee ngai dai dtae tee yahk gor mee
From birth till death, there’s so many games for us to fight though, some games are simple, but there are hard ones too

(*) เกิดเป็นคนด้วยกาย หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์ สู้ทุกเกม ทุกสิ่ง ไม่มีได้ฟรี
Gert bpen kon duay gai hua jai dtaung bpen yahng sing soo took game took sing mai mee dai free
Born as a person with a body, the heart must be like a lion, fighting every game, everything, nothing is free

(**) จะหยัดจะยืนตะโกน ให้ถึงขอบฟ้า ว่าไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี
Ja yut ja yeun dtagohn hai teung kaup fah wah mai glua arai ja soo duay jai tee mee
Stand up and shout it to the end of the horizon that you’re not scared of anything and you’ll fight with the heart you have
บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ จะแพ้ให้มันรู้ไป
Buak gup riao raeng nai meu dtung jai ja tum hai dee soo yahng nee ja pae hai mun roo bpai
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and you’ll let failure know who’s boss

สิ่งหนึ่งที่คอยเวลา ให้ผู้ท้าทาย ที่ไม่กลัวต้องแพ้พ่าย เดินเข้าไปสู้มัน
Sing neung tee koy welah hai poo tah tai tee mai glua dtaung pae pai dern kao bpai soo mun
The one thing that waits is for a challenger who isn’t afraid of failing to walk up and fight
ปลายทางมันคือรางวัล ที่ค่ายิ่งใหญ่ ที่ประทานให้หัวใจ แด่ผู้กล้าใฝ่ฝัน
Bplai tahng mun keu rahng wun tee kah ying yai tee bpratahn hai hua jai kae poo glah fai fun
The destination is a prize that has great value, that is given only to the heart of a person who dares to dream

(*,**,**,**)

บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี สู้อย่างนี้ ชัยชนะต้องเป็นของเรา
Buak gup riao raeng nai meu dtuang jai ja tum hai dee soo yahng nee chai chana dtaung bpen kaung rao
Add the strength in your hand and the intention to do your best, fight like this and victory will be yours

Title: ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป / Kor Bpen Kah Raung Baht Took Chaht Bpai (May I Be His Loyal Subject in Each Life)
Artist: Asnee Wasan (อัสนี – วสันต์ โชติกุล)
Album: Song for the King
Year: ??

คนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจ เรื่องราวอันมากมาย ที่ทรงได้ทำ
Kon thai tee tae roo dee nai hua jai reuang rao un mahk mai tee song dai tum
Real Thais know full well in their hearts all the many stories about the things He’s done
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนแผ่นดิน ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม
Neuaybaek pahra poo kon bon paen din dai mee lae dai gin mee kwahm wung ngot ngahm
He was tired, but took on the responsibility so people in this land can have food and have beautiful hope

(*) บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม
Bung kom grahp grahn bpadtiyahn dton jahk jai gee chaht tee gert bpai juk kor dtahm
I prostrate myself and vow from the heart, however many lives I’m born into, I want to follow Him

(**) ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
Kor bpen kah raung baht took chaht bpai
May I be His loyal subject in each life
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ
Maup cheewit duay gai lae jai
I give Him my life, both my body and heart
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร
Ja dtaung neuay lah roy raeng tao rai
However exhausted and weak I am
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป
Ja kor jong ruk puk dee took chaht bpai
I will be faithful in each life

ราชาแห่งไหน ที่มีในนิทาน ที่เด็กเด็กเคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม
Rahchah haeng nai tee mee nai nitahn tee dek dek koey ahn yoo sook sun suay ngahm
Every king in the fairytales that children read live happily and beautifully
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน หลายสิบปีพ้นผ่าน ยังทรงสร้างทำ
Rachah haeng nee tahn song ngahn lae ngahn lai sip bpee pon pahn yung song sahng tum
But this King worked and worked, many decades passed, and He still created and took action

(*,**)

ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า พลานามัยเกษมสำราญ
Kor song ying yeun yong chua fah plahnah mai get same sumrahn
Long live the King in good health and happiness
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล
Kor song ying yeun yong chua fah ying yeun ying yong chua gahn
Long live the King, the more he reigns, the stronger we are

(**)

   
คำร้อง/ทำนอง/ควบคุมการผลิต นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช