Gift My Project

All posts tagged Gift My Project

Title: อะไรจะดีกว่านี้ / Arai Ja Dee Gwah Nee (What Could Be Better?)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2014

อากาศกำลังพอดี ทะเลก็เป็นสีคราม
Ahgaht gumlung por dee talay gor bpen see krahm
The weather is perfect, the sea is indigo
ฟ้าก็ดูงดงาม ก็ดูสวยงามมากกว่าทุกๆวัน
Fah gor doo ngot ngahm gor doo suay ngahm mahk gwah took took wun
The sky looks beautiful, it looks prettier than any other day

เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ บรรยากาศเป็นใจที่มี
Rao yoo duay gun dtrong nee bunyahgaht bpen jai tee mee
We’re right here together, the atmosphere reflects our hearts
เพียงฉันและเธอ ฉันและเธอ เราอยู่กันเพียงสองคน
Piang chun lae tur chun lae tur rao yoo gun piang saung kon
Just you and me, you and me, just the two of us

(*) ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว อยากจะขอแค่เพียงเท่านี้
Mai dtaung gahn arai eek laeo yahk ja kor kae piang tao nee
I don’t need anything else, this is all I ask for
แค่ใช้เวลาที่มีกับคนที่สำคัญ
Kae chai welah tee mee gup kon tee sumkun
Just to spend the time I have with an important person

(**) อะไรที่มันจะดีไปกว่านี้อีก มันก็ไม่เท่า
Arai tee mun ja dee bpai gwah nee eek mun gor mai tao
What could be better than this? There’s no comparison
ในช่วงเวลาของเรา ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้
Nai chuang welah kaung rao tee yoo duay gun dtrong nee
To our time together right now
และมันจะดี จะดียิ่งกว่านี้อีก หากคำว่ารัก
Lae mun ja dee ja dee ying gwah nee eek hahk kum wah ruk
And the only think that would make it even better is if I tell you I love you
ที่ฉันบอกเธอ และเธอก็พร้อมรับมันเอาไว้อยู่ในหัวใจ
Tee chun bauk tur lae tur gor praum rup mun ao wai yoo nai hua jai
And you’re ready to accept me into your heart

ก็อยากจะบอกมานาน แต่ขาดโอกาสดีๆ
Gor yahk ja bauk mah nahn dtae kaht ohgaht dee dee
I’ve wanted to tell you for so long, but I’ve never had the best chance
วันนี้อะไร อะไรในทุกๆอย่างมันช่างเป็นใจ
Wun nee arai arai nai took took yahng mun chahng bpen jai
Today every single thing is just as I had hoped

(*,**,**)

   

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)

Title: แล้วเจอกัน / Laeo Jur Gun (See You Later)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2017

แล้วเจอกันนะ แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกครั้ง
Laeo jur gun na laeo rao koy mah jur gun eek krung
See you later, we’ll meet again
จะเฝ้ารอถึงวัน จะเฝ้ารอวันนั้น
Ja fao ror teung wun ja fao ror wun nun
I’ll wait for the day, I’ll wait for that day
เราห่างกันไกลอย่างนี้ ก็อาจจะมีบางที
Rao hahng gun glai yahng nee gor aht ja mee bahng tee
Being separated like this, there might be some times
ที่ฉันเองก็คิดไป
Tee chun eng gor kit bpai
That I think

กลัวว่าจะมีใคร ทำให้ใจเธอเปลี่ยนไป
Glua wah ja mee krai tum hai jai tur bplian bpai
I’m afraid there will be someone who changes your heart
ในวันที่เราต้องไกลกันอย่างนี้
Nai wun tee rao dtaung glau gun yahng nee
When we’re far apart like this

(*) โปรดอย่าหวั่นไหวให้กับใคร ที่อยู่ตรงนั้น
Bproht yah wun wai hai gup krai tee yoo dtrong nun
Please don’t be shaken by anyone over there
เพราะฉันยังหวั่นใจกลัวใครเดินเข้ามา
Pror chun yung wun jai glua krai dern kao mah
Because I’m still nervous, afraid someone will show up
แต่ฉันก็เชื่อใจ ว่าเธอยังรักกันอยู่
Dtae chun gor cheua jai wah tur yung ruk gun yoo
But I trust that you still love me
เรายังมีกันเสมอ แม้ห่างไกลสักเพียงใด
Rao yung mee gun samur mae hahng glai suk piang dai
We always still have each other, no matter how far apart we are
จะไม่หวั่นไหวให้กับใคร ที่อยู่ตรงนี้
Ja mai wun wai hai gup krai tee yoo dtrong nee
I won’t be shaken by anyone over here
ฉันสัญญาจากใจ ยังคงเหมือนเดิม
Chun sunyah jahk jai yung kong meuan derm
I promise from my heart I’ll still be the same
จะเก็บใจเอาไว้ ให้เพียงแค่เธอ แค่เธอ เท่านั้น
Ja gep jai ao wai hai piang kae tur kae tur tao nun
I’ll keep my heart for you alone, just for you
แล้วเจอกกันอีกครั้งหนึ่ง
Laeo jur gun eek krung neung
And we’ll meet again

ยังคงเฝ้ารอแต่เธอเท่านั้น อยู่ตรงนั้น
Yung kong fao ror dtae tur tao nun yoo dtrong nun
I’m still waiting only for you, right there
ให้เธอดูแลตัวเองให้ดี
Hai tur doo lae dtua eng hai dee
Take good care of yourself
ฉันจะเฝ้ารอแต่เธอ ตรงนี้ไม่ต้องห่วง
Chun ja fao ror dtae tur dtrong nee mai dtaung huang
I’m waiting only for you, right here, there’s no need to worry
จะทนกับความเหงา
Ja ton gup kwahm ngao
I’ll endure the loneliness

(*)

แล้วเจอกันนะ
Laeo jur gun na
See you later

   

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)

Title: ยังเป็นของเธอ / Yung Bpen Kaung Tur (Still Yours)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2016/span>

กี่ครั้ง ที่ฉัน ฉันทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆ
Gee krung tee chun chun tum hai tur pit wung sum sum
How many times have I, I disappointed you over and over?
ฉันทำให้เธอต้องเสียใจ กับเรื่องราวเดิมๆ ทุกที
Chun tum hai tur dtaung sia jai gup reuang rao derm derm took tee
I make you sad with the same issues every time
ก็รู้ว่าฉัน ที่ทำให้เธอเหนื่อยใจ มันไม่ดี
Gor roo wah chun tee tum hai tur neuay jai mun mai dee
I know that I exhaust you, it’s not good
เวลาที่ฉันเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ค่อย จะได้เลย
Welah tee chun bpen yahng nee bplian bplaeng dtua eng mai koy ja dai loey
When I’m like this, I can’t really change myself

(*) เธอก็ยังอยู่ ยังไม่ไปไหน
Tur gor yung yoo yung mai bpai nai
But you still stay, you still haven’t left
แม้ว่าฉันจะร้ายเกินไปในบางครั้ง
Mae wah chun ja rai gern bpai nai bahng krung
Even though I’m too cruel sometimes
ขอบคุณที่เธอยังอยู่ ขอบคุณที่เธอทำ
Kaup koon tee tur yung yoo kaup koon tee tur tum
Thank you for still staying, thank you for making me
ให้รู้ว่าเธอยังรักกัน
Hai roo wah tur yung ruk gun
Know that you still love me

(**) อาจทำตัวไม่ดี ขี้โมโห เอาแต่ใจ
Aht tum dtua mai dee kee moh hoh ao dtae jai
I might behave badly, short-tempered, selfish
พูดไม่หวานไม่ค่อยใส่ใจ
Poot mai wahn mai koy sai jai
I don’t speak very sweetly, I don’t really pay attention to you
ทำให้เธอ ต้องน้อยใจ ฉันก็รู้ว่าควรปรับปรุงตรงไหน
Tum hai tur dtaung noy jai chun gor roo wah kuan bprup bproong dtrong nai
I offend you, I know where I should improve on
จะพยายามดูแลความรักให้ดีกว่าเดิม
Ja payayahm doo lae kwahm ruk hai dee gwah derm
I’ll try to take better care of your love

(***) แต่ยังมีสิ่งเดียวที่ตัวฉันกล้าบอกไว้
Dtae yung mee sing diao tee dtua chun glah bauk wai
But there’s still one thing that I’ll dare tell you
คือความรักที่มีให้เธอ มันไม่เคยแบ่งให้ใคร
Keu kwahm rukt ee mee hai tur mun mai koey baeng hai krai
And that’s that I’ve never shared the love I have for you with anyone else
ในบางครั้งฉันไม่น่ารักเท่าไหร่
Nai bahng krung chun mai nahruk tao rai
Sometimes I’m not very attractive
แต่ใจทั้งใจยังเป็นของเธอ
Dtae jai tung jai yung bpen kaung tur
But my entire heart is still yours

(*,**,***)

ไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ใจทั้งใจฉันเป็นของเธอ
Mai nahruk tao rai dtae jai tung jai chunbpen kaung tur
I’m not very attractive, but my entire heart is still yours

   

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)

Title: บทเพลงแห่งความห่วงใย / Bot Pleng Haeng Kwahm Huang Yai (Lyrics of Concern)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันเก็บความหวังดีใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิด
Chun gep kwahm wung dee sai wai nai pleng tee tur dai bpert
I’m keeping my well-wishes in the song that you turned on
ความหวังดีจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธอได้ทุกๆวัน
Kwahm wung dee jahk kon neung kon tee mee hai tur dai took took wun
The well-wishes from a person who has them for you every day
ใส่ลงในบทเพลงนี้
Sai long nai bot pleng nee
Added in this song

ฉันฝากความคิดถึงฝากไว้ในเพลงที่เธอได้ฟัง
Chun fahk kwahm kit teung fahk wai nai pleng tee tur dai fung
I’m entrusting my longing for you in the song you’re listening to
ความคิดถึงส่งไปให้เธอในทุกๆครั้ง ที่เธอได้รับฟัง
Kwahm kit teung song bpai hai tur nai took took krung tee tur dai rup fung
My longing for you is sent to you every time that you listen
ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน
Mai wah tur yoo tee nai
No matter where you are

(*) ไม่อยากจะฝากไปกับสายลม กลัวความคิดถึง
Mai yahk ja fahk bpai gup sai lom glua kwahm kit teung
I don’t want to entrust it to the wind, I’m afraid that my longing for you
จะลอยลมตกไปอยู่ตรงไหน
Ja loy lom dtok bpai yoo dtrong nai
Will float off somewhere else
เลยฝากความรู้สึกผ่านเพลงนี้ไป ข้อความในหัวใจ
Loey fahk kwahm roo seuk pahn pleng nee bpai kor kwahm nai hua jai
So I’m entrusting my feelings to be conveyed through this song, the message in my heart
ฝากไปให้เธอได้รับฟัง
Fahk bpai hai tur dai rup fung
Is entrusted for you to listen to

(**) หากว่าเธอนั้นเหงาใจเมื่อไหร่เหงาเมื่อไหร่
Hahk wah tur nun ngao jai meua rai ngao meua rai
If you’re ever lonely, ever lonely
ขอให้เธอได้ฟังบทเพลงเพลงจากใจ
Kor hai tur dai fung bot pleng pleng jahk jai
I want you to listen to these lyrics from my heart
ในเพลงนี้ซ่อนเอาไว้ด้วยความหวังดี
Nai pleng nee saun ao wai duay kwahm wung dee
Hidden away in this song with good intentions
ความห่วงใยที่มีให้เธอ ไม่เคยจะหมดไป
Kwahm huang yai tee mee hai tur mai koey ja mot bpai
The concern I have for you will never run out
ฝากบทเพลงคิดถึงและห่วงใยคอยใส่ใจ
Fahk bot pleng kit teung lae huang yai koy sai jai
I entrust the lyrics to miss you, worry about you, and pay attention to you
วันที่ใจของเธอเหนื่อยล้าวันที่เหงา ไม่มีใคร
Wun tee jai kaung tur neuay lah wun tee ngao mai mee krai
When your heart is tired, when it’s lonely and you don’t have anyone else
ฝากให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนฉันไปกอดเธอคนดี
Fahk hai bot pleng nee bpen dtua taen chun bpai gaut tur kon dee
I entrust these lyrics to represent me hugging you, darling

(*,**)

ฉันเก็บความหวังดีใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิด
Chun gep kwahm wung dee sai wai nai pleng tee tur dai bpert
I’m keeping my well-wishes in the song that you turned on
ความหวังดีจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธอได้ทุกๆวัน
Kwahm wung dee jahk kon neung kon tee mee hai tur dai took took wun
The well-wishes from a person who has them for you every day
และมีให้เธอคนเดียวเท่านั้น
Lae mee hai tur kon diao tao nun
And who has them only for you

   
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
สังกัด อิสระ

Title: จุดสุดยอด / Joot Soot Yaut (The Coolest)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2016

รู้สึกดีนะ เวลาเธอพิมพ์ข้อความส่งมาว่ารักกัน
Roo seuk dee na welah tur pim kor kwahm song mah wah ruk gun
I feel good when you type out a message saying you love me
เวลาเธอพิมพ์ข้อความบอกว่าคิดถึง คิดถึงกัน ทำให้ฉันรู้สึกดี
Welah tur pim kor kwahm baukw ah kit teung kit teung gun tum hai chun roo seuk dee
When you type a message telling me you miss, you miss me, it makes me feel good
แม้ห่างเพียงไหน ข้อความที่เธอส่งมาก็ทำให้ใกล้กัน
Mae hahng piang nai kor kwahm tee tur song mah gor tum hai glai gun
However far apart we are, the messages you send me make us close
เรื่องราวที่เธอแสดงออกว่ายังรักกัน แม้ว่าวันนี้เราจะเหินห่างกันไกล
Reuang rao tee tur sadaeng auk wah yung ruk gun mae wah wun nee rao ja hern hahng gun glai
The things that show that you still love me, even though today we’re far apart

(*) แต่ ความรู้สึกนี้มันเพิ่มขึ้นได้อีก ยังได้อีก
Dtae kwahm roo seuk nee mun perm keund ai eek yung dai eek
But these feelings are growing, they’re still growing
เพียง แค่เธอทำสิ่งนี้ให้กัน
Piang kae tur tum sing nee hai gun
Only you do this to me

(**) ถ้ามีเวลาโทรมาหา โทรมาทัก โทรมาพูดคำว่ารัก
Tah mee welah toh mah hah toh mah tuk toh mah poot kum wah ruk
If you have the time, call me, call and say hi, call and tell me you love me
คำว่าคิดถึงกัน ถ้ามีเวลาโทรมาหากันสักครั้ง
Kum wah kit teung gun tah mee wleah toh mah hah gun suk krung
Tell me you miss me, if you have the time, call me
คนทางนี้ก็อยากฟังคำว่าคิดถึงจัง
Kon tahng nee gor yahk fung kum wah kit teung jung
This guy over here wants to hear that you miss me so much
อ่านแต่ข้อความทุกวัน อยากจะได้ยินน้ำเสียง จากเธอบ้าง
Ahn dtae kor kwahm took wun yahk ja dai yin num siang jahk tur bahng
I only read your messages every day, I want to hear the sound of your voice
คำว่าคิดถึงและรักกัน
Kum wah kit teung lae ruk gun
Saying you miss me and love me
ได้ฟังจากเธอคงสุดยอด
Dai fung jahk tur kong soot yaut
Hearing that from you would be awesome

ฉันไม่เคยเหงา แม้เราจะต้องไกลห่างกันนานสักเท่าไร
Chun mai koey ngao mae rao ja dtaung glai hahng gun nahn suk tao rai
I’m never lonely, no matter how long we have to be separated for
เรื่องราวที่เธอคอยส่งมาทำให้ชื่นใจ อบอุ่นใจทุกวัน
Reuang rao tee tur koy song mah tum hai cheun jai op oon jai took wun
The things you send to me make me happy and warm my heart every day
เหมือนว่าเราไม่ห่างกันเลย
Meuan wah rao mai hahng gun loey
It’s like we’re not far apart

(*,**,**)

   
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
สังกัด อิสระ

Title: คนทางนั้น / Kon Tahng Nun (Person Over There)
Artist: Gift (My Project)
Album: [Single]
Year: 2015

หลายครั้งที่มองไปบนฟ้า ทุกๆครั้งฉันเองก็เกิด
Lai lai krung tee maung bpai bon fah took took krung chun eng gor gert
Many times I look up at the sky, every time, it creates
คำถามขึ้นมาข้างใน อยากจะรู้เธอเป็นเช่นไร
Kum tahm keun mah kahng nai yahk ja roo tur bpen chen rai
Questions inside, I want to know how you are
ไม่พบไม่เจอกันนานแล้ว เป็นเวลาเนิ่นนาน
Mai pob mai jur gun nahn laeo bpen welah nern nahn
We haven’t met or seen each other in a while, it’s been a long time
จากวันนั้นที่เราต้องไกล อยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร
Jahk wun nun tee rao dtaung glai yoo dtrong nun tur bpen chen rai
Since the day that we had to be far apart, how are you over there?

(*) อยากรู้ อยากดูแลใกล้ ๆ เธอในทุกวัน
Yahk roo yahk doo lae glai glai tur nai took wun
I want to know, I want to take close care of you every day
แล้วมีระยะทาง ที่มันกั้นเราไว้
Laeo mee rayatahng tee mun gun rao wai
But there’s distance that’s hindering us

(**) ดูแลตัวเองดีดีนะ คนที่อยู่ทางนั้น
Doo lae dtua eng dee dee na kon tee yoo tahng nun
Take good care of your self, okay, person over there?
คนทางนี้ยังคิดถึงกัน เหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยน
Kon tahng nee yung kit teung gun meuan yahng derm mai koey bplian
The person over here still misses you just the same, never changing
อากาศกลางคืนมันหนาว ก็ห่มผ้านอนก่อนหลับฝัน
Ahgaht glahng keun mun nao gor hom pah naun gaun lup fun
The weather at night is cold, so cover yourself with a blanket before sleeping
หากเธอเหงาให้คิดถึงกัน เหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอ
Hahk tur ngao hai kit teung gun meuan yahng chun kit teung tur
If you’re lonely, think of me like I think of you
ส่วนคนที่อยู่ทางนี้ ไม่ต้องห่วง ฉันดูแลตัวเอง
Suan kon tee yoo thang nee mai dtaung huang chun doo lae dtua eng
As for the person over here, you don’t have to worry, I take good care of myself
อย่างดี เพื่อรอวัน วันที่พบกัน วันที่ฉัน ได้พบเธอ
Yahng dee peua ror wun wun tee pob gun wun tee chun dai pob tur
To wait for the day, the day we’ll meet, the day that I’ll be able to see you

(*,**)

วันที่พบกัน วันที่ฉัน ได้พบเธอ
Wun tee pob gun wun tee chun dai pob tur
The day we’ll meet, the day that I”ll be able to see you

   
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
สังกัด อิสระ

อะไรจะดีกว่านี้ / Arai Ja Dee Gwah Nee (What Could Be Better?)
บทเพลงแห่งความห่วงใย / Bot Pleng Haeng Kwahm Huang Yai (Lyrics of Concern)
จุดสุดยอด / Joot Soot Yaut (The Coolest)
คนทางนั้น / Kon Tahng Nun (Person Over There)
แล้วเจอกัน / Laeo Jur Gun (See You Later)
ยังเป็นของเธอ / Yung Bpen Kaung Tur (Still Yours)

   
All songs tagged Gift My Project