Yarinda

All posts tagged Yarinda

Title: ฉันรักเป็น / Chun Ruk Bpen (I Can Love)
Artist: Yarinda (ญารินดา)
Album: Yarinda
Year: 2001

มี เรื่องราวอีกมากมาย ที่ยังไม่เข้าใจ และยังไม่เคยรู้
Mee reuang rao eek mahk mai tee yung mai kao jai lae yung mai koey roo
There’s so many things that I still don’t understand and still have never known
เหตุใด โลกมันจึงต้องกลม ก็เคยลองคิดดู ไม่รู้เพราะอะไร
Het dai lohk mun jeung dtaung glom gor koey laung kit doo mai roo pror arai
I once tried thinking about why the world must be spherical, but I don’t know why

(*) ไม่เคยจะรู้เลย ดาวที่เคยอยู่เต็มฟ้า
Mai koey ja roo loey dao tee koey yoo dtem fah
I’ll never know, the stars that once fill the sky
แต่พอตอนเช้ามา แอบหลบตัวที่ไหนกัน
Dtae por dtaun chao mah aep lop dtua tee nai gun
As soon as the morning comes, the secretly duck away somewhere

(**) ฉัน ไม่รู้อะไรหรอก ไม่รู้ในหลายอย่าง ที่มันไม่ต้องรู้
Chun mai roo arai rauk mai roo nai lai yahng tee mun mai dtaung roo
I don’t know everything, I don’t know many things that aren’t necessary to know
แต่ฉัน ก็รู้ในบางอย่าง ฉันรู้ฉันรักเป็น ฉันรู้ฉันรักเธอ
Dtae chun gor roo nai bahng yahng chun roo chun ruk bpen chun roo chun ruk tur
But I know some things, I know that I can love, I know I love you

ลม ที่มันเคยพัดมา แต่มันมาพัดไป ไม่รู้ว่าไปไหน
Lom tee mun koey put mah dtae mun mah put bpai mai roo wah bpai nai
The wind blows in, but when it blows by, I don’t know where it goes
วัน และคืนไม่ย้อนมา ก็ยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าทำไม
Wun lae keun mai yaun mah gor yung mai kao jai mai roo wah tummai
The days and nights don’t turn back, I still don’t understand, I don’t know why

(*,**,**)

Title: ตามหาตัวเอง / Dtahm Hah Dtua Eng (Searching for Myself)
Artist: Yarinda (ญารินดา)
Album: Yarinda
Year: 2001

มองดูผู้หญิง ที่หยุดตรงกระจกเงา เป็นคนที่ฉัน รู้จักดีกว่าใครใคร
Maung doo poo ying tee yoot dtrong grajok ngao bpen kon tee chun roo juk dee gwah krai krai
I look at the woman who stops in front of my reflection in the mirror, it’s the person whom I know better than anyone else
มาวันนี้ดูไม่เหมือนคนเดิม มาวันนี้ดูเปลี่ยนไป ในแววตาไม่มั่นใจตัวเอง
Mah wun nee doo mai meuan kon derm mah wun nee doo bplian bpai nai waew dtah mai mun jai dtua eng
Today, she seems like a different person, today, she seems like she’s changed, in her eyes,s he doesn’t seem sure of herself
มองดูอีกที นี่ตัวฉันเองใช่ไหม ทำไมอะไร จึงเปลี่ยนไปได้เพราะเขา
Maung doo eek tee nee dtua chun eng chai mai tummai arai jeung bplian bpai dai pror kao
Looking again, is this really me? Why has something changed because of him?
เอาชีวิตไปฝากไว้ทำไม แทบไม่เหลือแม้แต่เงา ลืมทวงคืนตอนที่เขามาเดินจากไป
Ao cheewit bpai fahk wai tummai taep mai leua mae dtae ngao leum tuang keun dtaun tee kao mah dern jahk bpai
Why did I give him my life? There’s barely even my reflection left, I forgot to demand for it back when he left

(*) มองหาตัวเองที่หายไปนาน เมื่อทุกอย่างยังเหมือนอยู่ไปวันวัน
Maun ghah dtua eng tee hai bpai nahn meua took yahng yung meuan yoo bpai wun wun
Looking for myself that’s been missing for a long time, when everything still lives on day by day
มองหาตัวเองที่หาไม่เจอ ได้แต่เจอะแต่ความเงียบงัน
Maung hah dtua eng tee hah mai jur dai dtae jur dtae kwahm ngiap ngun
Searching for myself that I haven’t been able to find, I can only find silence
แล้วเมื่อไหร่จะยิ้มอย่างเดิม ให้ได้เจอะตัวเองอีกครั้ง
Laeo meua rai ja yim yahng derm hai dai jur dtua eng eek krung
When will I smile like I used to and be able to find myself again?

(**) หัวใจที่เคยอ่อนแอ แท้จริงมันเคยแกร่งเคยแข็งแรง ซักวันคงมีเรี่ยวแรงเป็นอย่างคนเดิม
Hua jai tee koey aun ae taep jing mun koey graeng koey kaeng raeng suk wun kong mee riao raeng bpen yahng kon derm
My heart that was once weak in reality was once strong and healthy, one day I’ll have that same strength back again

ลืมตาอีกที วันพรุ่งนี้คงเปลี่ยนไป คงมีอะไรดีกว่าเดิมที่เป็นมา
Leum dtah eek tee wun proong nee kong bplian bpai kong mee arai dee gwah derm tee bpen mah
Closing my eyes again, tomorrow will change, there will be something better than ever
ไม่ต้องเสียใจกับเรื่องเดิมเดิม ความเป็นฉันต้องกลับมา เวลาคงช่วยรักษาให้ดีกว่านี้
Mai dtaung sia jai gup reuang derm derm kwahm bpen chun dtaung glup mah welah chuay ruk sah hai dee gwah nee
There’s no need to be sad over the same problems, my being will return, time will help make me better

(*,**)

แล้วเมื่อไหร่จะยิ้มอย่างเดิม แล้วเมื่อไหร่จะลืมเสียที
Laeo meua rai ja yim yahng derm laeo meua rai ja leum sia tee
When will I smile like I used to? When will I finally forget?
ไม่ต้องกอดความทุกข์ต่อไป ไม่ต้องอยู่กับความผิดหวัง
Mai dtaung gaut kwahm took dtor bpai mai dtaung yoo gup kwahm pit wung
There’s no need to continue embracing the suffering, there’s no need to live with disappointment

(**)

Title: คู่กัน / Koo Gun (Couple)
Artist: Yarinda
Album: [Single]
Year: 2015

แอบบวกลบกัน วันเกิดฉันเท่าวันของเธอ
Aep buak lop gun wun gert chun tao wun kaung tur
Secretly adding and subtracting, my birthday is the same day as yours
สิ่งที่ฉันเจอ ก็คือเธอที่เราตามหา
Sing tee chun jur gor keu tur tee rao dtahm hah
The thing I’ve found is that it’s you whom I’ve been searching for

(*) ก็ฉันรักเขาเพราะสิ่งเหล่านั้น
Gor chun ruk kao pror sing lao nun
I love him because of those things
แม้ว่าเราไม่เคยคุยกัน
Mae wah rao mai koey kooey gun
Though we’ve never talked
(แต่เหมือนว่าฉันและเธอนั้นคู่กัน)
(Dtae meuan wah chun lae tur nun koo gun)
(But it’s like you and I are a couple)
ฉันรักเขาตั้งแต่วันนั้น
Chun ruk kao dtung dtae wun nun
I’ve loved him since that day
ไม่ต้องมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย
Mai dtaung mee het pon eun eun eek mahk mai
There’s no need for any other reason

(**) การที่ไม่เคยรู้จักกันนั้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
Gahn tee mai koey roo juk gun nun mai chai reuang sumkun
The fact that we’ve never gotten to know each other isn’t an important issue
สิ่งที่คู่กัน ก็ควรคู่กัน
Sing tee koo gun gor kuan koo gun
Things that are a pair should be a pair

อยากบอกว่ามือเท่ากันนะ เหมือนกันทุกอย่าง
Yahk bauk wah meu tao gun na meuan gun took yahng
I want to tell you that we have the same hand in everything
แปลกที่นิ้วนางและนิ้วกลาง ยาวกว่านิ้วชี้
Bplaek tee niew nahng lae niew glahng yao gwah niew chee
It’s strange that our ring fingers and middle fingers are longer than our pointer fingers

(*,**,*,**)

ใส่แต่เสื้อลาย กับรองเท้าเหมือนเราทุกอย่าง
Sai dtae seua lai gup raung tao meuan rao took yahng
Wearing only printed t-shirts and shoes, everything’s like me
แปลกแต่ก็จริง ฉันไม่เคยเจอะใครเหมือนเธอ
Bplaek dtae gor jing chun mai koey jur krai meuan tur
It’s strange but true, I’ve never met anyone like you

Title: แค่ได้คิดถึง / Kae Dai Kit Teung (I Can Only Miss You)
Artist: Yarinda
Album: Yarinda
Year: 2002

ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล
Dtung dtae krung tee rao jahk gun saen glai
Since the day we separated
เหตุและผลมากมายไม่เคยสำคัญ
Het lae pon mahk mai mai koey sum kun
The many reasons were never as important
เท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ
Tao gup kwahm roo seuk tee jai kaung chun nun gep hai tur
As the feelings that my heart kept for you

แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน
Dtae la krung tee rao pahn mah pob gun
But each time we ran into each other
อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ
Aht bung ern dai yin kao krao kaung tur
I unexpectedly heard your news
นั่นคือความรู้สึกที่ใจของฉันคอยอยู่เสมอ
Nun keu kwahm roo seuk tee jai kaung chun koy yoo samur
That’s the feelings that my heart always waited for

(*) ขอบฟ้าที่เรานั่งบอกคราวนั้นยังมีความหมาย
Kaup fah tee rao nung bauk krao nun yung mee kwahm mai
The sky we sat talking to that time is still meaningful
ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย
Dton mai lum tahn ying maung ying kit teung tur mahk mai
The more I look at the trees and waterways, the more I think of you so much
ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป
Cheewit tee mun kaht tur wun nee yung dern dtor bpai
Life without you still goes on today
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
Kae dai kit teung gor bpen soo jai
Just being able to miss you makes me happy

หยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกัน
Yip ao pahp tee rao gaut kor duay gun
I pick up the picture of us hugging
ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ
Dai dtae yim gup mun duay kwahm cheun jai
I can only smile with happiness
และก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา
Lae gor yung sia dai gup gahn soon sia tur yoo reuay mah
And still continuously regret losing you

ได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟัง
Dai yin siang bot pleng tee tur chaup fung
I can hear the music you liked to listen to
และทุกครั้งยังแอบมีน้ำตา
Lae took krung yung aep mee num dtah
And each time still secretly brings me to tears
ยิ่งเวลารู้สึกไม่มีไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้
Ying welah roo seuk mai mee mai leua krai yoo dtrong nee
The more time goes on, I feel I don’t have anyone left here

(*,*)

และจะคิดถึงเธอตลอดไป
Lae ja kit teung tur dtalaut bpai
And I’ll miss you forever