View Nattapon

All posts tagged View Nattapon

Title: เลิกกัน / Lerk Gun (Breaking Up)
Artist: Mint Sawanya and View Nattapon (มิ้น-หวิว)
Album: The Messages
Year: 2004

หนึ่งคำจากสองคน บอกไปว่ารักกัน
Neung kum jahk saung kon bauk bpai wah ruk gun
One phrase from two people, telling each other that they love each other
มีฉันและเธออย่างนั้น
Mee chun lae tur yahng nun
You and I were like that
ขอบคุณ ที่เคยรักกัน วันนี้ต้องลาจาก
Kaup koon tee koey ruk gun wun nee dtaung lah jahk
Thank you for once loing me, today I must leave
จากคนที่เคยห่วงใยกัน
Jahk kon tee koey huang yai gun
Leave the person who once worried about me

(*) ลาก่อนคนที่เคย คนที่จะเป็นความหลัง
Lah gaun kon tee koey kon tee ja bpen kwahm lung
Farewell, my person who once was, the person who will be my past
ส่งเป็นเพลงให้เธอได้ฟัง เพลงนี้
Song bpen pleng hai tur dai fung pleng nee
I send it as this song for you to listen to

(**) บอกว่าเราเลิกกัน ให้เธอเข้าใจ
Bauk wah rao lerk gun hai tur kao jai
I’m telling you we’re breaking up so you’ll understand
บอกว่าเราเลิกกัน ด้วยเพลงนี้
Bauk wah rao lerk gun duay pleng nee
I’m telling you we’re breaking up with this song
ไม่ต้องมาพบกันต่อจากนี้
Mai dtaung mah pob gun dtor jahk nee
There’s no need for us to meet from now on
บอกว่าเราเลิกกัน เลิกกัน
Bauk wah rao lerk gun lerk gun
I’m telling you we’re over, over

หนึ่งคำจะพูดไป คำว่าเราเลิกกัน
Neung kum ja poot bpai kum wah rao lerk gun
I’ll say one thing; that we’re breaking up
รู้ไหมมันเจ็บเพียงไหน
Roo mai mun jep piang nai
Do you know how much it hurts?
ไม่ต้องโทรมาหากัน ไม่ต้องมีข้อความ
Mai dtaung toh mah hah gun mai dtaung mee kor kwahm
You don’t have to call me, there’s no need for messages
จบกันด้วยรักกับเพลงนี้
Jop gun duay ruk gup pleng nee
I’m lovingly breaking up with you with this song

(*,**)

อาจเหมือนฉันไม่มีหัวใจ ไม่กล้าไปเจอเธอ
Aht meuan chun mai mee hua jai mai glah bpai jur tur
It might seem like I don’t have a heart, not daring to do it face-to-face
กลัวทำใจไม่ได้
Glua tum jai mai dai
I’m afraid I won’t be able to stand it

(*,**)

Title: ควาย / Kwai (Fool)
Artist: View Nattapon (หวิว)
Album: [Single]
Year: 2010

(*) อยากอยู่กับฉันไหม อยากไปกับเขาไหม
Yahk yoo gup chun mai yahk bpai gup kao mai
Do you want to stay with me? Do you want to go with him?
ช่วยบอกให้เข้าใจ สงสารควายอย่างฉัน
Chuay bauk hai kao jai song sahn kwai yahng chun
Please tell me and make me understand, take pity on a fool like me
ช่วยบอกว่ายังรัก หรือบอกว่าหมดใจให้กัน
Chuay bauk wah yung ruk reu bauk wah mot jai hai gun
Please tell me that you still love me, or tell me if you don’t love me anymore
ให้เธอนั้นเอาเขาไปจากฉันที
Hai tur nun ao kao bpai jahk chun tee
Get him away from me

ฉันมันคนเก็บกด ซ่อนความรู้สึกข้างใน
Chun mun kon gep got saun kwahm roo seuk kahng nai
I’m a reserved person, hiding my feelings inside
แต่มันก็ยังสงสัย ทำไมทุกครั้งมีเธอต้องมีเขา
Dtae mun gor yung song sai tummai took krung mee tur dtaung mee kao
But I still wonder why every time I have you, I have to have him too
รักที่ยั่งยืนอยู่ คงจะมีแค่สองเรา
Ruk tee yung yeun yoo kong ja mee kae saung rao
An enduring love is only between two people
ไม่อยากเจอเขา ในทุกครั้งที่เธอมาเจอ
Mai yahk jur kao nai took krung tee tur mah jur
I don’t want to see him every time that you come to see me

(**) ไม่กล้าถามตรงๆ แต่มันงงจนเกินจะทนไหว
Mai glah tahm dtrong dtrong dtae mun ngong jon gern ja ton wai
I don’t dare ask you out right, but I’m too confused to bear it
มันอึดอัดในใจ อยากให้เธอช่วยบอกฉันที
Mun eut ut nai jai yahk hai tur chuay bauk chun tee
It’s frustrating me, I want you to please tell me

(*,**,*,*)

ช่วยให้ฉันเลิกโง่เป็นควายสักที
Chuay hai chun lerk ngoh bpen kwai suk tee
Please let me finally stop being the stupid fool

Title: ไม่อยากลืมตา / Mai Yahk Leum Dtah (I Don’t Want to Open My Eyes)
English Title: Closed My Eyes
Artist: View Nattapon (หวิว)
Album: OST มนต์รักอสูร / Mon Ruk Asoon
Year: 2016

ทรมาน กับรอยยิ้มเธอเสมอ ได้อยู่และยืนใกล้ใกล้คนอย่างเธอ แต่ทำไมมันไกลหัวใจ
Toramahn gup roy yim tur samur dai yoo lae yeun glai glai kon yahng tur dtae tummai mun glai hua jai
I’m always tortured with your smile, to live and stand so close to someone like you, yet why am I so far from your heart?
ความอ่อนหวาน เธอทำให้หัวใจสลาย ทำให้ต้องวุ่นวาย กับการกระทำของเธอที่แสนดี
Kwahm aun wahn tur tum hai hua jai salai tum hai dtaung woon wai gup gahn gratum kaung tur tee saen dee
Your sweetness makes my heart shatter, you make me nervous with your wonderful actions

(*) เพราะว่ารู้ จะให้เธอรักฉันคงไม่ไหว มันก็เหมือนน้ำแข็งกับไฟ ที่ทำให้ฉันละลายแค่เพียงเสี้ยวนาที
Pror wah roo ja hai tur ruk chun kon gmai wai mun gor meuan num kaeng gup fai tee tum hai chun lalai kae piang siao nahtee
Because I know I can’t get you to love me, it’s like ice and fire; you make me melt in just a fraction of a minute
ต้องซ่อนเอาไว้ เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้ ก็เพราะว่ารู้ดี ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้
Dtaung saun ao wai gep yoo nai hua jai duang nee gor pror wah roo dee wah mun kong ja bpen bpai mai dai
I must hide it and keep it in my heart because I know full well that it’s not possible

(**) ในฝันของฉันมีเธอเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นเจ้าชาย ที่รักกันมากมายชั่วกาล
Nai fun kaung chun mee tur bpen jao ying chun bpen jao chai tee ruk gun mahk mai chua gahn
In my dreams, I have you as my princess and I’m a prince, and we love each other so much for the rest of time
แต่ฝัน ก็คือฝันพอตื่นก็อันตรธาน อยากอยู่กับฝันไปตลอดกาล…อย่างนี้
Dtae fun gor keu fun por dteun gor undtaratahn yahk yoo gup fun bpai dtalaut gahn yahng nee
But dreams are dreams, and as soon as I wake up, they disappear, I want to stay with my dreams forever like this

(***) ไม่อยากลืมตา ก็กลัวว่าคนบนฟ้าจะกลั่นแกล้งกัน
Mai yahk leum dtah gor glua wah kon bon fah ja lgun glaeng gun
I don’t want to open my eyes, I’m afraid the person up in the sky will tease me
ที่ทำให้เธอและฉันนั้นได้เจอะกันทุกวัน แต่ไม่ทำให้เธอรักฉัน…ทำไม
Tee tum hai tur lae chun nun dai jur gun took wun dtae mai tum hai tur ruk chun tummai
Making you and I meet every day, but not making you love me…why?
ไม่อยากลืมตา ก็กลัวว่าปาฏิหาริย์มันจะกีดกันหัวใจ
Mai yahk leum dtah gor glua wah bpadtihahn mun ja geet gun hua jai
I don’t want to open my eyes, I’m afraid a miracle will stop my heart
ก็กลัวว่าดวงชะตาจะทำให้ฉันต้องหวั่นไหว ปล่อยให้ฉันฝันดีต่อไป
Gor glua wah duang chadtah ja tum hai chun dtaung wun wai bploy hai chun fun dee dtor bpai
I’m afraid destiny will make me nervous, let me continue dreaming
ไม่อยากจะตื่นมาเจอฝันร้ายที่เป็นจริง
Mai yahk ja dteun mah jur fun rai tee bpen jing
I don’t want to wake up and face the nightmare that is reality

(*, **, ***)

ปล่อยให้ฉันฝันดีต่อไป ไม่อยากจะตื่นมาเจอเรื่องจริงที่ทำร้าย
Bploy hai chun fun dee dtor bpai mai yahk ja dteun mah jur reuang jing tee tum rai
Let me continue dreaming, I don’t want to wake up and face the cruel reality

   
คำร้อง/ทำนอง ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียง สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์

Title: โงหัวไม่ขึ้น / Ngoh Hua Mai Keun (Unable to Lift My Head)
English: “Fools”
Artist: View Nattapon (หวิว)
Album: [Single]
Year: 2015

รักมั่นคงหรือหลงงมงาย ฉันเองก็ยังไม่รู้
Ruk mun kong reu long ngom ngai chun eng gor yung mai roo
Is it certain love or naive infatuation? I still don’t know
เท่าที่รู้ คือหัวใจมันไม่ลืมเธอ
Tao tee roo keu hua jai mun mai leum tur
All I know is that my heart hasn’t forgotten you
ไล่ก็เอา ด่าว่าก็เชิญ บังเอิญว่าใจด้านแบบนี้
Lai gor ao dah wah gor chern bung ern wah jai dahn baep nee
I remove you, then want you, I curse you, then invite you back, my heart happens to be torn like this
ถึงอยากหนีก็หาทางไปไม่เคยเจอ
Teung yahk nee gor hah tahng bpai mai koey jur
Though I want to flee, I’ve never found a way to leave

(*) ฉันก็รู้ว่าเธอรักใครอยู่ ไม่เคยคิดจะแย่งคืน
Chun gor roo wah tur ruk krai yoo mai koey kit ja yaeng keun
I know you’re in love with someone else, I’d never imagine stealing you back
ไม่ได้หวังรื้อฟื้นอะไร ที่มาหาเพราะว่าห่วงใย และคำว่ารัก
Mai dai wung reu feun arai tee mah ah pror wah huang yai lae kum wah ruk
I don’t hope to rekindle things, I came to see you because I worry, and the word love

(**) รักเธอจนโงหัวไม่ขึ้น จะให้ลืมเธอยังไง
Ruk tur jon ngoh hua mai keun ja hai leum tur yung ngai
I love you so much, I can’t lift my head, how can I forget you?
จะเจ็บจะตายเท่าไร ภาพจำก็ไม่เคยจาง
Ja jep ja dtai tao rai pahp jum gor mai koey jahng
However much I hurt, those memories never fade
เพราะใจยังโงหัวไม่ได้ ยังจมน้ำตาทุกครั้ง
Pror jai yung ngoh hua mai dai yung jom num dtah took krung
Because of my heart, I still can’t lift my head, I’m still drowning in tears every time
เมื่อรู้ว่าเธอเริ่มรักใคร ก็เหมือนถูกฝังหัวใจว่ายังไม่พร้อมเสียเธอ
Meua roo wah tur rerm ruk krai gor meuan took fung hua jai wah yung mai praum sia tur
When I know you’ve started loving someone else, it’s like I’ve been buried, my heart still isn’t ready to lose you

ถ้าไม่เข้าใจคำนี้ก็จงทบทวนเรื่องเธอกับเข­า
Tah mai kao jai kum nee gor jong top tuan reuang tur gup kao
If you can’t understand these words, take, for example, you and him
เขาจะดีจะร้ายเท่าไร เธอก็ยอม
Kao ja dee ja rai tao rai tur gor yaum
However good or bad he is, you consent
นั่นแหละคือรักฉันที่เป็น เมื่อรักใครแล้วฉันก็พร้อม
Nun lae keu ruk chun tee bpen meua ruk krai laeo chun gor praum
That’s the love that I have, when I love someone, I’m ready
ดูแลคนที่รักจนวันที่สิ้นใจ
Doo lae kon tee ruk jon wun tee sin jai
To look after the person I love until the day I pass away

(*,**,**)

   
คำร้อง /ทำนอง นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง yakoolza

Title: กบ / Gop (Frog)
Artist: View Nattapon (หวิว ณัฐพนธ์)
Album: หวิว / View
Year: 2004

ต้องบอกกับเธอครั้งสุดท้าย
Dtaung bauk gup tur krung soot tai
I must tell you for the last time
ยังไงต้องจริงจัง
Yung ngai dtaung jing jung
No matter what, I must be sincere
ก็ข่าวที่ลือที่ได้ฟัง
Gor kao tee leu tee dai fung
The rumors I’ve heard
มันทำให้เคืองใจ
Mun tum hai keuang jai
Make me irritated

ก็เรื่องมันหนามันหนักหู
Gor reuang mun nah mun nuk hoo
The matter is stressful for my ears
ก็รู้ให้ไว้ใจ
Gor roo hai wai jai
You know I trust you
ก็มันกังวลทนไม่ไหว
Gor mun gung won ton mai wai
But it’s the worry I can’t stand
มันต้องฟัง
Mun dtaung fung
You must listen

(*) บอกมาดังๆ อยากฟังได้ไหม
Bauk mah dung dung yahk fung dai mai
I’m telling you loudly, I want to hear it, please
เรื่องที่เธอไปมีใครจริงหรือเปล่า
Reuang tee tur bpai mee krai jing reu bplao
Is the situation that you’ve gotten someone else real or not?
ถ้าหากเป็นเรื่องจริงจะถูกทิ้งก็เอา
Tah hahk bpen reuang jing ja took ting gor ao
If it’s the truth, dump me
แต่อย่าต้องให้เดาได้ไหม
Dtae yah dtaung hai dao dai mai
But don’t make me guess, okay?

(**) เหมือนดังกบในกะลา
Meuan dung gop nai galah
I’m like a frog in a coconut
เธอปิดตาฉันเอาไว้
Tur bpit dtah chun ao wai
You covered my eyes
มืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิด
Meut mit mai kao jai reuang tee gert
In the dark, I don’t understand what’s happening
ถ้าตัวเธอนอกใจจริง
Tah dtua tur nauk jai jing
If you’re really unfaithful
แล้วเธอทิ้งก็ไปเถิด
Laeo tur ting gor bpai turt
Leave me
ทิ้งฉันด้วยความจริงได้ไหม
Ting chun duay kwahm jing dai mai
Leave me with the truth, please
รักใครก็ไปเลย
Ruk krai gor bpai loey
If you love someone else, then go

( * , ** , ** )

Title: ไม่มีใครเหมือนเธอ / Mai Mee Krai Meuan Tur (No One Like You)
Artist: View Nattapon
Album: OST แผนร้ายพ่ายรัก / Paen Rai Pai Ruk
Year: 2013

ตั้งแต่นาทีนั้น นาทีที่คนอย่างฉันทำเธอเสียใจ
Dtung dtae nahtee nun nahtee tee kon yahng chun tum tur sia jai
Since that moment, the moment a person like me hurt you
ในวันที่เธอหายไป ใจก็หายไปพร้อมเธอ
Nai wun tee tur hai bpai jai gor hai bpai praum tur
Since the day you disappeared, my heart disappeared with you
ตลอดเวลานั้น ก็ทำได้เพียงแค่ฝันรอวันได้เจอ
Dtalaut welah nun gor tum dai piang kae fun ror wun dai jur
For all this time, I can only dream and wait for a day I can see you
จะบอกว่าพลั้ง จะบอกว่าเผลอ จะบอกว่าขอโทษเธอจากใจ
Ja bauk wah plung ja baukw ah plur ja bauk wah kor toht tur jahk jai
I’d tell you I screwed up, I’d tell you I was careless, I’d tell you I was sorry from my heart

(*) ให้กอดเธอได้ไหม อภัยกันสักครั้ง รับฟังบางคำที่ฉันมี
Hai gaut tur dai mai apai gun suk krung rup fung bahng kum tee chun mee
Can I hug you? Forgive me just once, listen to these words I have to say
ขอเพียงเธอยอมให้โอกาสฉันที จากนี้ ให้เธอเชื่อใจ
Kor piang tur yaum hai ohgaht chun tee jahk nee hai tur cheua jai
I only ask that you give me a chance, from now on, believe me
ให้กอดเธอได้ไหม ให้แก้ตัวสักหน ฉันยินดีเป็นคนใหม่
Hai gaut tur dai mai hai gae dtua suk hon chun yin dee bpen kon mai
Can I hug you? Let me explain for once, I’m happy to be a new man
ชีวิตที่ไม่มี เธออยู่ข้างกาย ทำให้ซึ้งว่าไม่มีใคร…เหมือนเธอ
Cheewit tee mai mee tur yoo kahng gai tum hai seung wah mai mee krai meuan tur
A life without you beside me makes me really feel that there’s no one like you

ตลอดเวลานั้น คนคนหนึ่งยังฝันยังนอนละเมอ
Dtalaut welah nun kon kon neung yung fun yung naun lamur
For all this time, one person is still dreaming, still fantasizing
จะบอกว่ารัก จะบอกว่าเพ้อ จะบอกว่าคิดถึงเธอแค่ไหน
Ja bauk wah ruk ja bauk wah pur ja bauk wah kit teung tur kae nai
I’d tell you I love you, I’d tell you I was crazy about you, I’d tell you how much I missed you

(*)

ไม่ใช่แค่เหงา แต่ว่ามันเหมือนหัวใจจะขาด
Mai chai kae ngao dtae wah mun meuan hua jai ja kaht
I’m not just lonely, it’s like my heart is dying
ไม่มีเธอแล้ว เพิ่งได้เรียนรู้ว่าทรมาน เหมือนจะตาย
Mai mee tur laeo perng dai rian roo wah toramahn meuan ja dtai
I don’t have you anymore, I just realized that it’s such torture, it’s like I’m dying

(*)

ฉันรู้แล้วว่ารักเธอจนหมดหัวใจ เราเริ่มกันใหม่นะเธอ
Chun roo laeo wah ruk tur jon mot hua jai rao rerm gun mai nai tur
I know now that I love you with all my heart, let’s start over

กบ / Gop (Frog)
ควาย / Kwai (Fool)
เลิกกัน / Lerk Gun (Breaking Up) [With Mint Sawanya]
ไม่มีใครเหมือนเธอ / Mai Mee Krai Meuan Tur (No One Like You)
ไม่อยากลืมตา / Mai Yahk Leum Dtah (I Don’t Want to Open My Eyes) [Closed My Eyes]
โงหัวไม่ขึ้น / Ngoh Hua Mai Keun (Unable to Lift My Head) [Fools]

   
All songs tagged View Nattapon