Status

All posts tagged Status

Title: Status
Artist: Lula ft. Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึก และรู้ว่าเธอจริงใจ
Chun roo wah tur gor roo seuk laeo roo wah tur jing jai
I know you feel it, and I know you’re sincere
คล้ายๆว่าเรานั้นคบกัน เพียงไม่รู้ว่ามันคือแบบไหน
Klai klai wah rao nun kop gun piang mai roo wah mun keu baep nai
It’s like we’re dating, but I don’t know in what way
ก็รู้มันดีที่เป็นอยู่ และไม่ต้องคิดอะไร
Gor roo mun dee tee bpen yoo lae mai dtaung kit arai
I know it’s good to be like this, and there’s no need to think anything
แค่พบเจอกันในบางวัน เหมือนที่มันเป็นไป
Kae pob jur gun nai bahng wun meuan tee mun bpen bpai
Just meeting each other some days, it’s like it is possible

แต่ใจไม่อยากยอมรับมัน และยังสงสัย
Dtae jai mai yahk yaup rup mun lae yung song sai
But my heart doesn’t want to accept it, and I still wonder
ได้ไหม ถ้าวันนี้จะถามเธอ ช่วยตอบให้ชัดสักคำว่าเธอคิดเช่นไร
Dai mai tah wun nee ja tahm tur chuay dtaup hai chut suk kum wah tur kit chen rai
Please? If I asked you today, please answer clearly how you feel

(*) บอกหน่อยได้ไหม ว่าจะให้เป็นอะไรของเธอ ช่วยตอบได้ไหม
Bauk noy dai mai wah ja hai bpen arai kaung tur chuay dtaup dai mai
Please tell me what I am to you, please answer
ว่าคนๆนี้ที่เธอพบเจอ และยืนข้างกาย อยู่ในสถานะใด
Wah kon kon nee tee tur pob jur lae yeun kahng gai yoo nai satahna dai
What’s the status of this person whom you’re meeting and standing beside?
ให้เป็นคนรัก ที่เธอจะคอยดูแลเรื่อยไป หรือว่าแบบไหน
Hai bpen kon ruk tee tur ja koy doo lae reuay bpai reu wah baep nai
Am I your lover whom you’ll always take care of or what?
ไม่อยากเป็นคนที่เธอพบกัน แค่ตอนเหงาใจ
Mai yahk bpen kon tee tur pob gun kae dtaun ngao jai
I don’t want to be someone whom you only see when you’re lonely
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What will you allow me to be? Please, make it clear

Baby เธอก็รู้ว่าเธอต้องไป รู้ว่าเธอไม่เคยคิดมีใจ
Baby tur gor roo wah tur dtaung bpai roo wah tur mai koey kit mee jai
Baby, you know that you must go, you know that you never considered having feelings for me
พูดว่าเธอจะมีกัน พูดว่าเธอจะมีฉัน Oh เธอจะพูดทำไม
Poot wah tur ja mee gun poot wah tur ja mee chun oh tur ja poot tummai
You said that we’d have each other, you said that you’d have me, oh, why would you say that?
อะ อะ อะ อาย เพราะภาพของเรามันยังคงเฝ้าละตอกย้ำ
A a a ai pror pahp kaung rao mun yun gkong fao la dtauk yum
I’m sh-sh-shy because our picture is still reminding me
ไม่อยากดูน่ารำคาญ เหมือนคนที่คอยจะถามย้ำ
Mai yahk doo nahrumkahn meuan kon tee koy ja tahm yum
I don’t want to seem annoying like someone who keeps asking something repeatedly
ก็เพราะทุกคำที่พูดที่เธอได้เคยจะบอกฉัน
Gor pror took kum tee poot tee tur dai koey ja bauk chun
Because every word that you said, that you ever told me
มันทำทุกอย่างให้ rewind ก่อนร้ายแล้วก็ฉายเป็นภาพซ้ำ
Mun tum took yahng hai rewind gaun rai laeo gor chai bpen pahp sum
Makes everything rewind to before it was bad and projects it over and over
ไม่อยากจะพบเจอ ไม่อยากจะวุ่นวาย ไม่อยากจะก้าวก่าย
Mai yahk ja pob jur mai yahk ja woon wai mai yahk ja gao gai
I don’t want to see you, I don’t want to trouble you, I don’t want to intrude
แต่พอมานึกคิดถึงเรื่องเธอกลับทำให้ยิ้มได้
Dtae por mah neuk kit teung reuang tur glup tum hai yim dai
But as soon as I think about you, it ends up making me smile
So วอนเธอหากก่อนจะลาช่วยบอกให้ชัดเจน
So waun tur hahk gaun ja lah chuay bauk hai chut jen
So I’m begging you, before you say good-bye, please tell me and make it clear
ไม่อยากจะคิดไปไกลถ้าหากหัวใจเธอมองเป็นเรื่องเล่น
Mai yahk ja kit bpai glai tah hahk hua jai tur maung bpen reuang len
I don’t want to think too far if your heart sees this as a game

(*)

บอกหน่อยได้ไหม … ช่วยตอบได้ไหม …
Bauk noy dai mai chuay dtaup dai mai
Please tell me, please answer me
ว่าอยู่ในสถานะใด ให้เป็นคนรัก …
Wah yoo nai satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
อยู่สถานะใด ให้เป็นคนรัก
Yoo satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What am I to you? Please make it clear

ให้ฉันเป็นคนนั้นให้ฉันเป็นคนนี้
Hai chun bpen kon nun hai chun bpen kon nee
Let me be that person, let me be this person
ให้ฉันเป็น the one คนในฝันเธออยู่ทุกนาที
Hai chun bpen the one kon nai fun tur yoo took nahtee
Let me be the one, the person in your dreams at every moment
ให้ฉันลองได้รักตัวเธอดูสักที
Hai chun laung dai ruk dtua tur doo suk tee
Let me try loving you and see
ให้ฉันมีแค่เธออยู่ทุกคืนมันก็คงจะดี
Hai chun mee kae tur yoo took keun mun gor kong ja dee
Let me have just you every night, I bet it would be nice

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
Producer : มุรธา ร่วมรักษ์ / อัครชนช์ ราชปันติ

   
Lula’s voice made me cringe in that first verse, but it got better by the chorus~

Title: Status
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2018

สถานการณ์ลำบาก
Satahngahn lumbahk
It’s a difficult situation
ตัดขาดจากคนหนึ่งคนไม่ไหว
Dtut kaht jahk kon neung kon mai wai
I can’t cut out one person
ที่สองเราคุยกันอยู่
Tee saung rao kooey gun yoo
The two of us are talking
ก็ไม่รู้เธอคุยคนเดียวใช่ไหม
Gor mai roo tur kooey kon diao chai mai
But I don’t know if you’re only talking to me, right?

(*) ไม่มีสิทธิ์จะหวงไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นเจ้าของ
Mai mee sit ja huang mai mee sit tuang kwahm bpen jao kaung
I don’t have the right to be jealous, I don’t have the right to demand you to be mine
ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง สักเสี้ยวหัวใจ
Mai mee sit kraup kraung suk siao hua jai
I don’t have the right to possess even a fraction of your heart
มันแค่เกิดคำถามขึ้นมา จากความหวั่นไหว
Mun kae gert kum tahm keun mah jahk kwahm wun wai
It’s just that questions arise from my nervousness
รู้ฐานะของฉันแค่คนคุย
Roo tahna kaung chun kae kon kooey
I know my status is just someone you talk to

(**) แต่คุยแค่ไหนถึงจะได้คบกัน
Dtae kooey kae nai teung ja dai kop gun
But how much will we talk until we can date each other?
หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจัง จนกลายเป็นรักเธอ
Reu bpen kae chun tee jing jung jon glai bpen ruk tur
Or am I the only one who’s so serious about this that I fell in love with you?
ความรักครึ่งๆกลางๆ ช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ
Kwahm ruk kreung kreung glahng glahng chuay leuak tahng hai chun tur
My love is incomplete, please choose a path for me
มันเจ็บในความค้างคา แต่ไร้ปัญญาจะตัดใจ
Mun jep nai kwahm kahng kah dtae rai bpunyah ja dtut jai
The irresolution hurts, but I don’t have the knowledge to give up

เธอคิดจริงจังหรือเปล่า
Tur kit jing jung reu bplao
Are you taking this seriously?
หรือฉันแค่เพียงตัวเลือกแก้เหงา
Reu chun kae piang dtua leuak gae ngao
Or am I just something to fix your loneliness?
ความไม่ชัดเจนมันร้าว
Kwahm mai chut jen mun rao
The ambiguity is cracking
มันเจ็บจนเหมือนจะตายรู้ไหม
Mun jep jon meuan ja dtai roo mai
Do you know it hurts like I’m dying?

(*,**,**)

ให้คุยให้ตายก็ไม่ได้คบ
Hai kooey hai dtai gor mai dai kop
We talk to death, but we don’t date
หรือเป็นแค่ฉันที่จริงจังคาดหวังจนแพ้เธอ
Reu bpen kae chun tee jing jung kaht wung jon pae tur
Or is it just me who’s serious and hopeful until I lose to you?
ความรักครึ่งครึ่งกลางๆช่วยเลือกทางให้ฉันเถอะ
Kwahm ruk kreung kreung glahn glahng chuay leuak tahng hai chun tur
An unfinished love, please choose a path for me
มันเจ็บในความค้างคา
Mun jep nai kwahm kahng kah
The remainder hurts
เพราะรักเข้าแล้ว จนหมดใจ
Pror ruk kao laeo jon mot jai
Because I already love him with all my heart

   

Produced : Tan Liptapallop
Written and Composed : ว่านไฉ (อคิร วงษ์เซ็ง)
Arranged : ว่านไฉ (อคิร วงษ์เซ็ง) and Jittipon Thawornkit

   

I forgot how lovely the voice of Chilling Sunday is. Nothing exciting about the music video, except getting to admire how pretty the singer is, but the song has good lyrics for anyone unsure of where they stand with someone they’ve gotten quite close to~

Title: ไม่ค่อยชัด / Mai Koy Chut (Not Very Clear)
English Title: “Status”
Artist: Arisara
Album: [Single]
Year: 2013

ถ้าเธอถามว่าคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่า
Tah tur tahmw ah kit teung tur bahng reu bplao
If you ask if I ever think about you
ฉันพูดได้เลยว่าคิด
Chun poot dai loey wah kit
I’d tell you that I did
เวลาเราได้ใกล้ชิดหัวใจมันอุ่น ชอบที่เราสบตากัน
Welah rao dai glai chit hua jai mun oon chaup tee rao sob dtah gun
When we’re close, my heart is warm, I like when we look in each other’s eyes

(*) แต่เธอถามว่ารักเธอหรือเปล่า ก็ไม่ค่อยแน่ใจ
Dtae tur tahm wah ruk tur reu bplao gor mai koy nae jai
But if you ask if I love you, I’m not really sure

(**) อาจจะยังไม่ค่อยชัด จะบอกรักก็ต้องมั่นใจ
Aht ja yung mai koy chut ja bauk ruk gor dtaung mun jai
It’s still not very clear, to say I love you, I must be certain
คำว่ารักมีความหมาย เท่ากับหัวใจ
Kum wah ruk mee kwahm mai tao gup hua jai
The word love has an equal meaning to my heart
ถ้าฉันพูดไปเมื่อไหร่ คือยกใจให้เธอทั้งใจ
Tah chun poot bpai meua rai keu yok jai hai tur tung jai
If I ever say it, I’ll be lifting my entire heart to you
ต้องปรึกษาหัวใจเรื่องนั้น ก่อนที่ฉันจะบอกว่ารัก
Dtaung bpreuk sah hua jai reuang nun gaun te chun ja bauk wah ruk
I must consult my heart on this matter before I tell you I love you

รู้แค่ว่าในตอนนี้เธอคือคนโปรด
Roo kae wah nai dtaun nee tur keu kon bproht
I only know that you’re currently my favorite person
ชอบโทรคุยแต่กับเธอ
Chaup toh kooey dtae gup tur
You’re the only one I like calling
ทำอะไร อยากไปไหน ก็นึกถึงเธอ
Tum arai yahk bpai nai gor neuk teung tur
Whatever I do, wherever I want to go, I think of you
ชอบให้เธอไปกับฉัน
Chaup hai tur bpai gup chun
I like it when you go with me

(*,**)

นิดนึง ขอทำความเข้าใจ กับขอเวลาตั้งตัวนะ
Nit neung kor tum kwahm kao jai gup kor welah dtung dtua na
I just want a little understanding with some time to prepare myself
ขอแค่เธออย่าเพิ่งรีบร้อน รอหน่อยนะ
Kor kae tur yah perng reep raun ror noy na
I just ask that you don’t get impatient, wait

(**)

อยากบอกรักจากหัวใจเท่านั้น
Yahk bauk ruk jahk hua jai tao nun
I want to tell you I love you only from my heart