Lomosonic

All posts tagged Lomosonic

Title: ปล่อย / Bploy (Release)
English Title: “Noise”
Artist: Lomosonic
Album: [Single]
Year: 2016

กับคำว่ารัก ที่เคย ทำเพื่อมันได้ทุกอย่าง
Gup kum wah ruk tee koey tum peua mun dai took yahng
With the word “love” that I once did everything for
และใครคนนั้น ก็ทำลาย และพรากทุกสิ่งจากไป
Lae krai kon nun gor tum lai lae prahk took sing jahk bpai
That person hurt me and took everything from me

(*) ฝันที่สลาย สุดท้ายมีเพียงแค่ฉัน
Fun tee salai soot tai mee piang kae chun
My dreams were destroyed, in the end, there’s only me
ที่ล้มลงอยู่ตรงนี้ สุดท้ายเธอก็จากไป
Tee lom long yoo dtrong nee soot tai tur gor jahk bpai
Who has fallen down right here, in the end, you left me
ฉันยังร่ำร้อง กับเสียงที่มาจากใจ
Chun yung rum raung gup siang tee mah jahk jai
I’m still crying out with a voice that comes from my heart
คือเสียงที่ดังข้างใน ปวดร้าวในคำร่ำลาเหล่านั้น
Keu siang tee dung kahng nai bpuat rao nai kum rum lah lao nun
It’s a sound that’s loud inside, I’m hurting from that good-bye

(**) ปล่อยเสียงดนตรี ให้ดังกว่าเสียงในใจ
Bploy siang don dtree hai dung gwah siang nai jai
Release the music, make it louder than the sound in my heart
ให้น้ำตามันไหลลงมา เป็นอีกวันที่ฉันต้องพ่ายแพ้
Hai num dtah mun lai long mah bpen eek wun tee chun dtaung pai pae
Let the tears flow, it’s another day that I must fail
บาดแผลที่ยอม แลกด้วยความรักที่มี
Baht plae tee yaum laek duay kwahm ruk tee mee
The wounds that I agreed to trade the love I had for
ให้ใจสลายลงไป
Hai jai salai long bpai
Let my heart be destroyed
ให้ใจ มันจำ มันจำ จำเอาไว้
Hai jai mun jum mun jum mum ao wai
Make my heart remember, remember, remember

(***) ปล่อยมันให้ไหลไป ปล่อยมันให้ไหลไป
Bploy mun hai lai bpai bploy mun hai lai bpai
Let it melt away, let it melt away

ไม่มีความหมายอีกแล้ว กับคำว่ารักที่เคยมี
Mai mee kwahm mai eek laeo gup kumw ah ruk tee koey mee
There’s no more meaning in the word “love” that I used to have
ยังมีความหมายอีกไหม ให้เชื่อในคำว่ารัก
Yung mee kwahm mai eek mai hai cheua nai kumw ah ruk
Is there still any other meaning for me to trust in love?

(*,**,***)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Lomosonic

Title: อยากจะรักแค่ไหน / Yahk Ja Ruk Kae Nai (However Much I Want to Love)
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

อยู่ตรงที่เก่า ความรู้สึก ที่ฉันให้เธอ
Yoo dtrong tee gao kwahm roo seuk tee chun hai tur
In the old place, the feelings that I gave to you
ยังคงชัดเจนไม่เลือนหาย
Yung kong chut jen mai leuan hai
Are still clear and haven’t faded
ความเสียใจ รอยน้ำตา
Kwahm sia jai roy num dtah
The sadness and tear stains
ไม่เคยเสียดายที่ได้บอกไป
Mai koey sia dai tee dai bauk bpai
I’ve never regretted telling you

(*) อยู่ที่เธอนั้นอยากจะรักแค่ไหน
Yoo tee tur nun yahk ja ruk kae nai
However much I want to love you
เมื่อฉันรักเธอแทบจะขาดใจ
Meua chun ruk tur taep ja kaht jai
When I love you to death
จะรักไปจนวันตาย
Ja ruk bpai jon wun dtai
I’ll love you until I die

อยากทำทุกอย่าง ที่ตั้งใจ
Yahk tum took yahng tee dtung jai
I want to do everything I intended
ให้ฉันได้อยู่และไม่จากไป
Hai chun dai yoo lae mai jahk bpai
Let me stay and not leave

(*)

(**) และค่ำคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้าย
Lae kum keun nee aht bpen keun soot tai
And tonight might be the last night
เมื่อฉันหลับตา โปรดจำไว้
Meua chun lup dtah bproht jum wai
When I close my eyes, please remember
โปรดจำฉันไว้ ถ้าฉันไม่กลับมา
Bproht jum chun wai tah chun mai glup mah
Please remember me if I don’t come back

(*,**)

นี่คือการจากลา
Nee keu gahn jahk lah
This is saying good-bye

   
เนื้อร้อง – ทำนอง : พีระสิฐ พลตาล
Additional Lyrics : เชาวเลข สร่างทุกข์ / ฉัตรชัย งามสิริมงคลชัย
Additional Melody : ฉัตรชัย งามสิริมงคลชัย
เรียบเรียง : LOMOSONIC / เทอดศักดิ์ ศิริเจน
PRODUCER : เทอดศักดิ์ ศิริเจน
EXECUTIVE PRODUCER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

Title: เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด / Pror Kwahm Ruk Mun Mai Leuak Welah Gert (Because Love Doesn’t Choose When It Happens)
Artist: Lomosonic
Album: [Single]
Year: 2015

เพราะอดีตที่เคยผ่านมา
Pror adeet tee koey mahn mah
Because of the past that has passed by
เพราะน้ำตายังรินไหล
Pror num dtah yung rin lai
Because the tears still flow
เพราะมีคนที่เดินจากไป
Pror mee kon tee dern jahk bpai
Because there’s someone who walked away
และหัวใจยังอ่อนล้า
Lae hua jai yung aun lah
And my heart is still weak

เพราะบางเพลงที่เคยร่ำร้อง
Pror bahng pleng tee koey rum raung
Because of some songs that I used to sing
เพราะทำนองยังทำร้าย
Pror tahmnong yung tum rai
Because the melody still hurts me
เพราะว่าเธอมาเปลี่ยนความหมาย
Pror wah tur mah bplain kwahm mai
Because you changed the meaning
ให้หัวใจให้กลับมาเหมือนเดิม
Hai hua jai hai glup mah meuan derm
And made my heart go back to the way it was

(*) เพราะความรัก ที่มันไม่เลือกเวลาเกิด
Pror kwahm ruk tee mun mai leuak welah gert
Because love doesn’t choose when it happens
เพราะแพ้ให้เธอในทุกๆสิ่ง เพียงแค่ฉันสบตา
Pror pae hai tru nai took took sing piang kae chun sop dtah
Because I lost everything to you by just looking into your eyes
เพราะความรัก โอ้เธอที่ทำให้มันเกิด
Pror kwahm ruk oh tur tee tum hai mun gert
Because love, oh, you made it happen
เพราะรักทำลายกำแพงที่มี
Pror ruk tum lai tum paeng tee mee
Because love destroyed what I had
ให้หัวใจของคนๆนี้ กลับมามีรัก
Hai hua jai kaung kon kon nee glup mah mee ruk
You let this heart of mine end up with love
เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

เพราะร่องรอยที่จดจำไว้
Pror raung roy tee jot jum wai
Because of the scars that I remember
เพราะเรื่องราวเคยเลวร้าย
Pror reuang rao koey leo rai
Because of the situations that were once cruel
เพราะว่าเรามันต่างเกินไป
Pror wah rao mun dtahng gern bpai
Because we were too different
แล้วอะไรฉุดดึงเธอเข้ามา
Laeo arai choot deung tur kao mah
Then something pulled you back

(*,*)

   
เนื้อร้อง LOMOSONIC / ฮันมะ ยูจิโร่
ทำนอง LOMOSONIC
เรียบเรียง LOMOSONIC
โปรดิวเซอร์ จักริน จูประเสริฐ
ร้องประสาน มาเรียม เกรย์

Title: คำตัดสิน / Kum Dtut Sin (Decision)
English Title: “Heartbeat”
Artist: Lomosonic
Album: [Single]
Year: 2015

เสียงในหัวใจยังเคลื่อนไหว
Sing nai hua jai yung kleuan wai
The voice in my heart is still moving
ผ่านแสงในค่ำคืนที่โหดร้าย
Pahn saeng nai kum keun tee hoht rai
Passing the lights in the cruel night
กับมรสุมในหัวใจไม่จางหาย
Gup morn soom nai hua jai mai jahng hai
With a monsoon in my heart that won’t let up
ยังถาโถมและซัดเข้ามา
Yung tah tohm lae sut chao mah
Still swooping in and tossing things around
แม้ยังหลงทางและอ่อนล้า
Mae yung long tahng lae aun lah
Though I’m still lost and exhausted
จุดหมายยังแสนไกลที่เสาะหา
Joot mai yung saen glai tee sor hah
The goal I search for is still so far away
และยังสูญเสียในทุกวัน
Lae yung soon sia nai took wun
And is still wasted every day
ปรารถนาเพียงรักแท้และคนที่เข้าใจ
Bprattanah piang ruk tae lae kon tee kao jai
I only desire true love and someone who understands

(*) คำตัดสินที่มี แม้ต้องผิดกว่านี้ก็ยอม
Kum dtut sin tee mee mae dtaung pit gwah nee gor yaum
The decision I have, even if it’s more wrong, I consent
ฉันยังคงจะทำทุกทางด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
Chun yung kong ja tum took tahng duay hua jai duay hua jai
I’m still going to try every possible way with my heart, with my heart
แม้จะเจ็บและทรมานนานเท่าไร
Mae ja jep lae toramahn nahn tao rai
However long it’ll hurt and torture me
ด้วยหัวใจ ด้วยรัก
Duay hua jai duay ruk
With my heart, with love

ฉันถูกสายตาที่เหยียดหยาม
Chun took sai dtah tee yiat yahm
I’m abused by your sights
บาดแผลในหัวใจมีคำถาม
Baht plae nai hua jai mee kum tahm
The wounds in my heart have a question
ว่าใครคนนั้นที่เข้าใจอยู่ที่ไหน ในโลกนี้
Wah krai kon nun tee kao jai yoo tee nai nai lohk nee
Where on this world is the person who understands me?

(*,*,*)
ด้วยความรัก
Duay kwahm ruk
With love

Title: หลงทาง / Long Tahng (Lost)
English Title: “Home”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

บ้านไม่มีความหมาย ในวันที่ฉันเดินมาตามความฝัน
Bahn mai mee kwahm mai nai wun tee chun dern mah dtahm kwahm fun
Home is meaningless when I’m following my dreams
มันช่างแสนไกล มีแต่ความเหน็บหนาว ในหัวใจ
Mun chahng saen glai mee dtae kwahm nep nao nai hua jai
It’s so far away, there’s only coldness in my heart

ฉันรู้จักความรัก ในวันที่สาย
Chun roo juk kwahm ruk nai wunt ee sai
I got to know love when it was too late
โลกช่างดูโหดร้าย ฉันไม่เหลือใคร
Lohk chahng doo hoht rai chun mai leua krai
The world seems so cruel, I don’t have anyone left
ไม่มีที่แห่งนั้น ให้ฉันได้ไป
Mai mee tee haeng nun hai chun dai bpai
I don’t have that place to go

(*) ที่นั้น ที่ที่ตัวฉันมีความหมาย ที่ที่ตัวฉันไม่เดียวดาย
Tee nun tee tee dtua chun mee kwahm mai tee tee dtua chun mai diao dai
That place, the place where I was meaningful, the place where I wasn’t alone
ที่ที่รอยยิ้มพร้อมที่จะมีให้
Tee tee roy yim praum tee ja mee hai
That place where there’s a smile ready for me
แม้ฉัน แพ้ให้กับโลกที่โหดร้าย ร้องให้กับรักที่มลาย
Mae chaun pae hai gup lohktee hoht rai raung hai gup ruk tee malai
Though I lost it to a cruel world, I cry with the love that has been destroyed
รู้ว่ายังเหลือที่ให้ฉัน แต่สุดท้ายฉันก็ยังไม่กลับไป
Roo wah yung leua tee hai chun dtae soot tai chun gor yung mai glup bpai
I know that there’s still a place left for me, but in the end, I still don’t go back

วันที่ฉันยังปวดร้าวกับความรัก
Wun tee chun yung bpuat rao gup kwahm ruk
When I’m still hurting over love
วันที่ฝันยังไม่ดีดังตั้งใจ
Wun tee fun yung mai dee dung dtung jai
When my dreams still aren’t as good as I intended
วันที่ฉันยังพ่ายแพ้
Wun tee chun yung pai pae
When I’m still failing
มันคงเป็นเพียงวันที่ฉันยังหลงทาง
Mun kong bpen piang wun tee chun yung long tahng
It’s only when I’m still lost

(*)

Title: สาย / Sai (Late)
English Title: “Decay”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

ไม่มีความรักในแววตา ผู้คนจ้องจะแข่งขัน
Mai mee kwahm ruk nai waew dta poo kon jaung ja kaeng kun
You don’t have love in your eyes, people have staring contests
เงินตรารายล้อมจนน่ากลัว ความงามที่มีเหือดหาย
Ngern dtrah rai jon nah glua kwahm ngahm tee mee heuat hai
Money surrounds them until it’s scary, the beauty they had disappears
น้ำใจที่เหมือนเป็นกลลวง ความจริงไม่มีให้เห็น
Num jai tee meuan bpen gon luang kwahm jing mai mee hai hen
Compassion that was like a fraud, in reality, you didn’t have any for me
อารมณ์ที่คล้ายดังคำสาป จองจำปล่อยกายลุ่มหลง
Ahrom tee klai dung kum sahp jaung jum bploy gai loom long
Feelings that were like a curse, imprisoning and releasing my infatuation

อะไรที่เหมือนจะได้มา ในตอนสุดท้ายก็คง
Arai tee meuan ja dai mah nai dtaun soot tai gor kong
Everything that seemed like I would get, in the end, it’s…

(*) ในวันสุดท้าย เราทุกคนต้องตาย เราทุกคนต้องตาย
Nai wun soot tai rao took kon dtaung dtai rao took kon dtaung dtai
In the end, every one of us must die, every one of us must die
ในวันสุดท้าย เราทุกคนต้องตาย มันไม่มีความหมาย
Nai wun soot tai rao took kon dtaung dtai mun mai mee kwahm mai
In the end, every one of us must die, it’s meaningless

ความดีเปรียบเหมือนดังอากาศ มีจริงแต่มองไม่เห็น
Kwahm dee bpriap meuan dung ahgaht mee jing dtae maung mai hen
Goodness is like air, it exists, but we can’t see it
ในวันที่สายจนเกินไป ความจริงเฝ้าคอยแก้แค้น
Nai wun tee sai jon gern bpai kwahm jing fao koy gae kaen
When it’s too late, the truth is waiting to take revenge
เมามายอ่อนไหวจนมืดมน หมดทางที่จะไถ่ถอน
Mao mai aun wai jon meut mon mot tahng tee ja tai taun
Drunk and sensitive until we’re dark, out of ways of redemption
เสียดายก็เหมือนจะไม่ทัน เวลาหมดลงแค่นั้น
Sai dai gor meuan ja mai tun welah mot long kae nun
It’s a pity, but it’s like I can’t keep up, time ran out, that’s it

หลุมดำที่ลึกเร้นน่ากลัว ความจริงสุดท้ายใจคน
Loom kum tee leuk ren nahglua kwahm jing soot tai jai kon
The deep black hole that’s scary is in fact, in the end, the human heart

(*,*,*)

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

เพลงที่เราเคยฟังด้วยกันเมื่อหลายปีก่อน
Pleng tee rao koey fung duay gun meua lai bpee gaun
The song we used to listen to together many years ago
เพลงที่เราเคยร้องวันนั้นทุกความรู้สึก
Pleng tee rao koey raung wun nun took kwahm roo seuk
The song we used to sing that day, every feeling
เพลงที่สื่อความหมายมากมายที่ให้แทนกัน
Pleng tee seu kwahm mai mahk mai tee hai taen gun
The song that conveyed the meaning that we had for each other
เพลงที่มอบความฝันให้เราทั้งสองคน
Pleng tee maup kwahm fun hai rao tung saung kon
The song that bestowed our dreams to the two of us

(*) เรื่องราวที่เจอ ที่ยังคอยเดิม
Reuang rao tee jur tee yung koy derm
The memories we found are still the same
ให้ความเหงานั้นไม่เคยจาง
Hai kwahm ngao nun mai koey jahng
Making that loneliness never fade
เรื่องราวที่เจอ ที่ยังจะเพ้อ
Reuang rao tee jur tee yung ja pur
The memories we found that still drive me crazy
กับเพลงเดิมทุกทีที่ฟัง
Gup pleng derm took tee tee fung
With the same song every time I listen to it
รักนั้นยังติดตรึง เมื่อได้รัก
Ruk nun yung dtit dtreung meua dai ruk
That love is still transfixed to me, from when I was able to love

(**) ในหนึ่งเพลงรัก พันเรื่องราว ในเหตุการณ์ที่ติดตรึง
Nai neung pleng ruk pun reuang rao nai het gahn tee dtit dtreung
In one love song, there’s a thousand memories in the event that’s transfixed to me
ความคิดถึงไม่เคยเดินจากไป
Kwahm kit teung mai koey dern jahk bpai
My thoughts of you have never left me
ในหนึ่งเพลงรักพันเรื่องราว ความปวดร้าวที่จิตใจ
Nai neung pleng ruk pun reuang rao kwahm bpuat rao tee jit jai
In one love song, there’s a thousand memories and heart ache
เธออยู่ไหน ใยจากไปไม่กลับมา
Tur yoo nai yai jahk bpai mai glup mah
Where are you? You left and aren’t coming back

วันที่เธอจากไป ไม่เคยคิดหวนคืนมา
Wun tee tur jahk bpai mai koey kit won keun mah
The day you left me will never think of coming back
วันที่เราอ่อนล้า หมดแรงลุกยืนขึ้นใหม่
Wun tee rao aun lah mot raeng look yeun keun mai
The day I was exhausted and out of strength to stand up again
วันที่เพลงเหล่านั้นยังดังขึ้นในหัวใจ
Wun tee pleng lao nun yung dung keun nai hua jai
The day that song still played in my heart
วันที่เราทั้งสองที่เคยใกล้ชิดกัน
Wun tee rao tung saung tee koey glai chit gun
The day the two of us were once near each other

(*,**,**)

Title: ถึงเวลา / Teung Welah (It’s Time)
English Title: “Wake”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

(*) วันที่ตัวฉันจะตื่น วันที่จะยืนอีกครั้ง
Wun tee dtua chun ja dteun wun tee ja yeun eek krung
When I wake up, when I stand again
พอแล้วคำว่าพ่ายแพ้
Por laeo kumw ah pai pae
I’ve had enough of failing
พอแล้วใจที่ยอมให้ใคร ทุกอย่าง
Por laeo jai tee yaum hai krai took yahng
I’ve had enough of my heart giving up everything to everyone

(*)

ฉันถูกสั่งให้ปล่อยมือ จากโลกที่เรียกว่าความฝัน
Chun took sung hai bploy meu jahk lohk tee riak wah kwahm fun
I’m ordered to release my grasp from the world called dreams
เขามาบอกมากดดัน ให้หยุดลงแค่นั้น
Kao mah bauk mah got dun hai yoot long kae nun
They tell me to just force myself to stop
รักที่เจ็บจนถอดใจ ทุ่มเทอย่างไม่มีความหมาย
Ruk tee jep jon taut jai toom tay yahng mai mee kwahm mai
The love that hurt me until I was discouraged, devoting everything was meaningless
แม้จะเหนื่อยสักเท่าไร ไม่มีใครสน
Mae ja neuay suk tao rai mai mee krai son
No matter how tired I am, no one cares
วันนี้ ตอนนี้ พอแล้ว ถึงเวลา
Wun nee dtaun nee por laeo teung welah
Today, right now, I’ve had enough, it’s time

(*)

จะปลุกตัวเอง จากฝันที่หลับใหล
Ja bplook dtua eng jahk fun tee lup lai
I’ll wake myself from this sleeping dream
จะเปิดดวงตา มองฟ้าที่เปลี่ยนไป
Ja bpert duang dtah maung fah tee bplian bpai
I’ll open my eyes and look at the changing sky
ไม่ยอมให้ใคร มาทำร้ายใจฉันอีก
Mai yaum hai krai mah tum rai jai chun eek
I refuse to let anyone hurt me again

(*)

จุดไฟให้ฟ้าสว่าง จะไม่ยอมมองกลับหลัง
Joot fai hai fah sawahng ja mai yaum maung glup lung
The light brightens the sky, I refuse to look back
พอแล้วคำว่าพ่ายแพ้
Por laeo kum wah pai pae
I’ve had enough of failure
พอแล้วความอ่อนแอที่เคย ได้ผ่าน
Por laeo kwahm aun ae tee koey dai pahn
I’ve had enough with the weakness that once passed

วันที่ตัวฉันจะตื่น วันที่จะลุกขึ้นมา
Wun tee dtuac hun ja dteun wunt ee ja look keun mah
The day I wake, the day I stand up
วันที่ตัวฉัน ลองเริ่มใหม่
Wun tee dtua chun laung rerm mai
The day I try starting over

Title: ความรู้สึกของวันนี้ / Kwahm Roo Seuk Kaung Wun Nee (Today’s Feelings)
English Title: “Felt”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

หยดน้ำที่นอกหน้าต่าง
Yot num tee nauk nah dtahng
The raindrops outside the window
หมอกขาวและเส้นบางๆ ลมพัดมา
Mauk kao lae sen bahng bahng lom put mah
The light fog and gentle wind
พาฝนโปรยตรงที่เธอเดินผ่าน
Pah fon bproy dtrong tee tur dern pahn
Bring the rain sprinkling where you pass
กลิ่นหอมของข้าวในจาน
Glin haum kaung kao nai jahn
The smell of the rice in the bowl
บันทึกที่เขียนประจำวันคืน ผ่าน ล่วงไป
Bunteuk tee kian bprajum wun keun pahn luang bpai
The notes written every passing day

รองเท้าที่ใช้จนเก่า
Raung tao tee chai jon gao
The shoes that were used until they were worn out
เศษเหรียญที่เรายังเก็บ
Set rian tee rao yung gep
The change we still kept
เพลงของเธอบนชั้นวางเพลงที่ไม่เคยเปิด
Pleng kaung tur bon chun wahng pleng tee mai koey bpert
Your music on the shelf, the music I never turn on
จดหมายที่เขียนถึงเธอ
Jot mai tee kian teung tur
The letters I wrote to you
ดอกไม้ที่ให้เธอวันสุดท้าย สุดท้าย
Dauk mai tee hai tur wun soot tai soot tai
The flowers I gave you on the last day, last day

(*) ฉันคิดถึงเธออยู่
Chun kit teung tur yoo
I miss you
ทุกช่วงเวลาที่ยัง หายใจ
Took chuang welah tee yung hai jai
Every moment I’m still breathing
ฉันคิดถึงเธออยู่
Chun kit teung tur yoo
I miss you
แม้รู้ว่ามันอ่อนแอ เหลือเกิน
Mae roo wah mun aun ae leua gern
Though I know I’m too weak
คือสิ่งเดียวที่ฉันนั้นรู้สึก
Keu sing diao tee chun nun roo seuk
It’s the one thing I feel
แม้จะเนิ่นนาน เท่าไร
Mae ja nern nahn tao rai
No matter how long it’s been

ก็เพราะว่าเธอยังอยู่
Gor pror wah tur yung yoo
Because you’re still here
ก็เพราะว่าเธอยังอยู่ในหัวใจ
Gor pror wah tur yung yoo nai hua jai
because you’re still in my heart
ในหัวใจคนที่เธอเคยบอก
Nai hua jai kon tee tur koey bauk
In the heart of the person whom you used to tell
ว่ารักเขามากที่สุด
Wah ruk kao mahk tee soot
How much you loved him
ว่ารักเขามากในสัญญาที่เอ่ย ถ้อยคำ
Wah ruk kao mahk nai sunyah tee oey toy kum
How much you loved him in the promises you spoke

ไม่เพียงแค่ฉันรู้สึก
Mai piang kae chun roo seuk
it’s not just mee feeling this
แต่เธอก็คงรู้สึก
Dtae tur gor kong roo seuk
But you probably feel it too
วันของเรา เพลงของเรา
Wun kaung rao pleng kaung rao
Our days, our music
เพลงที่เราเคยเปิด
Pleng tee rao koey bpert
The music we once turned on
จดหมายที่เขียนถึงกัน
Jot mai tee kiang teung gun
The letters we wrote to each other
ดอกไม้ที่ให้กันวันสุดท้าย สุดท้าย
Dauk mai tee hai gun wun soot tai soot tai
The flowers I gave you on our last day, last day

(*,*)
มันคงชัดเจนทุกอย่าง
Mun kong chut jen took yahng
Everything is clear
และยังมีแค่เธอเท่านั้น
Lae yung mee kae tur tao nun
And I still have only you

แม้จะเนิ่นนานเท่าไร
Mae ja nern nahn tao rai
No matter how long it’s been

Title: ขอ / Kor (Request)
English Title: “Warm Eyes”
Artist: Lomosonic
Album: Echo & Silence
Year: 2013

จากวันนั้น ฉันไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ที่เรา ได้จากกัน
Jahk wun nun chun mai roo wah nahn tao rai tee rao dai jahk gun
Since that day, I don’t know how long it’s been since we separated
เหตุผลใด ๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่
Hetpon dai dai mai chai reuang yai
The reason isn’t a big issue
วันนี้ ได้มองตา ตาดวงเดิมคู่นั้นอบอุ่นเหลือเกิน
Wun nee dai maung dtah dtah duang derm koo nun op oon leua gern
Today I’m looking into your eyes, the same eyes that are so warm
เธอกับฉัน ความทรงจำมากมาย
Tur gup chun kwahm song jum mahk mai
You and I have so many memories

(*) ไม่อยากจะขอ ให้เวลานี้เป็นของเรา
Mai yahk ja kor hai welah nee bpen kaung rao
I don’t want to ask for this time to be ours
ไม่อยากจะถาม ว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหม
Mai yahk ja tahm wah rao ja meuan derm dai mai
I don’t want to ask if we can get back together
แค่อยากให้รู้ ว่าในวันนี้ ฉันเหมือนได้เจอลมหายใจ
Kae yahk hai roo wah nai wun nee chun meuan dai jur lom hai jai
I just want you to know that today, it’s like I found my breath

(**) กว่าที่จะรู้ ว่าตัวเธอนั้นสำคัญเท่าไร
Gwah tee ja roo wah dtua tur nun sumkun tao rai
The more I realize how important you were
และก็ได้รู้ ในวันที่ฉัน เสียเธอไป
Lae gor dai roo nai wun tee chun sia tur bpai
And I knew this the day I lost you

(*,**)

(***) ไม่อยากจะขอ ให้เวลานี้เป็นของเรา
Mai yahk ja kor hai welah nee bpen kaung rao
I don’t want to ask for this time to be ours
ไม่อยากจะถาม ว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
Mai yahk ja tahm wah rao ja bpen meuan derm dai mai
I don’t want to ask if we can get back together
แค่อยากให้รู้ ที่ผ่านมานั้น ฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ
Kae yahk hai roo tee pahn mah nun chun kit teung tur soot hua jai
I just want you to know that in the past, I missed you with all of my heart

(***,*)