Keng Thachaya

All posts tagged Keng Thachaya

Title: จันทร์เอ๋ย / Jun Oey (Oh, Moon)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2020

เดินทางมาไกลเหลือเกิน
Dern tahng mah glai leua gern
I’ve traveled so far
เพียงเพราะรักคนคนหนึ่ง
Piang pror ruk kon kon neung
Just because of one person’s love
จึงพาให้ฉันนั้นเดินมาถึงตรงนี้
Jeung pah hai chun nun dern mah teung dtrong nee
It has led me to this point
ตรงที่มีพระจันทร์ ลอยอยู่ปลายขอบฟ้า
Dtrong tee mee prajun loy yoo bplai kaup fah
Right where the moon is, floating on the horizon

(*) ใครบางคนบอกฉัน
Krai bahng kon bauk chun
Someone told me
หากต้องการสิ่งใด ให้มาขอพระจันทร์
Hahk dtaung gahn sing dai hai mah kor prajun
If I needed anything, to as the moon

(**) จะไม่ขอพระจันทร์ ไม่ขอข้าวแกงสักแดง
Ja mai kor prajun mai kor kao gaeng suk daeng
I won’t ask the moon, I won’t ask for red rice
จะไม่ขอให้จันทร์นั้นเปล่งแสง แม้ว่าหนาวเท่าใด
Ja mai kor hai jun nun bpleng saeng mae wah nao tao dai
I won’t ask for the moon to shine, no matter how cold I am
แม้ว่าแสงพระจันทร์ช่วยฉันได้ไออุ่น
Mae wah saeng prajun chuay chun dai ai oon
Even though the moonlight helps to warm me
ไม่ขอรถม้าแม้ขาจะเดินไม่ไหว
Mai kor rot mah mae kah ja dern mai wai
I won’t ask for a horse-drawn card even if my legs can’t walk
แต่จะขอข้อเดียวจะได้ไหม อยากจะขอพระจันทร์ ให้เธอรักกัน สักครั้งก็คงเพียงพอ
Dtae ja kor kor diao ja dai mai yahk ja kor prajun hai tur ruk gun suk krung gor kong piang por
But can I ask for just one thing? I want to ask the moon for you to love me, just once would be just enough

เธอคนนั้นไม่เคยรักกัน
Tur kon nun mai koey ruk gun
You’ve never loved me
เธอคนนั้นไม่เคยใส่ใจ
Tur kon nun mai koey sai jai
You’ve never paid attention to me
แต่ว่าฉันก็ยังแอบคิดไปไกลว่าน่าจะยังมีหวัง
Dtae wah chun gor yung aep kit bpai glai wah nah ja yung mee wung
But I still secretly imagined that there was still hope
จึงมาเพื่อขอพระจันทร์ ที่ลอยอยู่ปลายขอบฟ้า
Jeung mah peua kor prajun tee loy yoo bplai kaup fah
So I’ve come to ask the moon floating on the horizon

(*,**,**)

Title: เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง / Sia Dai Kon Dtai Mai Dai Fung (It’s a Shame the Dead People Didn’t Listen)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2019

พระท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจในความเป็นจริง
Pra tahn saun hai rao took kon kao jai nai kwahm bpen jing
The monks teach us all to understand the truth
พระท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจว่าทุกๆสิ่ง
Pra tahn saun hai rao took kon kao jai wah took took sing
The monks teach us all to understand that everything
เมื่อมีการพบเจอ ย่อมมีการจากลา
Meua mee gahn pob jur yaun mee gahn jahk lah
When it has a beginning, it will have an end
ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืน
Mai mee sing dai loey tee ja yung yeun
Nothing lasts forever

พระสอนว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจ ใช่สิ่งนอกกาย
Pra saun wah kwahm sook nun yoo tee jai chai sing nauk gai
The monks teach us that happiness is in the heart, yes, it’s all around you
คุณความดีจะอยู่ติดตัวเราไปจนวันสุดท้าย
Koon kwahm dee ja yoo dtit dtua rao bpai jon wun soot tai
Your goodness will stick with you until your final day
หลีกหนีความลุ่มหลง หลีกหนีความวุ่นวาย
Leek nee kwahm lom long leek nee kwahm woon wai
Escaping from infatuation, escaping from disorder
เข้าใจทุกๆสิ่งด้วยความเป็นจริง
Kao jai took took sing duay kwahm bpen jing
Understand everything with truth

(*) อตตา หิ อตตโน นาโถ
Autdtah hi autdtanoh nah toh
Autdtah hi autdtanoh nah toh
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
Dton bpen tee peung haeng dton tao nun
God helps those who help themselves
ธรรมะสอนให้เราเข้าใจหัวใจเราเอง
Tumma saun hai rao kao jai hua jai rao eng
Dharma teaches us to understand our own hearts

(**) หากใครทำให้เจ็บ ก็จงอย่าเก็บเอาไว้
Hahk krai tum hai jep gor jong yah gep ao wai
If someone hurts us, don’t hang on to it
ปล่อยวางไปแล้วเธอจะมี แต่ความสุขล้นกว่า
Bploy wahng bpai laeo tur ja mee dtae kwahm sook lon gwah
Let it go and you’ll have only happiness
เก็บความรัก เก็บความสุข
Gep kwahm ruk gep kwahm sook
Keep love, keep happiness
เก็บเอาไว้ให้คนที่เขาเห็นค่า
Gep ao wai hai kon tee kao hen kah
Collect it and give it to people who see your value
เก็บเวลาของลมหายใจของเราเอาไว้
Gep welah kaung lom hai jai kaung rao ao wai
Gather the time you’re still breathing
ให้คนที่เขารักเรา
Hai kon tee kao ruk rao
And give it to people who love you

เกิดมาคนเรานั้นก็จงทำดี
Gert mah kon rao nun gor jong tum dee
Born human, we must do good things
ทำดีได้ดี เคยได้ยินบ้างไหม
Tum dee dai dee koey dai yin bahng mai
Have you ever heard “if you do good, you’ll get good things in return?”
บางคนทำเลวแต่ก็ไม่สนใจ
Bahng kon tum leo dtae gor mai son jai
Some people do evil things, but they don’t care
เดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดจรวด
Diao nee wen gum mun dtit juat
Pretty soon, karma will catch up to them

อุฏฐาตา วินทเต ธน คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
Oodtatahdtah wintadtay ton kon kayun yaun hah sup dai
Oodtatahdtah wintadtay ton, hard-working people will be prosperous
บางคนหวังแต่ดวงพึ่งอะไร
Bahng kon wung dtae duang peung arai
Some people just hope things will fall in their lap
แล้วเมื่อไหร่จะมีกินมีใช้
Laeo meua rai ja mee gin mee chai
Then wonder when they’ll get food to eat
รู้จักเข้าวัดทำบุญทำทาน
Roo juk kao wut tum boon tum tahn
Get familiar with going to the temple, making merit, and giving offerings
ให้คนแบ่งปันคือคนรู้จักให้
Hai kon baeng bpun keu kon roo juk hai
Let the people sharing be the people you get to know
ใครรู้จักเป็นผู้ให้ก่อน คือผู้ได้รับที่แท้จริง
Krai roo juk bpen poo hai gaun keu poo dai rup tee tae jing
Everyone get familiar with the fact that being a donor is actually being a receiver

จงทำดีแล้วก็จงทำดี
Jong tum dee laeo gor jong tum dee
We must do good, we must do good
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard from the beginning, don’t you know?
จงทำดีแล้วก็จงทำดี
Jong tum dee laeo gor jong tum dee
We must do good, we must do good
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?

(*,**)

(***) เกิดมาจงทำดี ขอให้ทำความดี
Gert mah jong tum dee kor hai tum kwahm dee
Being born, you must do good, please do good
เกิดเป็นคนทั้งที มันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?
เกิดมาจงทำดี ขอให้ทำความดี
Gert mah jong tum dee kor hai tum kwahm dee
Being born, you must do good, please do good
เกิดเป็นคนทั้งที มันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?

(***,***)

Title: มุง / Moong (Crowd Around)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) มุง มุง มุง มุง มุง มา มุง มุง มุง มา มา มุง มุง
Moong moong moong moong moong mah moong moong moong mah mah moong moong
Crowd around, crowd around, crowd around, crowd around, crowd around, come crowd around, crowd around crowd around, come, come crowd around, crowd around

วันนี้วันดีนานทีที่เรามาพบกัน
Wun nee wun dee nahn tee tee rao mah pob gun
Today is a good day, it’s been a long time since we’ve gotten together
ตรงนี้มีงานจัดมันส์อลังยิ่งใหญ่
Dtrong nee mee ngahn jut mun alung ying yai
Right now there’s a big, fun party to prepare
พี่ป้าน้าอาใช่ว่าเชิญแต่คนรู้ใจ
Pee bpah nah ah chai wah chern dtae kon roo jai
Everyone, it’s true that I only invited close friends
จะเสียดายพลาดไปก็คงอีกนาน
Ja sia dai plaht bpai gor kong eek nahn
It’d be a pity to mess things up, so it’ll be a little longer

(**) ตั้งแต่เกิดมาบอกเลยนี่คือที่สุด สุด สุด
Dtung dtae gert mah bauk loey nee keu tee soot soot soot
Since birth, I was told that this was it, it, it
ในโลกมนุษย์หยุดเราคงหยุดไม่ไหว
Nai lohk manoot yoot rao kong yoot mai wai
In the human world, we can’t be stopped

(***) มามุงเข้ามา ฮ้า ฮา ไม่มุงไม่ได้
Mah moon kao mah hah hah mai moon mai dai
Come on and crowd around, hey, hey, we can’t not crowd around
มามุงเข้ามา ดา ดี้ ดา เรื่องนี้เรื่องใหญ่
Mah moong kao mah dah dee dah reuang nee reuang yai
Come on and crowd around, da-dee-da, this is a big matter
มามุงให้รู้ ฮู้ ฮู ไม่ดูไม่ได้
Mah moong hai roo hoo hoo mai doo mai dai
Come crowd around and let it be known, hoo hoo, you can’t not watch
บอกต่อกันไปบอกไปให้ไว
Bauk dtor gun bpai bauk bpai hai wai
Tell each other, quickly tell
เหยียบให้ฟุ้งเลย
Yiap hai foong loey
Spread it far and wide

(*)

ราหูปีชงมาแรงและก็ตรงทุกปี
Rah hoo bpee chong mah raeng lae gor dtrong took bpee
It’s that time of year when the demon conflicts are getting strong
ทำดีได้ดีรีบมาทำรวมกันให้ไว
Tum dee dai dee reep mah tum ruam gun hai wai
If you do good, you’ll get good in return, let’s act quickly together
ฤกษ์งามยามดีน้องพี่ทำใจให้สบาย
Reuk ngahm yahm dee naung pee tum jai hai sabai
It’s reached the auspicious time, ladies and gentlemen, make yourself at ease
Say hi โชคดีกำลังจะมา
Say hi chohk dee gumlung ja mah
Say hi, good luck is about to come

(**,***,*,***,***,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง , เก่ง ธชย
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง , ทัพยักษ์

Title: เป็นหนึ่ง / Bpen Neung (To Be One)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: OST ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์)
Year: 2018

ก็รู้ ทะเลไม่ปราณีผู้ใด
Gor roo talay mai bprahnee poo dai
We know the sea isn’t a living thing
ไม่รู้ ฟ้าฝนลมจะโถมเมื่อใด
Mai roo fah fon lom ja tohm meua dai
We don’t know when the wind and rain will rush at us
เพียงเดียวดาย
Piang diao dai
All alone
ถ้าต้องล่องเรือจะทานได้แค่ไหน
Tah dtaung laung reua ja tahn dai kae nai
If we must float in a boat, how much can we eat?
เหมือนสู้ไป เส้นชัยคือวันอัปปาง
Meuan soo bpai sen chai keu wun up bpahng
It’s like we’re fighting and the finish line is a sinking ship

(*) โชคดีที่เธอพร้อมใจ
Chohk dee tee tur praum jai
I’m lucky that you’re ready
ดีร้ายพร้อมเจอด้วยกัน
Dee rai praum jur duay gun
Good or bad, we’re ready to face it together

(**) ขอบคุณที่เธอยอมผูกหัวใจให้เป็นหนึ่ง
Kaup koon tee tur yaum pook hua jai hai bpen neung
Thank you for being willing to combine our hearts into one
ขอบคุณที่เอากายและหัวใจมาผูกกัน
Kaup koon tee ao gai lae hua jai mah pook gun
Thank you for binding your body and heart to mine
จากนี้คงไม่มีเรื่องร้ายใดให้ต้องหวั่น
Jahk nee kong mai mee reuang rai dai hai dtaung wun
From now on, there’s no bad situation that we must fear
กี่ร้อยพันภัยใดก็ไม่ต้องหวาดกลัว
Gee roy pun pai dai gor mai dtaung waht glua
However many millions of dangers, there’s no need to be scared

(***) ฝนจะโหมกระหน่ำคลื่นพายุใด
Fon ja hohm granum kleun pahyoo dai
The pounding rain, waves, any storm
เราจะพ้นและผ่านไปได้ทุกครั้ง
Rao ja pon lae pahn bpai dai took krung
We’ll overcome everything
เพราะเรา หัวใจของเรารวมเป็นหนึ่ง
Pror rao hua jai kaung rao ruam bpen neung
Because us and our hearts have combined to become one

หากพบ เรื่องร้ายใดที่มากกว่าเดิม
Hahk pob reuang rai dai tee mahk gwah derm
If we face any bad situation that’s worse than normal
ก็พร้อม ที่ต้องเจอและเดินข้ามไป
Gor praum tee dtaung jur lae dern kahm bpai
We’re ready to face it and get over it
เพราะฉันรู้ เราจะช่วยกันในวันที่เลวร้าย
Pror chun roo rao ja chuay gun nai wun tee leo rai
Because I know we’ll help each other on the bad days
และพร้อมยิ้มให้กันในวันที่ดี
Lae praum yim hai gun nai wun tee dee
And we’re ready to smile at each other on the good days

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง/ทำนอง แมนสรวง สุรางครัตน์
เรียบเรียง อนุชิต ธนัญชัย, ธชย ประทุมวรรณ

Title: ใจยักษ์ / Jai Yuk (Heart of a Giant)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2018

หากมองฟ้า กี่ครั้งก็ยังหวั่นไหว
Hahk maung fah gee krung gor yung wun wai
However many times I look at the sky, I’m still nervous
กี่ครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ว่าทำไมรู้สึกอ่อนแอ
Gee krung gor yung mai koy kao jai wah tummai roo seuk aun ae
However many times, I still don’t really understand why I feel weak
ก็หลับตาซะ บางครั้งแค่เพียงหลับตา
Gor lup dtah sa bahng krung kae piang lup dtah
But I close my eyes, sometimes I just close my eyes
ลืมเรื่องวุ่นวายที่เคยพบมา ปล่อยเวลาชะล้างความอ่อนแอ
Leum reuang woon wai tee koey pob mah bploy welah chalahng kwahm aun ae
Forget the troubling matters I once faced, and let time wash away my weakness

(*) บอกตัวเอง ปลอบตัวเอง ว่าเราเดินทางมาไกลเหลือเกิน
Bauk dtua eng bplaup dtua eng wah rao dern tahng mah glai leua gern
I tell myself, I comfort myself, saying I’ve come so far
บอกตัวเอง ปลอบตัวเอง ยอมแพ้ได้ไงหัวใจเต้นอยู่
Bauk dtua eng bplaup dtua eng yaum pae dai ngai hua jai dten yoo
I tell myself, I comfort myself, how could I give up? My heart is still beating

(**) เมื่อพรุ่งนี้อาทิตย์ยังขึ้นที่ปลายท้องฟ้า
Meua proong nee ahtit yung keun tee bplai taung fah
When tomorrow the sun still rises on the horizon
แม้สองขาจะล้า ยังไงต้องเดินต่อไป
Mae saung kah ja lah yung ngai dtaung dern dtor bpai
Even though my legs will tire, no matter what, I must keep walking
อยู่อย่างหวัง อยู่อย่างมีหวัง
Yoo yahng wung yoo yahng mee wung
Living hopefully, living like I have hope
ด้วยแสงดาวแห่งจุดหมาย
Duay saeng dao haeng joot mai
With the starlight of my destination
รักตัวเองแค่ไหน จงหายใจต่อไปแค่นั้น
Ruk dtua eng kae nai jong hai jai dtor bpai kae nun
However much I love myself, I must keep breathing
…และจะพบความจริงว่าเธอยังหายใจ
Lae ja pob kwahm jing wah tur yung hai jai
And I’ll face the truth, that you’re still breathing

เหนื่อยล้า บางครั้งแค่เพียงเหนื่อยล้า
Neuay lah bahng krung kae piang neuay lah
Tired, sometimes I’m just tired
มันไม่ได้แปลว่าตัวเราไร้ค่า
Mun mai dai bplae wah dtua rao rai kah
That doesn’t mean I’m worthless
จงศรัทธาในลมหายใจ
Jong suttah nai lom hai jai
I must have faith in my breath

(*,**)

Title: สังเคราะห์แสง / Sung Kror Saeng (Photosynthesis)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: สังเคราะห์แสง / Sung Kror Saeng (Photosynthesis)
Year: 2016

ต้นเอย ต้นไม้
Dton oey dton mai
Oh, tree
ถูกทิ้งให้ผลัดใบ
Took ting hai plut bai
Abandoned to shed your leaves
ไม่มีใครใส่ใจ
Mai mee krai sai jai
No one pays attention to you
ไม่มีใครดูแล
Mai mee krai doo lae
No one’s taking care of you

กี่ลมกี่ฝน
Gee lom gee fon
However much wind, however much rain
กี่ร้อนที่ต้องทน
Gee raun tee dtaung ton
However much heat you must endure
เปียกไปทั้งกาย
Bpiak bpai tung gai
Entirely soaked
ด้วยน้ำลายบางคน
Duay num lai bahng kon
With someone’s tears

(*) จงเติบโต จงแตกใบ
Jong derp dtoh jong dtaek bai
You must grow, you must sprout
จงขยาย รากกิ่งไทรงดงาม
Jong kayai rahk ging trai ngot ngahm
You must extend your roots and branches beautifully
จงกรีดร้อง จงแซ่ซ้อง
Jong greet raung jong sae saung
You must scream, you must shout
จงร่ำร้อง สิ่งที่ใจต้องการ
Jong rum raung sing tee jai dtaung gahn
You must beg for the things your heart desires
Say my name!
Say my name!

เมื่อเมฆดำพัดผ่าน
Meua mek dum put pahn
When the black clouds blow away
เห็นตะวันที่ปลายฟ้า
Hen dtawun tee bplai fah
And I see the sun on the horizon
ดีใจที่ยังยืนอยู่
Dee jai tee yung yeun yoo
I’m happy that I’m still standing
มันคุ้มค่าที่อดทน
Mun koom kah tee aut ton
I was worth enduring
คือสัญญาณวันใหม่
Keu sunyahn wun mai
It’s the sign of a new day
ฉันจะยืนขึ้นใหม่
Chun ja yeun keun mai
I’ll stand up again
ฉันจะไปที่ใหม่
Chun ja bpai tee mai
I’ll go to a new place
ที่ที่ใจอยากไป
Tee tee jai yahk bpai
The place my heart wants to go

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธชย
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง ,ธชย,ศุภวิชญ์ สมคะเณย์

Title: ทศกัณฐ์มานะ / Totsakan Mah Na (Totsakan is Here)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2013

อันตัวเราเกิดมา ไม่เคยจะพบหญิงใดมาก่อน
Un dtua rao gert mah mai koey ja pob ying dai mah gaun
I was born without ever meeting a woman before
งามงอนอรชร เหมือนบังอรคนนี้
Ngahm ngaun aun chaun meuan bung aun kon nee
As beautiful and slender like Bangorn
กรุงลงกาสะเทือนเมื่อเธอส่งยิ้มให้มา
Groong long gah sateuan meuan tur song yim hai mah
The city shook and fell when you smiled at me
คนดีโอ้แม่ทรามเชย
Kon dee oh mae trahm choey
Oh, darling

(*) มา นะ เป็นแฟนฉันนะ เธอมามะ
Mah na bpen faen chun na tur mah na
Come on, be my girlfriend, come on
ลอง นะ ลองดูสักครั้งมั้ยล่ะ
Laung na laung doo suk krung mai la
Try it, try it and see for once
มา นะ คนมีรักแท้ ต้องมานะ
Mah na kon mee ruk tae dtaung mah na
Come on, humans have true love, you have to come
พยายามให้ถึงจุดหมาย
Payayahm hai teung joot mai
I’ll endeavor until I reach my goal
ได้เกิดเป็นชายทั้งที
Dai gert bpen chai tung tee
I was born a man

(**) ลอง เปิดกล่องหัวใจและบอกเขา
Laung bpert glaung hua jai lae bauk kao
I try opening the box of my heart and telling them
ผู้ชายลังเลเขาไม่เอา
Poo chai lung lay kao mai ao
They don’t want a hesitant man
สิบมือสิบหน้าอย่างเรา ก็รักเดียว
Sip meu sip nah yahng rao gor ruk diao
Someone with ten hands and ten faces like me, but only one love
โอแม่ประคุณ ทูนหัว
Oh mae bprakoon toon hua
Oh, I give it to you, darling

กิริยาหยดย้อย วาจาถูกหูขอฟังบ่อยๆ
Giriyah yot yoy wah jah took hoo kor fung boy boy
I want to hear your eloquent speech often
ลอยไปยืนเฝ้าคอย หาโอกาสทายทัก
Loy bpai yeun fao koy hah ohgaht tai tuk
I float away to stand and wait, searching for the chance to say hello
กัณฑ์ที่มีสิบกัณฑ์ พากันปรึกษาว่าควรรู้จัก
Gun tee mee sup gun pah gun bpreuk sah wah kuan roo juk
There are ten chapters that have led me to the conclusion that I should get to know you
ชะเออ เงิงเงย
Cha ur ngerng ngoey
Oh, my dear

(*,**)

ได้เกิดเป็นชายทั้งที
Dai gert bpen chai tung tee
I was born a man

(**)

จะกี่สิบกัณฑ์ก็ใจเดียว
Ja gee sip gun gor jai diao
However many tens of chapters there are, I have one heart
พี่มีความรักแค่เธอ เท่านั้นเชียว
Pee mee kwahm ruk kae tur tao nun chiao
I have love for only you
โอแม่ประคุณ ทูนหัว
Oh mae bprakoon toon hua
Oh, I give it to you, darling

   

เนื้อร้อง : ประภพ ชมถาวร
ทำนอง : วินัย ไตรนทีภักดี / โกมล บุญเพียรผล
เรียบเรียง : วินัย ไตรนทีภักดี

Title: แค่ไหนก็เอา / Kae Nai Gor Ao (I’ll Take What I Can Get)
English Title: “Pieces of You”
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย) ft. Songkarn (สงกรานต์ รังสรรค์)
Album: [Single]
Year: 2019

สูงเกินไปที่จะใฝ่หา
Soong gern bpai tee ja fai hah
Too high for me to search
เธออยู่สูงงสูงเกินกว่า จะคว้าลงมา
Tur yoo soong soong gern gwah ja kwah long mah
You’re too high to reach out and pull you down
แต่เหมือนหัวใจมันไม่เคยฟังครา
Dtae meuan hua jai munmai koey fung krah
But it’s like my heart never listens
อยากจะบินขึ้นไปบนฟ้า ไปหาเธอ
Yahk ja bin keun bpai bon fah bpai hah tur
I want to fly up in the sky to you

(*) แต่เท้าฉันมันติดดิน
Dtae tao chun mun dtit din
But my feet are stuck to the ground
ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า
Suan tur gor yoo bon fah
As for you, you’re up in the sky
สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว
Suk krung chuaymaung long mah chun bpeen keun bpai mai wai
Please look down for once, I can’t climb up to you

(**) แค่ไหนก็ได้ที่เธอจะให้ฉันฉันเอา
Kae nai gor dai tee tur ja hai chun chun ao
I’ll take whatever you give me
ยังคงหวังแม้ต้องปวดร้าว
Yung kong wung mae dtaung bpuat rao
I still hope, even though I must hurt
และก็รู้สักวันอาจเหงา
Lae gor roo suk wun aht ngao
And I know some day I might be lonely

(***) แค่ไหนก็ได้แม้เพียงแค่เศษใจ ฉันก็เอา
Kae nai gor dai mae piang kae set jai chun gor ao
I’ll take whatever you give me, even if it’s just a fraction of your heart
จะรับไว้เท่าที่มี คนเดินเท้าคนนี้จะไม่เกี่ยง
ja rup wai tao tee mee kon dern tao kon nee ja mai giang
I’ll accept what I have, beggars can’t be choosers

รู้ว่าคง จะสู้ใครเขาไม่ได้
Roo wah kong ja soo krai kao mai dai
I know I can’t fight anyone
วาสนาไม่มีเท่าใคร
Wahsanah mai mee tao krai
I don’t have as much fortune as others
จะให้หยุดรักก็ทำไม่ไหว
Ja hai yoot ruk gor tum mai wai
If you want me to stop loving you, I can’t do it

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย, สงกรานต์
เรียบเรียง : เก่ง ธชย, อนุชิต ธนัญชัย

Title: ศักดิ์ศรีคนโสด / Suksee Kon Soht (Singles’ Pride)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย) ft. Prang Prangthip (ปราง ปรางทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

โบราณบอกว่าเวลาโสด
Bohrahn bauk wah welah soht
Elders say that when we’re single
โสดนั้นคือลาภอันประเสริฐ
Soht nun keu lahp un bprasert
That singleness is a blessing in disguise
คนที่มีคู่ไม่รู้หรอก
Kon tee mee koo mai roo rauk
People who have lovers don’t know
โสดนั้นคือลาภอันประเสริฐ
Soht nun keu lahp un bprasert
That singleness is a blessing in disguise

(*) ขาดเธอไปก็คงไม่ตาย
Kaht tur bpai gor kong mai dtai
I won’t die without you
อยู่คนเดียวก็ยังสบาย
Yoo kon diao gor yung sabai
It’s still comfortable being alone
ไม่อยากพูดให้เปลืองน้ำลาย
Mai yahk poot hai bpeuan num lai
I don’t want to speak and waste saliva
โสดก็มีศักดิ์ศรี
Soht gor mee suksee
There’s pride in being single

(**) สบายดีคืนนี้ฉันโสด
Sabai dee keun nee chun soht
I’m fine, tonight I’m single
โสดแล้วไงเชิญแซวไม่โกรธ
Soht laeo ngai chern saeo mai groht
I’m single, so what? You’re welcome to tease me, I’m not angry
สบายดีคืนนี้ฉันโสด
Sabai dee keun nee chun soht
I’m fine, tonight I’m single
ไม่ง้อใครเต็มใจที่โสด
Mai ngor krai dtem jai tee soht
I’m not reconciling with anyone, I’m intentionally single

(***) ศักดิ์ศรีคนโสด
Suksee kon soht
Singles’ pride
ศักดิ์ศรีคนโสด
Suksee kon soht
Singles’ pride

คำที่เธอเคยบอกนั้น คำลาที่บอกฉัน
Kum tee tur koey bauk nun kum lah tee bauk chun
The words you once told me, the good-bye you told me
มันก็ทำให้รู้ว่าใจเธอนั้นดั๊มดำ
Mun gor tum hai roo wah jai tur nun dum dum
Made me realize that your heart is so black
ดำยิ่งน้ำเน่า ดำยิ่งกว่าถูกไฟเผา ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันรักเธอทำไม
Dum ying num nao dum ying gwah took fai paeo gor mai roo wah dtaun nun chun ruk tur tummai
Blacker than polluted water, blacker than soot, I don’t know why I loved you back then
แต่โสดละเว้ย คืนนี้ฉันโสด
Dtae soht la woey keun nee chun soht
But I’m single! Tonight I’m single
ไม่ต้องไปง้อใคร ไม่ต้องแคร์ใครโกรธ
Mai dtaung bpai ngor krai mai dtaung care krai groht
There’s no need to reconcile with anyone, there’s no need to care about who’s angry
โสดแล้วจำคือคน ไม่ขอทนเป็นควาย
Soht laeo jum keu kon mai kor ton bpen kwai
I’m single and I’ll remember that I’m a person, I don’t want to be treated like buffalo
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*tch is regretting it

(*,**,***)

ถ้าเป็นแฟนกับเธอแล้วมันต้องหนักหัวใจ
Tah bpen faen gup tur laeo mun dtaung nuk hua jai
It’s so stressful to be your girlfriend
ขอโสดแบบนี้ไม่ได้ไปหนักหัวใคร
Kor soht baep nee mai dai bpai nuk hua krai
I want to be single like this so I won’t be stressed by anyone
ดีกว่าต้องคบกับไอ้ผู้ชายเสเพล
Dee gwah dtaung kop gup ai poo chai say play
It’s better than having to date no-good men
ชาติไหนฉันก็อย่าได้เจอไอ้คนผีทะเล
Chaht nai chun gor yahk dai jur ai kon pee talay
In any life, don’t go meeting with the devil

แต่โสดแล้วจ้า ฉันโสดแล้วจ้า
Dtae soht laeo jah chun soht laeo jah
But I’m single, I’m single
ไม่ต้องไปง้อใคร เพราะรวยสวยและมีปัญญา
Mai dtaung bpai ngor krai pror ruay suay lae mee bpunyah
I don’t have to reconcile with anyone because I’m rich, pretty, and wise
โสดแล้วจำคือคน ไม่ขอทนเป็นควาย
Soht laeo jum keu kon mai kor ton bpen kwai
I’m single and I’ll remember that I’m a person, I don’t want to be treated like buffalo
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it

(*,**,***,**,***)

คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
คืนนี้จะโสดให้ตาย โสดให้หมามันเสียดาย
Keun nee ja soht hai dtai soht hai mah mun sia dai
Tonight, I’m so single, I’m so single, that b*st*rd is regretting it
ศักดิ์ศรีคนโสด
Suk see kon soht
Singles’ pride

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย ,Tossakan
เรียบเรียง : เก่ง ธชย , อนุชิต ธนัญชัย

   

I was never a huge fan of Keng Tachaya just because I found his being-eccentric-for-the-sake-of-being-eccentric a bit annoying, but I must say, I’m really addicted to this song haha 😀

Title: ลืม / Leum (Forget)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะไปก็ไป
Yahk ja bpai gor bpai
If you want to go, then go
สิทธิ์นั้นมันเป็นของเธอ
Sit nun mun bpen kaung tur
That’s your right
ฉันไม่อาจ ฉันไม่อยาก
Chun mai aht chun mai yahk
I can’t, I don’t want to
ฉุดรั้งถ้าเธอไม่รัก
Choot rung tah tur mai ruk
Hold you back if you don’t love me
อยากมีใครก็ไป
Yahk mee krai gor bpai
If you want someone else, then go
มีได้ตามใจต้องการ
Mee dai dtahm jai dtaung gahn
You can have what your heart desires
ทุกทุกสิ่ง ทุกทุกอย่าง
Took took sing took took yahng
Everything
จากนี้เป็นเพียงความหลัง
Jahk nee bpen piang kwahm lung
From now on is only the past

(*) ปล่อยให้เธอได้ก้าวต่อไป
Bploy hai tur dai gao dtor bpai
I’ll let you continue moving forward
ส่วนฉันจะลืมเรื่องที่ผ่านมา
Suan chun ja leum reuang tee pahn mah
As for me, I’ll forget the matters of the past

(**) ลืมว่ามันเคยรัก
Leum wah mun koey ruk
I’ll forget that I ever loved
รักบางคนมากมาก
Ruk bahng kon mahk mai
Loved someone so much
รักซะจนฉันอยากตายแทนเขาได้
Ruk sa jon chun yahk dtai taen kao dai
Loved them so much, I’d die in their place
ลืมว่าโดนทำร้าย
Leum wah dohn tum rai
I’ll forget that I was hurt
จากคนที่ไร้หัวใจ
Jahk kon tee rai hua jai
By someone without a heart
ลืมว่าเคยอยากหายใจ
Leum wah koey yahk hai jai
I’ll forget that I ever wanted to breathe
แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง
Kae pror ruk krai kon neung
Just because I loved her

สุดปลายทางของใจ
Soot bplai tahng kaung jai
The final destination of the heart
ทางไหนที่เธอเลือกไป
Tahng nai tee tur leuak bpai
Whichever way you choose
รักเก่าเก่า รักใหม่ใหม่ แบบไหนให้เธอตัดสิน
Ruk gao gao ruk mai mai baep nai hai tur dtut sin
Old love, new love, whichever way you decide
ต่อให้บินขึ้นไป บนฟ้าตะโกนถึงดิน
Dtor hai bin keun bpai bon fah dtagohn teung din
Even if I flew up into the sky and shouted down to the ground
พูดทุกอย่าง พูดทุกสิ่ง ถ้าเธอไม่รักก็คือไม่รัก
Poot took yahng poot took sing tah tur mai ruk gor keu mai ruk
Saying everything, if you don’t love me, then you don’t love me

(*,**,*,**)

(รัก
(Ruk
(Love
รักบางคนมากมาก
Ruk bahng kon mahk mai
I loved someone so much
รักซะจนฉันอยากตายแทนเขาได้)
Ruk sa jon chun yahk dtai taen kao dai)
Loved them so much, I’d die in their place)
ลืมว่าโดนทำร้าย
Leum wah dohn tum rai
I’ll forget that I was hurt
จากคนที่ไร้หัวใจ
Jahk kon tee rai hua jai
By someone without a heart
ลืมว่าเคยอยากหายใจ
Leum wah koey yahk hai jai
I’ll forget that I ever wanted to breathe
แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง
Kae pror ruk krai kon neung
Just because I loved her

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย
เรียบเรียง : อนุชิต ธนัญชัย
ขิมเหล็ก : ชัยภัค ภัทรจินดา