Champ

All posts tagged Champ

Title: หนาว / Nao (Cold)
Artist: Two, Champ, Stamp, Cutto
Album: The Strangers
Year: 2007

เสียงหัวเราะที่ฟังสนุก เมื่อความรักบานเต็มหัวใจ
Siang hua ror tee fung sanook meua kwahm ruk bahn dtem hua jai
The sound of fun laughter when love blossoms and fills the heart
ยิ้มของคนที่มีความสุข อากาศหนาวๆ คนรักใกล้ๆ
Yim kaung kon tee mee kwahm sook ahgahtnao nao kon ruk glai glai
The smile of someone who’s happy, the cold weather, the person we love near

(*) บรรยากาศที่ดีๆ มากมาย อยู่รอบกายฉัน
Bunyahgaht tee dee dee mahk mai yoo raup gai chun
The best atmosphere is all around me
แต่ความรู้สึกนั้นกลับตรงข้ามกัน
Dtae kwahm roo seuk nun glup dtrong kahm gun
But those feelings end up passing over me

(**) ข้างในใจฉันเหน็บหนาว เงียบเหงา วันเวลาเก่าๆ ที่ฉันเคยมีเธอ
Kahng nai jai chun nep nao ngiap ngao wun welah gao gao tee chun koey mee tur
The inside of my heart is cold and lonely, the old days when I used to have you
ความเหงา กับความหนาว เป็นอะไรที่ช่างปวดร้าวเมื่อต้องเจอ
Kwahm ngao gup kwahm nao bpen arai tee chahng bpuat rao meua dtaung jur
Loneliness and coldness together are something quite painful when I have to face it
จะผ่านให้พ้นคืนหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากเย็นเสมอ
Ja pahn hai pon keun neung gor bpen reuang yahk yen samur
Getting through one night is always a difficult task
ยิ่งคนที่ใจเคว้งคว้าง ยิ่งไม่มีทางจะผ่านได้เลย
Ying kon tee jai kwayng kwahng ying mai mee tahng ja pahn dai loey
The more my heart wanders, the more there’s no way to get through it

เมื่อเสียงเพลงที่คุ้นเคยถูกเปิด ก็มีคนร้องตามมากมาย
Meua saing pleng tee koon koey took bpert gor mee kon raung dtahm mahk mai
When a familiar song is turned on, many people sing along with it
เสียงของคนที่มีความสุข ร่วมกันร้องเพลงจากหัวใจ
Siang kaung kon tee mee kwahm sook ruam gun raung pleng jahk hua jai
The voices of happy people singing a song from the heart together

(*,**)

ฉันได้แต่หวังว่ามีใครสักคน และได้แต่รอขอแค่เพียงสักคน
Chun dai dtae wung wah mee krai suk kon lae dai dtae ror kor kae piang suk kon
I can only hope that there is someone, and I can only wait, I just ask that there be someone
ที่จะรับรู้ว่า ข้างในใจของฉันนั้นรู้สึก
Tee ja rup roo wah kahng nai jai kaung chun nun roo seuk
Who will acknowledge the feelings inside my heart

ว่าฉันเหน็บหนาว เงียบเหงา วันเวลาเก่าๆ ที่ฉันเคยมีเธอ
Wah chun nep nao ngiap ngao wun welah gao gao tee chun koey mee tur
That I’m cold and lonely, the old days when I used to have you
ความเหงา กับความหนาว เป็นอะไรที่ช่างปวดร้าวเมื่อต้องเจอ
Kwahm ngao gup kwahm nao bpen arai tee chahng bpuat rao meua dtaung jur
Loneliness and coldness together are something quite painful when I have to face it

(**)

จะผ่านให้พ้นคืนหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากเย็นเสมอ
Ja pahn hai pon keun neung gor bpen reuang yahk yen samur
Getting through one night is always a difficult task
ยิ่งคนที่ใจเคว้งคว้าง ยิ่งไม่มีทางจะผ่านได้เลย
Ying kon tee jai kwayng kwahng ying mai mee tahng ja pahn dai loey
The more my heart wanders, the more there’s no way to get through it

Title: นอนน้อย / Naun Noy (Take a Nap)
Artist: Champ Supawat
Album: Perceptions
Year: 2009

เธอจะรู้รึเปล่า มีใครที่เขาอยู่จนเช้า
Tur ja roo reu plao mee krai tee kao yoo jon chao
Will you realize you have someone remaining here until morning?
เกือบจะทุกคืน ยังไงก็ไม่หลับ
Geuap ja took keun yung ngai gor mai lup
Nearly every night, no matter what, he can’t sleep
ตอนกลางคืนก็มีแต่เขา
Dtaun glahng keun gor mee dtae kao
In the middle of the night, there’s only him
ที่ต้องนอนน้อยทุกค่ำคืน
Tee dtaung naun noy took kum keun
He must take a nap every night

(*) คนๆ นั้นคือฉันเอง
Kon kon nun keu chun eng
That person is me
ดึกป่านนี้ยังร้องเพลง
Deuk pahn nee yung raung pleng
Even this late, I’m still singing
จะข่มตาให้นอนเท่าไรก็ยังคงตื่น
Ja kom dtah hai naun tao rai gor yung kong dteun
However much I close my eyes and try to sleep, I remain awake
ตื่นด้วยความรัก ความรักที่มีมันล้นอยู่ในใจ
Dteun duay kwahm ruk kwahm ruk tee mee mun lon yoo nai jai
Awake with the love, the love I have overflowing in my heart

(**) เพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว
Pror dtaun nee chun kit teung tur eek laeo
Because right now I’m thinking of you again
ทำไมคืนนี้มันช่างยาวนาน
Tummai keun nee mun chahng yao nahn
Why is tonight so long?
ช่างทรมานหัวใจ
Chahng toramahn hua jai
It’s such torture to my heart
ก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหม
Gor yahk ja roo wah tur kit teung gun bahng mai
I want to know if you’re thinking of me too

(***) และอยากจะรู้ว่าเมื่อไร
Lae yahk ja roo wah meua rai
And I want to know when
ที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจ ว่าเราต้องนอน
Tee jai kaung chun ja yaum kao jai wah rao dtaung naun
My heart will finally understand that we must sleep

เธอจะรู้รึเปล่า มีใครที่เขาต้องทนเหงา
Tur ja roo reu plao mee krai tee kao dtaung ton ngao
Will you realize that there’s someone who must endure the loneliness?
อยู่ทุกค่ำคืน
Yoo took kum keun
Every night
แต่เธอก็คงหลับ ได้นอนสบายทั้งคืนจนเช้า
Dtae tur gor kong lup dai naun sabai tung keun jon chao
But you’re probably asleep, sleeping soundly all night until morning
ลืมใครที่เขายังฝืนตาตื่น
Leum krai tee kao yung feun dtah dteun
Forgetting all about the person who’s still resisting to open their eyes

(*,**,***)

ต้องนอนและต้องหยุดพัก
Dtaun naun lae dtaung yoot puk
We must sleep, we must rest
เรื่องความรักที่มากมาย
Reuang kwahm ruk tee mahk mai
There are many problems with love
ยิ่งคิดยิ่งไปกันใหญ่ จะคิดถึงเธอทำไม
Ying kit ying pai gun yai ja kit teung tur tummai
The more I think, the bigger they get, why do I miss you?
ก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะหลับได้เมื่อไร
Gor loey mai roo wah chun ja lup dai meua rai
So I don’t know when I’ll be able to sleep

(**,***,**,***)

ต้องนอน
Dtaung naun
I must sleep

Title: เด็กผู้หญิง / Dek Poo Ying (Little Girl)
Artist: Champ
Album: Perception
Year: 2009

ค่ำคืนนี้ที่เธอมีคำถาม ที่ยังสงสัย ถึงวันวานๆ
kam keun nee tee ter mee kam taam tee yang song-sai teung wan waan-waan
Tonight you have questions that you still suspect about yesterday
เธอคงอยากรู้ว่าฉันเริ่มหวั่นไหว
ter kong yaak roo waa chan rerm wan wai
You probably want to know if I’ve started to get nervous
หรือฉันได้เปลี่ยนใจไปจากเธอ
reu chan dai bplian jai bpai jaak ter
Or if I’ve changed my mind about you

* เธอคงอยากรู้ว่าทุกๆ ครั้งที่ส่งยิ้มมา
ter kong yaak roo waa tuk-tuk krang tee song yim maa
You probably want to know if every time that I smile at you
ฉันนั้นจะเขินๆ และหลบสายตา เหมือนแต่ก่อน
chan-nan ja kern-kern lae lop saai dtaa meuan-dtae-gon
I’ll be shy and look away like before
แต่วันนี้ ฉันมีอะไรที่อยากให้เธอรู้
dtae wan nee chan mee a-rai tee yaak hai ter roo
But today I have something that I want you to know

** ว่าฉันพร้อม ที่จะรัก
waa chan prom tee ja rak
That I’m ready to love
รักเธอคนเดียวคนนี้จวบจนนิรันดร์
rak ter kon dieow kon nee juap-jon ni-ran
Love you alone for eternity
เธอคือความฝัน ที่กลายเป็นจริง
ter keu kwaam fan tee glaai bpen jing
You’re the dream that’s become reality
เธอคือเด็กผู้หญิงที่มาแต่งเติมให้ทุกสิ่งดูสวยงาม
ter keu dek poo ying tee maa dtaeng dterm hai tuk sing doo suay ngaam
You’re the little girl who made everything beautiful
และฉันพร้อม ที่จะให้
lae chan prom tee ja hai
And I’m ready to give
หัวใจดวงเดียวดวงนี้ให้เธอครอบครอง
hua jai duang dieow duang nee hai ter krop krong
My heart to you to keep
จะมีแต่เราทั้งสองจากวันนี้ไป
ja mee dtae rao tang song jaak wan nee bpai
There will be only us two from now on
ไม่มีใครที่ฉันอยากรักนอกจากเธอ
mai mee krai tee chan yaak rak nok jaak ter
There’s no one else who I want to love except you

(*)

จะสัญญาว่าความรักฉันจะมั่นคง
ja san-yaa waa kwaam rak chan ja man-kong
I promise that my love will be secure
ไม่มีอะไรจะทำให้ฉันสับสน
mai mee a-rai ja tam hai chan sap-son
Nothing will make me mixed up
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน
mae gaan way-laa ja bplian bplaeng sak kae nai
Though however much time changes
แต่ใจฉันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
dtae jai chan yang meuan derm mai bplian bpai
My heart will still remain the same, unchanging

(**)

ไม่มีใครที่ฉันอยากรักนอกจากเธอ
mai mee krai tee chan yaak rak nok jaak ter
There’s no one else who I want to love except you