Cairotera

All posts tagged Cairotera

Title: ฉันจะยอม / Chun Ja Yaum (I’ll Give In)
Artist: Cairotera
Album: [Single]
Year: 2016

จะต้องอีกนานเท่าไร ที่ฉันยังจะคงรักเธอ
Ja dtaung eek nahn tao rai tee chun yung ja kong ruk tur
How much longer must I still love you?
ยังต้องทนพร่ำเพ้อ
Yung dtaung ton prum pur
Must I still crazily endure
คิดถึงแต่เธอคนเดียว อยู่ได้ทุกวัน
Kit teung dtae tur kon diao yoo dai took wun
Thinking only of you every day

(*) แม้ว่าเธอคนนี้ทำให้ฉันต้องเจ็บปวด
Mae wah tur kon nee tum hai chun dtaung jep bpuat
Even though you hurt me
แต่ทำไมไม่รู้ยังต้องรักเธอเหมือนกัน
Dtae tummai mai roo yung dtaung ruk tur meuan gun
Why don’t I know? I still must love you the same
ทำไมไม่จำ กับสิ่งที่เธอทำ
Tummai mai jum gup sing tee tur tum
Why don’t I remember the things you do
ว่ามันเจ็บแค่ไหน
Wah mun jep kae nai
And how much they hurt?

(**) ได้แต่บอกตัวฉันเอง
Dai dtae bauk dtua chun eng
I can only tell myself
ว่าฉันนั้นไม่เป็นอะไร
Wah chun nun mai bpen arai
That I’m okay
สิ่งที่เธอทำกับฉันไว้
Sing tee tur tum gup chun wai
The things you did to me
ฉันนั้นยังคงรับได้เสมอ
Chun nun yung kong rup dai samur
I’ll always still accept it
แม้ต้องเจ็บต้องช้ำอีกกี่ครั้งก็จะทน
Mae dtaung jep dtaung chum eek gee krung gor ja ton
No matter how many more times I’ll have to get hurt, I’ll endure it
เพราะว่าฉันคงจะอยู่ไม่ได้
Pror wah chun kong ja yoo mai dai
Because I can’t live
ถ้าฉันไม่มีเธอ
Tah chun mai mee tur
If I don’t have you
ฉันจะยอมทน ฉันจะอดทน
Chun ja yaum ton chun ja ot ton
I’ll give in and put up with it, I’ll endure it
แม้จะต้องเจ็บอีกกี่หน
Mae ja dtaung jep eek gee hon
No matter how many more tims I must get hurt
ฉันก็จะยอม
Chun gor ja yaum
I’ll give in

อยากจะหนีไปให้ไกล
Yahk ja nee bpai hai glai
I want to run far away
ไม่รับรู้เรื่องราวอะไร
Mai rup roo reuang rao arai
And not acknowledge anything
อยากจะลืมเธอหมดใจ
Yahk ja leum tur mot jai
I want to forget you with all of my heart
แต่ก็ทำไม่ได้สักที
Dtae gor tum mai dai suk tee
But I just can’t do it

(*,**,**)

แม้จะต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง
Mae ja dtaung jep eek gee krung
No matter how many more times I must get hurt

   
Produced By Samit Ditsungnoen
Chord ,Composed By Mai The Begins
Arrange By Mit and Tong The Begins
Lyrics By Mit and Tong (Verse2)

   
The melody and execution of the song aren’t so bad, but I’ll never be a fan of songs advocating staying in a bad relationship because “I can’t live without you.” The music video is clever, though~ It’s filmed at an interesting perspective, slowly zooming out on a guy getting beat up and knocked around by his girlfriend. It had me cringing and wondering why on earth anyone would put up with such abuse, assuming the song was being told from the guy’s point of view, but we get a twist at the end when the camera finally fully pans out and we see that really it’s the girl who’s frustrated and unwilling to accept the fact that her boyfriend is apparently gay and choosing another guy over her. The music video saved the song~ Though again, even in that situation, don’t stay in a relationship that can only fail just because you’re scared to let go.

Title: โง่ / Ngoh (A Fool)
Artist: Cairotera ft. Big P Thaikoon
Album: [Single]
Year: 2016

เป็นเพราะฉันสำคัญตัวผิด
Bpen pror chun sumkun dtua pit
It’s because I misunderstood
คิดว่าเธอคงไม่เปลี่ยนใจ
Kit wah tur kong mai bplian jai
I thought you wouldn’t change your mind
อยากจะทำอะไรก็ได้
Yahk ja tum arai gor dai
I did whatever I wanted
ไม่แคร์เธอ
Mai care tur
I didn’t care about you
คอยทำร้ายจิตใจทุกอย่าง
Koy tum rai jit jai took yahng
I kept destroying everything
และให้ความรักไม่สม่ำเสมอ
Lae hai kwahm ruk mai samum samur
And making our love rough
ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเธอ
Hai kwahm sumkun gup kon eun mahk gwah tur
Giving more importance to other people over you
แต่กับเธอฉันไม่ค่อยสนใจ
Dtae gup tur chun mai koy son jai
While not paying much attention to you

และเหตุการณ์ที่ฉันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนั้นได้เกิดขึ้นกับฉัน
Lae het gahn tee chun mai dai kit mai dai fun nun dai gert keun gup chun
And the thing that I never imagined, never dreamed of, happened to me
เมื่อเธอนั้นบอกรักเขาต่อจากนี้ไม่มีเรา
Meua tur nun bauk ruk kao dtor jahk nee mai mee rao
When you told me you loved him and that there wouldn’t be any more “us” from now on
ฉันก็เพิ่งจะรู้ตัวและเข้าใจ
Chun gor perng ja roo dtua lae kao jai
I just realized and understood

(*) ได้คิดทบทวนเรื่องราวที่พลั้ง
Dai kit top tuan reuang rao tee palung
I reconsidered the ways I screwed up
ที่เคยทำไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
Tee koey tum bpai mai roo dtung gee krung
I don’t know how many times I did what I did
ทำเธอเสียใจร้องไห้และผิดหวัง
Tum tur sia jai raung hai lae pit wung
I made you sad, made you cry, and disappointed you
คงไม่มีใครที่ไหนจะไปทนไหว
Kong mai mee krai tee nai ja bpai ton wai
No one anywhere would be able to put up with that
ที่ฉันคิดนั้นใช้สมองหรือส่วนไหน
Tee chun kit nun chai samaung reu suan nai
Was I using my brain when I thought about that or what?
คนดีๆที่มีอยู่ดันทิ้งขว้างไม่ใส่ใจ
Kon dee dee tee mee yoo dun ting kwahng mai sai jai
I pushed away and ignored the wonderful person I had
สุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะพอโดนเธอทิ้งไป
Soot tai laeo bpen ngai la por dohn tur ting bpai
In the end, how will things be, now that I’m being dumped by you?
คนที่ต้องกลับมานั่งเสียใจก็คือฉันเอง
Kon tee dtaung glup mah nung sia jai gor keu chun eng
The person who must end up sitting sadly is me

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะฉันเองนั้นคิดอะไรโง่ๆ
Tee bpen baep nee gor pror chun eng nun kit arai ngoh ngoh
Things are like this because I was a fool
ทุกอย่างที่ทำลงไปนั้นล้วนแต่เต็มไปด้วย Ego
Took yahng tee tum long bpai nun luan dtae dtem bpai duay ego
Everything that I did was all filled with my ego
ไม่เคยกลั่นกรองความคิดสักนิดแล้วคิดจะเอามาโชว์
Mai koey glun graung kwahm kit suk nit laeo kit ja ao mah show
I never screened my thoughts at all, I thought I’d just bring it for show
อยากตบกบาลตัวเองจริงๆให้ตายสิไอ้โง่!!!
Yahk dtop gabahn dtua eng jing jing hai dtai si ai ngoh
I really want to punch myself, damn it, you fool!

ถ้าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ดูเหมือนราวกับฝันร้ายไม่ได้มาเกิดขึ้นกับฉัน
Tah het gahn krung nun tee doo meuan rao gup fun rai mai dai mah gert keun gup chun
If that situation that seemed like a nightmare didn’t happen to me
ถ้าไม่มีเธอกับเขาถ้าวันนี้ยังมีเรา
Tah mai mee tur gup kao tah wun nee yung mee rao
If it wasn’t you and him, if today there was still us
ฉันคงไม่มีทางรู้ตัวไม่เข้าใจ
Chun kong mai mee tahng roo dtua mai kao jai
There would probably be no way for me to realize, and I wouldn’t understand

(*)

ถ้าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ดูเหมือนราวกับฝันร้ายไม่ได้มาเกิดขึ้นกับฉัน
Tah het gahn krung nun tee doo meuan rao gup fun rai mai dai mah gert keun gup chun
If that situation that seemed like a nightmare didn’t happen to me
ฉันก็คงไม่รู้ตัวไม่เข้าใจ
Chun gor kong mai roo dtua mai kao jai
I probably wouldn’t realize, wouldn’t understand

(*)

ก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เคยทำไป
Gor roo dtua wah sing tee koey tum bpai
I realize the things I once did
จะขอโทษกี่พันครั้งเธอคงไม่ให้อภัย
Ja kor toht gee pun krung tur kong mai hai apai
However many thousands of times I apologized, you probably wouldn’t forgive me
วันนี้เธอไปแล้วฉันคงได้แต่ทำใจ
Wun nee tur bpai laeo chun kong dai dtae tum jai
Today you’ve gone, I can only accept it
ขอให้ความผิดที่ฉันทำเป็นบทเรียนตลอดไป it’s all over now
Kor hai kwahm pit tee chun tum bpen bot rian dtalaut bpai
I hope the disappointment that I caused will be a lesson forever, it’s all over now

   
Produced, Lyrics, Arranged by Samit Ditsungnoen
Rap lyrics in Rap2. By Big P and Mit

   
A nice bitter, self-loathing song from Cairotera~ I thought the music video could have had more to it than just a girl watching a live video on Facebook of the band singing, but the rhythm of the song is very catchy, and I like the spirit of the lyrics, knowing you screwed up, but there’s nothing you can do about it except live with it, learn from it, and move on. I also like how the rap parts didn’t overshadow the rest of the song and take it over, like too many “featuring rapper ______” songs tend to do. All in all, thumbs up for Cairotera and this release~

Title: เหมือนเดิม / Meuan Derm (The Same)
Artist: Cairotera ft. Mon Room 39
Album: [Single]
Year: 2014

เสียงของเธอ ยังคงดังอยู่ในหัว
Siang kaung tur yung kong dung yoo nai hua
Your voice is still loud in my head
รอยยิ้มของเธอ ที่ฉันเคยได้ดูยังจำฝังใจ
Roy yim kaung tur tee chun koey dai doo yung jum fung jai
Your smile I used to look at is still imprinted in my heart
ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไหร่ ฉันยังไม่เคยลืม
Mai wah welah ja nahn tao rai chun yung mai koey leum
Regardless of how long it’s been, I still have never forgotten
รองเท้าของเธอ ยังคงวางอยู่ตรงนั้น
Raung tao kaung tur yung kong wahng yoo dtrong nun
Your shoes are still in their place
ยังวางอยู่คู่กัน กับรองเท้าของฉันที่เธอซื้อมาให้
Yung wahng yoo koo gun gup raung tao kaung chun tee tur seu mah hai
They’re still in their place together with the shoes you bought for me
ยังโทรหาเธอในช่วงเวลาที่ทุกข์ใจ
Yung toh hah tur nai chuang welah tee took jai
I still call you when I’m suffering
แม้รู้ยังไงเธอก็ไม่อยากจะตอบรับ
Mae roo yung ngai tur gor mai yahk ja dtaup rup
Even though I know, no matter what, you don’t want to answer

(*) ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
Took yahng yung kong meuan derm
Everything is still the same
เพราะทุกความทรงจำยังคงอยู่กับฉัน
Pror took kwahm song jum yung kong yoo gup chun
Because every memory is still with me
มันทำให้เหมือนว่าเราไม่ได้ใกลกัน
Mun tum hai meuan wah rao mai dai glai gun
It’s like we aren’t far apart
ถึงฉันจะไม่มีเธอเหมือนเดิม
Teung chun ja mai mee tur meuan derm
Even though I don’t have you like I used to

(**) แม้ว่าเธอจากไป ไม่มีวันย้อนคืนมา
Mae wah tur jahk bpai mai mee wun yaun keun mah
Even though you left and you’re never coming back
เพราะว่าเธอเหนื่อยล้า จนไม่อาจฟื้น
Pror wah tur neuay lah jon mai aht feun
Because you’re so exhausted and might not recover
จะทำอย่างไรเธอก็คงไม่เปลี่ยน ไม่กลับมายืนอยู่ตรงนี้
Ja tum yahng rai tur gor kong mai bplian mai glup mah yeun yoo dtrong nee
Whatever I do, you probably won’t change, you won’t come back and stand right here
แม้จะได้เจอกับเธอ ก็เพียงแค่ในฝัน
Mae ja dai jur gup tur gor piang kae nai fun
Even though I can only see you in my dreams
และทุกครั้งที่เราเจอะกัน ไม่นานก็ต้องตื่น
Lae took krung tee rao jur gun mai nahn gor dtaung dteun
And every time we meet, soon I must wake up
ถึงฉันจะได้เจอ กับเธอแค่ในแค่บางคืน
Teung chun ja dai jur gup tur kae nai kae bahng keun
Even though I’m only able to meet with you some nights
ก็ทำให้ตื่นและใช้ชิวิตทุกวัน
Gor tum hai dteun lae chai cheewit took wun
It makes me wake up and live my life every day
เหมือนเธออยู่กับฉันไม่ได้ไปไหน
Meuan tur yoo gup chun mai dai bpai nai
When you’re with me, not going anywhere

(*,**)