Airborne

All posts tagged Airborne

Title: ชีวิตที่มีเธอ / Cheewit Tee Mee Tur (A Life With You)
Artist: Airborne
Album: [Single]
Year: 2017

ชีวิตผ่านกับเรื่องราวหลายอย่างที่ดีร้าย ความเจ็บช้ำทำให้เสียใจ
cheewit pahn gup reuang rao lai yahng tee dee rai kwahm jep chum tum hai sia jai
There’s been many good and bad things in my life, pain has made me sad
ความว่างเปล่าได้นำพาหัวใจ จนได้มาพบ เจอกับใครคนที่เฝ้ารอ
Kwahm wahng bplao dai num pah hua jai jon dai mah pob jur gup krai kon tee fao ror
Emptiness lead my heart until I found the someone I’ve been waiting for

(*) ขอบคุณที่ให้ฉันได้มาเจอ และได้ใช้ชีวิตที่มีเธอ
Kaup koon tee hai chun dai mah jur lae dai chai cheewit tee mee tur
Thank you for letting me find you and spend my life with you

(**) ไม่ใช่คนที่ฝัน ไม่ใช่คนที่ตามหา แต่เธอคือทุกๆ สิ่ง ที่ชีวิตนั้นต้องการ
Mai chai kon tee fun mai chai kon tee dtahm hah dtae tur keu took took sing tee cheewit nun dtaung gahn
You’re not the person of my dreams, you’re not the person I’ve been searching for, but you’re everything that my life desired
คนที่วันนี้ได้มาเจอกัน มันทำให้ได้รู้ว่า ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง
Kon tee wun nee dai mah jur gun mun tum hai dai roo wah kwahm ruk tae nun mun yung mee yoo jing
The person whom I’ve met today made me realize that true love still exists

ชีวิตหนึ่งได้เกิดมาพบเธอ มันช่างเกินฝัน คือสุดท้ายของลมหายใจ
Cheewit neung dai gert mah pob tur mun chahng gern fun keu soot tai kaung lom hai jai
The one lifetime that I was able to find out in is beyond dreams, it’s the end of my breath
ความรู้สึกทั้งหมดในหัวใจ และต่อจากนี้ไป คือจะรักเพียงแต่เธอ
Kwahm roo seuk tung mot nai hua jai lae dtor jahk nee bpai keu ja ruk piang dtae tur
It’s all of the feelings in my heart, and from now on, I’ll only love you

(*,**)

และจากนี้จะมีเธออยู่ข้างกาย คอยปลอบโยน คอยห่วงใย จนกว่าวันสุดท้าย
Lae jahk nee ja mee tur yoo kahng gai koy bplaup yohn koy huang yai jon gwah wun soot tai
And from now on, I’ll have you by my side, comforting me, worrying about me, until our final days

(*,**)

เธอทำให้ได้รู้ว่า ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง
Tur tum hai dai roo wah kwahm ruk tae nun mun yung mee yoo jing
You made me realize that true love still exists

   

เนื้อร้อง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
ทำนอง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
เรียบเรียง : อภิชาติ ชูแก้ว

Title: เจ็บที่ยังรัก / Jep Tee Yung Ruk (It Hurts That I Still Love You)
Artist: Airborne
Album: [Single]
Year: 2015

รู้บ้างไหมมีคนที่ทรมาน คนที่เธอไม่เคยต้องการ ที่ต้องเห็นเธอจากไป
Roo bahng mai mee kon tee toramahn kon tee tur mai koey dtaung gaun tee dtaung hen tur jahk bpai
Do you know that there’s someone who’s tortured? The person whom you don’t want, who must watch you leave
พยายามจะลืมสักเท่าไร แต่มันยังฝังใจ ช่างเจ็บปวดเหลือเกิน
Payayahm ja leum suk tao rai dtae mun yung fung jai chahng jep bpuat leua gern
However much I try to forget, it’s still buried in my heart, it hurts so much

(*) ก็รู้ดีวันที่เธอจากไปมันเป็นวันสุดท้าย เมื่อไม่มีเธอก็เข้าใจ
Gor roo dee wun tee tur jahk bpai mun bpen wun soot tai meua mai mee tur gor kao jai
I know full well that the day you leave will be the last day, when I don’t have you, I understand

(**) แต่เจ็บที่ใจมันยังรักเธอทั้งที่ต้องจาก ที่เคยได้รักที่มีให้กันคงเป็นแค่ฝัน
Dtae jep tee jai mun yung ruk tur tung tee dtaung gahn tee koey dai ruk tee mee hai gun kong bpen kae fun
But it hurts that my heart still loves you, even though you must leave, that I was once able to receive love from you is just a dream
ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป เพราะวันนี้ฉันนั้นยังรักใครไม่ได้
Chuay bauk dai mai mee witee nai hai leumt ur bpai pror wun nee chun nun yung ruk krai mai dai
Please tell me, is there any way to forget you? Because today I still can’t love anyone else

รู้บ้างไหมว่าฉันต้องเจ็บแค่ไหน ที่เคยมีเธออยู่ข้างเคียงกาย วันนี้เธออยู่เคียงข้างใคร
Roo bahng mai wah chun dtaung jep kae nai tee koey mee tur yoo kahng kiang gai wun nee tur yoo kiang kahng krai
Do you know how much I’m hurting? I used to have you by my side, whose side are you at today?
พยายามจะลืมยิ่งฝืนใจ เมื่อไม่มีเธออยู่แล้ว ต้องเดินต่อไป
Payayahm ja leum ying feun jai meua mai mee tur yoo laeo dtaung dern dtor bpai
I try to forget you, the more I force my heart, when I don’t have you anymore, I must move on

(*,**)

ไม่เคยคาดคิด ไม่เคยได้เตรียมหัวใจ เวลาที่เหลือมันไม่มีเธออีกแล้ว
Mai koey kaht kit mai koey dai dtriam hua jai welah tee leua mun mai mee tur eek laeo
I never thought this would happen, I never prepared my heart, with the time I have left, I don’t have you anymore

(**)

แต่เจ็บที่ใจมันยังคงรักเธอต่อไป ช่วยบอกได้ไหม มีวิธีไหนให้ลืมเธอไป
Dtae jep tee jai mun yung kong ruk tur dtor bpai chuay bauk dai mai mee witee nai hai leum tur bpai
But it hurts that I still continue to love you, please tell me, is there any way to forget you?
เพราะวันนี้ฉันนั้นยังลืมเธอไม่ได้
Pror wun nee chun nun yung leum tur mai dai
Because today I still can’t forget you

   
เนื้อร้อง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
ทำนอง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
เรียบเรียง : AIRBORNE

Title: เพลงสุดท้าย / Pleng Soot Tai (The Last Song)
Artist: Airborne
Album: Airborne
Year: 2010

รักของเราจบแล้ว ไม่เหลืออะไรให้จำ
Ruk kaung rao job laeo mai leua arai hai jum
Our love ended, there’s nothing left to remember
จากกันไปมีเพียงแค่น้ำตา รักที่มีหมดแล้ว
Jahk gun bpai mee piang kae num dtah ruk tee mee mot laeo
We left each other with only tears, the love we had ran out
ต่อแต่นี้คงไม่เจอกัน มีแค่เพลงสุดท้ายให้จดจำ
Dtor dtae nee kong mai jur gun mee kae pleng soot tai hai jot jum
From now on, we won’t see each other, there’s only this final song to remember

(*) จึงแต่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย
Jeung dtaeng pleng nee bpen pleng soot tai
So I wrote this song to be the last song
รักเป็นครั้งสุดท้าย ร้องเป็นเพลงสุดท้ายให้เธอ
Ruk bpen krung soot tai raung bpen pleng soot tai hai tur
I loved you for the last time, I’m singing this song as the last song for you
ที่แต่งเพลงนี้เพราะใจสลาย เพราะไม่มีกันอีกแล้ว
Tee dtaeng pleng nee pror ja salai pror mai mee gun eek laeo
I wrote this song because my heart broke, because I don’t have you anymore
จึงแต่งเพลงนี้ให้มีความหมาย ย้ำเป็นเพลงสุดท้าย
Jeung dtaeng pleng nee hai mee kwahm mai yum bpen pleng soot tai
So I wrote this song and gave it meaning, emphasizing that this is the last song
ขอให้เธอจดจำไว้ เคยมีกันและกันเท่าไหร่
Kor hai tur jot jum wai koey mee gun lae gun tao rai
I want you to remember how much we used to have each other
ฉันไม่เคยลืมเลือนไปจากหัวใจ
Chun mai koey leum leuan bpai jahk hua jai
I’ll never forget it from my heart

(**) แม้เราต้องเลิกกัน
Mae rao dtaung lerk gun
Though we had to break up
เพลงสุดท้ายจะคอยย้ำเตือน
Pleng soot tai ja koy yum dteuan
This last song will remind us
เรื่องราวความรักที่เคยมี เธอกับฉัน
Reuang rao kwahm ruk tee koey mee tur gup chun
Of the memories of the love you and I once had
แม้ต้องจากแสนไกล
Mae dtaung jahk saen glai
Though you had to go far away
ยังเหลือเพลงสุดท้ายเอาไว้ให้จดจำ
Yung leua pleng soot tai ao wai hai jot jum
This last song is still remaining for you to remember
ว่าวันนี้จะไม่มีกันแล้ว
Wah wun nee ja mai mee gun laeo
That we don’t have each other anymore today

(*,**)

Title: คำตอบสุดท้าย / Kum Dtaup Soot Tai (The Final Answer)
Artist: Airborne
Album: Airborne
Year: 2010

แม้วันคืนจะเปลี่ยนเวียนหมุนไป
Mae wun keun ja plian wian moon pai
Though the nights and days cycle by
ยังคงคิดถึงเธออยู่ ไม่รู้เพราะเหตุใด
Yung kong kit teung tur yoo mai roo pror het dai
I still miss you, I don’t know why
รักในวันวาน ที่ผ่านเลยล่วงไป
Ruk nai wun wahn tee pahn loey luang pai
The love from yesterday has passed away
แต่มองไปรอบกาย ฉันอยากมีเธอ
Dtae maung pai raup gai chun yahk mee tur
But when I look around me, I want you to be there

(*) อยากจะขอแก้ไขเรื่องราวของเรา กับสิ่งที่ฉันพลาดพลั้ง
Yahk ja kor gae kai reuang rao kaung rao gup sing tee chun plaht plung
I want to fix our problems and the mistakes that I made
ที่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียใจ จะได้ไหมเธอ
Tee tum hai tur dtaung raung hai sia jai ja dai mai tur
That made you cry, made you sad, can I?

(**) โปรดอย่าปล่อยมือฉัน อย่าจากไปไหนเลย
Proht yah ploy meu chun yah jahk pai nai loey
Please don’t let go of my hand, don’t leave me
แค่อยากให้เธอรู้ ฉันยังรักเธอเหมือนเคย
Kae yahk hai tur roo chun yung ruk tur meuan koey
I just want you to know that I’m still just as in love with you
เสียงร้องของหัวใจ ร่ำร้องหาแต่เธอ
Siang raung kaung hua jai rum raung hah dtae tur
The voice of my heart is shouting out only for you
อยากมีเธอเคียงข้างฉัน เหมือนเดิม
Yahk mee tur kiang kahng chun meuan derm
I want you next to me like you used to be

แม้เนิ่นนานไม่เคยเปลี่ยนหัวใจ
Mae nern nahn mai koey plian hua jai
Though it’s been a long time, my heart has never changed
แค่ได้ขอมีเธออยู่ ไม่เคยขอสิ่งใด
Kae dai kor mee tur yoo mai koey kor sing dai
I only ask to have you, I’ll never ask for anything else
นึกถึงวันวาน ที่มีเธอข้างกาย
Neuk teung wun wahn tee mee tur kahng gai
Thinking about yesterday when I had you beside me
จะไม่ไปรักใคร รอแค่เพียงเธอ
Ja mai pai ruk krai ror kae piang tur
I won’t love anyone else, I’m only waiting for you

(*,**)

ขอให้เธออภัยทุกสิ่ง อยากให้เธอได้เห็นใจ
Kor hai tur apai took sing yahk hai tur dai hen jai
I want you to forgive everything, I want you to take sympathy on me
เธอเป็นเหมือนคำตอบสุดท้ายที่มี ขอเพียงเธอ
Tur pen meuan kum dtaup soot tai tee mee kor piang tur
You’re the final answer I have, I only want you

(**)
ตลอดไป
Dtalaut pai
Forever

Title: ขอบคุณความรัก / Kaup Koon Kwahm Ruk (Thank You For the Love)
Artist: Airborne
Album: [Single]
Year: 2011

กับชีวิตในวันนี้ ก็ยังทำตามหัวใจ
Gup cheewit nai wun nee gor yung tum dtahm hua jai
In my life today, I still follow my heart
อยู่กับความฝัน ต้องก้าวไป
Yoo gup kwahm fun dtaung gao pai
With my dreams, I must move forward
ถึงมันจะไกลเพียงใด
Teung mun ja glai piang dai
However far away they are

ก็ยังไม่รู้ว่าต้องนานอีกเท่าไร
Gor yung mai roo wah dtaung nahn eek tao rai
I still don’t know how much longer it’ll be
และจุดหมายก็ยังไม่รู้ยังไง
Lae joot mai gor yung mai roo yung ngai
And I still don’t know what my goal is
แต่มีเพียงเธอที่เข้าใจ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
Dtae mee piang tur tee kao jai pen plung tee ying yai
But just having you understand is the greatest energy

(*) เธอเป็นแสงให้ก้าวไป
Tur pen saeng hai gao pai
You’re the light that lets me move forward
ช่วยเติมไฟในหัวใจ
Chuay dterm fai nai hua jai
Fanning the flame in my heart

(**) ขอบคุณความรัก จากเธอนั้น
Kaup koon kwahm ruk jahk tur nun
Thank you for the love from you
ช่วยเติมชีวิตที่มันว่างเปล่า
Chuay dterm cheewit tee mun wahng plao
It fills my life that was empty
อยู่เคียงข้างฉัน ในวันนั้น
Yoo kiang kahng chun nai wun nun
You were next to me those days
และในวันนี้ก็มีเธออยู่
Lae nai wun nee gor me tur yoo
And today I still have you here
บนเส้นทางฝัน เพียงเท่านั้น
Bon sen tahng fun piang tao nun
On the path of my dreams, only that
ถ้าไม่ทอดทิ้งกันไป ไม่เคยหวั่น
Tah mai taut ting gun pai mai koey wun
If you don’t abandon me, I’ll never be worried
ในวันที่หัวใจ จะไปกับเธอ
Nai wun tee hua jai ja pai gup tur
Of the day that my heart leaves with you

ก็ไม่รู้ว่าต้องไกลอีกเท่าไร
Gor mai roo wah dtaung glai eek tao rai
I don’t know how much further away it is
กับเส้นทางในวันที่ฉันจะไป
Gup sen tahng nai wun tee chun ja pai
On this path that I’m travelling
แค่มีเพียงเธอคอยห่วงใย
Kae mee piang tur koy huang yai
Just having you being concerned about me
วันที่ฉันไม่มีใคร
Wun tee chun mai mee krai
On the days that I have no one else

(*,**)

หากวันนี้ไม่มีใครเข้าใจ
Hahk wun nee mai mee krai kao jai
If today I had no one who understood
สิ่งที่ทำก็คงหมดความหมาย
Sing tee tum gor kong mot kwahm mai
The things I do would probably be meaningless
จะตอบแทนด้วยรักด้วยใจ ตลอดไป
Ja dtaup taen duay ruk duay jai dtalaut pai
But I’m compensated with love, with compassion forever

(*,**,**)
ในวันที่หัวใจ หากวันที่หัวใจ จะไปกับเธอ
Nai wun tee hua jai hahk wun tee hua jai ja pai gup tur
Of the day that my heart, of the day that my heart leaves with you

ชีวิตที่มีเธอ / Cheewit Tee Mee Tur (A Life With You)
เจ็บที่ยังรัก / Jep Tee Yung Ruk (It Hurts That I Still Love You)
ขอบคุณความรัก / Kaup Koon Kwahm Ruk (Thank You For the Love)
คำตอบสุดท้าย / Kum Dtaup Soot Tai (The Final Answer)
เพลงสุดท้าย / Pleng Soot Tai (The Last Song)

   
All songs of Airborne