Wasan Chotikul

All posts tagged Wasan Chotikul

Title: ให้เธอ / Hai Tur (For You)
Artist: Wasan Chotikul (วสันต์ โชติกุล)
Album: กีตาร์โต๊ะ / Gitar Dtoh
Year: 1988

ฟ้า และท้องทะเลกับลม นั้นมีอยู่
Fah lae taung talay gup lom nun mee yoo
The sky, sea, and wind are here
แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไร ในใจฉัน
Dtae krai ja roo ja roo wah mee arai nai jai chun
But who would know, would know that I have something in my heart?
ก็คงจะมีอะไร ไวัให้กัน ก็คงจะมีตะวัน ที่สดใส
Gor kong ja mee arai wai hai gun gor kong ja mee dtawun tee sot sai
There’s something saved for you, there’s the bright sun
ก็คงมีเดือนและดาว ดวงนั้น ที่เธอ ฝันใฝ่
Gor kong mee deuan lae dao duang nun tee tur fai fun
There’s the moon and stars that you’ve dreamed of

ฟ้า และท้องทะเลกับลม นั้นรู้อยู่
Fah lae taung talay gup lom nun mee yoo
The sky, sea, and wind are here
และเธอก็รู้ ก็รู้ว่ามีแต่เธอ ในใจ ฉัน
Lae tur gor roo gor roo wah mee dtae tur nai jai chun
And you know, you know that I only have you in my heart

(*) จะเก็บเอาความห่วงใย ไว้ให้กัน
Ja gep ao kwahm huang yai wai hai gun
I’ll keep my concern for you
เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้
Gep ao keun lae wun tee dee wai
I’ll save the wonderful days and nights
เก็บเอาเดือนและดาว ดวงนั้น
Gep ao deuan lae dao duang nun
I’ll gather the moon and stars
ที่เธอ ฝันใฝ่ มาให้เธอ
Tee tur fun fai mah hai tur
That you’ve dreamed of for you

จะรัก เพียงเธอ
Ja ruk piang tur
I’ll only love you
และพร้อมจะทำให้เธอสดใส
Lae praum ja tum hai tur sot sai
And I’m ready to make you bright and happy
ฉัน มั่นใจ เรามีอะไรอะไร ที่เข้ากัน
Chun mun jai rao mee arai arai tee kao gun
I’m certain we have something in common

(**) ก็คงจะมีแต่เธอ ที่รู้ใจกัน
Gor kong ja mee dtae tur tee roo jai gun
You’re probably the only one who understands me
ก็คงจะมีแต่เธอ เท่านั้น
Gor kong ja mee dtae tur tao nun
There’s only you
ก็เธอคือดวงตะวัน
Gor tur keu duang dtawun
You’re the sun
ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็ม หัวใจ
Tee chun nun mee yoo dtem hua jai
That I have filling my heart

(***) แม้ ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็ยัง อยู่
Mae din fah ja bpen yahng rai gor yung yoo
However heaven and earth will be, you’re still here
ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียว คือเธอ นั้น
Gor jai mun roo mun roo wah mee sing diao keu tur nun
My heart knows, it knows that there’s only one thing, and that’s you

(*,**,***,*)

มาให้เธอ
Mah hai tur
For you

   

เนื้อร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : วสันต์ โชติกุล
เรียบเรียง : วสันต์ โชติกุล;ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ขอบคุณที่ฉันมีเธอ / Kaup Koon Tee Chun Mee Tur (Thank You That I Have You)
Artist: Klear and Wasan Chotikul
Album: OST 365 วันแห่งรัก / 365 Wun Haeng Ruk
Year: 2010

จะไปทางไหนก็ไปอย่างนี้ทุกวัน
Ja bpai tahng nai gor bpai yahng nee took wun
Whichever way I go, I go like this every day
ก็มีบางวันที่ผิดพลั้งพลาดไป
Gor mee bahng wun tee pit plung plaht bpai
There are some days I mess up and make mistakes
ขัดใจกันบ้างบางที ก็มีทิฐิซะมากมาย
Kut jai gun bahng bahng tee gor mee titi sa mahk mai
Sometimes we offend each other, but we have a lot of pride
แต่ว่าเธอก็ช่วยเติมเต็ม ให้ฉันเต็มใจ
Dtae wah tur gor chuay dterm dtem hai chund tem jai
But you help complete me and make me whole

อยากแชร์ความเป็นไปอย่างนี้
Yahk share kwahm bpen bpai yahng nee
I want to share the possibility like this
จะสุขจะทุกข์ก็ยินดี เพราะเราเป็นคู่กัน
Ja sook ja took gor yin dee pror rao bpen koo gun
Be it happiness or suffering, I’m happy because we’re a couple

(*) ขอบคุณที่ฉันมีเธอ ที่ดีเสมอไม่ว่าเรื่องเป็นอย่างไร
Kaup koon tee chun mee tur tee dee samur mai wah reuang bpen yahng rai
That you that I have you, always the best, regardless of how things are
อดทนยอมรับเข้าใจ อภัยให้กัน
Ot ton yaum rup kao jai apai hai gun
Enduring, accepting, understanding, forgiving each other
ขอบคุณที่ฉันรักเธอ จะไปกับเธอ ดีกับเธอ ให้แสนนาน
Kaup koon tee chun ruk tur ja bpai gup tur dee gup tur hai saen nahn
Thank you that I love you, I’ll go with you, and be good to you for so long
อยากจะรักเธอทุกวัน ฉันต้องการมีเธอ ตลอดไป
Yahk ja ruk tur took wun chun dtaung gahn mee tur dtalaut bpai
I want to love you every day, I want to have you forever

ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นไง
Mai mee krai roo wah wun proong nee bpen ngai
No one knows what tomorrow will be like
จะมีอะไรมาให้เราพบเจอ
Ja mee arai mah hai rao pob jur
Or what there will be for us to find
จะมีก้อนหินกลางทาง กิ่งไม้ร่วงหล่น ไม่สนใจ
Ja mee gaun hin glahng tahng ging mai ruang lon mai son jai
Whether there’s stones blocking the way or branches falling down, I don’t care
สิ่งที่ใจมันรู้ก็คือ จะพร้อมเผชิญ
Sing tee jai mun roo gor keu ja praum pachern
The thing my heart knows is that I’m ready to confront it
จับมือกันเดินไปอย่างนั้น
Jup meu gun dern bpai yahng nun
Take my hand and walk like that
จะดีจะร้ายก็ช่างมัน เชื่อว่าจะผ่านไป
Ja dee ja rai gor chahng mun cheua wah ja pahn bpai
Be it good or bad, screw it, trust that it’ll pass by

(*)

Title: แทนคำนั้น / Taen Kum Nun (Instead of Those Words)
Artist: Wasan Chotikul
Album: ขึ้นโต๊ะ / Keun Dtoh
Year: 1992

อยากจะมีคำพูดสักคำ ที่แทนความจริงจากใจที่มี
Yahk ja mee kum poot suk kum tee taen kwahm jing jahk jai tee mee
I want to have some words to stand for the truth from my heart that I have
อยากจะสื่อความหมายดีๆ ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ
Yahk ja seu kwahm mai dee dee tee por ja tum hai tur dai kao jai
I want to convey the good meanings that will be enough to make you understand
คำบางคำที่ดีซักคำหนึ่ง คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ
Kum bahng kum tee dee suk kum neung kum bahng kum tee ja seung ging jai
The perfect words, some words that will impress your heart
ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน
Tee ja por ja chai taen jai jahk chun
That will be enough to use instead of my heart

แต่จะมีคำพูดคำใด
Dtae ja mee kum poot kum dai
But if there are any words
ที่แทนความจริงจากใจให้กัน
Tee taen kwahm jing jahk jai hai gun
That will stand for the truth from my heart that I give you
ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน
Dtor hai kum bpen roy bpen pun
Even though there are hundreds and thousands of words
ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ
Gor kong bunyai mai por dai meuan jai
They don’t explain enough for my heart

(*) ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่
Kwahm bpen jing tee hen tee bpen yoo
The reality that you see, that exists
คงจะดีกว่าคำพูดใดๆ
Kong ja dee gwah kum poot dai dai
Is better than any words
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น
Lae mai mee sing nai mahk mai gwah nun
And I don’t have any more than that

(**) แทนสัญญา แทนสายใยในหัวใจที่นิรันดร์
Taen sunyah taen sai yai nai hua jai tee nirun
Instead of a promise, instead of an eternal bond in my heart
ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ
Gor keu kwahm jing jai tee kong mun tee dtua chun nun mee hai tur
It’s a definite sincerity that I have for you
มีหัวใจและสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ
Mee hua jai lae sai dtae taen sunyah wah ruk tur
I have a heart and the look in my eyes instead of the promise that I love you
และจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว
Lae ja mee piang por mah hai tur poo diao
And I have just enough to give to you alone

(*,**)

เธอผู้เดียว ผู้เดียว
Tur poo diao poo diao
You alone, alone

Title: ข่าวร้ายหรือเปล่า / Kao Rai Reu Bplao (Is It Bad News?)
Artist: Wasan Chotikul
Album: [Single]
Year: 2013

นานเหลือเกิน ที่ย้ำใจให้ลืมเรื่องเก่า
Nahn leua gern tee yum jai hai leum reuang gao
It’s been so long that I’ve repeated to my heart to forget the old memories
รักของเรา จบลงที่จากลา
Ruk kaung rao job long tee jahk lah
Our love ended when we said good-bye
จบกันไปตรงนั้น ก็ไปซะเลยดีกว่า
Jop gun bpai dtrong nun gor bpai sa loey dee gwah
We ended right there, it’s better to move on
อย่าโทรมาหา ให้คิดถึงอีก
Yah toh mah hah hai kit teung eek
Don’t call and make me think of you anymore

เธอโชคดี ได้พบเจอกับใครคนหนึ่ง
Tur chohk dee dai pobg jur gup krai kon neung
You were lucky to have found someone
ที่แสนดี ให้เธอได้ทุกอย่าง
Tee saen dee hai tur dai took yahng
Who’s wonderful and can give you everything
แต่ได้ข่าวเธอวันนั้น เธอเหมือนดูเลือนลาง
Dtae dai kao tur wun nun tur meuan doo leuan lahng
But when I received your news that day, you seemed to be fading away
กับคนที่เธอเคยคิดว่าดี
Gup kont ee tur koey kit wah dee
With the person you once thought was good

(*) เธอมีข่าวร้ายหรือเปล่า ว่าเขาทิ้งเธอจากไป
Tur mee kao rai reu bplao wah kao ting tur jahk bpai
Do you have bad news that he left you?
อย่าให้มีข่าวร้ายไม่ดี ให้เขานั้นดีดั่งใจ
Yah hai mee kao rai mai dee hai kao nun dee dung jai
Don’t give me bad news, I want him to be as good as you hoped
ฉันยังคงเหมือนเดิม รักเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Chun yung kong meuan derm ruk tur mai koey bplian bpai
I’m still the same, my love for you has never changed
ไม่อยากเห็นว่าเธอเสียใจ เท่านั้นพอ
Mai yahk hen wah tur sia jai tao nun por
I just don’t want to see you upset

ยอมรับใจ ยังคิดถึงแต่เธอเหมือนเก่า
Yaum rup jai yung kit teung dtae tur meuan gao
I accept my heart, I still miss only you, as before
แม้ว่าเรา จะไม่ได้พบกัน
Mae wah rao ja mai dai pob gun
Even though we won’t see each other
ฝากจากใจของฉํน ขอให้รักคงมั่น
Fahk jahk jai kaung chun kor hai ruk kong mun
I’m entrusting it from my heart, I want your love to be stable
อยากให้เธอนั้นมีวันที่ดี
Yahk hai tur nun mee wun tee dee
I want you to have a wonderful life

(*,*,*)

อย่ามีข่าวร้ายว่าเธอเสียใจ เท่านั้นพอ
Yah mee kao rai wah tur sia jai tao nun por
Don’t give me bad news that you’re upset, that’s enough

ให้เธอ / Hai Tur (For You)
ข่าวร้ายหรือเปล่า / Kao Rai Reu Bplao (Is It Bad News?)
ขอบคุณที่ฉันมีเธอ / Kaup Koon Tee Chun Mee Tur (Thank You That I Have You) [With Klear]
แทนคำนั้น / Taen Kum Nun (Instead of Those Words)

   
All songs tagged Wasan Chotikul