Klear

All posts tagged Klear

Title: เหมือนในวันเก่า / Meuan Nai Wun Gao (Like In the Old Days)
Artist: Klear
Album: The Silver Lining
Year: 2017

ฉันพร้อมเดินทางแล้ว เสื้อผ้ากับรองเท้าคู่เก่า
Chun praum dern tahng laeo seua pah gup raung tao koo gao
I’m ready to travel with my old clothes and old shoes
หนังสือกับเพลงเหงาเพลงเดิม ฉันพร้อมทุกอย่างแล้ว
Nung seu gup pleng ngao pleng derm chun praum took yahng laeo
A book and the same old lonely songs, I’m all set
ท่องเที่ยวกับเธอเหมือนวันเก่า ให้มีแค่เราเหมือนดังเดิม
Taung tiao gup tur meuan wun gao hai mee kae rao meuan dung derm
Going out with you like the old days, I want it to be just us like it always was

(*) บังเอิญว่าไม่ได้มีเธออยู่ บังเอิญว่าเธอนั้นได้ลาจาก
Bungern wah mai dai mee tur yoo bungern wah tur nun dai lah jahk
But it just so happens that I don’t have you, it just so happens that you left me
ก็ยังคงทำว่าเธอยังอยู่กับฉันเหมือนเคย
Gor yung kong tum wah tur yung yoo gup chun meuan koey
But I still act like you’re still with me like you used to be

(**) แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนเก่า แค่อยากให้เรายังคงรักเหมือนเดิม
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan gao kae yahk hai rao yung kong ruk meuan derm
I just want you to be right here like you used to be, I just want us to still be as in love as ever
เป็นไปไม่ได้แล้ว ความจริงช่างโหดร้ายเหลือเกิน
Bpen bpai mai dai laeo kwahm jing chahng hoht rai leua gern
It’s not possible, reality is so cruel

ที่นี่ที่เคยฝัน ที่เธออยากมาถึงซักวัน เห็นไหมว่ามันสวยเพียงใด
Tee nee tee koey fun tee tur yahk mah teung suk wun hen mai wah mun suay piang dai
This place that we once dreamed of, that you wanted to reach some day, have you seen how beautiful it is?

(*,**,**)

แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนเก่า แค่อยากให้เรายังคงรักเหมือนเดิม
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan gao kae yahk hai rao yung kong ruk meuan derm
I just want you to be right here like you used to be, I just want us to still be as in love as ever
เธอจะได้ยินไหม ใจที่มันเรียกร้องหาเธอ
Tur ja dai yin mai jai tee mun riak raung hah tur
Will you hear my heart that’s calling out for you?
แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า แค่อยากให้เธออยู่กับฉันเหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao kae yahk hai tur yoo gup chun meuan nai wun gao
I just want you to be right here like the old days, I just want you to be with me like the old days
แค่อยากให้เธอยังคงรักเหมือนเธอคนเก่า แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yung kong ruk meuan tur kon gao kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao
I just want you to still love me like the old you, I just want you to be right here like the old days
แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า แค่อยากให้เธออยู่กับฉันเหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao kae yahk hai tur yoo gup chun meuan nai wun gao
I just want you to be right here like the old days, I just want you to be with me like the old days
แค่อยากให้เธอยังคงรักเหมือนเธอคนเก่า แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ ..
Kae yahk hai tur yung kong ruk meuan tur kon gao kae yahk hai tur yoo dtrong nee
I just want you to still love me like the old you, I just want you to be right here…

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: หาย / Hai (Disappear)
Artist: Klear
Album: Stay Alive
Year: 2008


กลับมาที่ห้องเดิม เปิดเพลงซ้ำๆ เดิมๆ อยู่อย่างนั้น
Glup mah tee haung derm bpert pleng sum sum derm derm yoo yahng nun
I come back to the same room and turn on the same old music over and over
ภาพเราที่มีกัน ยังคงชัดเจน
Pahp rao tee mee gun yung kong chut jen
The image of us together is still clear

นั่งมองที่เตียงเก่า ยิ่งมองยิ่งเหงาจนใจเริ่มหวั่นไหว
Nung maung tee dtiang gao ying maung ying ngao jon jai rerm wun wai
I sit looking at the old bed, the more I look, the lonelier I get, until my heart starts to shake
ภาพเธอข้างๆ กาย ไม่มีแล้วใจ หาย
Pahp tur kahng kahng gai mai mee laeo jai hai
The image of you beside me, I no longer have you, and my heart has disappeared

(*) มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว เมื่อฉันและเธอต้องไกล
Mun ngao jon taep ja ton mai wai meua chun lae tur dtaung glai
I’m so lonely, I nearly can’t take it, when you and I must be far apart
ความรักยังเต็มในใจ และแม้จะนานเพียงใด
Kwahm ruk yung dtem nai jai lae mae ja nahn piang dai
Love still fills my heart, and no matter how long it’ll be
แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Dtae chun gor yung ja mee piang tur
I still have only you

เมื่อฉันและเธอต้องไกล ความเหงามันเต็มในใจ
Meua chun lae tur dtaung glai kwahm ngao yung dtem nai jai
When you and I must be far apart, love still fills my heart
และแม้จะนานเพียงใด แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Lae mae ja nahn piang dai dtae chung or yung ja mee piang tur
And no matter how long it’ll be, I still have only you

(*,*)


Title: ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย / Krung Neung Mai Teung Dtai (One Time Won’t Kill You)
Artist: Klear
Album: OST Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย
Year: 2017

ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา
Pahn mah gee krung tee tur tum pit sunyah
How many times have you broken your promises?
ครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจ
Krung tee roy lae krung tee lahn gor yaum kao jai
The 100th and the millionth times I was willing to understand
โง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัย
Ngoh tee ton yoo dtae mun ruk jeung yaum hai apai
I’m stupid for putting up with it, but I love you so I was willing to forgive you

เพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราว
Pror wah ruk mai chai wah chun mai roo reuang rao
Because love isn’t that I don’t know the situation
ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ้งได้ใจทุกคราว
Chun ying yaum hai tur gor ying dai jai took krao
The more I give in to you, the more I encourage you every time
ครั้งที่เท่าไหร่ ที่ต้องร้องไห้ทั้งคืน
Krung tee tao rai tee dtaung raung hai tung keun
How many times must I cry all night?

(*) อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินอยู่บนนั้น
Yoo gup ruk tee bpen kae dai bahng bahng hai dern yoo bon nun
Living with a love that’s hanging by a thread
กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ
Glup dtua gor mai tun tah plung gor dtai dtae ton wai gor jep
It’s too late to reform myself, if I screw up, I’ll die, but if I endure it, I’ll get hurt
อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลา จบไปอย่างเชื่องช้า
Yoo gup ruk tee ror hai teung welah jop bpai yahng cheuang chah
Living with a love I’m waiting to slowly die
นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป
Nup wun tee dai ja kaht nup wun hai tur lah jahk chun bpai
Counting the days until the thread will snap, counting the days until you say good-bye and leave me

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
Koey dai yin wah ruk tum rai mun mai teung dtai
I once heard that love hurts, but it won’t kill you
เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ
Koey dai yin wah chum kae nai gor yung hai jai
I once heart that however much you get hurt, you’ll still be able to breathe
ฉันก็ทนอยู่ แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น
Chun gor ton yoo dtae gor meuan kon dtai tung bpen
I’m enduring it, but it’s like I’m dead inside

(*)

แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ตาย แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย
Kae krung neun gkong mai dtai kae krung neung kong mai teung dtai
Just one time won’t kill you, just one time won’t kill you
อีกครั้งหนึ่งคงไม่ตาย อีกครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย
Eek krung neung kong mai dtai eek krung neung kong mai teung dtai
One more time won’t kill you, one more time won’t kill you

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
Koey dai yin wah ruk tum rai mun mai teung dtai
I once heard that love hurts, but it won’t kill you

   

ทำนอง ดนัย ธงสินธุศักดิ์
เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง Klear & ดนัย ธงสินธุศักดิ์
Produced by ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: ปม / Bpom (Complex)
Artist: Klear
Album: The Silver Lining
Year: 2017

เคยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องใหญ่
Koey bpen kon tee yeun yoo dtrong moom haung yai
I was once someone standing in the corner of a big room
ได้แต่คอยมองคนอื่นเค้า
Dai dtae koy maung kon eun kao
I could only look at others
เดินเฉิดฉายใต้แสงดวงไฟ
Dern chert chai dtai saeng duang fai
Walking gloriously under the lights
อยู่ในมุมที่ต่างได้แต่ตั้งคำถาม
Yoo nai moom tee dtahng dai dtae dtung kum tahm
In a different corner, I could only ask the question;
ที่ยืนของฉันมันคือที่ใด
Tee yeun kaung chun mun keu tee dai
Where’s my place?

ก็เป็นปมที่อยู่ข้างในใจเนิ่นนาน
Gor bpen bpom tee yoo kahng nai jai nern nahn
It’s a complex that’s been in my heart for a long time
แต่เป็นปมที่ผลักดันฉัน
Dtae bpen bpom tee pluk dun chun
But it’s a complex that pushes me
ให้พยายามให้มากขึ้นไป
Hai payayahm hai mahk keun bpai
To try harder
ไม่ได้เร็วที่สุดอาจจะเดินได้ช้า
Mai dai rew tee soot aht ja dern dai chah
It doesn’t have to be fast, I might take my time
ฝันไกลแต่ฉันจะไปให้ถึง
Fun glai dtae chun ja bpai hai teung
I dream big, but I’ll achieve it

(*) ความฝันแสนธรรมดา ของคนธรรมดา
Kwahm fun saen tummadah kaung kon tummadah
The very average dreams of an average person
มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นที่หนึ่ง
Mun mai dai ying yai mai dai bpen tee neung
They’re not great, they’re not number one
ไม่ได้ดีที่สุด
Mai dai dee tee soot
They’re not the best
แต่ฝัน ที่ธรรมดานั้นมันแสนพิเศษ
Dtae fun tee tummadah nun mun saen piset
But those average dreams are so special
เมื่อมันไม่เหมือนใครมันสุขในหัวใจ
Meua mun mai meuan krai mun sook nai hua jai
When they’re unlike anyone else’s, it makes me happy in my heart
กับชีวิตที่เป็นของเรา
Gup cheewit tee bpen kaung rao
With a life that belongs to me

ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีเท่าใคร
Mai chai kon ying yai mai dai mee tao krai
I’m not a great person, I don’t have as much as everyone else
แต่ก็มีฝันมีเส้นทางมีชีวิตที่ฉันต้องการ
Dtae gor mee fun mee sen tahng mee cheewit tee chun dtaung gahn
But I have a dream, I have a path, I have a live that I want
อาจเป็นมุมที่ต่างแต่ก็หมดคำถาม
Aht bpen moom tee dtahng dtae gor mot kum tahm
It might be a different corner, but I’m out of questions
ที่ยืนของฉันมันคือตรงนี้
Tee yeun kaung chun mun keu dtrong nee
My place is right here

(*)

   

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear, ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   

What a nice, emotional, motivational song~

Title: พันหมื่นเหตุผล / Pun Meun Het Pon (A Million Reasons)
Artist: Klear
Album: [Single]
Year: 2017

เธอบอกให้ฉัน ไปเจอคนที่ดี ไปมีชีวิตที่หวังที่เพียบพร้อมกว่า
Tur bauk hai chun bpai jur kon tee dee bpai mee cheewit tee wung tee piap praum gwah
You told me to go find a great guy, to go have the life I’ve been hoping for that’s more complete
เธอให้เหตุผล เราไม่เหมาะสมกัน ควรจะจบรักครั้งนี้ไปซะที
Tur hai hetpon rao mai mee porsom gun kuan ja jop ruk krung nee bpai sa tee
You gave the reason that we aren’t suitable for each other and should finally end our relationship

ไม่อยากเหนื่อยใจ เอาแต่ทำร้ายกัน พยายามฝืนยิ่งเหมือนไร้หนทาง
Mai yahk neuay jai ao dtae tum rai gun payayahm feun ying meuan rai hon tahng
I don’t want to be exhausted, only hurting each other, trying to force things, the more it’s like there’s no way
แต่ต่อให้ฉันไม่อยากไป มันก็ไม่เหลือที่ให้ยืน
Dtae dtor hai chun mai yahk bpai mun gor mai leua tee hai yeun
But even though I don’t want to go, there’s nowhere left for me to stand

(*) พันหมื่นเหตุผล ที่บอกกับฉัน คือความผูกพันเธอนั้นไม่มีเหลืออยู่
Pun meun hetpon tee bauk gup chun keu kwahm pook pun tur nun mai mee leua yoo
There’s a million reasons you tell me, that you don’t have any connection left with me
พันหมื่นเหตุผล ที่เธอยืนยันให้รับรู้ ยิ่งฟังดูไม่ได้ความไม่มีค่าใด
Pun meun het pon tee tur yeun yun hai rup roo ying fung doo mai dai kwahm mai mee kah dai
There’s a million reasons that you reassure me to acknowledge, the more I listen, it seems like it’s worthless
มีหนึ่งเหตุผล ยังปิดเอาไว้ คือเธอต้องการกันฉันให้พ้นทาง
Mee neung het pon yung bpit ao wai keu tur dtaung gahn gun chun hai pon tahng
There’s one reason that you’re hiding; that you want to get me out of the way
เพื่อให้เขาและเธอนั้นได้มารักกัน เหตุผลข้อเดียวคือข้อนั้น คือไม่รักกันแค่นั้นเอง
Peua hai kao lae tur nun dai mah ruk gun het pon kor diao keu kor nun keu mai ruk gun kae nun eng
So you and her can love each other, the number one reason is that you don’t love me, and that’s that

มองเถอะมองฉัน มองที่ตาคู่เดิม ลองจับมือฉันและพูดความจริงข้างใน
Maung tur maung chun maung tee dtah koo derm laung jup meu chun lae poot kwahm jing nai jai
Look, look at me, look me in my same two eyes, try holding my hand and saying the things in your heart
เธอจะปล่อยมือ ฉันจะยอมให้ไป ไม่โกหกกันซักครั้งได้รึเปล่า
Tur ja bploy meu chun ja yaum hai bpai mai goh hohk gun suk krung dai reu bplao
You’ll let go of my hand, I’ll let you go, can we not lie to each other for once?

ไม่ต้องเหนื่อยใจ ไม่ต้องทำร้ายกัน ไม่ต้องทนฝืน ไม่รักฉันเข้าใจ
Mai dtaung neuay jai mai dtaung tum rai gun mai dtaung ton feun mai ruk chun kao jai
There’s no need to be exhausted, there’s no need to hurt each other, there’s no need to endure it, you don’t love me, I understand
แต่ต่อให้ฉันไม่อยากไป มันก็ไม่เหลือที่ให้ยืน
Dtae dtor hai chun mai yahk bpai mun gor mai leua tee hai yeun
But even though I don’t want to go, there’s no place left for me to stand

(*)

มีหนึ่งเหตุผล ยังปิดเอาไว้ คือเธอต้องการกันฉันให้พ้นทาง
Mee neung het pon yung bpit ao wai keu tur dtaung gahn gun chun hai pon tahng
There’s one reason that you’re hiding; that you want to get me out of the way
เพื่อให้เขาและเธอนั้นได้มารักกัน เหตุผลข้อเดียวคือข้อนั้น คือรักเขาแล้ว เท่านั้นเอง
Peua hai kao lae tur nun dai mah ruk gun het pon kor diao keu kor nun keu ruk kao laeo tao nun eng
So you and her can love each other, the number one reason is that you love her, that’s it

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง : Klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
A new breakup song from Klear. I’m not usually a huge fan of sad songs, but I like the sentiments of the lyrics of at least wanting the guy to admit that he’s breaking up because he’s in love with someone else and not giving a million other reasons to try and make it seem like it’s anything else. As someone who has never really understood the appeal of Klear’s ballads as the singer’s voice always seemed a bit warbly for me (even my husband commented that she sounded like a goat bleating in this single), I’m not a huge fan of the overall sound of this, although I’ve heard much worse, and I do like the melody. Perhaps it would be more appealing to me if it were sung in a lower octave. Lastly, the music video is well-put-together, illustrating the birth and death of their relationship. Although, that ring the guy gave her is so UGLY, I would have taken it off and given it back to him at the end, or at least gave him the last parting advice of getting a much better looking ring for the next girl.

Title: อาจจะเป็นเธอ / Aht Ja Bpen Tur (It Might Be You)
Artist: Klear ft. Polycat
Album: [Single]
Year: 2016

เปิดประตู เจอเธอยืนถือประคองช่อดอกไม้
Bpert bpradtoo jur tur yeun teu bprakaung chor dauk mai
I open the door to find you standing there with a boquet of flowers
กับคำถามที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Gup kum tahm tee tum hai lohk bplian bpai yahk hai bpen tur yes I do
With a world-changing question, I want it to be you, yes, I do

ตั้งแต่ฉัน ได้มีเธอหัวใจมันเบ่งบาน
Dtung dtae chun dai mee tur hua jai mun beng bahn
Since I got you, my heart has blossomed
ยิ่งกว่าดอกไม้ใดที่เคยให้กัน มันยิ่งกว่านั้น Yes, I do
Ying gwah dauk mai dai tee koey hai gun mun ying gwah nun yes I do
More than any flower I’ve ever given you, more than that, yes, I do

(*) จากคนไม่เหลือความเชื่อในรัก เธอสร้างความหวังอีกครั้งในใจ
Jahk kon mai leua kwahm cheua nai ruk tur sahng kwahm wung eek krung nai jai
From someone who didn’t have any belief left in love, you created hope again in my heart

(**) อาจจะเป็นเธอหรือเปล่า ตื่นเช้าขึ้นมาได้เจอหน้ากัน
Aht ja bpen tur reu bplao dteun chao keun mah dai jur nah gun
Might it be you? I wake up and see your face
กล่อมฉันทุกคืนให้นอนฝันดี อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Glaum chun took keun hai naun fun dee yahk hai bpen tur yes I do
You soothe me every night and give me sweet dreams, I want it to be you, yes I do

ทำให้ฉัน อยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
Tum hai chun yahk bpen kon tee dee keun gwah derm
You make me want to be a better person
อยากดูแลรักเราให้ดีเท่าเธอ อยากตอบแทนเธอ Yes, I do
Yahk doo lae ruk rao hai dee tao tur yahk dtaup taen tur yes I do
I want to take care of our love as good as you, I want to repay you, yes, I do

(*,**)

(***) อยากให้เป็นเธอได้ไหม ให้ฉันได้มีความรักอย่างที่ฝัน
Yahk hai bpen tur dai mai hai chun dai mee kwahm ruk yahng tee fun
Can it please be you who makes me have love like I dreamed of?
จะร้ายหรือดีไม่ทอดทิ้งกัน อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Ja rai reu dee mai taut ting gun yahk hai bpen tur yes I do
Be it good or bad, we won’t abandon each other, I want it to be you, yes, I do

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอหรือเปล่า
Tur tur tur tur tur reu bplao
You, you, you, you, is it you?

(**,***)

   
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear / Polycat / Dano

Title: สิ่งของ / Sing Kaung (Thing)
Artist: Klear
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่าใด
Chun tee koey dohn tum rai mah jai meuan mai mee koon kah dai
I’ve been hurt, it’s like my heart has no value
เป็นของที่ไม่น่าสนใจ โดนเหวี่ยงทิ้งไป
Bpen kaung tee mai nah son jai dohn wiang ting bpai
It’s something uninteresting that was thrown away

รักษาเท่าไรก็เหมือนเดิม ไร้แม้กำลังจะหายใจ
Ruk sah tao rai gor meuan derm rai mae gumlung ja hai jai
However much I took care of it, it was the same, it wasn’t even breathing
เป็นสิ่งของไม่มีชีวิต ข้างในบุบสลาย จนเกินจะคิดเยียวยา
Bpen sing kaung mai mee cheewit kahng nai boop salai jon gern ja kit yiao yah
It was a dead thing, inside it was damaged until it was beyond trying to heal
จนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอ
Jon meua chun dai mah jur gup tur
Until I met you

(*) คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้าง กลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแล
Kon yahng chun took yohn ting kwahng glup mee tur rup ao mah sai jai doo lae
Someone like me who was thrown away ended up having you accept me, pay attention to my heart, and take care of me
หยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้น ช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิม
Yip jai chun keun mah jahk peun chuay cheewit hai yeun dai meuan derm
Picking my heart up off the floor and saving my life, making me able to stand again
ขอบคุณที่เธอยอมรักกัน
Kaup koon tee tur yaum ruk gun
Thank you for agreeing to love me

รับได้ทุกเรื่องที่ฉันเป็น รับไม่ว่าเป็นมาเช่นไร
Rup dai took reuang tee chun bpen rup mai wah bpen mah chen rai
You accept everything that I am, you accept me regardless of how I was
จากสิ่งของไม่มีความหมาย ข้างในเกิดเป็นใจ ดวงนึงที่รักเพียงเธอ
Jahk sing kaung mai mee kwahm mai kaung nai gert bpen jai duang neung tee ruk piang tur
From a meaningless thing, a heart was born inside of me that loves only you
ฉันก็รู้ว่าโชคดีแค่ไหน
Chun gor roo wah chohk dee kae nai
I know how lucky I am

(*,*)

คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้าง กลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแล
Kon yahng chun took yohn ting kwahng glup mee tur rup ao mah sai jai doo lae
Someone like me who was thrown away ended up having you accept me, pay attention to my heart, and take care of me
จากสิ่งของที่ไม่มีค่าอะไร ได้มาเป็นคนเดียวในใจของเธอ
Jahk sing kaung tee mai mee kah arai dai mah bpen kon diao nai jai kaung tur
From a worthless thing, I became the only person in your heart
ฉันจะมีชีวิตต่อจากนี้ เพื่อรักเธอ
Chun ja mee cheewit dtor jahk nee peua ruk tur
From now on, I will live to love you

   
เนื้อร้อง – รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง – ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง – Klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: กระโดดกอด / Gradoht Gaut (Glomp)
Artist: Klear
Album: [Single]
Year: 2015

เธอยังจำเรื่องราว วันสุดท้ายได้หรือเปล่า
Tur yung jum reuang rao wun soot tai dai reu bplao
Can you still remember what happened on the last day?
มันช่างนานเหลือเกิน ที่ห่างกันไป
Mun chahn nahn leua gern tee hahng gun bpai
We’ve been separated for so long
กำลังจะพบเธอจากวันนั้นที่จาก และฉันเองก็หวั่นใจ
Gumlung ja pob tur jahk wun nun tee jahk lae chun eng gor wun jai
I’m about to see you since the day we parted, and I’m nervous

(*) ไม่รู้เธอ เป็นคนเดิมหรือแปรเปลี่ยน
Mai roo tur bpen kon derm reu bprae bplian
I don’t know if you’re the same person or if you’ve changed
ไม่รู้เธอ กลัวใจเธอไม่เหมือนเดิม
Mai roo tur glua jai tur mai meuan derm
I don’t know, I’m afraid your heart won’t be the same
ไม่กล้าคิด เดาถ้าผิดคงเสียใจ ไม่รู้เธอคิดแบบไหน
Mai glah kit dao tah pit kong sia jai mai roo tur kit baep nai
I don’t dare imagine guessing if I’ll be disappointed or sad, I don’t know how you feel

(**) นานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่า
Nahn laeo tee mai dai jur tur kit teung gun reu bplao
It’s been a long time since I last saw you, do you miss me?
นานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันบ้างไหม
Nahn laeo tee mai dai jur tur kit teung gun bahng mai
It’s been a long time since I last saw you, have you missed me?
โวโอ คิดถึงเธอขนาดไหน จะทำให้เธอได้รู้
Woh oh kit teung tur kanaht nai ja tum hai tur dai roo
Whoa oh, I’ll make you realize just how much I missed you

(***) กระโดดกอดหอมแก้มเธอให้รู้ว่าคิดถึงเธอที่­สุด
Gradoht gaut haum gaem tur hai roo wah kit teung tur tee soot
I’ll glomp you and kiss you on the cheek and let you know that I miss you the most
จะร้องตะโกนดัง ๆ ว่าคิดถึงเธอแค่ไหน
Ja raung dtagohn dung dung wah kit teung tur kae nai
I’ll shout out loud how much I missed you
โวโอ คิดถึงเธอแทบขาดใจ
Woh oh kit teung tur taep kaht jai
Whoa oh, I missed you to death
ไม่รู้เธอคิดยังไง ฉันโคตรคิดถึงเธอเลย
Mai roo tur kit yung ngai chun koht kit teung tur loey
I don’t how how you feel, but I really freaking missed you

วันที่ไม่ได้เจอ เธอจะเหงาบ้างหรือเปล่า
Wun tee mai dai jur tur ja ngao bahng reu bplao
When we don’t meet, are you lonely?
วันที่เหนื่อยหัวใจ ใครอยู่กับเธอ
Wun tee neuay hua jai krai yoo gup tur
When you’re tired, who is with you?
ยังคงนึกถึงกัน อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่า ก็ฉันยังมีแต่เธอ
Yung kong neuk teung gun yahng tee chun kit reu bplao gor chun yun gmee dtae tur
Do you still think of me like I think of you? I still have only you

(*,**,***)

อยากรู้ที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่า
Yahk roo tee mai dai jur tur kit teung gun reu bplao
I want to know if you miss me when we don’t see each other
อยากรู้ที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันบ้างไหม
Yahk roo tee mai dai jur tur kit teung gun bahng mai
I want to know if you’ve ever missed me when we don’t see each other
โวโอ คิดถึงเธอขนาดไหน จะทำให้เธอได้รู้
Woh oh kit teung tur kanaht nai ja tum hai tur dai roo
Whoa oh, I’ll make you realize how much I missed you

(***)

ไม่รู้เธอคิดยังไง เธอมาให้ฉันกอดที
Mai roo tur kit yung ngai tur mah hai chun gaut tee
I don’t know how you feel, come and let me hug you

Title: จะรักหรือจะร้าย / Ja Ruk Reu Ja Rai (Will You Love Me or Will You Be Cruel?)
Artist: Klear
Album: Brighter Day
Year: 2010

กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไม่เหมือนที่ฉันได้ยิน
Gee reuang rao tee krai poot gun mun mai meuan tee chun dai yin
However many stories they say, it’s not the same as what I’ve heard
เธอเป็นใคร เป็นแบบไหนไม่รู้เลย
Tur bpen krai bpen baep nai mai roo loey
I don’t know who you are or what you’re like
ราวกับเธอช่างดีมากมาย แต่ก็กลายว่าไม่ใช่เลย
Rao gup tur chahng dee mahk mai dtae gor glai wah mai chai loey
It seemed like you’re wonderful, but it’s turning out not to be true
แปลกใช่ไหม คนที่เราเคยไว้ใจ
Bplaek chai mai kon tee rao koey wai jai
It’s strange, isn’t it? The person whom I once trusted

(*) สิ่งที่ใครเห็น กับสิ่งที่เธอเป็น
Sing tee krai hen gup sing tee tur bpen
What others see and what you really are

(**) ตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉัน ไม่รู้เธอมาแบบไหน
Dtok long wah tur ja ao yung ngai gup chun mai roo tur mah baep nai
So, what do you want from me? I don’t know where you’re coming from
เธอจะดีหรือเธอจะร้าย ก็ฉันยังไม่เข้าใจ
Tur ja dee reu tur ja rai gor chun yung mai kao jai
Are you good or are you bad? I still don’t understand
ว่าใจที่จริงของเธอต้องการสิ่งไหน
Wah jai tee jing kaung tur dtaung gahn sing nai
What does your heart really desire?
บอกฉันซักทีได้ไหม เธอจะรักหรือเธอจะร้าย
Bauk chun suk tee dai mai tur ja ruk reu tur ja rai
Please tell me, are you going to love me, or will you be cruel?
อยากรู้ถึงความจริงข้างใน ไม่อยากเสียใจเสียน้ำตา
Yahk roo teung kwahm jing kahng nai mai yahk sia jai sia num dtah
I want to know the truth inside, I don’t want to regret and cry over it

ก่อนที่จะเชื่อเธอหมดใจ ขอได้ไหมให้ฉันได้ฟัง
Gaun tee ja cheua tur mot jai kor dai mai hai chun dai fung
Before I trust you with all my heart, will you please let me hear
ความเป็นจริงที่ออกมาจากหัวใจ
Kwahm bpen jing tee auk mah jahk hua jai
The truth from your heart?

(*,**,**)

Title: ขอบคุณที่ฉันมีเธอ / Kaup Koon Tee Chun Mee Tur (Thank You That I Have You)
Artist: Klear and Wasan Chotikul
Album: OST 365 วันแห่งรัก / 365 Wun Haeng Ruk
Year: 2010

จะไปทางไหนก็ไปอย่างนี้ทุกวัน
Ja bpai tahng nai gor bpai yahng nee took wun
Whichever way I go, I go like this every day
ก็มีบางวันที่ผิดพลั้งพลาดไป
Gor mee bahng wun tee pit plung plaht bpai
There are some days I mess up and make mistakes
ขัดใจกันบ้างบางที ก็มีทิฐิซะมากมาย
Kut jai gun bahng bahng tee gor mee titi sa mahk mai
Sometimes we offend each other, but we have a lot of pride
แต่ว่าเธอก็ช่วยเติมเต็ม ให้ฉันเต็มใจ
Dtae wah tur gor chuay dterm dtem hai chund tem jai
But you help complete me and make me whole

อยากแชร์ความเป็นไปอย่างนี้
Yahk share kwahm bpen bpai yahng nee
I want to share the possibility like this
จะสุขจะทุกข์ก็ยินดี เพราะเราเป็นคู่กัน
Ja sook ja took gor yin dee pror rao bpen koo gun
Be it happiness or suffering, I’m happy because we’re a couple

(*) ขอบคุณที่ฉันมีเธอ ที่ดีเสมอไม่ว่าเรื่องเป็นอย่างไร
Kaup koon tee chun mee tur tee dee samur mai wah reuang bpen yahng rai
That you that I have you, always the best, regardless of how things are
อดทนยอมรับเข้าใจ อภัยให้กัน
Ot ton yaum rup kao jai apai hai gun
Enduring, accepting, understanding, forgiving each other
ขอบคุณที่ฉันรักเธอ จะไปกับเธอ ดีกับเธอ ให้แสนนาน
Kaup koon tee chun ruk tur ja bpai gup tur dee gup tur hai saen nahn
Thank you that I love you, I’ll go with you, and be good to you for so long
อยากจะรักเธอทุกวัน ฉันต้องการมีเธอ ตลอดไป
Yahk ja ruk tur took wun chun dtaung gahn mee tur dtalaut bpai
I want to love you every day, I want to have you forever

ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นไง
Mai mee krai roo wah wun proong nee bpen ngai
No one knows what tomorrow will be like
จะมีอะไรมาให้เราพบเจอ
Ja mee arai mah hai rao pob jur
Or what there will be for us to find
จะมีก้อนหินกลางทาง กิ่งไม้ร่วงหล่น ไม่สนใจ
Ja mee gaun hin glahng tahng ging mai ruang lon mai son jai
Whether there’s stones blocking the way or branches falling down, I don’t care
สิ่งที่ใจมันรู้ก็คือ จะพร้อมเผชิญ
Sing tee jai mun roo gor keu ja praum pachern
The thing my heart knows is that I’m ready to confront it
จับมือกันเดินไปอย่างนั้น
Jup meu gun dern bpai yahng nun
Take my hand and walk like that
จะดีจะร้ายก็ช่างมัน เชื่อว่าจะผ่านไป
Ja dee ja rai gor chahng mun cheua wah ja pahn bpai
Be it good or bad, screw it, trust that it’ll pass by

(*)