Tilly Birds

All posts tagged Tilly Birds

Title: เรื่องดีๆ / Reuang Dee Dee (The Good Things)
Artist: Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2017

ภาพเธอตะโกน
Pahp tur dta gohn
The image of you shouting
และบอกว่าเลิกกัน
Lae bauk wah lerk gun
And telling me that we were breaking up
ฉันขอไม่จำ
Chun kor mai jum
I don’t want to remember

เสียงเราทะเลาะ
Siang rao talor
Our voices arguing
ปะปนกับน้ำตา
Babpon gup num dtah
Mixed up with tears
ฉันจะขอลืมมัน
Chun ja kor leum mun
I want to forget

ประโยคที่เธอบอกฉัน
Bprayok tee tur bauk chun
The sentence you told me
ว่าเธอไม่รักกัน
Wah tur mai ruk gun
That you don’t love me
ฉันจะขอลบมัน
Chun ja kor lop mun
I want to erase it

เหตุผลที่ทำร้าย
Het pon tee tum rai
The reason you hurt me
ที่ทำเราแยกทาง
Tee tum rao yaek tahng
That made us separate
ฉันจะขอไม่เก็บไว้
Chun ja kor maig ep wai
I don’t want to hang on to

(*) แม้นานเท่าไร
Mae nahn tao rai
No matter how long it’s been
ฉันจะขอโยนทิ้งไป
Chun ja kor yohn ting bpai
I want to throw it away
และขอให้เรา
Lae kor hai rao
And ask that we
จดจำสิ่งที่สวยงามได้ไหม
Jot jum sing tee suay ngahm dai mai
Remember the beautiful things, okay?

สายตาเธอที่
Sai dtah tur tee
The look in your eyes that
อบอุ่นกว่าของใคร
Op oon gwah kaung krai
Was warmer than anyone else’s
ฉันจะขอจำไป
Chun ja kor jum bpai
I want to remember

รอยยิ้มที่เธอมี
Roy yim tee tur mee
The smile you had
เวลาเธอเขินอาย
Welah tur kern ai
When you blushed
ฉันจะไม่ทิ้งไป
Chun ja mai ting bpai
I won’t throw that away

โอบกอดที่ให้ฉัน
Ohp gaut tee hai chun
The embrace you gave me
เมื่อไรที่ท้อใจ
Meua rai tee tor jai
When I was discouraged
จะคอยนึกถึงเรื่อยไป
Ja koy neuk teung reuay bpai
I’ll keep thinking of

และมือคู่นั้น
Lae meu koo nun
And those two hands
ที่คอยปาดน้ำตา
Tee koy bpaht num dtah
That once dried my tears
ฉันจะขอให้เราเก็บไว้
Chun ja kor hai rao gep wai
I want us to hang on to

(*)

ที่กอดฉัน
Tee gaut chun
When you hugged me
ที่ปลอบฉัน
Tee bplaup chun
When you comforted me
ที่บอกฉัน
Tee bauk chun
When you told me
ว่าเธอรักกัน
Wah tur ruk gun
That you love me

ที่โอบฉัน
Tee ohp chun
When you embraced me
ที่บอกฉัน
Tee bauk chun
When you told me
ในวันนั้น
Nai wun nun
That day
ว่าจะไม่ทิ้งกัน
Wah ja mai ting gun
That you wouldn’t abandon me

(*)

   

Produced by Tilly Birds
Lyrics : Anuroth Kethlekha
Guitar: Bannawit Srisunt, Billy Chuchat
Bass: Wannaphon Pratipanwat, Phongpatch Thanattrai
Drums: Thuwanon Tantiwattanaworakul
Guitar Engineer: Siam Dixon
Recorded at Minerva Recording Studio
Mixed and Mastering at Frenzyheart Studio

Title: อภัย / Apai (Forgive)
English Title: “Broken”
Artist: Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2019

ทะเลาะเสียงดัง ข้าวของก็พัง อย่างนี้ประจำ
Talor siang dung kao kaung gor pung yahng nee bprajum
Arguing and raising our voices, breaking things, this is usual
บางครั้งบางครา บางช่วงเวลา ต้องเสียน้ำตา
Bahng krung bahng krah bahng chuang welah dtaung sia num dtah
Sometimes, once in a while, we must cry

ความไม่เข้าใจ มันทำให้เรา ไม่ยอมจะเปิดรับ
Kwahm mai kao jai mun tum hai rao mai yaum ja bpert rup
Misunderstanding makes us refuse to open up
แต่ว่าข้างใน ฉันเชื่อว่าเรา ยังคงมีความรัก
Dtae wah kahng nai chun cheua wah rao yung kong mee kwahm ruk
But inside, I believe that we still have love

รอยร้าวที่ยัง มองเห็นทุกวัน บนกรอบรูปของเรา
Roy rao tee yung maung hen took wun bon kraup roop kaung rao
I still look at the crack on our picture frame every day
แต่ภาพข้างใน มองเห็นทีไร ยังสวยเหมือนเก่า
Dtae pahp kahng nai maung hen tee rai yung suay meaun gao
But whenever I look at the picture inside, it’s still as beautiful as ever

(*) ความรู้สึกเราอาจโดนทำร้าย
Kwahm roo seuk rao aht dohn tum rai
Our feelings might hurt us
สิ่งของอาจพังทลาย แต่ฉันจะไม่มีวันทำลาย
Sing kaung aht pung talai dtae chun ja mai mee wun tum lai
Things might get destroyed, but I’ll never hurt you

(**) รอยยิ้มของเธอ ที่ยังคงเหมือนเดิม
Roy yim kaung tur tee yung kong meuan derm
Your smile is still the same
สายตาคู่นั้นของเรา ยังเป็นเหมือนแรกเจอ
Sai dtah koo nun kaung rao yung bpen meuan raek jur
The look my eyes is still the same as when we first met
ไม่ว่าสิ่งไหน ที่พังลงไปไม่เหมือนเคย
Mai wah sing nai tee pung long bpai mai meuan koey
No matter what gets destroyed or changed
หัวใจยังเหมือนวันเก่า ไม่เปลี่ยนหรือแปลงไปเลย
Hua jai yung meuan wun gao mai bplian reu bplaeng bpai loey
My heart is still the same as yesterday, unchanging

เพราะว่า
Pror wah
Because
(**)

รอยยิ้มของเธอ มันยังคงเหมือนเดิม
Roy yim kaung tur tee yung kong meuan derm
Your smile is still the same
สายตาคู่นั้นของเรา ยังเป็นเหมือนแรกเจอ
Sai dtah koo nun kaung rao yung bpen meuan raek jur
The look my eyes is still the same as when we first met
ไม่ว่าปัญหาใดๆ เราสองจะรับฟัง
Mai wah bpunhah dai dai rao saung ja rup fung
No matter the problem, the two of us will listen to each other
ฉันยอมทำได้ทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ใจเราพัง
Chun yaum tum dai took yahng peua mai hai jai rao pung
I’m willing to do anything to keep our hearts from being destroyed
ยอมทำได้ทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ใจเราพัง
Yaum tum dai took yahng peua mai hai jai rao pung
Willing to do anything to keep our hearts from being destroyed

   

Lyrics : Tilly Birds
Music : Tilly Birds
Arranged by : Tilly Birds
Produced by : Tilly Birds
Mixed and Mastered by : Shane Edwards

Title: จากกันด้วยดี / Jahk Gun Duay Dee (Breaking Up Amicably)
English Title: “Ordinary”
Artist: Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2018

เป็นธรรมดา เรื่องการอำลา
Bpen tummadah reuang rahng um lah
It’s common, saying good-bye
หากเราบังเอิญ ได้พบคนที่ดีกว่า
Hahk rao bung ern dai pob kon tee dee gwah
If we happen to meet someone who’s better

เรื่องความสัมพันธ์ เป็นเรื่องสำคัญ
Reuang kwahm sumpun bpen reuang sumkun
Relationships are important matters
แต่เมื่อถึงวัน ที่หมดเวลา
Dtae meua teung wun
But when time runs out
ก็ต้องเลิกรา
Gor dtaung lerk rah
We must break up

เมื่อมันไม่ใช่ เราจะไม่ฝืน
Meua mun mai chai rao ja mai feun
When it’s not right, we don’t force it
แต่ในหัวใจ เราจะไม่ลืม
Dtae nai hua jai rao ja mai leum
But in our hearts, we won’t forget
เรื่องที่ผ่านมา จากกันด้วยดี
Reuang tee pahn mah jahk gun duay dee
The matters of the past, breaking up amicably

(*) ถ้าต้องทิ้งไป เราก็จะไม่เสียใจ เราก็จะไม่เสียดาย
Tah dtaung ting bpai rao gor ja mai sia jai rao gor ja mai sia dai
If we must break up, we won’t be sad, we won’t regret it
ไม่ใช่คนรักกัน ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกัน
Mai chai kon ruk gun mai dai bplae wah rao mai ruk gun
Not being lovers doesn’t mean we don’t love each other
เธอก็ยังมีฉันเหมือนเดิม
Tur gor yung mee chun meuan derm
You still have me just the same

เรื่องเธอและฉัน ที่เคยมีกัน ยังคงสวยงาม
Reuang tur lae chun tee koey mee gun yung kong suay ngahm
Our stories from when we once were together are still beautiful
และความทรงจำ ของเราในตอนนั้น
Lae kwahm song jum kaung rao nai dtaun nun
And our memories from that day
ไม่เคยเลือนลาง
Mai koey leuan lahng
Will never fade

เราอาจต้องพราก และไม่ได้คบ
Rao aht dtaung prahk lae mai dai kop
We might have to separate and not date
แต่ในหัวใจ เรายังได้พบ
Dtae nai hua jai rao yung dia pob
But in our hearts we still can meet
เรื่องที่ผ่านมา จากกันด้วยดี
Reuang tee pahn mah jahk gun duay dee
The matters of the past, breaking up amicably

(*)

(**) พบคนที่ดีกว่า พบคนที่เราจะรัก
Pob kon tee dee gwah pob kon tee rao ja ruk
We meet someone better, meet someone whom we’ll love
ไม่ใช่คนรักกัน ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกัน
Mai chai kon ruk gun mai dai bplae wah rao mai ruk gun
Not being lovers doesn’t mean we don’t love each other
เธอก็ยังมีฉันเหมือนเดิม
Tur gor yung mee chun meuan derm
You still have me just the same

(*,**,**)

   

Lyrics : Tilly Birds
Music : Tilly Birds
Arranged by : Tilly Birds
Produced by : Tilly Birds
Mixed and Mastered by : Shane Edwards (Karma Sound Studio)

Title: จำเก่ง / Jum Geng (Good at Remembering)
English Title: “Slipped Your Mind”
Artist: F.Hero and Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
Tah hai chun kaeng gup tur peua leum reuang rao kaung rao
If there was a competition against you to forget about us
ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
Chun kong pae pai pae hai tur took krao
I’d lose to you every time
จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
Ja pahn bpai eek nahn nern nahn tao rai
However much time passes by
ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
Chun gor jum dai yoo dee pror chun jum geng yahng nee
I still remember, because I’m good at remembering like this
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

เธอมีคำถาม
Tur mee kum tahm
You question
ว่าทำไมฉันต้องจำได้ดี
Wah tummai chun dtaung jum dai dee
Why I have to remember so well
เลิกไปเป็นปี
Lerk bpai bpen bpee
We’ve been broken up for years
แต่เรื่องเธอฉันไม่ลืมซักที
Dtae reuang tur chun mai leum suk tee
But I’ve never forgotten about you at all
ถึงเธอลืมก็ไม่เป็นไร
Teung tur leum gor mai bpen rai
Even though you’ve forgotten me, it’s okay
ฉันมันคงคิดถึงเกินไป
Chun mun kong kit teung gern bpai
I think about you too much
อยากลืมแค่ไหนมันไม่ลืม
Yahk leum kae nai mun mai leum
However much I want to forget, I can’t

จำแผลที่เป่า ตรงที่เข่า
Jum plae tee bpao dtrong tee kao
I remember your skinned knee
จำวันที่ส่งเธอไปอุดฟันซี่เก่า
Jum wun tee song tur bpai oot fun see gao
I remember the day I took you to the dentist for a filling
ฉันยังจำบ้านเธอ หมาขี้เห่า
Chun yung jum bahn tur mah kee hao
I still remember your house and your yappy dog
มันจ้องหน้าฉันเหมือนฉันติดหนี้เก่า
Mun jaung nah chun meuan chun dit nee gao
It stared at me like I owed it something
กระต่ายไปแล้ว ผิดที่เต่า
Gradtai bpai laeo pit tee dtao
The rabbit is long gone, it’s the turtle’s fault
ที่ยังเดินเชื่องช้าเหมือนฉันที่จับที่เจ่า
Tee yung dern cheuang chah meuan chun tee jup tee kao
For walking so slowly like when I sprained my knee
ฉันจำเรื่องเธอเก่ง ดังที่กล่าว
Chun jum reuang tur geng dung tee glao
I’m good at remembering about you, like they say
เพราะเธอจากไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เก่า
Pror tur jahk bpai laeo dtae chun yung yoo tee gao
Because you’ve already gone, but I’m still in the same old place

(*)

(**) Monday Tuesday
Monday, Tuesday
เรื่องราวของเราฉันยังจำไม่เคยลืม
Reuang rao kaung rao chun yung jum mai koey leum
I still have never forgotten about us
Wednesday Thursday
Wednesday, Thursday
บทเพลงของเราฉันยังฟังอยู่อย่างเดิม
Bot pleng kaung rao chun yung fung yoo yahng derm
I still listen to our songs
Friday Saturday
Friday, Saturday
แม้รักของเราไม่มีวันจะ Return
Mae ruk kaung rao mai mee wun ja return
Even though our love will never return
Sunday Everyday
Sunday, everyday
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

จำวันแรกเจอในกันยา
Jum wun raek jur nai gun yah
I remember when we first met in September
ปิ๊งในทันตา เธอฉายแสงกว่ากลุ่มเพื่อนในบรรดา
Bping nai tun dtah tur chai saeng gwah gloom peuan nai bundah
I immediately fell for you, you were more radiant than all your friends
เธอชอบอนันดา ชอบไปลันตา
Tur chaup ananda chaup bpai lundtah
You liked Ananda, you liked going to Lanta
ชอบดูหนังดราม่าเรื่องโฮเทลรวันดา
Chaup doo nung drama reuang hotel rawanda
You like watching the drama about Hotel Rwanda
เธอฟังรีฮันนา ตอน High กัญชา
Tur fung ree hunnah dtaun high gunchah
You listen to Rihanna when you’re high on marijuana
เธอบอกว่าพ่อเธอหล่ออย่างกับมิตรชัยบัญชา
Tur bauk wah por tur lor yahng gup mit chai bunchah
You said your dad was handsome like Mit Chaibancha
จำถ้อยจำนรรจา เงาในจันทรา
Jum toy jum nun ja ngao nai juntrah
I remember your words, reflected in the moon
มันจำในหัวใจไม่ได้จำในปัญญา
Mun jum nai hua jai mai dai jum nai bpunhah
I remember you in my heart, I don’t remember in my mind
พรรณาได้ Step By Step
Punnah dai step by step
I can describe you step by step
จำปากกาที่เธอเหน็บ ไปจนถึงกลิ่นของเหล้ารัม
Jum bpahkgah tee tur nep bpai jon teung glin kaung lao rum
I remember the pen you kept to the smell of rum
ปลอบตัวเองถามว่าเจ็บไหม เจ็บ
Bplaup dtua eng tahm wah jep mai jep
I comfort myself, asking if it hurts, it does
แต่ถามว่าเก็บไหม เก็บ ยังจำเสมอว่าใจของเจ้าดำ
Dtae tahm wah gep mai gep yung jum samur wah jai kaung jao dum
But if asked if I’ll keep going, I will, I’ll always remember the heart of Jao Dam
จำภาพวันที่ใจเธอระเห็จ
Jum pahp wun tee jai tur rahet
I remember the day your heart was in a rush
เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ด ฝังลึกอยู่ในใจเจ้ากรรม
Meuan bpen plae dtok saget fung leuk yoo nai jai jao gum
Like the wound had scabbed over, buried deep in my unfortunate heart
จำเก่งได้ทุกรอยตะเข็บ
Jum geng dai took roy dtakep
I’m good at remembering every seam and stitch
ถ้าแข่งกันลืมฉันคงเสร็จ เพราะรักของเรามันไม่เท่ากัน
Tah kaeng gun leum chun kong set pror ruk kaung rao mun mai tao gun
If we had a competition for forgetting, you’d finish first, because our love wasn’t equal

(*,*)

มือที่เคยจับ ไหล่ที่สัมผัส จำผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนที่เคยจัด
Meu tee koey jup lai tee sumput jum pah bpoo tee naun gup bplauk maun tee koey jut
The hand I once held, the shoulder I touched, I remember the blanket and pillow case you once used
รถที่เคยขับ เบาะที่เคยปรับ
Rot tee koey kup bor tee koey bprup
The car you once drove, the seat you sat in
เธอชอบบ่นเสมอเวลาไม่ยอมคาดเข็มขัด
Tur chaup bon samur welah mai yaum kaht kem kut
You always liked to complain when I refused to fasten my seat belt
จำกลิ่นน้ำหอม จำตอนหนุนตัก
Jum glin num haum jum dtaun noon dtuk
I remember the scent of your perfume, I remember laying in your lap
จำตอนจูบแรกริมฝีปากที่เธอกัด
Jum dtaun joop raek rim fee bpahk tee tur gut
I remember our first kiss when you bit my lip
จำแก้มที่ปัด จำข้าวที่ผัด
Jum gaem tee bput jum kao tee put
I remember your blushed cheeks, I remember your fried rice
จำได้ทุกเรื่องจำเก่งจนใจไม่เคยตัด
Jum dai took reuang jum geng jon jai mai koey dtut
I can remember everything, I’m so good at remembering, my heart has never cut you out

(**)

   

Lyrics by: F.HERO, Anuroth Ketlekha (3rd), M-PEE (Thitisorn phanchata)
Music: Tilly Birds, M-PEE (Thitisorn phanchata)
Arranged by: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo)
Produced by: Nutdanai Chuchat (Billy), Puntapol Prasarnrajkit