SloJoe

All posts tagged SloJoe

Title: จะไม่มีวันเปลี่ยน / Ja Mai Mee Wun Bplian (I’ll Never Change)
Artist: Slojoe
Album: [Single]
Year: 2018

ในแต่ละวันที่เราได้คบได้อยู่ด้วยกัน
Nai dtae la wun tee rao dai kop dai yoo duay gun
Each day that we dated and were together
มันทำให้ทุกๆ วัน ที่ฉันลืมตาขึ้นมา
Mun tum hai took took wun tee chun leumd tah keun mah
Has made every day that I open my eyes
ช่างมีความหมายเหลือเกิน
Chahng mee kwahm mai leua gern
So meaningful
และอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Lae yahk hai tur roo wah chun ruk tur kae nai
And I want you to know how much I love you

หากมีคำถามที่เธอยังคงค้างคาอยู่ในหัวใจ
Hahk mee kum tahm tee tur yung kong kahng kah yoo nai hua jai
If there’s any questions that you still have remaining in your heart
กับระยะทางที่ทำให้เธอรู้สึก
Gup rayatahng tee tum hai tur roo seuk
About the distance that has made you feel
ว่าความรักเรามันยังคงดีอย่างเดิมไหม
Wah wkahm ruk rao mun yung kong dee yahng derm mai
Like you wonder if our love is still as good as ever
ฉันขอพูดเอาไว้ตรงนี้ เธอไม่ต้องห่วง
Chun kor poot ao wai dtrong nee tur mai dtaung huang
I want to say it right here, you don’t have to worry

(*) ฉันจะไปกับเธอจนวันสุดท้าย
Chun ja bpai gup tur jon wun soot tai
I’ll go with you until the final day
ต้องพบเรื่องราวมากมาย หนักแค่ไหนก็ไม่หวั่น
Dtaung pob reuang rao mahk mai nuk kaenai gor mai wun
However many things I must face, however stressful it’ll be, I’m not shaken
จะมีฉันคอยเคียงข้างเธอตลอดไป
Ja mee chun koy kiang kahng tur dtalaut bpai
You’ll always have me beside you
ไม่ว่าจะอย่างไรใจฉันนั้น ไม่เปลี่ยน
Mai wah ja yahng rai jai chun nun mai bplian
No matter what, my heart won’t change

ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เธอเท่านั้น
Cheewit tung cheewit mee dtae tur tao nun
My entire life has only you alone
ฉันจะไม่มีวันที่จะแบ่งปันใจดวงนี้ ไปให้ใคร
Chun ja mai mee wun tee ja baeng bpun jai duang nee bpai hai krai
I’ll never share my heart with anyone else
และฉันขอย้ำให้เธอได้มั่นใจด้วยชีวิต
Lae chun kor yum hai tur dai mun jai duay cheewit
And I want to emphasize it so you can be completely sure

(*)

(**) แม้เวลาจะผ่านไปนานสักเพียงไหน
Mae welah ja pahn bpai nahn suk piang nai
No matter how much time passes by
ขอให้เธอมั่นใจในความรักที่ฉันมี
Kor hai tur mun jai nai kwahm ruk tee chun mee
I want you to be certain in the love that I have
จะไม่ทำให้เธอเสียใจและต้องเจ็บช้ำ
Ja mai tum hai tur sia jai lae dtaung jep chum
I won’t make you sad or hurt you
ความรู้สึกของฉันจะ “ไม่มีวันเปลี่ยน”
Kwahm roo seuk kaung chun ja mai mee wun bplian
My feelings will never change

(*,**)

   

Compose : SloJoe
Executive Producers : บอย โกสิยพงษ์
Producer : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
คำร้อง : นิติภูมิ ภู่กฤษณา , นันทรัฐ ช่วงงาม
ทำนอง : นิติภูมิ ภู่กฤษณา
คำร้องเพิ่มเติม : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
เรียบเรียง : นิติภูมิ ภู่กฤษณา, นันทรัฐ ช่วงงาม/อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Mixdown & Mastering : สุธี แสงเสรีชน

   
Glad to see these guys back with a new single, this time they even get a music video for it! It’s a cute song and cute video, nothing extraordinary, but I do love their R&B sound a lot~

Title: โปรดลงโทษ (กระทืบ) ฉัน / Bproht Long Toht (Grateup) Chun [Please Punish (Stomp) Me]
Artist: SloJoe
Album: [Single]
Year: 2017

ในที่สุดก็ต้องมาถึงวัน
Nai tee soot gor dtaung mah teung wun
Finally, we’ve reached the day
วันที่ฉันกลัว วันที่ฉันไม่ต้องการให้มาถึง
Wun tee chun glua wun tee chun mai dtaung gahn hai mah teung
The day I feared, the day I didn’t want to arrive

วันที่ทั้งชีวิตต้องกลับไปนับหนึ่ง
Wun tee tung cheewit dtaung glup bai nup neung
The day my life starts back at square one
ทั้งรู้ก็ยังคิดจะดึง และฉุดไว้
Tung roo gor yung kit ja deung lae choot wai
Even though I knew it was coming, I still imagined holding on and pulling it back

(*) Oh เธอฉันรู้ว่าฉันทำเรื่องทุเรศที่สุด
Oh tur chun roo wah chun tum reuang tooret tee soot
Oh, I know I did something absolutely terrible
เกินกว่าที่เธอและใครจะเข้าใจ
Gern gwah tee tur lae krai ja kao jai
More than you or anyone could understand
เชื่อเถอะ และจะเป็นเรื่องเดียวที่หลุด ทำให้เธอเสียใจ
Cheua tur lae ja bpen reuang diao tee loot tum hai tur sia jai
Trust me, and it’ll be the only time I slip up and make you sad

(**) โปรดทำโทษฉัน โปรดลงโทษฉัน
Bproht tum toht chun bproht long toht chun
Please scold me, please punish me
โปรดทำกับฉันให้สาแก่ใจ
Bproht tum gup chun hai sah gae jai
Please do what you need to do to me to satisfy you
โปรดลงโทษฉัน โปรดเถอะได้ไหม
Bproht long toht chun bproht tur dai mai
Please punish me, please, okay?
ที่ฉันทำร้ายใจเธออย่างนี้
Tee chun tum rai jai tur yahng nee
For hurting you like this
ได้โปรดให้ฉันนั้น เป็นคนชดใช้
Dai bproht hai chun nun bpen kon chot chai
Please let me be your pay back
ความเจ็บทั้งหลายทั้งสิ้นที่มี
Kwahm jep tung lai tung sin tee mee
For all of the pain you have
ก่อนจะจากฉันไป ฉันขอได้ไหมช่วยลงโทษฉันที
Gaun ja jahk chun bpai chun kor dai mai chuay long toht chun tee
Before you leave me, I’m begging you, please punish me

อยากกระทืบตัวเองให้จมลงพื้นดิน
Yahk grateup dtua eng hai jom long peun din
I want to stomp myself into the ground
กับความโง่งม กับสิ่งที่ฉันทำโดยไม่ยอมคิด
Gup kwahm ngoh ngom gup sing tee chun tum doy mai yaum kit
For my stupidity and the things I did while refusing to think

พอทำมันลงไปแล้วค่อยกลับมารับผิด
Por tum mun long bpai laeo koy glup mah rup pit
As soon as I did it, I gradually ended up admitting my mistake
ทั้งรู้ก็ยังคิดยับยั้งใจ ไว้ไม่ไหว
Tung roo gor yung kit yup yung jai wai mai wai
Even though I knew, I still wasn’t able to restrain myself

oh! เธอ ฉันรู้ว่าฉันทำเรื่องทุเรศที่สุด ทำให้เธอเสียใจ
Oh tur chun roo wah chun tum reuang tooret tee soot tum hai tur sia jai
Oh, I know I did something absolutely terrible, I hurt you

(**,*,**,**)

   

Executive Producer Boyd Kosiyabong & Sutee Sangsareechon
Produced by Tong The Begins
Co-Produced by SloJoe
Writer : บอย โกสิยพงษ์
Electric Guitar : นันทรัฐ ช่วงงาม
Acoustic Guitar : นันทรัฐ ช่วงงาม
Bass : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Keyboards : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Drum : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Background Vocals : อภิชา สุขแสงเพ็ชร

   
This is a lovely R&B duet, lamenting having made a mistake and wanting to be punished for it. I love their voices, and love the emotion in the sound and the lyrics. Hope it gets a fitting music video~