Silly Fools

All posts tagged Silly Fools

Title: ไกล / Glai (Far)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

คนเดียวลำพังท่ามกลางตึกอันเรียงราย รอยเท้าบนทางไกลที่เราจากมา
Kon diao lumpung tahm glahng dteuk un riang rai roy tao bon tahng glai tee rao jahk mah
All alone among rows of buildings, footprints on the long road that I left
ทุกครั้งที่คิดภาพยังติดในดวงตา กี่ครั้งที่นึกถึงก็เป็นสุขใจ
Took krung tee kit pahp yung dtit nai duang dtah gee krung tee neuk teung gor bpen sook jai
Every time that I think of the image still burned in my vision, however many times I think about it, I’m happy

(*) ไกล แสนห่างไกล เหงาจับใจ คิดถึงบ้านเรา อยากห่มเงาความรัก
Glai saen hahng glai ngaojup jai kit teung bahn rao yahk hom ngao kwahm ruk
Far, so very far, loneliness grips my heart, I miss my home, I want to envelope myself in the shadow of love

ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังคิดถึงอยู่สุดหัวใจ
Bauk kao hai kao rup roo wah yung kit teung yoo soot hua jai
Tell them, let them know that I still miss them with all my heart

วันคืนยังคงเดินเลยผ่านเป็นนานปี และชีวิตยังคงเจอเรื่องที่เหนื่อยล้า
Wun keun yung kong dern loey pahn bpen nahn bpee lae cheewit yung kong jur reuang tee neuay lah
The days and nights still pass by into years, and life still faces exhausting situations
ทุกครั้งที่ท้อก็ได้เพียงแค่หลับตา ภาพความหลังจะคืนมาช่วยให้อุ่นใจ
Took krung tee tor gor dai piang kae lup dtah pahp kwahm lung ja keun mah chuay hai oon jai
Every time I’m discouraged, I just close my eyes, the images of the past will come back and help make me warm

(*)

(**) ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังรักยังห่วง
Bauk kao hai kao rup roo wah yung ruk yung huang
Tell them, let them know that I still love them and am still worried about them
ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังคิดถึงอยู่สุดหัวใจ
Bauk kao hai kao rup roo wah yung kit teung yoo soot hua jai
Tell them, let them know that I still miss them with all my heart

อีกนานเท่าไรไม่รู้ ที่ต้องทนกับวันอ่อนล้า รู้เพียงแต่สัญญา จะเร็วช้า เราต้องกลับไป
Eek nahn tao rai mai roo tee dtaung ton gup wun aun lah roo piang dtae sunyah ja rew chah rao dtaung glup bpai
I don’t know how much longer I must endure these exhausting days, all I know is that I promise, sooner or later, I’ll come back

(* , **)

Title: อีกครั้ง / Eek Krung (Again)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

เห็นเธอเดินมองเหม่อ อยู่เพียงผู้เดียว เปียกปอนไปด้วยน้ำตา
Hen tur dern maung mur yoo piang poo diao bpiak bpaun bpai duay num dtah
I see you walking along looking distracted, all alone, soaked with tears
เหมือนดังคนไร้ค่า ได้แต่เสียใจ กับเพียงคนแค่คนเดียว
Meuan dung kon rai kah dai dtae sia jai gup piang kon kae kon diao
Like a worthless person, all you can be is sad over just one person

(*) อย่าเลย เก็บความช้ำใจที่มัน ยังคงเฝ้าคอยทำร้าย
Yah loey gep kwahm chum jai tee mun yung kong fao koy tum rai
Don’t hang on to the pain that’s still waiting to hurt you
ปล่อยความเสียใจให้ผ่าน และลุกขึ้นสู้อีก
Bploy kwahm sia jai hai pahn lae look keun soo eek
Leave your sadness behind, stand up, and fight again

(**) (อีก) ครั้ง.. ให้มันรู้ไป อย่าให้ชีวิตผ่านไปเหมือนวันเก่า
(eek) krung hai mun roo bpai yah hai cheewit pahn bpai meuan wun gao
Again, let it be known, don’t let life pass by like the old days
แค่ลองอีกครั้ง ให้มันเห็นไป อยากให้เธอก้าวต่อไปกับฉัน
Kae laung eek krung hai mun hen bpai yahk hai tur gao dtor bpai gup chun
Just try again, let it be seen, I want you to move on with me

ฟ้ายังคงสว่าง อีกตั้งหลายทาง ที่ยังรอให้ก้าวไป
Fah yung kong sawahng eek dtung lai tahng tee yung ror hai gao bpai
The sky is still bright, there’s many more paths still waiting for you to step forward
แล้วจะรอเมื่อไหร่ ที่ได้เห็นเธอ เลือกทางเดินของตัวเอง
Laeo ja ror meua rai tee dai hen tur leuak tahng dern kaung dtua eng
So how long will I wait to be able to see you choose a path for yourself?

(*,**,**)

อย่าไปจม อย่าไปจำ อยู่กับความเสียใจ
Yah bpai jom yah bpai jum yoo gup kwahm sia jai
Don’t go sinking, don’t go remembering, living with the sadness
อย่าทำชีวิตให้มันไร้ค่า
Yah tum cheewit hai mun rai kah
Don’t make life worthless
บอกตัวเอง บอกกับใจ ว่าให้แข็งแกร่ง
Bauk dtua eng bauk gup jai wah hai kaeng graeng
Tell yourself, tell your heart to be strong
และยืนขึ้นมา สุดท้ายเพื่อตัวเราเอง
Lae yeun keun mah soot tai peua dtua rao eng
And stand up, finally, for yourself

ต่อจากนี้เธอจะมีฉันอยู่ จะยืนอยู่ข้างๆกาย
Dtor jahk nee tur ja mee chun yoo ja yeun yoo kahng kahng gai
From now on, you’ll have me, I’ll stand beside you
ให้เธอได้รู้ ให้ลุกขึ้นสู้อีก
Hai tur dai roo hai look keun soo eek
I want you to know, I want you to stand up and fight again

(**,**,**)

Title: เหนื่อยแล้ว / Neuay Laeo (Tired)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

เหนื่อยแล้ว เพราะเราไปกันไม่ไหวจริงจริง
Neuay laeo pror rao bpai gun mai wai jing jing
You’re tired because we really can’t get along
เหนื่อยแล้ว ถึงวันที่เธอต้องทิ้งกันไป ให้จบเท่านี้
Neuay laeo teung wun tee tur dtaung ting gun bpai hai jop tao nee
You’re tired, it’s the day you must dump me, you just want to end it here
เหนื่อยแล้ว ที่เธอพูดมาก็เหมือนดูดี เธอบอกวันนี้
Neuay laeo tee tur poo tmah gor meuan doo dee tur bauk wun nee
You’re tired, what you said seems like it’s nice, you told me today
เหนื่อยแล้ว ฉันทนฟังเธอพูดพร่ำรำพัน แต่ใจมันแปลได้อย่างนี้..
Neuay laeo chun ton fung tur poot prum rum pun dtae jai mun bplae dai yahng nee
You’re tired, I’ve endured listening to you babble on, but my heart can translate it like this

(*) ฉันมันธรรมดาแถมหน้าตาก็ห่วย
Chun mun tummadah taem nah dtah gor huay
I’m average and I’m unattractive
ฉันมันไม่ได้รวยยิ่งใหญ่เท่าฟ้า
Chun mun mai dai ruay ying yai tao fah
I’m not swimming in riches
ฉันมันเดินบนดินเธอจะบินมากกว่า
Chun mun dern bon din tur ja bing mahk gwah
I walk on the ground while you fly
ฉันไม่มีเงินตรามาเอาอกเอาใจ
Chun mai mee ngern dtrah mah ao auk ao jai
I don’t have any money to please you
ฉันมันธรรมดาแถมหน้าตาก็ห่วย
Chun mun tummadah taem nah dtah gor huay
I’m average and I’m unattractive
ฉันมันเป็นตัวซวยมีแต่ปัญหา
Chun mun bpen dtua suay mee dtae bpunhah
I’m unlucky and have only problems
ฉันมันคนเพียงพอ เธอไม่พอมากกว่า
Chun mun kon piang por tur mai por mahk gwah
I’m a “just enough” kind of person, but even more than that doesn’t satisfy you
ฉันไม่มีปัญญา เธอเบื่อ ไม่ทนแล้ว
Chun mai mee bpunyah tur beua mai ton laoe
I don’t have any knowledge, you’re bored, you can’t take it anymore

เหนื่อยแล้ว เพราะเราไม่เคยจะเห็นตรงกัน
Neuay laeo pror rao mai koey ja hen dtrong gun
You’re tired because we’re never going to see eye-to-eye
เหนื่อยแล้ว ถึงเธอจะมีแต่ฉันในใจ ไม่อยากไปไหน
Neuay laeo teung tur ja mee dtae chun nai jai mai yahk bpai nai
You’re tired, even though you have only me in your heart and don’t want to leave
เหนื่อยแล้ว ที่ทำเพื่อเธอก็ซึ้งในใจ แต่อยู่ไม่ไหว
Neuay laeo tee tum peua tur gor seung nai jai dtae yoo mai wai
You’re tired, what I did for you touched you, but you can’t stay
เหนื่อยแล้ว ฟังคำดีดีเป็นร้อยเป็นพัน แต่แปลรวมกันได้อย่างนี้
Neuay laeo fung kum dee dee bpen roy bpen pun dtae bplae ruam gun dai yahng nee
You’re tired, I’ve listened to your hundreds of thousands of nice words, but they can all be translated like this

(*)

บอกฉัน ชัดชัด ก็พอแล้ว บอกฉัน ชัดชัด ให้ซึ้งใจ
Bauk chun chut chut gor por laeo bauk chun chut chut hai seung jai
Tell me clearly, enough is enough, tell me clearly, make me feel it

(*)

Title: คุณกร่าง / Koon Grahng (You Swagger)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

Act เธอ Act เธอ Act ใส่ ไม่ยิ้มไม่สนใจ
Act tur act tur act sai mai yim mai son jai
Act, you act, you act, you don’t smile and don’t care
ไม่แคร์กันเลยใช่ไหม คนที่คบกันมา
Mai care gun loey chai mai kon tee kop gun mah
You don’t care about the person whom you’ve been dating, do you?
แค่ทักซักนิดไม่ตายหรอก อย่างน้อยก็พูดจา
Kae tuk suk nit mai dtai rauk yahng noy gor poot jah
Just a short hello wouldn’t kills you, at least say something
ก็คุยดีดีได้น๊า ไม่ต้อง Act มากไป
Gor kooey dee dee dai nah mai dtaung act mahk bpai
We can have a good chat, there’s no need to act so much

(*) ก็คนมันเคยผูกพัน เนิ่นนานอยู่
Gor kon mun koey pook pun nern nahn yoo
People who were once in relationships for so long
มองให้เป็นศัตรู ทำไมคนเราใจร้าย
Maun hai bpen sudtroo tummai kon rao jai rai
See each other as enemies, why are humans so cruel?

(**) ไปให้ดีรู้ไหม คอให้เชิดเข้าไว้ อย่าชนอะไรแล้วกัน
Bpai hai dee roo mai kor hai chert kao wai yah chon arai laeo gun
Go carefully, do you know that with your head held so high like that, don’t run into anything
หมั่นไส้ จนจะทนไม่ไหว ดูเธอแล้วเธอมั่นใจ อย่าตกกระไดแล้วกัน
Mun sai jon ja ton mai wai doo tur laeo tur mun jai yah dtok gradai laeo gun
I’ve stomached more than I can bear of this, look at you, you’re certain, don’t fall off a ladder

ไม่กล้าว่าอะไรหรอก อย่างฉันไม่คู่ควร
Mai glah wah arai rauk yahng chun mai koo kuan
You don’t dare say anything, like I’m inferior
ไม่ได้กวนแค่เตือนหน่อยน๊า ว่าอย่า Act มากไป
Mai dai guan kae dteuan noy nah wah yah act mahk bpai
I’m not trying to bother you, it’s just a warning, don’t over-act

(*,**)

Act เธอ Act เธอ Act ใส่ ไม่ยิ้มไม่สนใจ
Act tur act tur act sai mai yim mai son jai
Act, you act, you act, you don’t smile and don’t care
ไม่แคร์กันเลยใช่ไหม ..ได้..
Mai care gun loey chai mai dai
You don’t care about me, do you? Fine

(** )

หมั่นไส้ จนจะทนไม่ไหว ดูเธอแล้วเธอมั่นใจ อย่าตกตึกตายแล้วกัน
Mun sai jon ja ton mai wai doo tur laeo tur mun jai yah dtok dteuk dtai laeo gun
I’ve stomached more than I can bear of this, look at you, you’re certain, don’t fall off a building and die

Title: รั้งรอ / Rung Ror (Hesitate)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

จากที่ฉันเห็นตอนนี้ ฉันก็คิดว่าเราเท่าเก่า
Jahk tee chun hen dtaun nee chung or kit wah rao tao gao
From what I see now, I think we’re the same as ever
มันจะเสียเวลาไหม ถ้าหากว่าฉันจะอธิบาย
Mun ja sia welah mai tah hahk wah chun ja attibai
Would it be a waste of time if I were to explain?
ก็ไม่คิดว่ามีหวัง เมื่อไม่รู้ว่านานเท่าไหร
Gor mai kit wah mee wung meua mai roo wah nahn tao rai
I didn’t think there was hope when I didn’t know how long it’d be
กว่าที่เธอจะลืมเขา จะได้เริ่มเรื่องของเรา
Gwah tee tur ja leum kao ja dai rerm reaung kaung rao
Until you’d forget him and we’d be able to start our story

(*) สิ่งที่มันยังค้างในใจ ที่ยื้อที่ฝืนไม่ทิ้งมันไป
Sing tee mun yung kahng nai jai tee yeu tee feun mai ting mun bpai
The things that still remain in my heart, that I’ve held back, that I’ve forced, that I haven’t thrown away
สุดท้ายก็ได้แต่ย้อนมาทำร้าย
Soot tai gor dai dtae yaun mha tum rai
In the end, they could only come back to hurt me
เก็บมานานเอาไว้ในใจ อย่าเสียเวลางมงายต่อไป
Gep mah nahn ao wai nai jai yah sia welah ngom ngai dtor bpai
I’ve kept them for so long in my heart, I won’t waste any more time being foolish
เธอทำได้ไหม เธอลืมทุกสิ่งและทิ้งมันไป
Tur tum dai mai tur leum took sing lae ting mun bpai
Can you do it? Can you forget everything and throw it away?

(**) ก็แค่ยื้อเวลาเอาไว้ ให้น้ำตาเธอหยุดไหล
Gor kae yeu welah ao wai hai num dtah tur yoot lai
Just hold back the time, make your tears stop flowing
ก็แค่ซื้อเวลาต่อไว้ ในวันที่ไม่มีใคร
Gor kae seu welah dtor wai nai wun tee mai mee krai
Just buying some time when you don’t have anyone
ถ่วงชีวิตของคนอื่นไว้ ให้รอจนเธอทนไหว
Tuang cheewit kaung kon eun wai hai ror jon tur ton wai
Keeping my own baggage, waiting until you can take it
ฉันไม่คิดว่าเธอทำได้ ถ้าเธอยังไม่ลืมมันไป
Chun mai kti wah tur tum dai tah tur yung mai leum mun bpai
I don’t think that you can do it if you still haven’t forgotten him

(*,**)

คนที่เสียดายเวลาที่เธอยังต้องทนและทรมานอย่างนั้น…คงเป็นฉันเอง
Kon tee sia dai welah tee tur yung dtaung ton lae toramahn yahng nun kong bpen chun eng
The person who regrets it when you’re still putting up with it and torturing yourself like this is me
เธอจะรั้งรอทำไมเมื่อเธอรู้ดี ว่าสุดท้ายเธอต้องยังมีชีวิตอยู่
Tur ja rung ror tummai meua tur roo dee wah soot tai tur dtaung yung mee cheewit yoo
Why are you hesitating when you know full well that in the end, you must still live on?
คนที่เช็ดน้ำตานั้นต้องเป็นเธอเท่านั้นเอง
Kon tee chet num dtah nun dtaun gbpen tur tao nun eng
The person who wipes your tears must be yourself

(**)

ต่อให้รอ ต่อกันไป เปลี่ยนอะไรได้สุดท้าย
Dtor hai ror dtor gun bpai bplian arai dai soot tai
Even if I continued waiting for you, what could it change in the end?
สิ่งที่เธอเก็บในใจมันก็ยังไม่หาย
Sing tee tur gep nai jai mun gor yung mai hai
The things you keep in your heart still haven’t disappeared
ต่อให้รอ ต่อกันไป เปลี่ยนอะไรได้สุดท้าย
Dtor hai ror dtor gun bpai bplian arai dai soot tai
Even if I continued waiting for you, what could it change in the end?

Title: พัก / Puk (Rest)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

ทักทายกับสายลม ยิ้มชื่นชมดอกไม้บาน เหมือนความจริงกับความฝัน ใกล้แค่ใจ
Tuk tai gup sai lom yim cheun chom dauk mai bahn meuan kwahm jing gup kwahm fun glai kae jai
Greeting the wind, smiling and admiring a blooming flower, it’s like reality and my dreams are just near my heart
ทิ้งเมืองที่ร้อนรน ทิ้งผู้คนที่ร้อนใจ โลกมีมุมที่สดใส ใกล้แค่ตา
Ting meuang tee raun ron ting poo kon tee raun jai lohk mee moom tee sot sai glai kae dtah
Leaving behind the restless city, leaving behind the anxious people, the world has cheerful corners just within sight

(*) มีแต่ฟ้าสีคราม มีแต่โค้งรุ้งงามที่ทอดมา ไม่มีเสียงของนาฬิกา เส้นขอบฟ้าจะพาเราไป
Mee dtae fah see krahm mee dtae kohng roong ngahm tee taut mah mai mee siang kaung nahligah sen kaup fah ja pah rao bpai
There’s only the indigo sky, there’s only a beautiful rainbow extending out, there is no sound of the clock, the sky will lead us

ปล่อยวางชีวิตหนัก พาดวงใจไปพักผ่อน แสงตะวันที่มันร้อน ไม่ร้อนเท่าใจ
Bploy wahng cheewit nuk pah duang jai bpai puk paun saeng dtawun tee mun raun mai raun tao rai
Let go of your stressful life, lead your heart to rest, the hot sunlight isn’t as hot as your heart

เสียงดนตรีจากข้างทาง คล้ายมันดังอยู่ข้างกาย เหมือนเป็นเพลงจากใบไม้ ร้องให้เรา
Siang don dtree jahk kahng tahng klai mun dung yoo kahng gai meuan bpen pleng jahk bai mai raung hai rao
The sound of music from the side of the road is like it’s loud inside our bodies, it’s like it’s the music from the leaves singing for us

(*)

(**) ปล่อยวางชีวิตหนัก พาดวงใจไปพักผ่อน แสงตะวันที่มันร้อน ไม่ร้อนเท่าใจ
Bploy wahng cheewit nuk pah duang jai bpai puk paun saeng dtawun tee mun raun mai raun tao rai
Let go of your stressful life, lead your heart to rest, the hot sunlight isn’t as hot as your heart
เรื่องราวที่พ้นผ่าน ปล่อยให้ลมมันพัดไป เหลือแค่วันที่สดใส เก็บไว้กับเรา
Reuang rao tee pon pahn bploy hai lom mun put bpai leua kae wun tee sot sai gep wai gup rao
The stories of the past, let the wind blow them away, all that’s left are the bright days. keep them with us

ยังมีถนนแสนไกล ยังมีดอกไม้แย้มบาน กลิ่นไอแห่งแสงตะวัน
Yung mee tanon saen glai yung mee dauk mai yaem bahn glin ai aeng saeng dtawun
There’s still a long road, there’s still blooming flowers, the scent of the sunlight
ออกไปเพื่อยิ้มให้มัน เป็นรางวัลแห่งใจ
Auk bpai peua yim hai mun bpen rahng wun haeng jai
Go out to smile at them, it’s the reward of the heart

ทักทายกับสายลม ยิ้มชื่นชมดอกไม้บาน เหมือนความจริงกับความฝัน ใกล้แค่ใจ
Tuk tai gup sai lom yim cheun chom dauk mai bahn meuan kwahm jing gup kwahm fun glai kae jai
Greeting the wind, smiling and admiring a blooming flower, it’s like reality and my dreams are just near my heart

(**)

รางวัลแห่งใจ รางวัลแห่งใจ เหลือแค่วันที่สดใส เก็บไว้กับเรา
Rahng wun haeng jai rahng wun haeng jai leua kae wun tee sot sai gep wai gup rao
The reward of the heart, the reward of the heart, all that’s left are the bright days, keep them with us

Title: เราเป็นคนเลือกเอง / Rao Bpen Kon Leuak Eng (We’re the Ones Who Choose For Ourselves)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

วันนี้ยังมีอยู่.. เเต่ใครรู้จะเป็นเช่นไร ถ้าโลกสลายไปในพริบตา
Wun nee yung mee yoo dtae krai roo ja bpen chen rai tah lohk salai bpai nai prip dtah
We still have today, but who knows what it will be like if the world is destroyed in the blink of an eye?
เมื่อยังมีลมหายใจ.. ก็ควรจะใช้ให้มันคุ้มค่า
Meua yung mee lom hai jai gor kuan ja chai hai mun koom kah
When we’re still breathing, we should make it worthwhile
เผื่อวันพรุ่งนี้มันจะไม่มาอีกเเล้ว
Peua wun proon gnee mun ja mai mah eek laeo
In case tomorrow won’t come again

(*) ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อใหร่
Tah mai rerm gor mai roo wah meua rai
If we don’t start, then we won’t know when
บางทีวันนี้มันอาจเป็น โอกาสสุดท้าย
Bahng tee wun nee mun aht bpen ohgaht soot tai
Sometimes today might be the last chance
พร้อมไหมถ้าจะบอกว่าฉันพร้อมเเล้ว
Praum mai tah ja bauk wah chun praum laeo
Are you ready if I told you I’m ready?
เริ่มมันตรงนี้ เวลานี้ นาทีนี้ ให้รู้ไป
Rerm mun dtrong nee welah nee nahtee nee hai roo bpai
Starting right here, right now, at this moment, I’m letting you know
ขอท้าชีวิตบนความท้าทาย
Kor tah cheewit bon kwahm tah tai
I want to challenge life with a dare

ถึงเเม้ทางที่อยู่จะต้องพ่ายเเพ้
Teung mae tahng tee yoo ja dtaung pai pae
Even if the path we’re on must fail
ก็ยังมีค่า ยังเดินหน้า เดินต่อมา ไม่สนใจ
Gor yung mee kah yung dern nah dern dtor mah mai son jai
It’s still worth it, I’ll still move forward, I’ll continue walking, I don’t care
ทิ้งใว้พรุ่งนี้มันคงสายไป
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late

ฝันที่มีอยู่ อาจจะดูมันไกลเกินไป ไม่กล้าบอกใจให้ทำสักที
Fun tee mee yoo aht ja doo mun glai gern bpai mai glah bauk jai hai tum suk tee
The dreams you have might seem too far away, you don’t dare tell your heart to just do it
ไกลเพียงใหน ไม่ไกลกว่าเท้าของเราอยู่ดี
Glai piang nai mai glai gwah tao kaung rao yoo dee
However far it is, it’s not further than our feet
ไม่มีพรุ่งนี้ให้อ้างต่อไปอีกเเล้ว
Mai mee proong nee hai ahng dtor bpai eek laeo
There’s no tomorrow to keep waiting for again

(*)

เมื่อวันเวลาเดินผ่านไป เราจะเสียดายโอกาสนั้น
Meua wun welah dern pahn bpai rao ja sia dai ohgaht nun
When time passes by, we’ll lose that chance
วันคืนที่เราปล่อยให้มันผ่าน ให้มันลอยลับไปจากวันนี้
Wun keun tee rao bploy hai mun pahn hai mun loy lup bpai jahk wun nee
The days and nights that we let pass, let them float away from today

เราเป็นคนเลือกเอง
Rao bpen kon leuak eng
We’re the ones who choose for ourselves
เราเป็นคนเลือกเอง
Rao bpen kon leuak eng
We’re the ones who choose for ourselves
เราเป็นคนเลือกเอง
Rao bpen kon leuak eng
We’re the ones who choose for ourselves

(*)

(ทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป)
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late
ทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late
(ทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป)
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late

พร้อมไหมถ้าจะบอกว่าฉันพร้อมเเล้ว
Praum mai tah ja bauk wah chun praum laeo
Are you ready if I told you I’m ready?
เริ่มมันตรงนี้ เวลานี้ นาทีนี้ ให้รู้ไป
Rerm mun dtrong nee welah nee nahtee nee hai roo bpai
Starting right here, right now, at this moment, I’m letting you know
ขอท้าชีวิตบนความท้าทาย
Kor tah cheewit bon kwahm tah tai
I want to challenge life with a dare

(ทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป)
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late

ถึงเเม้ทางที่อยู่จะต้องพ่ายเเพ้
Teung mae tahng tee yoo ja dtaung pai pae
Even if the path we’re on must fail
ก็ยังมีค่า ยังเดินหน้า เดินต่อมา ไม่สนใจ
Gor yung mee kah yung dern nah dern dtor mah mai son jai
It’s still worth it, I’ll still move forward, I’ll continue walking, I don’t care
ทิ้งใว้พรุ่งนี้มันคงสายไป
Ting wai proong nee mun kong sai bpai
Leaving it for tomorrow might be too late

Title: สตรีหมายเลข 1 / Sadtree Mai Lek Neung (Number One Lady)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

ทำไมต้องถามต้องทิ่มกันจัง ว่าไปกับใครหรือเปล่า เอะอะก็ซักยืดยาว เบาเบาหน่อยดีไหม
Tummai dtaung tahm dtaung tim gun jung wah bpai gup krai reu bplao eh a gor suk yeut yao bao bao noy dee mai
Why must you ask, must you stab me so, asking if I’m going out with anyone else? You drone on for so long, quiet down, okay?

(*) ยุ่มย่ามตลอด ยุ่งยากอย่างนี้ ไม่มีหรอกความไว้ใจ
Yoom yahm dtalaut yoong yahk yahng nee mai mee rauk kwahm wai jai
You’re always jumping to conclusions, complicating things like this, you have no trust
ไม่พูดก็บ่น มันเกินจะทนไหว ประสาทจะกินตายแล้ว
Mai poot gor bon mun gern ja ton wai bprasaht ja gin dtai laeo
If I don’t speak, you complain, it’s too much to bear, you’re going to drive me insane

(**) ไม่ต้องตามทุกก้าวหรอก ต้องให้บอกตรงตรง ว่ามันรำคาญใช่ไหม
Mai dtaung dtahm took gao rauk dtaung hai bauk dtrong dtrong wah mun rumkahn chai mai
There’s no need to follow my every step, you need me to tell you frankly that it’s annoying, right?
คนเราจะรักก็ควรเชื่อใจ ไม่ใช่วุ่นวายไม่เลิกรา
Kon rao ja ruk gor kuan cheua jai mai chai woon wai mai lerk rah
If we’re going to love someone, we should trust them, not bother them or drive them away

(***) ไม่รู้ซักเรื่องก็ได้น่ะ ไม่ต้องคาดคั้นเอาตาย ไม่ถามซักเรื่องก็ได้น่ะ จะขุดจะคุ้ยทำไม
Mai roo suk reuang ro dai na mai dtaung kaht kun ao dtai mai tahm suk reuang gor dai na ja koot ja kooey tummai
You don’t have to know every little thing, okay? There’s no need to force things to death, you don’t have to ask about every little thing, okay? Why do you keep bringing it up?
ไม่ต้องหึงกันบ่อยนัก ไม่ต้องห่วงกันบ่อยนัก เอาพอน่ารักไม่หนักไป
Mai dtaung heung gun boy nuk mai dtaung huang gun boy nuk ao por naruk mai nuk bpai
You don’t have to be so possessive of me, you don’t have to be so worried about me, it’s cute enough if it’s not so serious
คนเราโตโตแล้วเข้าใจ จะได้รักกันไปอีกนาน
Kon rao dtoh dtoh laeo kao jai ja dai ruk gun bpai eek nahn
We’re adults, if you understand, we’ll be able to continue loving each other

ไม่ต้องคอยเช็คว่าทำอะไร ไม่ต้องโทรต้องโทรถาม
Mai dtaung koy check wah tum arai mai dtaung toh dtaung toh tahm
You don’t have to keep checking what I’m doing, there’s no need to call and call asking
เลิกพูดประชดกันเป็นประจำ ว่าฉันจะคอยนอกใจ
Lerk poot bprachot gun bpen bprajum wah chun ja koy nauk jai
Stop constantly accusing me of being unfaithful

(*,**,***,***)

ไม่ต้องรู้ซักเรื่องได้ไหม
Mai dtaung roo suk reuang dai mai
You don’t have to know every little thing, okay?

Title: ตูมตาม / Dtoom Dtahm (Thump Thump)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

ลืม ไม่เคยลบลืม เป็นค่ำคืนที่ฉันยังคงฝังจำ
Leum mai koey lop leum bpen kum keun tee chun yung kong fung jai
Forget, I’ve never forgotten, it’s a night that I still remember
อยู่ ดั่งถูกเฝ้าดู ใครเฝ้ามองไม่รู้ จากข้างหลัง
Yoo dung took fao doo krai fao maung mai roo jahk kahng lung
It was like I was being watched, I didn’t know who was looking from behind

(*) สายตาของเธอนั้น มองมาที่ทางฉัน
Sai dtah kaung tur nun maun gmah tee tahng chun
Your gaze looking my way
ถึงหุ่น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ ของเธอ
Teung hoon dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm kaung tur
It reached my being, that thump-thump, thump-thump of yours

(**) สายตาที่วาบหวามทำให้หัวใจฉัน
Sai dtah tee wahp wahm tum hai hua jai chun
Your alluring gaze makes my heart
มันเต้น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ เหลือเกิน
Mun dten dtoom dtoom dtahm dtahm dtoom dtoom dtahm dtahm leua gern
Pound, thump-thump thump-thump, so much

(***) สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด
Sai dtah tur baht hua jai taep kaht
Your gaze nearly kills my heart
สวยเกินไปกว่า กว่าใคร
Suay gern bpai gwah gwah krai
You’re too pretty, more than anyone else
ฉันเลยลำบากหัวใจแห้งผาก
Chun loey lumbahk hua jai haeng pahk
I’m troubled, my heart is dried up
สายตาเธอบาด บาดใจ
Sai dtah tur baht baht jai
Your gaze destroys my heart

แสงสาดไปสีแดง เธอครอบงำฉันไว้
Saeng saht bpai see daeng tur kraup ngum chun wai
Red light explodes, you dominate me
ภายใต้แสงไฟ ร้อนดั่งถูกเผาไฟ
Pai dtai saeng fai raun dung took pao fai
Under the light, it’s hot like I’m being burned
ดึงสายตาคู่นั้นออกจากฉัน
Deung sai dtah koo nun auk jahk chun
Pull your gaze away from me

(*,**,***)

เธอมันเหมือนเธอบอกใจฉัน
Tur mun meuan tur bauk jai chun
You, it’s like you’re telling my heart
ด้วยสายตาบาดใจนั้น
Duay sai dtah baht jai nun
With that heart-destroying gaze
ให้หัวใจเก็บไปฝัน ใจฉันอยู่ที่เธอ
Hai hua jai gep bpai fun jai chun yoo tee tur
Making my heart keep dreaming, my heart is with you

(***)

   

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา + เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : Silly Fools

Title: Hey
Artist: Silly Fools
Album: Candyman
Year: 1999

(*) Hey… แอบได้ยินได้ฟังว่าเธอเจ็บช้ำใจ
Hey aep dai yin dai fung wah tur jep chum jai
Hey, I heard that you were heartbroken
พอได้รู้ฉันเลยต้องการจะถามไถ่
Por dai roo chun loey dtaung gahn ja tahm tai
As soon as I knew, I had to ask
พอเธอรู้ว่ารักที่เขาให้เธอนั้นเปลี่ยนไป
Por tur roo wah ruk tee kao hai tur nun bplian bpai
As soon as you knew that the love he gave you had changed
เธอเลยเศร้าใจ
Tur loey sao jai
You were sad

Hey… แอบได้ยินว่าเขาทำให้เธอเสียใจ
Hey aep dai yin wah kao tum hai tur sia jai
Hey, I heard that he made you sad
พอฉันรู้ ฉันเลยต้องการบอกสิ่งที่อยู่ข้างใน
Por chun roo chun loey dtaung gahn bauk sing tee yoo kahng nai
As soon as I knew, I had to tell you the things in my heart
ในใจฉัน … Hey…
Nai jai chun hey
In my heart, hey

(**) จับมือฉันไว้ อย่ามองไปข้างหลัง
Jup meu chun wai yah maung bpai kahng lung
Take my hand and don’t look back
จะบอกอย่างไรให้รู้ว่ามีฉัน
Ja bauk yahng rai hai roo wah mee chun
How will I tell you so you’ll know that you have me
จับมือฉันไว้ อย่ามองไปทางนั้น
Jep meu chun wai yah maung bpai tahng nun
Take my hand, don’t look that way
จะบอกอย่างไรให้รู้
Ja bauk yahng rai hai roo
How will I tell you so you’ll know?

จะบอกอย่างไร จะทำอย่างไรให้เธอเห็น
Ja bauk yahng rai ja tum yahng rai hai tur hen
How will I tell you, what will I do so you’ll see
ฉันเป็นคนที่มีใจ ที่รอคอยอยู่ไม่ไกล
Chun bpen tee mee jai tee ror koy yoo mai glai
That I’m someone who has feelings for you who is waiting close by?
จะบอกอย่างไร จะพูดอย่างไรให้เธอรู้
Ja bauk yahng rai ja poot yahng rai hai tur roo
How will I tell you? How will I say it so you’ll know
เธออยู่ในลมหายใจ ทุกลมหายใจของฉัน
Tur yoo nai lom hai jai took lom hai jai kaung chun
That you’re in my every breath, every breath that I take?

จะเจ็บจำไปก็เท่านั้น อยากให้มองมาที่ทางฉัน
Ja jep jum bpai gor tao nun yahk hai maung mah tee tahng chun
Just remember that you got heart and move on, I want you to look my way
อยากให้ลืมเรื่องเหล่านั้น มาเริ่มต้นใหม่วันของเรา
Yahk hai leum reuang lao nun mah rerm dton mai wun kaung rao
I want you to forget about those matters, come start over, it’s our time

(**,**,*)