Ratklao Amradit

All posts tagged Ratklao Amradit

Title: วันใหม่ / Wun Mai (New Day)
Artist: Rudklao Amaratisha (รัดเกล้า อามระดิษ)
Album: Request
Year: 1998

ห้องที่ดูว่างเปล่า เธอก็ดูเงียบเหงา
Haung tee doo wahng bplao tur gor doo ngiap ngao
The room seems empty, you seem lonely
ในแววตาเธอนั้นช่างดูเศร้า ฉันรู้เธอเป็นอะไร
Nai waew dtah tur nun chahng doo sao chun roo tur bpen arai
In your eyes, you seem so sad, I know something’s wrong
ในมือเธอถือรูปถ่าย หน้าต่างเธอปิดเอาไว้
Nai meu tur teu roop tai nah dtahng tur bpit ao wai
In your hand, you hold a photograph, you close the window
จะเก็บความทรงจำแค่นั้นก็คงง่าย
Ja gep kwahm song jum kae nun gor kong ngai
Just keeping those memories is easy
แต่เก็บเวลาคงไม่ไหว
Dtae gep welah kong mai wai
But we can’t keep time

(*) อย่าติดกับวันที่ดีเก่าๆ
Yah dtit gup wun tee dee gao gao
Don’t get hung up on the good old days
อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่าๆ
Yah yoo gup kwahm koon koey gao gao
Don’t stay with the old familiarities
อย่าให้วันคืนที่ดีเก่าๆ มันทำร้าย
Yah hai wun keun tee dee gao gao mun tum rai
Don’t let the good old days and nights hurt you
เปิดดวงใจของเธอค้นหา
Bpert duang jai kaung tur kon hah
Open your heart and search
สิ่งที่เธอนั้นคอยไขว่คว้า
Sing tee tur nun koy kwai kwah
The things that you once reached for
ให้เวลารักษาและพาให้พบ
Hai welah ruk sah lae pah hai pob
Let time treat you and lead you to find
กับวันใหม่
Gup wun mai
A new day

ออกไปดูข้างนอก และบอกตัวเองเอาไว้
Auk bpai di kahng nauk lae bauk dtua eng ao wai
Go out and look outside and tell yourself
สิ่งดีๆ ในชีวิตนี้ต้องมีใหม่
Sing dee dee nai cheewit nee dtaung mee mai
There must be new good things in this life
ถ้าใจของเธอนั้นพร้อม
Tah jai kaung tur nun praum
If your heart is ready

(*,*)

Title: ลมหายใจ / Lom Hai Jai (Breath)
Artist: Rudklao Amaratisha (รัดเกล้า) [Written by Boyd Kosiyapong – บอย โกสิยพงษ์]
Album: ??
Year: ??

จะให้ทำเช่นไร
Ja hai tum chen rai
What should I do
ในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอ
Nai meua jai yung mai leum pahp tur
When my heart still hasn’t forgotten your image?
หลับตาครั้งใดยังคงเจอ
Lup dtah krung dai yung kong jur
Whenever I close my eyes, I still see
ภาพเธอในใจ
Pahp tur nai jai
Your image in my heart

(*) เฝ้าคิดถึงเธอ
Fao kit teung tur
I keep thinking of you
ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่
Mai roo wah ja jur meua rai
I don’t know when we’ll meet
เป็นคำถามที่ค้างคาใจ
Bpen kum tahm tee kahng kah jai
It’s a question that’s remaining in my heart;
ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ
Wah meua rai ja dai jur
When will I be able to see you?

(**) เธอคงไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
Tur kong mai roo ja tum yahng rai gor mai roo
You probably don’t know, whatever you’re doing, you don’t know
ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใย
Wah mee chun nun koy huang yai
That you have me worrying about you
แต่จะยากเย็นเพียงไร
Dtae ja yahk yen piang rai
But however difficult it is
จะอีกนานซักเท่าไร
Ja eek nahn suk tao rai
However longer it’ll go on
อยากให้เธอรู้และให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo lae hai tur kao jai
I want you to know and understand

(***) เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Tur keu lom hai jai tur keu took yahng
You’re my breath, you’re my everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng bpai jahk jai
My love for you will never fade from my heart
ก็เพราะเธอคือมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Gor pror tur keu lom hai jai tur keu took yahng
Because you are my breath, you’re my everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng bpai jahk jai
My love for you will never fade from my heart
ก็เพราะเธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่ง
Gor pror tur keu lom hai jai tur keu took yahng
Because you are my breath, you’re my everything
จะให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่าง
Ja hai ting arai gor yaum took yahng
Whatever I must give up, I’m willing to get rid of it all
จากนี้ ใจฉันจะมีแต่เธอ
Jahk nee jai chun ja mee dtae tur
From now on, my heart will have only you

ก็เพราะวันและคืน
Gor pror wun lae keun
Because the days and nights
ทำให้ต้องฝืนใจตัวเองเรื่อยมา
Tum hai dtaung feun jai dtua eng reuay mah
Have made me have to constantly resist my heart
เจอะเธอครั้งใดไม่เคยล้า
Jur tur krung dai mai koey lah
I never get tired of seeing you
จะบอกความในใจ
Ja bauk kwahm nai jai
I’ll tell you the things in my heart

(*,**,***)

Title: ข้อตกลง / Kor Dtoklong (The Deal)
Artist: Rudklao Amaratisha (รัดเกล้า อามระดิษ)
Album: Request
Year: 1998

การเดินทางที่แสนยาวไกล
Gahn dern tahng tee saen yao glai
Travelling a long distance
คงเดินต่อไปถ้าใจไม่รั้งรอ
Kong dern dtor bpai tah jai mai rung ror
I’d have continued on if my heart wasn’t delayed
เราเองที่คบกันมานาน
Rao eng tee kop gun mah nahn
We, who have dated for a long time
คงจะจบกันถ้าใจไม่แน่พอ
Kong ja jop gun tah jai mai nae por
Will probably break up if your heart isn’t certain enough

(*) รอ..รอให้ถึงวันที่เธอเคยบอกฉัน
Ror ror hai teung wun tee tur koey bauk chun
Waiting, waiting for the day you once told me about
บอกให้ฉันรอเวลาเพื่อวันนั้น
Bauk hai chun ror welah peua wun nun
You told me to wait for that day
จนมาถึงวันที่ผ่านการรอคอยแสนนาน
Jon mah teung wun tee pahn gahn ror koy saen nahn
Until days had passed, waiting for so long
วันนี้คือวันเธอสัญญา
Wun nee keu wun tur sunyah
Today is the day you promised

(**) ถ้าหากไม่รักกัน ไม่อยากให้เราผูกพัน
Tah hahk mai ruk gun mai yahk hai rao pook pun
If you don’t love me, I don’t want to be in a relationship
ก็พูดสักคำให้ฉันเข้าใจ ถ้าหากว่าคิดจริงใจ
Gor poot suk kum hai chun kao jai tah hahk wah kit jing jai
Say something to get me to understand, if you’re feeling sincere
จะต่อสัญญากับฉัน ก็ย้ำสักคำให้ฉันมั่นใจ
Ja dtor sunyah gup chun gor yum suk kum hai chun mun jai
Make a promise with me, repeat it and make me certain

วันเวลาที่พ้นไป ความจริงในใจก็มีกันอยู่
Wun welah tee pon bpai kwahm jing nai jai gor mee gun yoo
After all the time that has passed, the truth in our hearts is there
เราเองก็คบกันมานาน มันนานเพียงพอที่ใจจะรู้
Rao eng gor kop gun mah nahn mun nahn piang por tee jai ja roo
We’ve dated for so long, it’s been long enough for our hearts to know

(*,**,**,*,**,**)

Title: เหตุเกิดจากความรัก / Het Gert Jahk Kwahm Ruk (It Happened From Love)
Artist: Ratklao Amradit (รัดเกล้า อามระดิษ)
Album: OST Club Friday the Series 7
Year: 2016

อาจจะเจอเวลาที่ดี และบางคราวก็มีนํ้าตา
Aht ja jur welah tee dee lae bahng krao gor mee num dtah
We might find some good times, and sometimes there will be tears
มีเรื่องราวมากมายเข้ามา…จนยืนไม่ไหว
Mee reuang rao mahk mai kao mah jon yeun mai wai
Many situations arise until we can’t stand
อาจจะทําให้ร้อนรน อาจจะทําให้อุ่นหัวใจ
Aht ja tum hai raun ron aht ja tum hai oon hua jai
It might make us flustered, it might warm our hearts
ไม่ว่าเกิดอะไรก็ยอม…จะรับมัน
Mai wah gert arai gor yaum ja rup mun
No matter what happens, I’ll be willing to accept it

รัก…แม้จะเป็นอย่างไร
Ruk mae ja bpen yahng rai
No matter how love is
แต่ความรัก…ก็ไม่เคยไปไหน
Dtae kwahm ruk gor mai koey bpai nai
Love never goes anywhere

(*) ทําไมยังรัก…ทั้งที่มันเจ็บ
Tummai yung ruk tung tee mun jep
Why do we love even though it hurts?
ทําไมยังยิ้ม …ทั้งที่ใจสลาย
Tummai yung yim tung tee jai salai
Why do we still smile even though our hearts are broken?
ก็เพราะรักไม่เคยจะโหดร้าย
Gor pror ruk mai koey ja hot rai
Because love is never cruel
แค่ความรักมันมีทางของมัน
Kae kwahm ruk mun mee tahng kaung mun
Love just has its own path
เมื่อยังมีรัก…ก็ยังมีหวัง
Meua yung mee ruk gor yung mee wung
When we still have love, we still have hope
แค่เพียงฟัง…เสียงหัวใจเท่านั้น
Kae piang fung siang hua jai tao nun
Just listen to the voice of your heart
ไม่มีใครกําหนดมันแค่ปล่อยให้รักพาไป
Mai mee krai gumnot mun kae bploy hai ruk pah bpai
No one determines it, just let love lead you
รักมันกําหนดตัวเอง
Ruk mun gumnot dtua eng
Love determines itself

อาจจะเคยผิดหวังมานาน อาจจะเคยเจ็บชํ้าเพียงใด
Aht ja koey pit wung mah nahn aht ja koey jep chum piang dai
We might have been disappointed for so long, we might have been hurt before
แค่เปิดโอกาสให้ใจได้รัก…อีกสักครัง
Kae bpert ohgaht hai jai dai ruk eek suk krung
Just open your heart and give it the chance to love again
ไม่ว่าเจอกับเรื่องใดๆ เหนื่อยเท่าไรก็พร้อมจะทน
Mai wah jur gup reuang dai dai neuay tao rai gor praum ja ton
No matter what problems we face, however tired you are, be ready to endure it
แค่ได้เจอกับรักแท้จริง…สักหนก็พอ
Kae dai jur gup ruk tae jing suk hon gor por
Just to find true love for once, it’s enough

รัก…แม้จะเป็นอย่างไร
Ruk mae ja bpen yahng rai
No matter how love will be
ก็แค่ได้รัก…ก็คุ้มถ้าต้องเสียใจ
Gor kae dai ruk gor koom tah dtaung sia jai
Just being able to love is worth having to be sad

(*,*)

   
โปรดิวเซอร์ : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )
เนือร้อง : โปสการ์ด ( Postcard ) : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทํานอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

Title: ภาพนั้น / Pahp Nun (That Picture)
Artist: Ratklao Amradit (รัดเกล้า อามระดิษ)
Album: OST ภาพอาถรรพณ์ / Pahp Ahtun
Year: 2013

เคยรู้ไหม ที่เธอทำไว้ให้ทรมาน
Koey roo mai tee tur tum wai hai toramahn
Do you realize that you can torture me?
จำได้ไหมว่าใครคนนี้ ต้องมีน้ำตา
Jum dai mai wah krai kon nee dtaung mee num dtah
Can you remember that this person must cry?

ผ่านมาเนิ่นนานเท่าไร บาดแผลที่เธอทิ้งไว้
Pahn mah nern nahn tao rai baht plae tee tur ting wai
However long has passed, the scars that you left me
และรักที่เคยให้ไป ไม่มีวันลบเลือน
Lae ruk tee koey hai bpai mai mee wun lop leuan
And the love you once gave to me will never fade away

(*) ภาพเก่ายังฝังในใจของฉัน
Pahp gao yung fung nai jai kaung chun
The old picture is still imprinted in my heart
ยังคงเป็นเหมือนวันนั้น
Yung kong bpen meuan wun nun
It’s still like that day
แม้กาลเวลาจะผ่าน เนิ่นนานแค่ไหน
Mae gahn welah ja pahn nern nahn kae nai
No matter how much time passes by
ทุกความทรงจำยังคอยย้ำ จนถึงวันตาย
Took kwahm song jum yung koy yum jon teung wun dtai
Every memory still plagues me until the day I die
ภาพนั้นยังคอยหลอกหลอนหัวใจทุกทุกนาที
Pahp nun yung koy lauk laun hua jai took took nahtee
That picture still haunts my heart at every moment

เธอรู้ไหมว่าใครคนนี้ เจ็บปวดแค่ไหน
Tur roo mai wah krai kon nee jep bpuat kae nai
Do you know how much this person is hurting?
ผ่านมาเนิ่นนานเท่าไร
Pahn mah nern nahn tao rai
However long has passed
ความเสียใจไม่อาจลบเลือน
Kwahm sia jai mai aht lop leaun
The sadness won’t fade away

(*)

ฉันยังคงอยู่ใน… ภาพนี้…
Chun yung kong yoo nai pahp nee
I’m still in…that picture…

เหตุเกิดจากความรัก / Het Gert Jahk Kwahm Ruk (It Happened From Love)
ข้อตกลง / Kor Dtoklong (The Deal)
ลมหายใจ / Lom Hai Jai (Breath)
ภาพนั้น / Pahp Nun (That Picture)
วันใหม่ / Wun Mai (New Day)

   
All songs tagged Rudklao Amaratisha