nutty

All posts tagged nutty

Title: หากผู้หญิงคนนึงจะทน / Hahk Poo Ying Kon Neung Ja Ton (If One Girl Will Endure It)
Artist: Nutty
Album: OST เมียเถื่อน / Mia Teuan
Year: 2014

ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไป จึงยอมให้เธอคอยรังแกกันซ้ำซ้ำ
Mai chai wah chun mai mee tee bpai jeung yaum hai tur koy rung gae gun sum sum
It’s not that I don’t have a place to go so I give in and let you bully me over and over again
ฟังคำทำร้ายจิตใจทุกคำ ไม่ใช่ฉันไม่ช้ำ ไม่ร้อง ไม่มีน้ำตาในใจ
Fung kum tum rai jit jai took kum mai chai chun mai chum mai raung mai mee num dtah nai jai
I listen to every one of your cruel words in my heart, it’s not that I don’t hurt, don’t cry, don’t have tears inside

(*) ทั้งที่ทรมานขนาดนั้น ทำไมฉันไม่เดินไปไกลไกล
Tung tee toramahn kanaht nun tummai chun mai dern bpai glai glai
Even though it’s such torture, why don’t I walk far away?
ถ้าไม่เคยรับรู้จะบอกไว้ เผื่อว่ามันจะทำให้เธอเข้าใจเสียที
Tah mai koey rup roo ja bauk wai peua wah mun ja tum hai tur kao jai sia tee
If I never acknowledge or mention it for you to finally understand

(**) หากผู้หญิงคนนึงจะทน ก็มีเหตุผลข้อเดียวเท่านี้ ลองคิดดูสิ
Hahk poo ying kon neung ja ton gor mee het pon kor diao tao nee laung kit doo si
If one girl will endure it for only this reason, try thinking about it
ไม่ใช่เพราะรักแล้วเพราะอะไร
Mai chai pror ruk laeo pror arai
If it’s not because of love, then what is it because of?
หากผู้หญิงคนนึงจะยอม ก็แปลว่าพร้อมจะวางหัวใจ
Hahk poo ying kon neung ja yaum gor bplae wah praum ja wahng hua jai
If one girl will give in, it means that she’s ready to put down her heart
ยอมและทนเก็บ จะเจ็บเท่าไร เท่าไร แค่ขอให้ใจได้รักเธอ
Yaum lae ton gep ja jep tao rao tao rai kae kor hai jai dai ruk tur
I give in and endure it all, however much it hurts, I just want my heart to be able to love you

เหมือนนกที่บินไม่เคยพ้นกรง ปล่อยไปแล้วก็คงจะบินอยู่แถวนั้น
Meuan nok tee bin mai koey pon grong bploy bpai laeo gor kong ja bin yoo taeo nun
Like a bird that has never left the nest, let it go and it’ll fly in that direction
ถึงแม้เจ้าของไม่เคยต้องการ ก็ยังหวังและฝันสักวันจะได้รับการเอาใจ
Teung mae jao kaung mai koey dtaung gahn gor yung wung lae fun suk wun ja dai rup gahn ao jai
Even though its owner never wanted it, it still hopes and dreams that some day it’ll be accepted

(*,**,**)
ที่ทน…เหตุผลก็คือฉันรักเธอ
Tee ton het pon gor keu chun ruk tur
The reason I endure it is because I love you

Title: ถามไปก็ยิ่งเจ็บ / Tahm Bapi Gor Ying Jep (The More I Ask, the More it Hurts)
Artist: Nutty
Album: OST น้องเมีย / Naung Mia
Year: 2012

เจ็บปวดกับความจริง สิ่งที่ต้องยอมเข้าใจ
Jep bpuat gup kwahm jing sing tee dtaung yaum kao jai
Hurting from the truth, the things I must understand
ว่าอย่างไร คนมาช้าไปก็ผิด
Wah yahng rai kon mah chah bpai gor pit
That no matter what, the person who acts too slow is at fault
เมื่อเธอก็มีเขา เราไม่เคยมีสิทธิ์
Meua tur gor mee kao rao mai koey mee sit
When you have her, I never have the right
ใกล้ชิดกันยังไง ไม่เคยใกล้กัน
Glai chit gun yung ngai mai koey glai gun
However near we are, we’re never near

จะทำดีเพียงใด ก็ได้แค่ดีไม่พอ
Ja tum dee piang dai gor dai kae dee mai por
However many good things I do, I can never be good enough
แค่อยากขอ เศษใจก็ไม่มีวัน
Kae yahk kor set jai gor mai mee wun
I just want to ask for a fraction of your heart, but there’ll never be that day
ใจหนึ่งมีคำถาม อยากถามเธอเนิ่นนาน
Jai neung mee kum tahm yahk tahm tur nern nahn
One heart has a question that it’s wanted to ask you for so long
แต่ใจหนึ่งก็บอกว่าควรเก็บไว้
Dtae jai neung gor bauk wah kuan gep wai
But one heart is telling me I should keep it inside

(*) ถ้าฉันเป็นคนมาก่อนเธอจะเลือกใคร
Tah chun bpen kon mah gaun tur ja leuak krai
If I was the one who came first, who would you choose?
ถ้าฉันทุ่มเททุกอย่างเธอจะรักไหม
Tah chun toom tay took yahng tur ja ruk mai
If I devoted everything to you, would you love me?
ความสงสัยมันมีมาก จนอยากถามไป
Kwahm song sai mun mee mahk jon yahk tahm bpai
I have so much doubt, I want to ask
แต่เห็นเขาและเธอรักกันสุดใจ
Dtae hen kao lae tur ruk gun soot jai
But I see that you and her love each other with all of your hearts
ถามไปก็ยิ่งเจ็บ
Tahm bpai gor ying jep
The more I ask, the more I hurt

คำตอบมันเต็มตา ก็รู้ว่าไม่มีทาง
Kum dtaup mun dtem dtah gor roo wah mai mee tahng
The answer is clear, but I know there’s no way
ไม่มีหวัง ให้เธอหันมองทางอื่น
Mai mee wung hai tur hun maung tahng eun
There’s no hope that you’ll turn and look in a different direction
ใจเธอมีแต่เขา เราไม่มีที่ยืน
Jai tur mee dtae kao rao mai mee tee yeun
Your heart has only her, I have no place to stand
ส่วนเกินมีทางเดียวคืออยู่นอกใจ
Suan gern mee tahng diao keu yoo nauk jai
Your second lover has only one path; to be unfaithful

ก็แค่อยากเป็นคนถูกรัก ก็แค่อยากเป็นคนสำคัญ
Gor kae yahk bpen kon took ruk gor kae yahk bpen kon sumkun
I just want to be loved, I just want to be important
ถึงแม้ไม่มีอะไรเอาชนะเขาได้เลยสักวัน
Teung mae mai mee arai ao chana kao dai loey suk wun
Though there is nothing that can beat her
ให้รู้ว่าฉันมีเธอทั้งหัวใจ
Hai roo wah chun mee tur tung hua jai
I want you to know that I have you with all of my heart

(*,*)

Title: เพื่อนหรือแฟน / Peuan Reu Faen (Friends or Lovers)
Artist: Nutty
Album: [Single]
Year: 2010

รู้ไหมเวลาที่เธอจับมือหรือมองสบตาใจฉันไหวหวั่น
Roo mai welah tee tur jup meu reu maung sob dtah jai chun wai wun
Do you know that when you hold my hand or look me in the eye, my heart trembles?
เกินคำว่าเพื่อนกับฉัน ทุกวันที่มีให้กันตลอดมา
Gern kum wah peuan gup chun took wun tee mee hai gun dtalaut mah
It’s more than friends to me, we always spend every day together
ยิ่งนานไปใจก็ยิ่งผูกพัน ฉันไม่กล้าจะบอกกับใครให้รู้
Ying nahn pai jai gor ying pook pun chun mai glah ja bauk gup krai hai roo
The longer it goes on, the more bound our hearts become, I’m not brave enough to tell anyone
ต้องซ่อนต้องเก็บ มีเพียงใจของฉันคอยเฝ้าดู
Dtaung saun dtaung gep mee piang jai kaung chun koy fao doo
I must hide it, must keep it in, there’s only my heart that’s waiting to see

(*) ยิ่งเธอมาคอยห่วงใย ดูแลและคอยใส่ใจทำให้วกวน
Ying tur mah koy huang yai doo lae lae koy sai jai tum hai wok won
The more you worry about me, look after, and take interest in me sends me spinning
มากมายกับคนหนึ่งคน ใจฉันเริ่มสับสนความรู้สึก
Mahk mai gup kon neung kon jai chun rerm sup son kwahm roo seuk
It means so much to one person, my heart is starting to mix up the feelings
ที่เธอนั้นคอยทำดีเรื่อยมา มันเกินกว่าเกินคำว่าเพื่อนกัน
Tee tur nun koy tum dee reuay mah mun gern gwah gern kum wah peuan gun
The wonderful things you’re constantly doing is far beyond that of friends
เธอไม่รู้ตัว หรือเธอจงใจช่วยบอกกัน
Tur mai roo dtua reu tur jong jai chuay bauk gun
Do you not understand or are you doing this intentionally? Please tell me

(**) ตกลงเธอนั้นจะเป็นเพื่อนกันหรือแฟน
Dok long tur nun ja pen peuan gun reu faen
So, are you a friend or a lover?
บอกกับฉันให้มันได้รู้ อยากถามเธอ
Bauk gup chun hai mun dai roo yahk tahm tur
Tell me, let me know, I want to ask you
ว่าความรู้สึกจริงๆ เธอคิดอย่างไร
Wah kwahm roo seuk jing jing tur kit yahng rai
What feelings you’re really thinking

(***) แต่ในส่วนลึก ก็หวังได้คำว่ารัก
Dtae nai suan leuk gor wung dai kum wah ruk
But deep down, I hope it’s love
เพราะฉันอยากอยู่ใกล้เธอไปแสนนาน
Pror chun yahk yoo glai tur pai saen nahn
Because I want to be near you for a long time
ภาวนาให้บอก บอกว่าฉันเป็นมากกว่าเพื่อนกัน
Pahwanah hai bauk bauk wah chun pen mahk gwah peuan gun
I pray that you tell me, tell me that I’m much more than your friend

(*,**,***,**,***)

Title: รักมากเท่าไหร่ ใจเจ็บเท่านั้น / Ruk Mahk Tao Rai Jai Jep Tao Nun (However Much I Love, My Heart Aches Just as Much)
Artist: Nutty
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันเหมือนเดินอ้างว้างไร้ซึ่งจุดหมาย
Chun meuan dern ahng wahng rai seung joot mai
It’s like I’m empty, without a purpose
ใจอ่อนไหวกลั้นน้ำตายังไงไม่อยู่
Jai aun wai glun num dtah yung ngai mai yoo
My heart is weak, no matter what, I can’t restrain the tears
พึ่งจะได้เรียนรู้ความเสียใจ เจ็บปวดเท่าไหร่
Perng ja dai rian roo kwahm sia jai jep puat tao rai
I’ve just learned how much sadness hurts
ผิดหวังยังไงรักที่เธอตอบแทน
Pit wung yung ngai ruk tee tur dtaup taen
How disappointed I am in the love you’ve given me

คนดีๆวันนี้ทำฉันผิดหวัง
Kon dee dee wun nee tum chun pit wung
Today, my sweetheart has disappointed me
ไปจากฉันทิ้งกันไปง่ายดายเหลือเกิน
Pai jahk chun ting gun pai ngai dai leua gern
Leaving me, abandoning me, I’m so lonely
ภาพที่เธอเดินไปจากฉันมันช่างทำร้ายหัวใจ
Pahp tee tur dern pai jahk chun mun chahng tum rai hua jai
The vision of you walking away from me really breaks my heart
น้ำตามันไหลฉันพูดไม่ออกเลย
Num dtah mun lai chun poot mai auk loey
The tears stream down, I can’t speak

(*) รักมากเท่าไรใจเจ็บเท่านั้น แล้วนี่ฉันรักเธอเท่าไหร่
Ruk mahk tao rai jai jep tao nun laeo nee chun ruk tur tao rai
However much I love you, my heart aches just as much, this is how much I love you
ใจถึงเจ็บปวดแทบยืนไม่อยู่
Jai teung jep puat taep yeun mai yoo
My heart aches so much, I nearly can’t stand
รักเธอมากไปมันเจ็บรู้ไหม แล้วฉันต้องทนต่อไปอีกนานไหม
Ruk tur mahk pai mun jep roo mai laeo chun dtaung ton dtor pai eek nahn mai
I love you so much it hurts, do you know? How much longer must I endure this?
ที่จะอยู่โดยไม่มีเธอข้างกาย แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
Tee ja yoo doy mai mee tur kahng gai laeo chun ja yoo yahng rai
If I’m without you at my side, how will I live?

เช้าของวันพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนไหม
Chao kaung wun proong nee mun ja plian mai
Will tomorrow’s sunrise change?
ทนได้ไหมที่จะไม่มีเธอเหมือนเดิม
Ton dai mai tee ja mai mee tur meuan derm
Will I be able to stand it if I don’t have you like before?
แต่ละวัน ทุกเดือน ทุกวินาที ที่ไม่เหมือนเคย
Dtae la wun took deuan took winatee tee mai meuan koey
But every day, every month, every second isn’t like it used to be
จะอยู่ได้ไหมถ้ามีแต่น้ำตา
Ja yoo dai mai tah mee dta num dtah
Will I be able to live if I only have tears?

(*,*)

Title: ที่ว่างของความเสียใจ / Tee Wahng Kaung Kwahm Sia Jai (The Space For Sadness)
Artist: Nutty
Album: [Single]
Year: 2010

ยอมรับเวลาที่เสียใจ ถูกเธอทำร้าย
Yaum rup welah tee sia jai took tur tum rai
I’ll accept the period of sadness, you hurt me
ก็อดก็ทน แล้วให้มันผ่านไป
Gor aut gor ton laeo hai mun pahn pai
But enduring it and dealing with it makes it pass by
ใครเขาก็เตือนให้ฉันจำ ก็รับฟังเขา
Krai kao gor dteuan hai chun jum gor rup fung kao
Others warn me to remember, and I listen to them
จำหมดทุกคำ แต่ก็ทำเหมือนเดิม
Jum mot took kum dtae gor tum meuan derm
I remember every word, but I still act the same

(*) อาจเป็นเพราะรัก หรืออาจไม่เป็นเพราะมัน
Aht pen pror ruk reu aht mai pen pror mun
It might be because of love, or it might not be because of it
อาจเพราะผูกพัน ที่รั้งให้ฉันไม่ไปที่ไหน
Aht pror pook pun tee rung hai chun mai pai tee nai
It might be because of our relationship that held on to me so I didn’t go anywhere
มันก็ยังไม่รู้ และฉันก็ไม่แน่ใจสักเท่าไร
Mun gor yung mai roo lae chun gor mai nae jai suk tao rai
I still don’t know, and I’m not sure at all
ว่าเพราะอะไรที่ยังอยู่ตรงนี้
Wah pror arai tee yung yoo dtrong nee
Why I’m still right here

(**) หากเทความรักในใจฉัน ออกมานับคงไม่เหลือ
Hahk tay kwahm ruk nai jai chun auk mah nup kong mai leua
If I devote the love in my heart, there probably isn’t any left
มันให้เธอหมดแล้วที่มี แต่ที่ไม่หนีเธอไปไหน
Mun hai tur mot laeo tee mee dtae tee mai nee tur pai nai
I’ve given you all I had already, but I can’t escape you
ถูกเธอทำร้ายทนได้ทุกที แปลกที่ใจดวงนี้
Took tur tum rai ton dai took tee plaek tee jai duang nee
I can endure it every time you hurt me, it’s strange that my heart
มันยังเหลือที่ว่าง ให้ความเสียใจ
Mun yung leua tee wahng hai kwahm sia jai
Still has a space left for sadness

เธอนั้นจะพอรู้หรือเปล่า เข้าใจบ้างไหม
Tur nun ja por roo reu plao kwao jai bahng mai
Will you realize it? Do you understand?
ทนอยู่ทำไม ถ้าไม่รักอย่างนี้
Ton yoo tummai tah mai ruk yahng nee
Why do I put up with it if you don’t love me like this?
เคยเห็นใจกัน บ้างหรือเปล่า
Koey hen jai gun bahng reu plao
Could you ever sympathize with me?
จะนานแค่ไหน ที่เธอทำร้ายใจคนที่รักเธอ
Ja nahn kae nai tee tur tum rai jai kon tee ruk tur
How long will you break the heart of the person who loves you?

(*,**,**)

หากผู้หญิงคนนึงจะทน / Hahk Poo Ying Kon Neung Ja Ton (If One Girl Will Endure It)
เพื่อนหรือแฟน / Peuan Reu Faen (Friends or Lovers)
รักมากเท่าไหร่ ใจเจ็บเท่านั้น / Ruk Mahk Tao Rai Jai Jep Tao Nun (However Much I Love, My Heart Aches Just as Much)
ถามไปก็ยิ่งเจ็บ / Tahm Bapi Gor Ying Jep (The More I Ask, the More it Hurts)
ที่ว่างของความเสียใจ / Tee Wahng Kaung Kwahm Sia Jai (The Space For Sadness)

   
All songs tagged Nutty