Legendboy

All posts tagged Legendboy

Title: เจ็บลำพัง / Jep Lumpung (Hurting Alone)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2019

เหนื่อยบ้างไหม หัวใจ
Neuay bahng mai hua jai
Are you tired, heart?
ต้องให้ทำอย่างไร จะชินและชา
Dtaung hai tum yahng rai ja chin lae chah
What do you want me to do to get used to this?
เพราะชั้นใช้น้ำตา ล้างความทรงจำไม่หาย
Pror chun chai num dtah lahng kwahm song jum mai hai
Because I haven’t been able to use my tears to wash away the memories
ผิดหวังจากความรัก ต้องเป็นชั้นคนเดียวหรือไง
Pit wung jahk kwahm ruk dtaung bpen chun kon diao reu ngai
Must I be the only one disappointed from love or what?
ฟ้าโปรดช่วยบอกกัน เกลียดข้าหรือไร
Fah bproht chuay bauk gun gliet kah reu rai
Heaven, please tell me, do you hate me or something?
ถึงโดนลงทัณฑ์อย่างนี้
Teung dohn long tun yahng nee
Is that why you’re punishing me like this?

(*) สาปให้ฉันตกหลุมรักคนไม่มีหัวใจ มาจนถึงวันนี้
Sahp hai chun dtok loom ruk kon mai mee hua jai mah jon teung wun nee
I’ve been cursed to fall in love to this day with someone who doesn’t have a heart
ชีวิตชั้นมันตลก…มากหรือไง
Cheewit chun mun dtalok mahk reu ngai
Is my life a big joke or what?
เลยทิ้งกันไป…มันคงสนุกดี
Loey ting gun bpai mun kong sanook dee
So I was dumped, it’s really funny

(**) ไอ้คนอย่างฉันต้องอยู่ลำพัง
Ai kon yahng chun dtaung yoo lumpung
A guy like me must be alone
เจ็บกี่ครั้งเสือกดันไม่จำ
Jep gee krung seuak dun mai jum
However many times I get hurt, I push myself not to remember
ไม่คิดว่าเจ็บ จะถึงตาย
Mai kit wah jep ja teung dtai
I don’t think of how I was hurt to death
มันก็เลยไม่กลัวอะไร
Mun gor loey mai glua arai
So I’m not scared of anything
คิดได้ก็สาย หัวใจมันทนไม่ไหว
Kit dai gor sai hua jai mun ton mai wai
I was able to think about it too late, my heart can’t take it
แผลเดิมมันเริ่มทำร้าย หัวใจ
Plae derm mun rerm tum rai hua jai
The same scar is starting to hurt my heart
ผิดที่ฉันไม่เคยใส่ใจ ถึงความเจ็บ
Pit tee chun mai koey sai jai teun gkwahm jep
It’s my fault for never paying attention to the pain

ให้ทำอย่างไงตอนนี้ นั้นไม่มีเทอ
Hai tum yahng ngai dtaun nee nun mai mee tur
What do you want me to do now without you?
ต้องอยุ่อย่างนี้อีกนานแค่ไหน
Dtaung yoo yahng nee eek nahn kae nai
How much longer must I live like this?
ยังไม่รุ้ ยังไม่เคยสัมผัส
Yung mai roo yung mai koey sumput
I still don’t know, I still have never experienced it
รุ้และฉันเข้าใจดี
Roo lae chun kao jai dee
I know and understand well
ว่าเทอแหละเขาเข้ากันได้ดี
Wah tur lae kao kao gun dai dee
That you and he get along well
ทั้งที่ฉันอยุ่ตรงนี้
Tung tee chun yoo dtrong nee
Even though I’m right here
แค่น้ำตามันไหลผ่านออกจากตา
Kae num dtah mun lai pahn auk jahk dtah
My tears flow from my eyes
เทอไม่มามั่วเสียเวลา
Tur mai mah mua sia welah
You don’t come and waste time
ให้คนไม่มีสิทธิ์ ทำอะไรก็ดุผิด
Hai kon mai mee sit tum arai gor doo pit
On a guy who doesn’t have the right, whatever he does seems wrong
ฉันมันแค่อดีค ฉันก้อพอเข้าใจ
Chun mun kae adeet chun gor por kao jai
I’m just the past, I get it

(**,*)

Title: ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม / Hai Kon Kee Pae Doo Lae Dai Mai (Could You Let a Loser Look After You?)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เขาทำเธอเสียใจใช่ไหม
Kao tum tur sia jai chai mai
He makes you sad, doesn’t he?
เขาทำเธอร้องไห้บ่อยๆ
Kao tum tur raung hai boy boy
He makes you cry often
ไม่เป็นไร..ฉันยังรอเธอตรงนี้
Mai bpen rai chun yung ror tur dtrong nee
It’s okay, I’m still waiting for you right here

รู้..และเข้าใจ ว่าสุดท้ายเป็นเขาที่ได้ใจเธอทุกที
Roo lae kao jai wah soot tai bpen kao tee dai jai tur took tee
I know and understand that in the end, he’s the one who gets your heart every time
ต่อให้ดีให้ตายแค่ไหน เพราะเขาไม่ได้ต้องการ
Dtor hai dee hai dtai kae nai pror kao mai dai dtaung gahn
No matter how great I am to you, because of him, you don’t want me

(**) เขา..ทุกอย่าง
Kao took yahng
He’s everything
ต้องเป็นเขา..ทุกที
Dtaung bpen kao took tee
It must be him every time
ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็คงต้องยอม
Dtor hai jep kae nai gor kong dtaung yaum
No matter how much it hurts, I must give in

(***) ถ้าหากเขาทิ้งอย่าเพิ่งงอแงให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม
Tah hahk kao ting yah perng ngor ngae hai kon kee pae doo lae dai mai
If he dumps you, don’t get upset, could you let a loser look after you?
(ให้)ฉันรักษาแผลใจ ที่เขาคนนั้นได้ทำร้ายเธอ
(Hai) chun ruk sah plae jai tee ao kon nun dai tum rai tur
Let me take care of the wound in your heart that he gave you
ถ้าหากเขาทิ้งยังมีขี้แพ้ที่คอยดูแลรักษาใจเธอ
Tah hahk kao ting yuung mee kee pae tee koy doo lae ruk sah jai tur
If he dumps you, you still have a loser looking after and taking care of your heart
ยังรอเธออยู่เสมอ (ถึงรู้ว่าเธอไม่เคยต้องการ)
Yung ror tur yoo samur (teung roo wah tur mai koey dtaung gahn)
I’m still waiting for you, always, (even though you never want me)

(*)

ไอ้ฉันมันแพ้ทั้งปี
Ai chun mun pae tung bpee
I’ve been losing all year
ทั้งที่ฉันแสนภักดี
Tung tee chun saen puk dee
Even though I’m so loyal
ช่วยพูดมาเลยซักที
Chuay poot mah loey suk tee
Please just say it
ว่าพื้นที่ตรงนั้นสำหรับฉันไม่มี
Wah peun tee dtrong nun sumrup chun mai mee
That there’s no room for me over there
ฉันแพ้เขาทุกคดี
Chun pae kao took kadee
I’ve lost to him in every charge
i’m loser all away
I’m a loser all the way
ฉันมันยัง OK เพราะเข้าใจดีว่าทุกๆครั้งก็ยังต้องเป็น
Chun mun yung okay pror kao jai dee wah took took krung gor yung dtaung bpen
I’m still okay, because I understand full well that every time, it still must be like this

(**,***,***)

   

Executive Producer – Geeno Smooth
Produced by Legendboy
Recorded, Mixed and Mastered by Legendboy
Lyrics & Melody by Legendboy, OZH
Arranged by Legendboy

Title: สมน้ำหน้า / Som Num Nah (Serves You Right)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าหากเขาทิ้งก็สมน้ำหน้าไอ้คนไม่รักดี
Tah hahk kao ting gor som num nah ai kon mai ruk dee
If he dumps you, it serves you right for not loving me well
ไม่ต้องมาร้องขอคำปรึกษาฉันว่าพอสักที
Mai dtaung mah raung kor kum bpreuk sah chn wah por suk tee
There’s no need to come crying for advice, I think I’ve had enough
ไหนบอกเขารักเธอมากกว่าฉันไหนบอกว่าเขาดี
Nai bauk kao ruk tur mahk gwah chun nai bauk wah kao dee
What happened to him loving you more than me? What happened to you saying he was so good?
ขอสมน้ำหน้าเธออยู่ตรงนี้ เพราะคนที่เธอนั้นมองว่าดี
Kor som num nah tur yoo dtrong nee pror kon tee tur nun maun wah dee
It serves you right to be right here, because the person whom you saw was good
มันทิ้งเธอ
Mun ting tur
Dumped you

ตอนที่เธออยู่กับฉัน เธอก็เหมือนไม่พอใจ
Dtaun tee tur yoo gup chun tur gor meuan mai por jai
When you were with me, it was like you weren’t satisfied
ดิ้นทุรนทุรายหาทางจะไปอีก
Din tooron toorai hah tahng ja bpai eek
You struggled to find another path to follow
อยู่กับฉันมีแต่เรื่องไม่พอใจ
Yoo gup chun mee dtae reuang mai por jai
Being with me was just unsatisfactory
ทนกันมานานเธอดันพูดมาอย่างนั้น
Ton gun mah nahn tur dun poot mah yahng nun
You put up with me for so long, then you said it like that
ตอนที่เธอมีใหม่แต่ว่าฉันไม่มีใคร
Dtaun tee tur mee mai dtae wah chun mai mee krai
When you have someone new, but I don’t have anyone
เจ็บต้องทนทรมานขื่นขมระทมใจ
Jep dtaung ton toramahn keun kom ratom jai
It hurts having to endure the bitter torture stabbing at my heart
คำพูดคนมันช่างเปลี่ยนแปลงไว
Kum poot kon mun chahng bplian bplaeng wai
Your words have really changed
สัญญาที่เคยให้ มันจะเหลือค่าไหม
Sunyah tee koey hai mun ja leua kah mai
Does the promise you once gave me have any value left at all?
กลับมาทั้งน้ำตา ตอนที่เธอไปไม่เคยสนคำล่ำลา
Glup mah tung num dtah dtaun tee tur bpai mai koey son kum lum lah
You come back in tears when you never cared to say good-bye
เมื่อก่อนจูงมือเค้ามา
Meua gaun joong meu kao mah
Before you were holding his hand
แล้วทำไมตอนนี้มาคนเดียวทั้งน้ำตาเหมือนเธอจะไม่ไหว
Laeo tummai dtaun nee mah kon diao tung numd tah meuan tur ja mai wai
So why did you come alone now in tears like you can’t take it?

สมน้ำหน้าเธอ ที่เธอโดนเขาหลอก
Som num nah tur tee tur dohn kao lauk
It serves you right, getting deceived by him
ก็สมน้ำหน้าเธอ ตอนจะไปไม่บอก
Gor som num nah tur dtaun ja bpai mai bauk
It serves you right when he left without telling you
รักใครรักจริงแต่เขาทิ้งเธอ
Ruk krai ruk jing dtae kao ting tur
You really loved him, but he dumped you
บอกรักกันดี แต่วันนี้เธอก็มี น้ำตา
Bauk ruk gun dee dtae wun nee tur gor mee num dtah
You told him you loved him, but today you have tears

(*)

ไม่ต่างจากฉันที่เธอทิ้งไป
Mai dtahng jahk chun tee tur ting bpai
No different from me whom you dumped
เรื่องราวของฉันมันมากกว่านั้นแต่ตอนเธอทิ้งไม่เคยสนใจ
Reuang rao kaung chun mun mahk gwah nun dtae dtaun tur ting mai koey son jai
My situation was so much more than that, but when you dumped me, you never cared
ฉันเป็นอดีต ที่เธอไม่เคยอยากจำ
Chun bpen adeet tee tur mai koey yahk jum
I’m the past that you never want to remember
เธอเคยทำผิด ก็ให้อภัยทุกครั้ง
Tur koey tum pit gor hai apai took krung
You used to screw up, but I forgave you every time
เรื่องราวมันจบ ตอนเธอเลือกอยู่กับมัน
Reuang rao mun jop dtaun tur leuak yoo gup mun
Our story ended when you chose to be with him
สุดท้ายเป็นไงผู้ชายคนนั้นมันก็ทิ้งเธอเหมือนเธอทิ้งฉัน
Soot tai bpen ngai poo chai kon nun mun gor ting tur meuan tur ting chun
And how did that work out for you? That guy dumped you like you dumped me
อยากจะสมน้ำหน้าเธอ แต่มันดูไม่ง่ายเลย
Yahk ja som num nah tur dtae mun doo mai ngai loey
I want to say it serves you right, but it doesn’t seem that easy
ทำไงก็คงไม่กล้าเจอ จะให้ไปรักแบบเดิมมันก็คงจะบ้าเลย
Tum ngai gor kong mai glah jur ja hai bpai ruk baep derm mun gor kong ja bah loey
Whatever I do, I don’t dare see you, it might make me love you the way I used to, and that would be crazy

(*,*)

Title: ปากร้าย / Bpahk Rai (Cruel Mouth)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2019

ปากบอกไม่รัก แต่ฉันก็รักเธออยู่
Bpahk bauk mai ruk dtae chun gor ruk tur yoo
My mouth says it doesn’t love you, but I love you
แค่ไม่อยากให้รู้ว่าใจอ่อนแอแค่ไหน
Kae mai yahk hai roo wah jai aun ae kae nai
I just don’t want to let you know how weak my heart is
แกล้งทำไม่รักไม่ใช่ไม่รักแค่ปากมันไม่ตรงกับใจ
Glaeng tum mai ruk mai chai mai ruk kae bpahk mun mai dtrong gup jai
Me pretending like I don’t love you doesn’t mean that I don’t love you, my mouth just doesn’t match my heart
อย่ามองใจร้ายที่แกล้งไปทักแต่ไม่บอกรักเธอ
Yah maung jai rai tee glaeng bpai tuk dtae mai bauk ruk tur
Don’t see me as being cruel for teasingly greeting you, but not saying I love you

บอกไปหมดแล้ว ผ่านสายตาฉัน
Bauk bpai mot laeo pahn sai dtah chun
I’ve already told you everything through my eyesight
อยากเปลี่ยนสำพันธ์จากแค่คนคุยเป็นคนรู้ใจ
Yahk bplian sumpun jahk kae kon kooey bpen kon roo jai
I want to change our relationship from just people who talk to something more intimate
บอกไปหมดแล้ว อย่าพึ่งโกรธกัน
Bauk bpai mot laeo yah peung groht gun
I’ve already told you everything, don’t get angry with me yet
มองที่ตาฉัน แล้วเธอจะรู้ข้อความข้างใน
Maung tee dtah chun laeo tur ja roo kor kwahm kahng nai
Look in my eyes and you’ll know the message inside

(**) แค่ปากมันร้าย แต่ใจไม่ร้ายตามปาก
Kae bpahk mun rai dtae jai mai rai dtahm bpahk
My mouth is just cruel, but my heart isn’t cruel like my mouth
มันคงลำบากที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจ
Mun kong lumbahk tee bpahk mai koy dtrong gup jai
It’s troublesome that my mouth doesn’t really match my heart
ที่ปากมันร้าย ก็เพราะว่าหวงก็เพราะว่าห่วงมากกว่าใคร
Tee bpahk mun rai gor pror wah huang gor pror wah huang mahk gwah krai
My mouth is cruel because I’m jealous, because I worry more about you than anyone else
ไม่ใช่ว่าร้ายมาจากข้างในหรือสันดาน
Mai chai wah rai mah jahk kahn gnai reu sum dahn
The cruelty isn’t coming from inside or from my nature

ฉันรักเธออยู่ เธอคงดูไม่ออก
Chun ruk tur yoo tur kong doo mai auk
I love you, but you probably can’t tell
ไม่ใช่ไม่บอกแต่แค่ไม่กล้าจะเอ่ยไป
Mai chai mai bauk dtae kae mai glah ja oey bpai
It’s not that I haven’t told you, I just don’t dare say it out loud
ฉันอยากให้เธออยู่ ดูแลห้องหัวใจ
Chun yahk hai tur yoo doo lae haung hua jai
I want you to stay and take care of my heart
แต่ปากดันร้าย ไม่ตรงกับใจเลยซักที
Dtae baphk dun rai mai dtrong gup jai loey suk tee
But my mouth is cruel, it doesn’t match up to my heart at all

แค่คำว่ารัก คงไม่พิเศษ
Kae kum wah ruk kon gmai piset
Just the word “love” isn’t very special
ถึงมีฤทธิ์เดช ก็คงไม่เสกให้รักฉัน
Teung mee rit det gor kong mai sek hai ruk chun
Even if I had the power, I couldn’t cast a spell for you to love me
ถ้าเธอจะรัก ต้องรักด้วยตัวเธอเองเท่านั้น
Tah tur ja ruk dtaung ruk duay dtua tur eng tao nun
If you’re going to love me, you must love me on your own volition
สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ใจ ที่เธอใช้รักเรา
Sing tee sumkun mun yoo tee jai tee tur chai ruk rao
The important things are in the heart that you use to love us

(**,**)

Title: สะใจเธอแล้วใช่ไหม สาใจเธอพอหรือยัง / Sa Jai Tur Laeo Chai Mai Sah Jai Tur Por Reu Yung (You’re Satisfied, Right? Are You Satisfied Yet?)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2018

เธอก็คงไม่ลงไม่แลไม่แคร์อะไร
Tur gor kong mai long mai lae mai care arai
You just don’t care about anything
เธอก็คงไม่สนถ้าคนอย่างฉันจะตาย
Tur gor kong mai son tah kon yahng chun ja dtai
You wouldn’t care if someone like me died
ฉันก็รู้ว่าเธอหน่ะรักเขาไปมากแค่ไหน
Chun gor roo wah tur na ruk kao bpai mahk kae nai
I know how much you love him
You know? My feeling down
You know? My feeling down
พอใจหรือยัง หรือยังไม่พอ
Por jai reu yung reu yung mai por
Are you satisfied yet? Or is it still not enough?
ฉันคงต้องตาย หากเธอบอกให้รอ
Chun kong dtaung dtai hahk tur bauk hai ror
I’d die if you told me to wait
ใช้ใจแลกใจ ทำไมไม่ยอม
Chai jai laek jai tummai mai yaum
Why do you refuse to trade hearts?
มาหลอกให้รัก แล้วเธอก็ไป สนุกใช่ไหมที่ทำให้ฉันต้องเจ็บ
Mah lauk hai ruk laeo tur gor bpai sanook chai mai tee tum hai chun dtaung jep
You tricked me into loving you, then you left, was it fun making me hurt?

(*) สะใจเธอแล้วใช่ไหม สาใจเธอพอหรือยัง
Sajai tur laeo chai mai sah jai tur por reu yung
You’re satisfied, right? Are you satisfied yet?
รักที่เธอทำพังเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหม
Ruk tee tur tum pung tur yung mai por jai eek chai mai
You’re still not satisfied with the love you destroyed, are you?
หรือจะฆ่าฉันให้ตาย ให้ฉันสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนี้
Reu ja kah chun hai dtai hai chun sin lom hai jai yoo dtrong nee
Or will you kill me and have me take my last breath right here?
สะใจไหมคนดี ด้วยวิธี ที่เธอต้องการ
Sa jai mai kon dee duay witee tee tur dtaung gahn
Are you satisfied, darling, with the method you need?

(*)

เธอก็คงไม่รู้ไอ้ตัวฉันคิดยังไง
Tur gor kong mai roo ai dtua chun kit yunt ngai
You probably don’t know how I feel
เธอก็คงไม่สนถ้าตัวฉันต้องฟูมฟาย
Tur gor kong mai son tah dtua chun dtaung foom fai
You probably don’t care if I’m sobbing
เธอก็คงไม่มองลงมาตรงนี้ใช่ไหม
Tur gor kong mai maun glong mah dtrong nee chai mai
You probably wouldn’t look down here, would you?
You know? My feeling down
You know? My feeling down

Girl, โทดที
Girl toht tee
Girl, I’m sorry
อยู่ตรงนี้ ไม่เป็นไร
Yoo dtrong nee mai bpen rai
I’m okay over here
My dream in to night ว่า hold you down
My dream in tonight wah hold you down
My dream tonight is to hold you down

ตอนแรกเธอว่าเขาไม่ดี
Dtaun raek tur wah kao mai dee
At first, you said he was bad
หลังจากพูดคำนี้แล้วเธอหายไปไหน
Lung jahk poot kum nee laeo tur hai bpai nai
Then where did you go after saying these words?
แย่ที่ฉันจำมันมาตลอด
Yae tee chun jum mun mah dtalaut
It’s bad that I’ve always remembered
บีบบังคับให้ต้องแพ้จากคำพูดที่เธอบอก
Beep bung kup hai dtaung pae jahk kum poot tee tur bauk
You forced me to be defeated from those words that you spoke
เธอถามว่าไม่มีความสุขควรจะอยู่ไหม
Tur tahm wah mai mee kwahm sook kuan ja yoo mai
You asked if it was worth living if you weren’t happy
เป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามฉัน
Bpen kum tahm soot tai tee ja tahm chun
It’s the last question you asked me
ทำได้แค่เมาไปจน all night
Tum dai kae mao bpai jon all night
All I can do is get drunk all night
และเก็บภาพเธอเอาไปหลับฝัน
Lae gep pahp tur ao bpai lup fun
And keep your image in my dreams

(*,*)

Title: กฎของคนแพ้ / Got Kaung Kon Pae (The Rules of Being the Loser)
Artist: Legendboy ft. OZH & SK MTXF
Album: [Single]
Year: 2018

กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
Got kaung kon pae keu dtaung doo lae dtua eng hai wai
The rule of being a loser is having to take care of yourself
และต้องห้ามร้องไห้
Lae dtaung hahm raung hai
And you’re not allowed to cry

พยายามไม่ทักไปทั้งที่ใจมันเจ็บ
Payayahm mai tuk bpai tung tee jai mun jep
I try not to say hello, even though my heart aches
พยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษ
Payayahm ja kao jai wah mai chai kon piset
I try to understand that I’m not a special person
(กับเธอ เลย..)
(Gup tur loey)
(To you)

พยายามทุกวิธี เพื่อให้เธอนั้นคืนดี
Payayahm took witee peua hai tur nun keun dee
I’ve tried every way to make it up to you
ทำทุกหนทางแต่ก็ไม่มีสักวิธี
Tum took hon tahng dtae gor mai mee suk witee
I’ve tried in every way, but there’s just no way
ทุกๆวันก็ทำได้เพียงแค่ละเมอ
Took took wun gor tum dai pian gkae lamur
Every day, I can only daydream
คงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอ
Kong mai mee tahng tee chun ja bpai hai teung tur
There’s no way for me to reach you

ไม่เป็นไร (ไม่เป็นไร) ก็เข้าใจ (ฉันเข้าใจ)
Mai bpen rai (mai bpen rai) gor kao jai (chun kao jai)
It’s okay (It’s okay) I understand (I understand)
ว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่
Wah tur ja leuak kon tee chaup reu wah kon tee chai
If you’ll choose the guy you like or the right one
(แต่สุดท้าย คนที่แพ้..ก็คือฉัน)
(Dtae soot tai kon tee pae gor keu chun)
(But in the end, I’m the loser)

(*) กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
Got kaung kon pae keu dtaung doo lae dtua eng hai wai
The rule of being a loser is having to take care of yourself
และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา
Lae dtaung hahm raung hai mai hai krai kao hen num dtah
And you’re not allowed to cry, you shouldn’t let anyone see your tears
เพราะคนที่แพ้ ไม่คู่ควรดูแลใครเขา
Pror kon tee pae mai koo kuan doo lae krai kao
Because a loser isn’t suitable to take care of anyone
คนแพ้ต้องยอมทนปวดร้าว ห้ามอ่อนแอ
Kon pae dtaung yaum ton bpuat rao hahm aun ae
A loser must accept the pain and can’t be weak
(ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร)
(Teung mae ja jep suk tao rai)
(No matter how much it hurts)

ฉันแพ้เขาหมดทุกทางแล้ว
Chun pae kao mot took tahng laeo
I lose to him in every way
เธอไม่ต้องพยายามแล้ว
Tur mai dtaung payayahm laeo
You don’t have to try anymore
ก็รู้ว่ายิ่งทำ ในใจก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
Gor roo wah ying tumnai jai gor ying jep gwah derm
I know that the more I do, the more it breaks my heart
(เพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวใจ)
(Pror tur hai kao bpai tung hua jai)
(Because you’ve given him your entire heart)

ต้องยืนให้ไหว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหน
Dtaung yeun hai wai mae nai jai ja jep kae nai
I must stand it, no matter how much it breaks my heart
เธอก็ยังเป็นคนสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน
Tur gor yung bpen kon soot tai teung mae wah rao dtaung jahk gun
You’re still the last person, even though we must separate
เก็บความฝันของเธอเอาไว้ เขาชนะใช่ไหม
Gep kwahm fun kaung tur ao wai kao chana chai mai
I’ll keep my dreams of you, he won, didn’t he?
เขาชนะใช่ไหม พูดมาเลยตรงๆไอ้คนที่แพ้จะได้ไป
Kao chana chai mai poot mah loey dtrong dtrong ai kon tee pae ja dai bpai
He won, didn’t he? Say it frankly so the loser can leave

ไอ้ทุกๆคำที่เธอบอก ฉันคิดไม่ออกและตอบกลับด้วยน้ำตา
Ai took took kum tee tur bauk chun kit mai auk lae dtaup glup duay num dtah
Every word you told me, I can’t comprehend and can only answer in tears
โทรไปทีไรก็ร้องไห้อยู่ตลอด คงไม่ต้องบอกว่าทะเลาะกับเขามา
Toh bpai tee rai gor raun hai yoo dtalaut kon mai dtaung bauk wah talor gup kao mah
Whenever I call you, you’re always crying, you don’t have to tell me that you got in a fight with him

แต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็แค่ฝัน
Dtae soot tai reung tung mot gor kae fun
But in the end, all it comes down to is dreams
ขี้แพ้ฟูมฟายคงไม่วายต้องเป็นฉัน
Kee pae foom fai kong mai wai dtaung bpen chun
I always have to be the loser

(*)

กฎของคนแพ้ / Got Kaung Kon Pae (The Rules of Being the Loser)
ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม / Hai Kon Kee Pae Doo Lae Dai Mai (Could You Let a Loser Look After You?)
เจ็บลำพัง / Jep Lumpung (Hurting Alone)
ปากร้าย / Bpahk Rai (Cruel Mouth)
สะใจเธอแล้วใช่ไหม สาใจเธอพอหรือยัง / Sa Jai Tur Laeo Chai Mai Sah Jai Tur Por Reu Yung (You’re Satisfied, Right? Are You Satisfied Yet?)
สมน้ำหน้า / Som Num Nah (Serves You Right)

   
All songs tagged Legendboy