Katie Pacific

All posts tagged Katie Pacific

Title: ร่มกันเหงา / Rom Gun Ngao (Umbrella from the Loneliness)
Artist: Katie Pacific
Album: Morning Star
Year: 2013

เมื่อลมหนาวหนาวพัดผ่านมา
Meua lom nao nao put pahn mah
When the cold wind blows
คนมีรักเค้าก็กอดกัน
Kon mee ruk kao gor gaut gun
People in love hug each other
แอบมองเห็นเค้าแล้วกอดตัวเอง ถอนหายใจ
Aep maung hen kao laeo gaut dtua eng taun hai jai
I secretly look at them, then hug myself and sigh

ยิ่งตอนที่เค้าเดินจับมือ
Ying dtaun tee kao dern jup meh
The more they walk holding hands
แต่มือคู่นี้ว่างเปล่าไง
Dtae meu koo nee wahng bplao ngai
But my hands are empty
ยิ่งตอกยิ่งย้ำหัวใจที่มี
Ying dauk ying yum hua jai tee mee
The more in emphasizes to my heart I have

(*) เหงาท่ามกลางผู้คน
Ngao tahm glahng poo kon
Lonely in the middle of a crowd
ใจมันเปียกฝนของความเงียบเหงา
Jai mun bpiak fon kaung kwahm ngiap ngao
My heart is soaked with the rain of loneliness
เห็นคนเค้ารักกัน มันหวั่นไหว
Hen kon kao ruk gun mun wun wai
Seeing people in love makes it shake

(**) หัวใจใครสักคน
Hua jai krai suk kon
Can someone’s heart
เป็นร่มกันเหงาให้ฉันได้ไหม
Bepn rom gun ngao hai chun dai mai
Be an umbrella from the loneliness for me?
เหงาใจที่ฉันมีคงหายไป
Ngao jai chun mee kong hai bpai
The loneliness that I have will probably disappear

ผู้คนนับร้อยที่ผ่านไป
Poo kon nup roy tee pahn bpai
Of the hundreds of people who have passed by
บางคนที่ใช่อาจผ่านตา
Bahng kon tee chai aht pahn dtah
Some people who were right for me might have passed by my eyes
เราอาจเดินสวนกันไปกี่ครั้ง ไม่รู้เลย
Rao aht dern suan gun bpai gee krung mai roo loey
We might have walked by each other many times, I don’t know
ก็ได้แค่เพ้อมันเรื่อยไป
Gor dai kae pur mun reuay bpai
But I can only continuously be crazy
กอดตัวเองไว้อย่างที่เคย
Gaut dtua eng wai yahng tee koey
Hugging myself like usual
จะมีไหมนะเราได้พบกัน
Ja mee mai na rao dai pob gun
Will we ever meet?

(*,**,*,**)

Title: ขอมือเธอหน่อย / Kor Meu Tur Noy (I Want to Hold Your Hand)
Artist: Katie Pacific
Album: Morning Star
Year: 2013

อยากจะจับมือกับเธอ จับมือกับเธอสักครั้ง
Yahk ja jup meu gup tur jup meu gup tur suk krung
I want to hold your hand, I want to hold your hand one time
จับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้าง และไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไป
Jup meu hai chun mai kwayng kwahng lae mai bplao bpliao gern bpai
Hold my hand so I’m not drifting aimplessly and not too lonely
อยากจะสบตากับเธอ สบตากับเธอต่อไป
Yahk ja sop dtah gup tur sop dtah gup tur dtor bpai
I want to look in your eyes, I want to look in your eyes continuously
อยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจ
Yahk ja gep waew haeng kwahm kao jai
I want to remember the expression of understanding
เอาไว้อบอุ่นนานนาน
Ao wai op oon nahn nahn
And feel warm for a long time

(*) ขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ
Kor meu tur noy wai koy grachup hai cheun jai
I want to hold your hand and hold it tightly so I can be happy
ขอมองตาหน่อย ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ
Kor maung dtah noy wai koy hai dteuan meua ngao jai
I want to look in your eyes, and look as a reminder whenever I’m lonely
ขอใจเธอหน่อย ไว้คอยเป็นแรงผลักดัน ฝันอันยิ่งใหญ่
Kor jai tur noy wai koy bpen raeng pluk dun fun un ying yai
I want your heart, to keep it as my strength to push forward and dream big
หากมีหัวใจของเธอ ก็สุขเกินพอ
Hahk mee hua jai kaung tur gor sook gern por
If I had your heart, I’d be more than happy

อยากจะจับมือกับเธอ จับมือให้เธอแน่ใจ
Yahk ja jup meu gup tur jup meu hai tur nae jai
I want to hold your hand, hold your hand so you can be certain
อยากที่จะยืนกับเธอต่อไป และพบสิ่งใหม่ดีดี
Yahk tee ja yeun gup tur dtor bpai lae pob sing mai dee dee
I want to stand with you continuously and find good new things

(*,*,*)

Title: ลม / Lom (Wind)
Artist: Katie Pacific
Album: Morning Star
Year: 2013

เมื่อยามที่สายลมพัดโชยผ่าน
Meua yahm tee sai lom put choy pahn
When the wind blows past
ดั่งเป็นสัญญาณพาใจให้หวั่นไหว
Dung bpen sunyahn pah jai hai wun wai
It’s like an alarm causing my heart to worry
เพ้อไปถึงใครที่ลาร้างไกล
Pur bpai teung krai tee lah rahng glai
I’m crazy about someone who left me
จากไปนานแสนนาน
Jahk bpai nahn saen nahn
So long ago

แต่นานสักเท่าไรฉันยังจำ
Dtae nahn suk tao rai chun yung jum
But however long it’s been, I still remember
ถ้อยคำของเธอเป็นแค่คำหวาน
Toy kum kaung tur bpen kae kum wahn
Your words were only sweet
พลิ้วเพียงลมผ่าน
Pliew piang lom pahn
Fluttering only the passing wind
ไม่มีทิศทาง ไม่เคยจริงใจ
Mai mee tit tahng mai koey jing jai
Without direction, never sincere

(*) ทำใจมานานและไม่คิดจะจดจำ
Tum jai mah nahn lae mai kit ja jot jum
I’ve prepared myself for a long time, and I didn’t think I’d remember
แต่ลมยังทำใจฉันล่องลอยไป
Dtae lom yung tum jai chun laung loy bpai
But the wind still makes my heart float away
ลืมอยากจะลืม อยากจะลืมความช้ำใจ
Leum yahk ja leum yahk ja leum kwahm chum jai
Forget, I want to forget, I want to forget the pain
ครั้งที่เท่าไรที่หวั่นไหวไปกับสายลม
Krung tee tao rai tee wun wai bpai gup sai lom
And how many times I was shaken by the wind

(**) ใจที่ลอยอยู่ ขอคืนอยากมีสักคราว
Jai tee loy yoo kor keun yahk mee suk krai
I want my heart that floated after you back once again
ที่ฝืนใจหยัดยืนต้านทาน
Tee feun jai yut yeun dtahn tahn
Resisting and fighting
หยุดคิดถึงเธอสักครั้ง
Yoot kit teung tur suk krung
To stop finally thinking of you
ให้ใจไม่ลอยไปถามหาเธอ
Hai jai mai loy bpai tahm hah tur
So my heart won’t float off to ask you

(*,**)

ขอเพียงสักครั้ง
Kor piang suk krung
I just want one time
ให้ใจไม่ลอยไปคิดถึงเธอ
Hai jai mai loy bpai kit teung tur
So my heart won’t float off and think of you