Kaew FFK

All posts tagged Kaew FFK

Title: เถียง / Tiang (Argue)
Artist: Mila ft. Kaew FFK
Album: [Single]
Year: 2010

บ่นทำไม บ่นทำไมอะไรของเธอ
Bon tummai bon tummai arai kaung tur
Why are you whining? Why are you whining? What’s your problem?
นี่ยังไงนี่ยังไง ที่ว่าฉันเหวี่ยง
Nee yung ngai nee yung ngai tee wah chun wiang
What the heck? What the heck? You say I’m throwing a fit
พูดเบาๆ พูดเบาๆ ก็ว่าขึ้นเสียง
Poot bao bao poot bao bao gor wah keun siang
I’m speaking softly, but you say I’m raising my voice
อยู่ดีๆ อยู่ดีๆ ก็มีอารมณ์
Yoo dee dee yoo dee dee gor mee ahrom
All the sudden, all the sudden I’m in a bad mood

(*) ฉันก็รู้ฉันก็รู้ ว่าเธอนะหวังดี
Chun gor roo chun gor roo wah tur na wung dee
I know, I know you have good intentions
แต่ฉันนะสิ มันไม่ชอบโดนสั่ง
Dtae chun na si mun mai chaup dohn sung
But I don’t like being ordered around
ที่มาห้ามที่มาห้าม ห้ามให้ฉันเสียงดัง
Tee mah hahm tee mah hahm ham hai chun siang dung
You forbid me, you forbid me, you forbid me from shouting
ก็เธอไม่ฟัง ไม่ตะโกนได้ไงใช่ไหม
Gor tur mai fung mai dtagohn dai ngai chai mai
But if you won’t listen, how could I not shout, right?

(**) ก็ไม่ได้เถียง เพียงแค่ประท้วง
Gor mai dai tiang piang kae bpratuang
I’m not arguing, I’m just protesting
เธอห่วงๆ ห่วงแต่เธอไม่เข้าใจ
Tur huang huang huang dtae tur mai kao jai
You’re worried, worried, worried, but you don’t understand
ไม่เถียง จะฟังฉันบ้างไหม
Mai tiang ja fung chun bahng mai
I’m not arguing, would you listen to me?
ถ้ายอมเมื่อไร ที่เคยไม่พอใจหายกัน
Tah yaum meua rai tee koey mai por jai hai gun
If you’ll give in some time, whatever was displeasing me will disappear

จะให้ยอมได้ยังไง ก็ฉันไม่ผิด
Ja hai yaum dai yung ngai gor chun mai pit
Why should I give in? I’m not doing anything wrong
แค่ขัดใจเธอแค่เนี้ย ทำไมต้องแขวะ
Kae kut jai tur kae nia tummai dtaung kwae
You’re just offended, why do you have to start a fight?
อ้าวก็ฉันพูดตรงๆ เธอแหละชอบ Act
Ao gor chun poot dtrong dtrong tur lae chaup act
Gosh, I’m saying it frankly, you like to act
แค่ยอมๆ แค่ยอมๆ จะเป็นอะไร
Kae yaum yaum kae yaum yaum ja bpen arai
Just give in, just give in, what’s wrong with that?

(*,**)

(***) โอ๊ยก็แค่เรื่องง่ายๆ เธอก็ทำให้เรื่องมันยาก
Oy gor kae reuang ngai ngai tur gor tum hai reuang mun yahk
Ohh, it’s just a simple issue, you’re making it into a difficult problem
ก็บอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
Gor bauk wah mai roo mai roo mai roo mai roo
I’m telling you that I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know
ก็เรื่องไม่มีอะไร เธอก็ทำให้มีอะไร
Gor reuang mai mee arai tur gor tum hai mee arai
Whenever there’s no problem, you have to start one
ลองหยุดก่อนก่อนไหม
Laung yoot gaun gaun mai
Try stopping, okay?
นั่งฟังดีๆ สักทีเหอะ Stop
Nung fung dee dee suk tee hur stop
Sit and listen carefully for once, stop!

(**,**,***)

Title: ว้าวุ่น / Wah Woon (Mixed Up)
Artist: Kaew FFK
Album: OST Bangkok Kung Fu
Year: 2011

ใกล้กับเธอแค่ใหน
Glai gup tur kae nai
However close I am to you
ก็ยังเหมือนยิ่งห่างยิ่งไกลกับเธอเท่านั้น
Gor yung meuan ying hahng ying glai gup tur tao nun
It’s still like I’m only further away from you
ทุกๆครั้งคอยบอกตัวเองว่าเป็นแค่ฝัน
Took took krung koy bauk dtua eng wah pen kae fun
Every time I keep telling myself that it’s just a dream
ทุกครั้งที่ใกล้กัน และฉันต้องกลั้นใจ
Took krung tee glai gun lae chun dtaung glun jai
Every time I’m near you, I have to hold back

(*)แค่สมมุติว่าเรา รักกัน
Kae sommot wah rao ruk gun
Just supposing we were in love
โลกใบนี้ก็พลัน หยุดหมุนไป
Lohk bai nee gor plun yoot moon pai
This world would instantly stop spinning
เกิดอะไรขึ้นมา หล่ะหัวใจ
Gert arai keun mah la hua jai
What’s happened to my heart?
จะเก็บอาการ ได้อีกนานแค่ใหน
Ja gep agahn dai eek nahn kae nai
How much longer can I hold in these feelings?

(**)เนื่องจากตอนนี้มีคนๆหนึ่งกำลังว้าวุ้นในใจ
Neuang jahk dtaun nee mee kon kon neung gumlung ja wah woon nai jai
Because right now, one person is feeling mixed up inside
จะทนเก็บคำๆนั้นเอาไว้ได้นานแค่ไหนไม่รู้เลย
Ja ton gep kum kum nun ao wai dai nahn kae nai mai roo loey
How long I’ll be able to keep these words inside, I don’t know
ถ้าฉันบอกความในใจ แล้วจะเปลี่ยนอะไรไปได้ละเธอ…
Tah chun bauk kwahm nai jai laeo ja plian arai pai dai la tur…
If I told you the things in my heart, it would change things with you…
เนื่องจากตอนนี้มีคนๆหนึ่งกำลังฟุ้งซ่านเกินไป
Neuang jahk dtaung nee mee kon kon neung gumlung foong sahn gern pai
Because right now, one person is feeling too distracted
เก็บความคิดถึงที่ยังไม่ถึงที่เธอไม่ซึ้งสักเท่าไร
Gep kwahm kit teung tee yung mai teung tee tur mai seung suk tao rai
Keeping in the thoughts of you that haven’t reached you that you aren’t impressed by
อธิษฐานให้เป็นได้อย่างใจ….ไม่ว่านานสักเท่าไร
Atitahn hai pen dai yahng jai…maiwah nahn suk tao rai
I pray that things could be like my desires…regardless for how long
มีคนนึงว้าวุ้นใจแค่ใหน…แต่เธอไม่รู้เลย
Mee kon neung wah woon jai dae nai…dtae tur mai roo loey
There’s one person who’s mixed up inside…but you have no idea

รู้อะไรบ้างไหม
Roo arai bahng mai
Do you realize?
ทุกๆครั้งต้องเก็บต้องซ่อนอาการนั้นไว้
Took took krung dtaung gep dtaung saun agahn nun wai
That every time I must hide away those feelings?
เพราะว่าฉันไม่อยากจะทำให้เธอสงสัย
Pror wah chun mai yahk ja tum hai tur song sai
Because I don’t want to make you suspect
ว่าความรักที่มี มันแทบล้นหัวใจ
Wah kwahm ruk tee mee mun taep lon hua jai
That the love I have is nearly overflowing from my heart

(*,**, **)