Jelly Rocket

All posts tagged Jelly Rocket

Title: พักสักที / Puk Suk Tee (Finally Rest)
English Title: “For a Day”
Artist: Jelly Rocket
Album: Lucid Dream
Year: 2017

เขาบอกมา ว่าต้องอดทน
Kao bauk mah wah dtaung ot ton
They tell us we must endure it
แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเราต้องอดทน รอวันเวลาอีกนานเท่าไร
Dtae chun gor mai roo wah rao dtaung ot ton ror wun welah eek nahn tao rai
But I don’t know how much longer we must endure waiting for the day
เขาผ่านมา และแค่ผ่านไป
Kao pahn mah lae kae pahn bpai
They show up and leave
แต่เขาไม่เคยรู้ว่าเราต้องอดทน เขาไม่เคยรู้เรื่องราวที่เราต้องผ่าน
Dtae kao mai koey roo wah rao dtaung ot ton kao mai koey roo reuang rao tee rao dtaung pahn
But they never know that we must endure this, they never know the stories we must go through

(*) หากวันนี้ ไม่เป็นดั่งฝัน ไม่เป็นดั่งหวัง ไม่เป็นดั่งใจ
Hahk wun nee mai bpen dung fun mai bpen dung wung mai bpen dung jai
If today isn’t as you dreamed, isn’t as you hoped, isn’t as you desired
อาจไม่ไหว ไม่เป็นไร อย่าไปสนใจ
Aht mai wai mai bpen rai yah bpai son jai
It might be impossible, it’s okay, don’t worry about it

(**) อย่าเลยนะ อย่าแบกมันไว้ ปล่อยให้หัวใจ ได้พักสักที
Yah loey na yah baek mun wai bploy hai hua jai dai puk suk tee
Don’t, don’t bear it, let your heart finally rest
แค่วันนี้ วันพรุ่งนี้ อาจไม่เท่าไหร่ อย่าให้ มันทำร้าย
Kae wun nee wun proong nee aht mai tao rai yah hai mun tum rai
Just today, tomorrow, it might not be a lot, don’t let it destroy you
อาจคล้าย จะเจ็บไปทุกที ไม่รู้เมื่อไหร่ ความทุกข์จะจางหาย
Aht klai ja jep bpai took tee mai roo meua rai kwahm took ja jahng hai
It might be like it will hurt every time, I don’t know when the suffering will fade away
จากนี้ อะไรที่ไม่ดี แค่ทิ้งมันไป อยู่กับฉันสักวันได้ไหม
Jahk nee arai tee mai dee kae ting mun bpai yoo gup chun suk wun dai mai
From now on, just throw away everything that’s bad, stay with me for a day, please?

ฝนอาจทำ ให้รถติดยาว
Fon aht tum hai rot dtit yao
Rain might cause long traffic jams
แต่เมื่อใดที่ฟ้านั้นเริ่มจะสดใส เราก็ได้ไปตามทางที่เราได้
Dtae meua dai tee fah nun rerm ja sot sai rao gor dai bpai dtahm tahng tee rao dai
But when the sky starts to clear up, we can follow any path we like
หวังเอาไว้ ว่าวันนี้จะดี
Wung ao wai wah wun nee ja dee
I hoped that today would be good
แต่แล้วก็ไม่ได้เป็นดังที่ตั้งใจ อะไรๆก็ไม่เป็นใจ
Dtae laeo gor mai dai bpen dung tee dtung jai arai arai gor mai bpen jai
But it wasn’t as we anticipated, nothing was as we desired

(*,**,**)

Title: ลืม / Leum (Forgotten)
Artist: Jelly Rocket
Album: [Single]
Year: 2015

เที่ยงคืนอีกแล้ว นั่งอยู่เงียบๆคนเดียว
Tiang keun eek laeo nung yoo ngiap ngiap kon diao
It’s midnight again, I’m sitting silently alone
นอนไม่หลับอีกแล้ว ทำไมยังคงคิดถึงเธอ
Naun mai lup eek laeo tummai yung kong kit teung tur
I can’t sleep again, why am I still thinking about you?

อยากจะดูหนัง ก็มีแต่เรื่องที่เคยดู
Yahk ja doo nung gor mee dtae reuang tee koey doo
I want to watch a movie, but all I have are the ones I’ve already seen
กับเธอเท่านั้น ทำไมต้องคอยคิดถึงเธอ
Gup tur tao nun tummai dtaung koy kit teung tur
With you, why must I keep thinking about you?

(*) ลืมเธอลืมช่างง่ายดาย รักที่เคยว่ามากมาย
Leum tur leum chahng ngai dai ruk tee koey wah mahk mai
Forgotten, you’ve forgotten so easily about the love that you once said was so much
กลายเป็นเธอที่หายไป ฉันเป็นคนที่เสียใจ
Glai bpen tur tee hai bpai chun bpen kon tee sia jai
You’re the one who disappeared, and I’m the one who’s sad
ลืมเธอลืมช่างง่ายดาย ใจฉันมันเริ่มละลาย
Leum tur leum chahng ngai dai jai chun mun rerm lalai
Forgotten, you’ve forgotten so easily, my heart is starting to melt
กลายเป็นเธอที่หายไป เธอยังหลอกหลอนในใจ
Glai bpen tur tee hai bpai tur yung lauk laun nai jai
You’re the one who disappeared, but you still haunt me in my heart

ไม่คิดจะขอ ให้เธอ กลับมาเหมือนเก่า
Mai kit ja kor hai tur glup mah meuan gao
I’d never imagine asking you to come back again
แต่อยากจะขอ ให้ฉัน
Dtae yahk ja kor hai chun
But I want to ask me

ลืมเรื่องราว เลิกคิดถึงเธอ เลิกละเมอถึงเธอสักที
Leum reuang rao lerk kit teung tur lerk lamur teung tur suk tee
To forget about the old memories, to stop thinking about you, to finally stop daydreaming about you
ปล่อยฉันไปเถอะนะคนดี หากว่าฉันทำได้อย่างเธอก็คง
Bploy chun bpai tur na kon dee hahk wah chun tum dai yahng tur gor kong
Let me go, sweetie, if I can do it like you did

(*,*)

Title: เจ้าเหมียว / Jao Meow (Meow)
Artist: Jelly Rocket
Album: [Single]
Year: 2015

สุดท้ายเธอคงต้องไป
Soot tai tur kong dtaung bpai
In the end, you probably have to go
เมื่อรักเรามันจืดจางหายไป
Meua ruk rao mun jeut jahng hai bpai
When our love is fading away
สุดท้ายเธอคงต้องไป
Soot tai tur kong dtaung bpai
In the end, you probably have to go
เมื่อรักเรามันเบาบางเกินไป
Meua ruk rao mun bao bahng gern bpai
When our love is stretched too thin
ไม่เหลือใคร ต้องทำใจ
Mai leua krai dtaung tum jai
I don’t have anyone left, I must accept it

เมื่อสองเรานั้นต้องไกล
Meua saung rao nun dtaung glai
When the two of us must be far apart
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
Dtaun raek gor mai dai kit arai
At first, I didn’t think anything of it
แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
Dtae meua welah bplian bpai
But as the time changed
เธอเองก็เริ่มเปลี่ยนใจ
Tur eng gor rerm bplian jai
You started to change
สุดท้ายรักก็เลือนหายไป ไม่เหลือใคร
Soot tai ruk gor leuan hai bpai mai leua krai
In the end, our love faded away, I don’t have anyone left

เพราะรักก็เลยต้องยอม
Pror ruk gor loey dtaung yaum
Because I love you, I must agree
ยอมให้เธอเดินจากไปโดยดี
Yaum hai tur dern jahk bpai doy dee
And let you walk away amicably
ดราม่าลงพันทิพจะไม่มี
Drama long pun tip ja mai mee
There’s no dramas on Panthip
facebook ฉันก็ไม่เล่นเท่าไหร่
Facebook chun gor mai len tao rai
I don’t really play Facebook
ไม่เหลือใคร ก็เหงาไป
Mai leua krai gor ngao bpai
I don’t have anyone left, it’s so lonely

ฉันก็ไม่รู้ควรทำอย่างไร
Chun gor mai roo kuan tum yahng rai
I don’t know what I should do
ถึงรักแค่ไหนแต่คงต้องทำใจ
Teung ruk kae nai dtae kong dtaung tum jai
No matter how much I love you, I must accept it
ฉันก็ไม่รู้จะพูดกับใคร
Chun gor mai roo ja poot gup krai
I don’t know what to say to anyone
เจ้าเหมียวที่บ้านก็เอาแต่นอนไม่สนใจ
Jao miao tee bahn gor ao dtae naun mai son jai
My cat at my house just sleeps and doesn’t care
ไม่เหลือใคร ต้องทำใจ
Mai leua krai dtaung tum jai
I don’t have anyone left, I must accept it

สุดท้ายเธอคงต้องไป
Soot tai tur kong dtaung bpai
In the end, you probably have to go
สุดท้ายฉันคงไม่เหลืออะไร
Soot tai chun kong mai leua arai
In the end, I probably don’t have anything left
ถึงรักเท่าไหร่ก็คงไม่มีอะไรฉุดรั้งให้เธอ­­ไม่ไป
Teung ruk tao rai gor kong mai mee arai choot rung hai tur mai bpai
No matter how much I love you, nothing can hold you back from leaving
ไม่เหลือใคร
Mai leua krai
I don’t have anyone left