Christina Aguilar

All posts tagged Christina Aguilar

Title: เธอ / Tur (You)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ฉันบนเส้นทางที่ฝัน
Chun bon sen tahng tee fun
On the road of my dreams
เจอความทุกข์และสุขเรื่องราว ร้อยพัน
Jur kwahm took lae sook reuang rao roy pun
I’ve faced suffering and happiness in hundreds of thousands of stories
ฉันก็มีที่ท้อ หมดความหวังและกำลังใจจะก้าวต่อ
Chun gor mee tee tor mot kwahm wung lae gumlung jai ja gao dtor
I’ve also had times I was discouraged, out of hope and the strength to continue moving forward
เธอเข้ามาในชีวิต เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้ดูมีความหวัง
Tur kao mah nai cheewit bplian bpaleng lohk tung bai hai doo mee kwahm wung
You came into my life, changing my entire world and making it seem like there’s hope

(**) เธอ เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Tur bplian bpaleng took yahng
You changed everything
เธอ เปลี่ยนฉันคนนี้ให้สดใสไปกว่า
Tur bplian chun kon nee hai sot sai bpai gwah
You changed me and made me brighter than
ที่เคยหม่นหมองและอ่อนล้า
Tee koey mon maung lae aun lah
When I was once sad and exhausted
ฉันมีวันนี้เพราะเธอ
Chun mee wun nee pror tur
I have today because of you

(*,**)

ไม่ต้องการอะไรที่มากไปกว่า
Mai dtaung gahn arai tee mahk bpai gwah
I don’t want anything more
แค่มีเธอกับฉัน อยู่ทุกเวลา
Kae mee tur gup chun yoo took welah
Just having you with me at all times
แต่จะมีสิ่งหนึ่ง อยากบอกให้รู้ว่า
Dtae ja mee sing neung yahk bauk hai roo wah
But there is one thing I want to tell you and let you know
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

(**)

A drop of the rhyme
A drop of the beat
On top of the world
I want to thank you for beliving in me
As the love spinning going on and on
You always keep me young
You’re supporting my dream
You’re staying with me through
the good and the bad time
So I got to let you know
how much you make me shine
I’m so lucky you’re a part of my life
Strong and beautiful
This song is for you

ฉันที่มีวันนี้ บอกเลยว่าเพราะมีเธอ
Chun tee mee wun nee bauk loey wah pror mee tur
I have today, I’m telling you, because I have you
ที่คอยอยู่เคียงกับฉัน
Tee koy yoo kiang gup chun
Who has been beside me
ไม่ว่าคืนวันจะดีหรือร้าย
Mai wah keun wun ja dee reu rai
No matter if the days and nights are good or bad
ใจที่เธอให้ฉัน จะเก็บมันไว้ตลอดไป
Jai tee tur hai chun ja gep mun wai dtalaut bpai
The heart that you gave me, I’ll keep it forever
ไม่ว่านานแค่ไหน บอกเลยว่าฉันจะมีแต่เธอ
Mai wah nahn ake nai bauk loey wah chun ja mee dtae tur
No matter how long it’s been, I’m telling you that I’ll only have you

(**)

   

Producer : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Melody & Lyrics : เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์, Pete & Bik Room7
Arrangement : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Vocal Director : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Backing Vocal : ณัฐฐิญา ไกรวชิรสิทธิ์
Sound Engineer : ศุภนันท์ ใสสุข
Mixed & Mastered : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Studios : RSU Studio/ Remember Yoko Studio

Title: ผิดด้วยหรือ / Pit Duay Rur (Is It Wrong?)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: OST บาปรัก / Bahp Ruk
Year: 1999

ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ว่าฉันจะทำอย่างไร
Chun mai roo chun mai roo wah chun ja tum yahng rai
I don’t know, I don’t know what I’ll do
มันคือหัวใจที่เป็นคนเรียกหา
Mun keu hua jai tee bpen kon riak hah
It’s the heart that is crying out for someone
เมื่อมองไม่เห็น เมื่อเธอไม่มา
Meua maung mai hen meua tur mai mah
When I don’t see you, when you don’t come
เธอเข้าใจไหมว่า หัวใจมันจะขาด
Tur kao jai mai wah hua jai mun ja kaht
Do you understand that my heart is dying

ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ จะห้ามตัวเองอย่างไร
Chun mai roo chun mai roo ja hahm dtua eng yahng rai
I don’t know, I don’t know how to forbid myself
ทรมานใจที่ต้องเป็นเช่นนี้
Toramahn jai tee dtaung bpen chen nee
It’s torture for my heart to be like this
ทั้ง ทั้งที่รู้ คนมองไม่ดี
Tung tung tee roo kon maung mai dee
Even though I know people look down on me for it
แต่ภายในใจมี มันรุนแรงเหลือเกิน
Dtae pai nai jai mee mun roon raeng leua gern
But inside my heart, it’s so severe

(*) ฉันผิดด้วยหรือ ที่ต้องการเธอ
Chun pit duay rur tee dtaung gahn tur
Is it wrong that I want you?
ผิดด้วยหรือ ที่ฉันรักเธอมากมายเท่านี้
Pit duay rur tee chun ruk tur mahk mai tao nee
Is it wrong that I love you this much?
ฉันผิดด้วยหรือ ที่รักเธอจนหมด ชีวิตที่มี
Chun pit duay rur tee ruk tur jon mot cheewit tee mee
Is it wrong that I love you with all my life?
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you

มันเป็นเวร มันเป็นกรรม
Mun bpen wen mun bpen gum
It’s karma
หรือว่าคำสาบใคร เป็นแรงดลใจให้เราทำเช่นนี้
Reu wah kum sahp krai bpen raeng don jai hai rao tum chen nee
Or is it a curse from someone, making me act this way?
หรือชาติที่แล้ว ขอไว้อย่างนี้
Reu chaht tee laeo kor wai yahng nee
Or did I ask for this in a past life?
ขอให้เรารักกัน ทุกทุกชาติไป
Kor hai rao ruk gun took took chaht bpai
I want us to love each other in every lifetime

(*)

ฉันผิดด้วยหรือ ที่รักเธอจนหมด ชีวิตที่มี
Chun pit duay rur tee ruk tur jon mot cheewit tee mee
Is it wrong that I love you with all my life?
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/ เรียบเรียง ชุมพล สุปัญโญ

Title: ละล้ายละลาย / Lalai Lalai (Melting)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: OST เล่ห์ลับสลับร่าง / Lay Lup Salup Rahng
Year: 2017

(*) แค่เห็นก็ใจละลาย แค่พบก็ใจละลาย ไม่รู้ฉันเป็นอะไร ละล้าละลาละลาย
Kae hen gor jai lalai kae pob gor jai lalai mai roo chun bpen arai lalah lalah lalai
Just seeing you and my heart melts, just meeting you and my heart melts, I don’t know what’s wrong with me, I’m m-m-melting
มันเหมือนจะไม่สบาย ตัวร้อนจะเป็นจะตาย ต้องขอให้เธอช่วยที
Mun meuan ja mai sabai dtua raun ja ben ja dtai dtaung kor hai tur chuay tee
It’s like I’m sick, I’m incredibly hot, I need you to help me

(**) อย่าน่ารักจนเกินไป ช่วยเกรงใจกันหน่อยได้ไหม แค่นี้ฉันก็เพ้อ แค่นี้ฉันเผลอทั้งหัวใจ
Yah naruk jon gern bpai chuay greng jai gun noy dai mai kae nee chun gor pur kae nee chun plur tung hua jai
Don’t be too cute, please be considerate of me, just this makes me fantasize, just this makes me careless with my entire heart

(***) ก็ฉันเป็นคนจิตใจอ่อนไหว ไม่รู้ทำไมใจละลายง่ายเหลือเกิน
Gor chun bpen kon jit jai aun wai mai roo tummai jai lalai ngai leua gern
I’m a weak-hearted person, I don’t know why my heart melts so easily
เห็นแล้วมันสลบ เห็นแล้วมันเตลิด โอ้ย หัวใจจะวายเมื่อใกล้กับเธอ
Hen laeo mun salop hen laeo mun dtalert oy hua jai ja wai meua glai gup tur
I faint seeing you, I run wild seeing you, oy, I’m going to have a heart attack when I’m near you
ไม่รู้ว่าเธออ่ะจะเป็นเหมือนกันไหม ที่ทั้งหัวใจมีแต่คำว่ารักเธอ
Mai roo wah tur a ja bpen meuan gun mai tee tung hua jai mee dtae kum wah ruk tur
I don’t know if you feel the same, if your entire heard has only love for me
ช่วยพูดความจริง ให้รู้สักหน่อย ว่าก็รักกัน
Chuay poot kwahm jing hai roo suk noy wah gor ruk gun
Please tell me the truth, let me know if we’re in love

(*,**,***,***)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ประวัติศาสตร์ / Bprawutsaht (History)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: นินจา / Ninja
Year: 1990

แต่ก่อนอาจจะต้องยอม ก็ยอมเธอมาทุกที
Dtae gaun aht ja dtaung yaum gor yaum tur mah took tee
Before I might have had to give in, but I gave in to you every time
ไม่เคยมีปริปาก จะถูกผิดก็ต้องตาม
Mai koey mee bpri bpahk ja took pit gor dtaung dtahm
I never uttered a word of objection, right or wrong, I went along with it
ก็เดินตามเธอทุกอย่าง
Gor dern dtahm tur took yahng
I followed you in everything
เป็นแค่คนอยู่หลังเธอ
Bpen kae kon yoo lung tur
I was just the person behind you

(*) มันโบราณ มันออกจะโบราณ
Mun bohrahn mun auk ja bohrahn
It’s ancient, it’s pretty outdated
มันไม่เป็น รุ่นใหม่
Mun mai bpen roon mai
It’s not modern
มันโบราณ มันออกจะโบราณ
Mun bohrahn mun auk ja bohrahn
It’s ancient, it’s pretty outdated
โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
Lohk mun bplian bplaeng bpai laeo
The world has changed

(**) ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ
Bprawutsaht ja mai sum
I won’t repeat history
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน
Bprawutsaht ja dtaung bplian
History must change
เปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกัน
Bplian bpai bpen chun lae tur tao tiam gun
Changing and making you and I equal
ประวัติศาสตร์ในวันนี้ จะแตกต่างจากวันนั้น
Bprawutsaht nai wun nee ja dtaek dtahng jahk wun nun
Today’s history will be different from that day’s
รักของเราจะทันสมัย
Ruk kaung rao ja tun samai
Our love will be up-to-date

ไม่มีใครเป็นผู้นำ ไม่มีใครเป็นผู้ตาม
Mai mee krai bpen poo num mai mee krai bpen poo dtahm
No one will be the leader, no one will be the follower
เพราะเราจะเคียงกันไป
Pror rao ja kiang gun bpai
Because we’ll be beside each other
ประวัติศาสตร์ที่แล้วมา จะถูกจดบันทึกใหม่
Bprawutsaht tee laeo mah ja took jut bunteuk mai
The history of the past will create a new record
คงไม่มีอย่างนั้นอีก
Kong mai mee yahng nun eek
That won’t be like that again

(*,**)

สองเราจะช่วยกัน
Saung rao ja chuay gun
The two of us will help each other
ช่วยกันเปลี่ยนมันเสียใหม่
Chuay gun bplian mun sia mai
Help each other change into something new
สองคนจะเคียงคู่กันไป
Saung kon ja kiang koo gun bpai
The two of us will be beside each other
ประวัติศาสตร์ จะเริ่มใหม่
Bprawutsaht ja rerm mai
History will start over
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ
Bprawutsaht ja mai sum
History won’t repeat

ประวัติศาสตร์ในวันนี้ จะแตกต่างจากวันนั้น
Bprawutsaht nai wun nee ja dtaek dtahng jahk wun nun
Today’s history will be different from that day’s
รักของเราจะทันสมัย
Ruk kaung rao ja tun samai
Our love will be up-to-date

รักของเราจะทันสมัย
Ruk kaung rao ja tun samai
Our love will be up-to-date

แล้วรักของเราจะทันสมัย
Laeo ruk kaung rao ja tun samai
And our love will be up-to-date

   

คำร้อง : มวล พร้อมพงศ์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ไม่ต้องขอบใจ / Mai Dtaung Kaup Jai (There’s No Need to Thank Me)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: Golden Eye
Year: 1997

ไม่ต้องขอบใจฉันได้ไหม กับสิ่งที่ทำให้เสมอ
Mai dtaung kaup jai chun dai mai gup sing tee tum hai samur
There’s no need to thank me for the things I’ve always done for you
เพราะสิ่งที่ทุ่มเทให้เธอ ก็เพราะฉันทำด้วยใจ
Pror sing tee toom tay hai tur gor pror chun tum duay jai
Because the things that I devoted for you, because I did it out of love
ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณ และฉันไม่ได้จะหวังอะไร
Mai dai dtaung gahn kum kaup koon lae chun mai dai ja wung arai
I don’t need any thanks, and I’m not hoping for anything
ก็อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าฉันไม่ขออะไร เพื่อทดแทน
Gor yahk hai tur roo ao wai wah chun mai kor arai peua tot taen
I want you to know what I’m not asking for anything in return

(*) แค่อยากจะเจอเธอ ทุกวันทุกวัน
Kae yahk ja jur tur took wun took wun
I just want to see you every day, every day
แค่อยากจะนอนฝัน ถึงเธอทุกคืน
Kae yahk ja naun fun teung tur took keun
I just want to dream about you every night
แค่อยากจะใกล้เธอ ทั้งวันทั้งคืน
Kae yahk ja glai tur tung wuntung keun
I just want to be near you all day and all night
ก็หวังว่าเธอจะเข้าใจ
Gor wung wah tur ja kao jai
I hope that you’ll understand

(**) แค่อยากได้ยินเธอ ทุกคำทุกคำ
Kae yahk dai yin tur took kum took kum
I just want to hear you, every word, every word
แค่อยากจะจดจำ ให้นานเท่านาน
Kae yahk ja jot jum hai nahn tao nahn
I just want to remember this for as long as possible
แค่อยากจะรักเธอ ทุกวันทุกวัน
Kae yahk ja ruk tur took wun took wun
I just want to love you every day, every day
ไม่เหลือหัวใจจะให้ใคร มีเอาไว้ให้เธอ
Mai leua hua jai ja hai krai mee ao wai hai tur
I don’t have any more of my heart left for anyone else, I have it saved for you

ก็มีแค่เพียงรักกับรัก นั่นแหละคือเหตุผลของฉัน
Gor mee kae piang ruk gup ruk nun lae keu het pon kaung chun
I have only love and love, that’s my reason
ก็อยากจะรักเธอให้นาน ก็คิดว่าเธอคงเข้าใจ
Gor yahk ja ruk tur hai nahn gor kit wah tur kong kao jai
I want to love you for a long time, I think you can understand
ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณ และฉันไม่ได้จะหวังอะไร
Mai dai dtaung gahn kum kaup koon lae chun mai dai ja wung arai
I don’t need any thanks, and I’m not hoping for anything
ก็อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าฉันไม่ขออะไร เพื่อทดแทน
Gor yahk hai tur roo ao wai wah chun mai kor arai peua tot taen
I want you to know what I’m not asking for anything in return

(*,**)

ในเวลามีรักในใจ ทุกคนคงทำอย่างที่ฉันทำ
Nai welah mee ruk nai jai took kon kong tum yahng tee chun tum
Whenever people have love in their hearts, they all do as I do
แค่กระซิบบอกฉันสักคำ บอกว่ารักคำเดียวก็พอ
Kae grasip bauk chun suk kum bauk wah ruk kum diao gor por
Just whisper and tell me one thing; just telling me that you love me is enough
คำเดียวเป็นเหมือนพลัง ให้ฉันมีแรงจะเดินต่อ
Kum diao bpen meuan palung hai chun mee raeng ja dern dtor
That one thing has the power to give me the strength to continue on
มีรักให้เธอ มีรักให้เธออย่างนี้
Mee ruk hai tur mee ruk hai tur yahng nee
I have love for you, I have love for you like this

(**,*,**)

   
คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: พูดอีกที / Poot Eek Tee (Say It Again)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: Golden Eyes
Year: 1997

ก็ชอบมากที่เธอบอกว่ารัก
Gor chaup mahk tee tur bauk wah ruk
I really like it when you tell me you love me
ก็ชอบมากไม่ได้ฟังตั้งนาน
Gor chaup mahk mai dai fung mah dtung nahn
I like it a lot, I haven’t heard it in so long
มันพูดยากยากที่สุดเลยเหรอ
Mun poot yahk yahk tee soot loey ror
Is it so difficult to say?
ก็แค่พูดพูดว่ายังรักกัน
Gor kae poot poot wah yung ruk gun
Just say it, say that you still love me

(*) รู้ว่าเธอน่ะรักกันจริง
Roo wah tur na ruk gun jing
I know that you really love me
รู้ว่าเธอน่ะยังมีใจ
Roo wah tur na yung mee jai
I know that you still have feelings for me
รู้ว่าคงไม่ยากเกินไป
Roo wah kong mai yahk gern bpai
I know that It’s not too difficult
กับบางคำที่เก่าเก่า อยากได้ยินเธอพูดใหม่
Gup bahng kum tee gao gao yahk dai yin tur poot mai
With the same old words, I want to hear you say them again
อย่างที่เคยเคยแค่นั้นจะเป็นไร
Yahng tee koey koey kae nun ja bpen rai
Like you used to, is there anything wrong with just that?

(**) พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
Poot eek tee poot eek tee poot eek tee dai reu bplao
Say it again, say it again, can you say it again?
ฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนาน
Chun mai dai fung tee yahk ja fung mah dtung nahn
I haven’t heard what I’ve wanted to hear for so long
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
Poot eek tee poot eek tee poot eek tee dai reu bplao
Say it again, say it again, can you say it again?
ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่
Yum wah tur na yung ruk gun yoo
Repeat that you still love me

มันวูบวาบที่เธอบอกคำนั้น
Mun woop wahp tee tur bauk kum nun
It’s dazzling when you tell me those words
มันซาบซ่านที่ได้ยินทุกที
Mun sahp sahn tee dai yin took tee
It’s refreshing to hear it every time
มันพูดยากพูดลำบากตรงไหน
Mun poot yahk poot lumbahk dtrong nai
How is it hard or difficult to say?
ถ้าพูดได้พูดให้ฟังก็ดี
Tah poot dai poot hai fung gor dee
If you can say it, say it for me to hear, okay?

(*,**,*,**)

ฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนาน
Chun mai dai fung tee yahk ja fung mah dtung nahn
I haven’t heard what I’ve wanted to hear for so long
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
Poot eek tee poot eek tee poot eek tee dai reu bplao
Say it again, say it again, can you say it again?
ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่
Yum wah tur na yung ruk gun yoo
Repeat that you still love me

   
คำร้อง : คณา วรรณกร
ทำนอง : ธนา ลวสุต
เรียบเรียง : ธนา ลวสุต

Title: พลิกล็อค / Plik Lok (Unexpected)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: นินจา / Ninja
Year: 1990

จะไม่รัก ก็ไม่บอก
Ja mai ruk gor mai bauk
You wouldn’t love me, but didn’t tell me
หลอกให้ฉันเข้าใจผิด คิดไปเอง
Lauk hai chun kao jai pit kit bpai eng
Tricking me into misunderstanding, letting me thing by myself
ได้แต่คิดว่า คนกันเอง
Dai dtae kit wah kon gun eng
I could only imagine that we were intimate
ไม่มีทางที่จะข่มเหง จิตใจ
Mai mee tahng tee ja kom heng jit jai
There’s no way to bully the mind

จะไม่รัก ก็ไม่บอก
Ja mai ruk gor mai bauk
You wouldn’t love me, but didn’t tell me
หลอกให้ฉันต้องมาใฝ่ฝัน ละเมอ
Lauk hai chun dtaung mah fai fun lamur
Tricking me into dreaming and fantasizing
หลอกให้หัวปั่น หลอกกันให้นั่งเหม่อ
Lauk hai hua bpun lauk gun hai nung mur
Tricking me and making my head spin, tricking me and making me sit absently
หลอกให้ฉันงมงายกับเธอ ทุกวัน
Lauk hai chun ngom ngai gup tur took wun
Tricking me and making me gullible towards you every day

(*) พลิกล็อคกันน่าดู ถล่มทลาย
Plik lok gun nah doo talom talai
Contrary to what it should have been, things shattered
พลิกล็อคกันมากมาย แบบเทกระเป๋า
Plik lok gun mahk mai baep tay grabpao
It was so unexpected, like losing all my money
พลิกล็อคกันอย่างงี้ ฉันเสียจนเต็มเปา
Plik lok gun yahng ngee chun sia jon dtem bpao
Unexpected like this, I lost everything
จะให้ฉัน นั้นเอาคืน ที่ใคร
Ja hai chun nun ao keun tee krai
Who do I get it back from?

จะไม่รัก ก็ไม่บอก
Ja mai ruk gor mai bauk
You wouldn’t love me, but didn’t tell me
หลอกให้ฉันต้องยอมทุ่มเท หัวใจ
Lauk hai chun dtaung yaum toomt ay hua jai
Tricking me into devoting my heart to you
ให้กับเธอหมด มากมายตั้งเท่าไหร่
Hai gup tur mot mahk mai dtung tao rai
I gave it all to you, everything
แต่สุดท้ายไม่มีอะไร ซักอย่าง
Dtae soot tai mai mee arai suk yahng
But in the end, I don’t have a thing

(*,*,*,*)

พลิกล็อค กันน่าดู
Plik lok gun nah doo
Contrary to what it should have been
พลิกล็อค กันน่าดู
Plik lok gun nah doo
Contrary to what it should have been
พลิกล็อค กันน่าดู
Plik lok gun nah doo
Contrary to what it should have been
พลิกล็อค กันน่าดู
Plik lok gun nah doo
Contrary to what it should have been

   
คำร้อง : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: จริงไม่กลัว / Jing Mai Glua (I’m Not Afraid of the Truth)
Artist: Christina Aguilar
Album: อาวุธลับ / Ahwoot Lup (Secret Weapon)
Year: 1992

(*) จริงไม่กลัว ไม่กลัว
Jing mai glua mai glua
I’m not afraid of the truth, I’m not afraid
กลัวแต่คนไม่จริง
Glua dtae kon mai jing
I’m only afraid of insincere people
คนไม่จริง ดูแล้ว ก็น่ากลัว
Kon mai jing doo laeo gor nah glua
Seeing an insincere person is scary
กลัวไม่จริง ไม่จริง
Glua mai jing mai jing
I’m scared of untruths, untruths
จริงก็คงไม่กลัว
Jing gor kong mai glua
I’m not scared of the truth
ถ้าจะกลัว กลัวรักที่ไม่จริง
Tah ja glua glua ruk tee mai jing
I’m I’m scared of anything, I’m scared of insincere love

ก็เห็นท่าทางเธออย่างกะรักจริง
Gor hen tah tahng tur yahng ga rup jing
I see you acting like you really love me
มันจะจริงจะจัง สักเพียงไหน
Mun ja jing ja jung suk piang nai
How sincere is it?
ที่เขามาหลอก ไม่บอกก็เยอะไป
Tee kao mah lauk mai bauk gor yur bpai
I’ve had others deceive me, I haven’t told you, but it’s a lot
เรื่องใจใครก็ดูไม่ออก
Reuang jai krai gor doo mai auk
People can’t see the matters of the heart
แน่จริง บอกความจริงออกมาซะ
Nae jing bauk kwahm jing auk mah sa
Seriously, tell me the truth

(*)

มาพูดเอาใจกันสุดชีวิตเลย
Mah poot ao jai gun soot cheewit loey
You go out of your way to speak pleasingly to me
คนไม่เคย ก็เลยต้องเวียนหัว
Kon mai koey gor loey dtaung wian hua
People have never done that before, so I’m dizzy
ก็ฉันน่ะเป็นคน ที่ออกจะขี้กลัว
Gor chun na bpen kon tee auk ja kee glua
But I’m a person who’s somewhat cowardly
กลัวว่าเธอ เอาเข้าจริงจะหลอก
Glua wah tur ao kao jing ja lauk
I’m afraid that you in reality will deceive me
แน่จริง บอกความจริงออกมาซะ
Nae jing bauk kwahm jing auk mah sa
Seriously, tell me the truth

(*)

(**) แต่ว่าเท่าที่ดู ก็คิดว่าเธอ
Dtae wah tao tee doo gor kit wah tur
But as soon as I look at you, I think that you’re
ก็คงพอคบกันต่อไป
Gor kong por kop gun dtor bpai
Enough to continue dating
แต่ก็ขอให้จริง จะยกให้เลย
Dtae gor kor hai jing ja yok hai loey
But if you sincerely ask me, I’ll give it to you
ก็เอาดวงใจ ไปหมดเลย
Gor ao duang jai bpai mot loey
Take my entire heart

(**,*,*,*)

   
คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
อัลบั้ม : อาวุธลับ

Title: เวลาไม่ช่วยอะไร / Welah Mai Chuay Arai (Time Doesn’t Help Anything)
Artist: Christina Aguilar
Album: อาวุธลับ / Ahwoot Lup (Secret Weapon)
Year: 1992

มันคือน้ำตา ที่ฉันยังคงเสียไป
Mun keu num dtah tee chun yung kong sia pai
It’s tears that I’m still losing
มันคือหัวใจ ที่ยังคงไม่ได้กลับคืน
Mun keu hua jai tee yung kong mai dai glup keun
It’s my heart that I still haven’t gotten back
มันคือร่างกาย ที่ฉันสู้ทนหยัดยืน
Mun keu rahng gai tee chun soo ton yut yeun
It’s my body that’s still enduring this battle
รอวันและคืน รอหัวใจจะดีเหมือนเดิม
Ror wun lae keun ror hua jai ja dee meuan derm
Waiting night and day, waiting for my heart to be whole again

(*) ผ่านมาเนิ่นนาน ไม่มีความหมาย
Pahn mah nern nahn mai mee kwahm mai
Though a long time has passed, it’s meaningless
เพราะฉันยังคง เจ็บปวดเหลือเกิน
Pror chun yung kong jep puat leua gern
Because I’m still hurting so much

(**) เวลาจะช่วยอะไร หากใจมันยังฝังจำ
Welah ja chuay arai hahk jai mun yung fung jum
What does time help if my heart still remembers?
ยังเตือนยังย้ำ ยังจำทุกคำที่ร่ำลา
Yung dteuan yung yum yung jum took kum tee rum lah
It still reminds me, still repeats, still remembers every word of your farewell
ยังคงมองเห็น ภาพเธอจากไปจนลับตา
Yung kong maung hen pahpt tur jahk pai jon lup dtah
I can still see your image when I close my eyes
เวลาไม่เคย ลบความทรงจำ
Welah mai koey lop kwahm song jum
Time will never erase the memories

ยังลืมไม่ลง และฉันยังทรมาน
Yung leum mai long lae chun yung toramahn
I still can’t forget, and I’m still tortured
ดังคำสาบาน ว่าจะรักเธอจนสิ้นใจ
dung kum sah bahn wah ja ruk tur jon sin jai
It’s like a vow that I will love you until I die
ดังคำสัญญา ว่าฉันไม่ยอมเปลี่ยนใจ
Dung kum sunyah wah chun mai yaum plian jai
It’s like a promise that I refuse to change my heart
พยามยามเท่าไร ลืมเท่าไร ยังคงเหมือนเดิม
Payayahm tao rai leum tao rai yung kong meuan derm
However much I try, however much I forget, it’s still the same

(*,**)

เวลาไม่เคย ลบความทรงจำ
Welah mai koey lop kwahm song jum
Time will never erase the memories
คงจะเป็นเหมือนโดนคำสาป
Kong ja pen meuan dohn kum sahp
It’s like I’m a cursed person
ที่สั่งให้ยังรักเธอ จนตาย
Tee sung hai yung ruk tur jon dtai
Who has been ordered to still love you until I die

Title: ฝากความยินดี / Fahk Kwahm Yin Dee (I Wish You Happiness)
Artist: Christina Aguilar
Album: Golden Eye
Year: 1997

อย่าบังคับให้ฉันต้องรอ
Yah bung kup hai chun dtaung ror
Don’t expect me to wait
ว่าเธอเองจะเลือกรักใคร
Wah tur eng ja leuak ruk krai
While you choose to love someone else
อย่าบังคับให้ฉันเข้าใจและทนทุกอย่าง
Yah bung kup hai chun kao jai lae ton took yahng
Don’t expect me to understand and put up with everything

อย่าบังคับให้ฉันแย่งชิง
Yah bung kup hai chun yaeng ching
Don’t expect me to cling on to
สิ่งที่เป็นของฉันมานาน
Sing tee pen kaung chun mah nahn
The things that have been mine for so long
แต่วันนี้ฉันรู้ทุกอย่างไม่มีอีกแล้ว
Dtae wun nee chun roo took yahng mai mee eek laeo
But today, I know everything I had is no more

(*)ฉันรักแต่เธอและรักมานานเกินไป
Chun ruk dtae tur lae ruk mah nahn gern pai
I loved only you and loved you for so long
ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งอยากยอมแพ้
Ying ruk tao rai ying yahk yaum pae
However more I love you, the more I want to give in
ฉันขออย่างเดียว ให้เขาจริงใจดูแล
Chun kor yahng diao hai kao jing jai doo lae
I ask only one thing; that she’s sincere and takes care of you
อย่างที่ฉันได้ทำเพื่อเธอเสมอ
Yahng tee chun dai tum peua tur samur
Like I’ve always done for you

(**)ฝากความยินดีกับคนของเธอ
Fahk kwahm yin dee gup kon kaung tur
I wish you happiness with your someone
บอกเขาให้เขาได้ฟัง
Bauk kao hai kao dai fung
Tell her so she can know
ฉันขอเป็นฝ่ายหลีกทางได้ไหม
Chun kor pen fai leek tahng dai mai
I want to be the one who steps aside, okay?
ฝากความยินดีกับเธอสองคน
Fahk kwahm yin dee gup tur saung kon
I wish happiness to both of you
ไม่ช้าฉันคงทำใจได้ ฉันยินดีจากไป
Mai chah chun kong tum jai dai, chun yin dee jahk pai
Pretty soon I’ll be able to accept it, I’m happy from now on
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ
Chun dtem jai peua tur
I’m willing to do it for you
บอกกับเขาว่าเขาโชคดีที่เป็นคนชนะใจเธอ
Bauk gup kao wah kao chohk dee tee pen kon chana jai tur
Tell her that she’s lucky to be the winner of your heart

บอกกับเขาว่าฉันรักเธอมากมายเท่าไหร่
Bauk gup kao wah chun ruk tur mahk mai tao rai
Tell her how much I loved you
บอกด้วยความจริงใจจากฉันว่าเธอเองมีค่าเพียงใด
Bauk duay kwahm jing jai jahk chun wah tur eng mee kah piang dai
And tell her with my sincerity just how precious you are
อยากให้เขาได้รักรู้สึกกับเธออย่างฉัน
Yahk hai kao dai ruk roo seuk gup tur yahng chun
I want her to be able to love you and feel about you like I did

(*,**,**)