Butterfly Effect

All posts tagged Butterfly Effect

Title: อานุภาพของความรัก / Anoopahp Kaung Kwahm Ruk (The Power of Love)
Artist: Butterfly Effect
Album: Butterfly Effect
Year: 2008

อัศจรรย์แห่งพลังบางอย่าง ต่อให้ชายที่เข้มแข็ง
Utsajun haeng palung bahng yahng dtor hai chai tee kem kaeng
It’s a wonder of something’s strength, even if a man is the wittiest
ที่สุดในโลกยังไง ก็อาจจะล้มลงไป
Tee soot nai lohk yung ngai gor aht ja lom long bpai
Person in the world, he still might be felled
ด้วยผู้หญิงเล็กๆ คนเดียว
Duay poo ying lek lek kon diao
By one small woman
อัศจรรย์แห่งพลังบางอย่าง ต่อให้คนที่สิ้นหวัง
Utsajun haeng palung bahng yahng dtor hai kon tee sin wung
It’s a wonder of something’s strength, even if a person has given up hope
พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา ก็อาจจะลุกขึ้นมา
Pai pae dtor chohk chadtah gor aht ja look keun mah
And has failed, in accordance with destiny, he might stand back up again
ด้วยถ้อยคำเล็กๆคำเดียว
Duay toy kum lek lek kum diao
From one small word

(**) เคยหรือเปล่า อานุภาพของความรัก
Koey reu bplao ahnoopahp kaung kwahm ruk
Have you ever felt the power of love?
รุนแรงยิ่งนัก ปักกลางใจ รักใครแล้ว
Roon raeng ying nuk bpuk glahng jai ruk krai laeo
It’s extremely severe, stabbing into the middle of your heart, you fall in love with someone and
ยอมทุกอย่าง อานุภาพของความรัก
Yaum took yahng ahnoopahp kaung kwahm ruk
Give up everything, the power of love
คือยารักษา และคือแผล แล้วแต่เลือกเอา
Keu yah ruk sah lae keu plae laeo dtae leuak ao
Is it a medicine or a wound? It’s up to you to decide

กี่พันล้านตั้งแต่โลกมีมา กี่ความรักที่ถูกใช้
Gee pun lahn dtung dtae lohk mee mah gee kwahm ruk tee took chai
How many billions of years has the world existed? How much love has been used?
กี่คนสุขสมในใจ กี่คนที่ล้มลงไป
Gee kon sook son nai jai gee kon tee lom long bpai
How many people have been happy? Low many people have been cut down
ด้วยถ้อยคำเล็กๆ คำเดียว
Duay toy kum lek lek kum diao
From one little word?
และความรักไม่เคยเว้นใครๆ มันโอบล้อมผู้คนไว้
Lae wkahm ruk mai koey wen krai krai mun ohp laum poo kon wai
And love has never spared anyone, it closes in on you
กี่ครั้งที่ฉันอิ่มเอิบ กี่ครั้งที่ฉันเจ็บปวด
Gee krung tee chun im erp gee krung tee chun jep bpuat
How many times have I been blissful? How many times have I been hurt?
ฉันก็ยอมเพื่อคำๆเดียว
Chun gor yaum peua kum kum diao
I too give in to one word

(**)

เคยหรือเปล่า อานุภาพของความรัก
Koey reu bplao ahnoopahp kaung kwahm ruk
Have you ever felt the power of love?
รุนแรงยิ่งนัก ปักกลางใจ รักใครแล้ว
Roon raeng ying nuk bpuk glahng jai ruk krai laeo
It’s extremely severe, stabbing into the middle of your heart, you fall in love with someone and
ยอมทุกอย่าง อานุภาพของความรัก
Yaum took yahng ahnoopahp kaung kwahm ruk
Give up everything, the power of love
พาไปสวรรค์ และนรกได้ทั้งสองทาง
Pah pai sawun lae narok dai tung saung tahng
It leads you both to heaven and hell

Title: บิน / Bin (Fly)
Artist: Butterfly Effect
Album: Butterfly Effect
Year: 2008

ชีวิตถ้าต้องจบ
Chee wit tah dtong jop
Life, if it must end
แค่ใจเธอเจ็บมันไม่คุ้ม
Kae jai tur jep mun mai koom
Just your heart aches unprotected
ไม่คุ้มค่าพอกับรักที่ลวงหลอก ให้เธอลบเลือนจะได้ไหม
Mai koom kah por gup ruk tee luang lohk hai tur lop leuao ja dai mai
It’s not worth it with love that deceives, blinding you, right?
อยากให้เธอลืมมันเสียที
Yahk hai tur leum mun sia tee
I want you to forget about it

ความรักที่แสนไกล
Kwahm ruk tee saen glai
Love that’s so far off
แม้เธอยังคงไปไม่ถึง
Mae tur yung kong pbai mai teung
Though you still might not reach it
อย่าท้อเสียใจ พรุ่งนี้ยังมีอยู่
Yah tor sia jai, proong nee yung mee yoo
Don’t be discouraged, tomorrow is still here
ฝันยังรออยู่ที่ปลายฟ้า
Fun yung ror yoo tee pblai fah
Your dreams are still waiting here at the top of the sky
ก็ฟ้ายังคงสดใส
Gor fah yung kong sot sai
The sky is still bright

แค่เธอเปิดใจลุกยืนขึ้นจับมือ
Kae tur pbert jai look yeun keun jup meu
Just open your heart, get up, take my hand
ฉันจะเคียงข้างเธอด้วยหัวใจ…
Chun ja kiang kahng tur duay hua jai…
I’ll be by your side with my heart…
เราจะบินไปด้วยกัน ไปสู่ความฝ้น
Rao ja bin pbai duay gun, pbai soo kwahm fun
We’ll fly away together, reaching our dreams
สู่ความรักที่ยังแสนไกล
Soo kwahm ruk tee yung saen glai
Reaching the love still so far away
ชีวัต เธอยังมีความหมาย
Cheewit tur yung mee kwahm mai
Life, you still have so much of it
บินไปกับฉัน ให้เรานั้นได้ล่องลอยไป ด้วยกัน
Bin pbai gup chun, hai rao nun dai long loy pbai duay gun
Fly away with me, we can float away together

ความรักที่แสนไกล
Kwahm ruk tee saen glai
Love that’s far away
ที่เธอโบยบินยังไม่ถึง
Tee tur boy bin yung mai teung
That you fly towards but still haven’t reached
อย่าท้อเสียใจ
Yah tor sia jai
Don’t give up
ความฝันจะเป็นปิก
Kwahm fun ja pben pik
Dreams will be your wings
ที่พาเธอไปสู่ปลายฟ้า
Tee pah tur pbai soo pblai fah
That lead you to the sky
ความรักที่เธอใฝ่ฝ้น
Kwahm ruk tee tur fai fun
To love that you dream of

รออยู่บนนั้น ลุกยืนขึ้นจับมือ
Ror yoo bon nun, look yeun keun jup meu
Waiting at the top, get up, take my hand
ฉันจะเคียงข้างเธอด้วยหัวใจ
Chun ja kiang kahng tur duay hua jai
I’ll be next to you, next to your heart

ขอเพียงเธอเปิดใจ
Kor piang tur pbert jai
I ask only you open your heart
ลุกยืนขึ้นจับมือ ฉันจะเคียงข้างเธอด้วยหัวใจ
Look yeun keun jup meu, chun ja kiang kahng tur duay hua jai
Get up, take my hand, I’ll be next to you, with my heart.

Title: ใจที่สาม / Jai Tee Sahm (Third Hand)
Artist: Butterfly Effect
Album: Butterfly Effect
Year: 2008

Why did you have to trick me?
That you didn’t have anyone?
Tricked me into loving you with all my heart
Why do you just now tell me
That you have someone?
Tell me to my face that he loves you
And you love him so much, you tell me
And you love me the same
You don’t know who you’ll choose..
If it’s like that
I want to make the decision, okay?

*Let me be the person walking away, it’s easier.
It’s better than being the third hand between you and him.
Just two hearts are enough, just your heart and his
Forget about the two of us..
Letting you just have him is better…

You don’t need to worry
That I’ll be hurt
That you love him before me, who loves you
And you love him so much, you told me
And you love me the same
You don’t know who you’ll choose…
If it’s like that
I want to make the decision, okay?

(*)

We should stop our love right here…
Let me be the one who walks away…

(* x2)

Forget about our love…

Title: Butterfly Effect
Artist: Butterfly Effect
Album: Butterfly Effect
Year: 2008

แค่ล้อเล่นในอารมณ์ ที่อ่อนไหวในใจ
Kae lor len nai ahrom tee orn wai nai jai
Just teasing in a nature that’s sensitive to my heart
เธอแค่คิดเธอทำไป
Tur kae kit tur tum pbai
You just think you did it
แค่สีสันภายในใจ ของเธอเท่านั้นเอง
Kae see sun pai nai jai kong tur tao nun eng
It’s just your color at heart
แล้วก็พลาดที่เธอทำ
Laeo gor plaht tee tur tum
And then the mistake that you made
เธอถลำเกินไปเขาที่เธอแค่คุยไป
Tur talum gern pbai kao tee tur kae kooey pbai
You slipped too much, he, who you only talked to
เธอว่าไม่มีอะไรสุดท้ายไม่ใช่เลย
Tur wah mai mee arai soot tai mai chai loey
You said it was nothing, in the end, it wasn’t at all.

*เธอว่าเขาเล่นเล่นกลับเป็นจริงจัง
Tur wah kao len len glup pben jing jung
You said he was playing, go back to the truth
เขากำลังจะพังพื้นที่ของเรา
Kao gumlung ja pung peun tee kong rao
He’s about to pull the floor out from under us
ฉันที่เป็นตัวจริงกลับปล่อยให้เหงา
Chun tee pben dtua jing glup pbloy hai ngao
I, who have been sincere, return to isolation
เขากำลังเข้ามาทดแทน
Kao gumlung kao mah tot taen
He’s coming to replace me

**เธอรู้ไหมว่าการเข้ามา
Tur roo mai wah gahn kao mah
Do you realize the income?
เล่นเล่นของคนบางคน
Len len kong kon bang kon
Being a plaything of someone’s
อาจทำให้ใครบางคน
Aht tum hai krai bang kon
Might make other people
ต้องจากไปจริงๆ
Dtong jahk pbai jing jing
Really have to leave
เธอรู้ไหมว่าการเข้ามา
Tur roo mai wah gahn kao mai
Do you realize the income
ของเขาในวันนั้น
Kong kao nai wun nun
Of him that day
ทำให้ฉันที่เป็นตัวจริง
Tum hai chun tee pben dtua jing
Making me, the sincere one
เจ็บช้ำจนต้องขอลาจากเธอ
Jep chum jon dtong kor lah jak tur
Hurt until I have to say good-bye to you

แค่ผีเสื้อกระพือลม
Kae pee seua kra peu lom
Just the wind from the flap of a butterfly
ด้วยปิกน้อยเบาเบา
Duay pbik noy bao bao
With its tiny, delicate wings
ไม่คาดคิดว่าจะเจอ
Mai kaht kit wah ja jur
I didn’t expect that we’d meet
พายุหมุนอันรุนแรงถล่มรักสองคน
Pahyoo moon un roon raeng talom ruk song kon
The hurricane is severe, crushing the love of two people

ในวันนี้…
Nai wun nee
Today…

Title: แพะรับบาป / Pae Rup Bahp (Scapegoat)
Artist: Butterfly Effect
Album: Butterfly Effect
Year: 2008

ใบหน้าของฉัน นั้นมันคงถูกใจของเธอ
Bai nah kong chun nun mun kong took jai kong tur
My expression that might be to your satisfaction
คงเสาะหา ฉันมาแสนนาน
Kong sao hah chun mah saen nahn
You might have been searching for me for a long time
ใบหน้าแบบนี้ที่เธอต้องการจะเอาไว้หลอก
Bai nah baep nee tee tur dtong gahn ja ao wai lok
This sort of expression that you need to trick me with
ไว้ทำร้ายให้เธอหนำใจ
Wai tum rai hai tur num jai
Keep hurting me till you’re satisfied

* หน้าอย่างฉันคนนี้มันไม่ได้มีไว้ให้เธอรักใช่มั้ย
Nah yahng chun kon nee mun mai dai mee wai hai tur ruk chai mai
A face like mine wasn’t keeping you loving me, was it?
เธอคงคบฉันไว้เพื่อสิ่งนี้
Tur kong kop chun wai peua sing nee
You probably dated me for this one thing

** เธอต้องการให้ฉันเป็นแพะรับบาป
Tur dtong gahn hai chun pben pae rup bahp
You needed me to be your scapegoat.
บาปที่เขาได้ทำเธอไว้
Bahp tee kao dai tum tur wai
The sins that he made you keep
ก็แค่นั้นให้ฉันเป็นแพะรับบาป
Gor kae nun hai chun pben pae rup bahp
Just that, making me your scapegoat
ทุกอย่างที่เขาทำไว้ความจริงที่เขาทำร้าย
Took yahng tee kao tum wai kwahm jing tee kao tum rai
Everything that he did, the truth that he hurt you
เธอเอามาลงที่ฉัน
Tur ao mah long tee chun
You want to pull me down

ใบหน้าอย่างฉัน นั้นมันไว้ถ่ายเททุกอย่าง
Bai nah yahng chun nun mun wai tai tay took yahng
An expression like mine that you can transfer everything to
ที่เจ็บช้ำ ที่เขาทำเธอ
Tee jep chum tee kao tum tur
That hurt, that he did to you
แต่คนหน้าอย่างฉันนั้นมันยอมให้เธอทุกอย่าง
Dtae kon nah yahng chun nun mun yorm hai tur took yahng
But a face like mine will give into everything for you
เพราะมันรัก รักเธอทั้งใจ
Pror mun ruk ruk tur tung jai
Because it loves, loves you wholeheartedly

(* , **, **, **)

เอามาลงที่ฉัน
Ao mah long tee chun
You want to bring me down
เธอเอามาลงที่ฉัน
Tur ao mah long tee chun
You want to bring me down