Beau Savitree

All posts tagged Beau Savitree

Title: คำตอบใจ / Kum Dtaup Jai (The Answer of My Heart)
Artist: Beau Savitree
Album: [Single]
Year: 2014

สบตากัน ยังหวั่นไหว แบบวันแรกที่พบเธอ
Sop dtah gun yung wun wai baep wun raek tee pob tur
Looking into your eyes, I still get nervous like the first day we met
อบอุ่นใจ อยู่เสมอ เวลาไม่เจอหน้ากัน
Op oon jai yoo samur welah mai jur nah gun
Always warm whenever I can’t see your face

(*) ไม่ลอยไปกับลม ไม่ชื่นชมคนอื่น
Mai loy bpai gup lom mai cheun chom kon eun
I’m not floating off with the wind, I’m not checking out anyone else
กลางคืนไม่เคยเหงาใจ
Glahng keun mai koey ngao jai
In the middle of the night, I’m never lonely
เพราะฉันรู้สึกดี ที่มีเธอนั้นใกล้ๆ
Pror chun roo seuk dee tee mee tur nun glai glai
Because I feel good that I have you near
ตอบโจทย์ในใจที่มี
Dtaup joht nai jai tee mee
Answering the problems I have in my heart

(**) เหม่อมองท้องฟ้า ก็หน้าเธอ
Mur maung taung fah gor nah tur
Staring at the sky, it’s your face
ไม่เคยจะเผลอใจให้ใคร รักแล้วรักหมดเลย
Mai koey ja plur jai hai krai ruk laeo ruk mot loey
I’ll never be careless and fall for anyone else, I love you, so I love you with all my heart
ให้เธอคนเดียวหมดใจที่มีรู้ไหม
Hai tur kon diao mot jai tee mee roo mai
Do you know I’m giving you all the heart I have to you alone?
ทุกๆ เช้ายังลืมตา ก็เพราะรู้ว่ายังมีเธอ ให้ฉันได้รักต่อไป
Took took chao yung leum dtah gor pror roo wah yung mee tur hai chun dai ruk dtor bpai
Every morning I still open my eyes because I know I still have you making me continue loving you
คำตอบใจของฉันคือเธอ
Kum dtaup jai kaung chun keu tur
The answer to my heart is you

คอยห่วงใย คอยโทรหา เธอมาดูแลทุกที
Koy huang yai koy toh hah tur mah doo lae took tee
You worry about me, you call, you come and take care of me every time
จากวันนั้น จนวันนี้ ยังมีเธอคอยรักกัน
Jahk wun nun jon wun nee yung mee tur koy ruk gun
From that today to today, I still have you loving me

(*,**,**)

คำตอบใจของฉันคือเธอ
Kum dtaup jai kaung chun keu tur
The answer to my heart is you

Title: R U Insane?
Artist: Beau Savitree (AF5)
Album: [Single]
Year: 2011

Are you crazy?

โชว์แมน เดินวนเวียน ทำเป็นส่งยิ้มมีเลศนัย
Showman dern won wian tum pen song yim mee let nai
Showmen walk in circles, knowing how to smile mysteriously
ไฮโซ หล่อเกินใคร ใครกันที่มองเธอ
Hi-so lor gern krai krai gun tee maung tur
Hi-so, more handsome than anyone, everyone’s looking at you
คุยโว โอ่ตัวเอง มา represent กันเข้าไป
Kooey woh oh dtua eng mah represent gun kao pai
Bragging and boasting about yourself, coming to represent
ทำตัว กร่างเกินใคร celeb จังเลยเธอ
Tum dtua grahng gern krai celeb jung loey tur
Acting like you’ve got more swag than anyone, you’re such a celeb

(*) โอ๊ย เหนื่อยใจ ก็เธอน่ะ มีแค่ฟอร์ม มาหลอกกัน
Oy neuay jai gor tur na mee kae form mah lauk gun
Oh, I’m so tired of you putting on airs and tricking me
แวว ตาเธอ ต้องการอะไร อย่าคิด แล้วกัน
Waew dtah tur dtaung gahn arai yah kit laeo gun
The look in your eyes, what do you want? Don’t even think about it

(**) Are you insane? นี่เธอเป็นบ้าหรือไง
Are you insane? Nee tur pen bah reu ngai
Are you insane? Are you crazy?
Are you ok? เพิ่งเจอกันไม่เท่าไร
Are you okay? Perng jur gun mai tao rai
Are you okay? We’ve just met each other
No way No way สนิทกันแล้วหรือไง
No way no way sanit gun laeo reu ngai
No way, no way, are we close already or what?
อย่าคิดง่ายเกิน Hey Boy return กลับบ้านไป
Yah kit ngai gern hey boy return glup bahn pai
Don’t think I’m so easy, hey boy, return home

อาการ ออกจังเลย เธอคงจะเคย ซะมากมาย
Ahgahn auk jung loey tur kong ja koey sa mahk mai
The signs are obvious, you’ve probably had so many
อารมณ์ แบบจะตาย ถ้าไม่ได้คืนนี้
Arom baep ja dtai tah mai dai keun nee
You’re acting like you’re gonna die if you don’t get any tonight
ไม่ทัน จะเลยวัน แค่โต๊ะติดกัน แล้วทำไม
Mai tun ja loey wun kae dtoh dtit gun laeo tummai
You can’t keep up tonight, why not just stick to the table?
ใจเย็น หน่อยเป็นไง ไม่เอา อย่าเยอะแยะ
Jai yen noy pen ngai mai ao yah yur yae
Calm down, what’s up? I don’t want it, don’t come on so strong

(*,**)
Hey Boy ขอเชิญกลับบ้านไป
Hey boy kor chern glup bahn pai
Hey boy, why don’t you go back home

(*,**)
Hey Boy ขอเชิญกลับบ้านไป
Hey boy kor chern glup bahn pai
Hey boy, why don’t you go back home

Title: ด้วยความรัก / Duay Kwahm Ruk (With Love)
Artist: Beau Savitree AF5
Album: ??
Year: 2009

ฉันเคยทำให้เธอเสียใจ
Chun koey tum hai tur sia jai
I once made you sad
ฉันเคยทำให้เธอร้องไห้
Chun koey tum hai tur rong hai
I once made you cry
และเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมากมาย
Lae koey tum sing tee mai dee mahk mai
And I once did things that were so bad
เคยทะเลาะและเคยเถียงเธอ
Koey talur lae koey tiang tur
I once fought and argued with you
ไม่เชื่อฟังคำสอนของเธอ
Mai cheua fung kum son kong tur
I never believed in heeding your words
ทำให้เธอผิดหวังเพราะฉันมามากมาย
Tum hai tur pit wung pror chun mah mahk mai
I made you disappointed because of so much

อืม..ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จึงอยากขอ…มอบเพลงนี้เพื่อแทนความเสียใจ
Eum…Chun mai roo ja rerm dton yahng rai jeung yahk kor…mop pleng nee peua taen kwahm sia jai
Yes…I don’t know how to begin, so I want to ask…to give this song to you instead of sadness

**มอบด้วยความรัก ด้วยความซาบซึ้ง
Mop duay kwahm ruk duay kwahm sahp seung
I give it to you with love, with appreciation
ที่ส่งไปให้ถึงหัวใจของเธอ ที่แสนยิ่งใหญ่
Tee song pbai hai teung hua jai kong tur tee saen ying yai
That I send to your heart, with great importance
ให้กับความรักที่ไม่เคยหมดจากหัวใจ
Hai gup kwahm ruk tee mai koey mot jahk hua jai
I give it to you with the love that’s neverending from my heart
และต่อจากวันนี้ ต่อจากนาทีนี้
Lae dtong jahk wunnee dtor jahk natee nee
And from today, from this minute
ด้วยลมหายใจที่มี ฉันขอสัญญา ฮืม…ฮื้มมม
Duay lom hai jai tee mee chun kor sunyah heum…heummm
With the breath that I have, I want to promise you, heu…heuuuum
จะพยายามทำชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อเธอ
Ja payayahm tum cheewit hai dee tee soot peua tur
I will try to make life the best for you

ฉันเคยทำให้เธอร้อนใจ
Chun koey tum hai tur rorn jai
I once made you angry
ฉันเคยทำเรื่องราววุ่นวาย
Chun koey tum reuang rao woon wai
I once made you worries
และเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมากมาย
Lae koey tum sing tee mai dee mahk mai
And I once did things that were so bad
อืม…ฉันนั้นรู้ว่าฉันทำผิดไป จึงอยากขอ…มอบเพลงนี้เพื่อแทนความเสียใจ
Eum…chun nun roo wah chun tum pit pbai jeung yahk kor…mop pleng nee peua taen kwahm sia jai
Yes…I know I acted wrongly, so I want…to give you this song in place of the sadness

**

ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำเพื่อมาพูดปลอบใจ
Mai dai pben piang kae kum peua mah poot pblop jai
It wasn’t just consoling words
นานๆจะทำด้วยความตั้งใจ
Nahn nahn ja tum duay kwahm dtung jai
For a long time, I’ll act with determination
นับต่อจากนี้ และตลอดไป ฮูววฮู้วววว
Nup dtor jahk nee lae dtalot pbai hoo hooo
Counting from now and forever, hoo hooo

และมอบให้เธอด้วยความรัก ด้วยความซาบซึ้ง
Lae mop hai tur duay kwahm ruk duay kwahm sahp seung
And I give it to you with love, with appreciation
ที่ส่งไปให้ถึงหัวใจของเธอ ที่แสนยิ่งใหญ่
Tee song pbai hai teung hua jai kong tur tee saen ying yai
That I send to your heart with great importance
ให้กับความรักที่ไม่เคยหมดจากหัวใจ
Hai gup kwahm ruk tee mai koey mot jahk hua jai
I give it to you with love that’s never ending from my heart
และต่อจากวันนี้ ต่อจากนาทีนี้
Lae dtor jahk wun nee dtor jahk natee nee
And from today, from this minute
ด้วยลมหายใจที่มี ฉันขอสัญญา ฮืม…ฮื้มมม
Duay lom hai jai tee mee chun kor sunyah heum heummm
With the breath that I have, I want to promise, heu heuuuum
จะพยายามทำชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อเธอ
Ja payayahm tum cheewit hai dee tee soot peua tur
I’ll try to make life the best for you
จะพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุด
Ja payayahm chai cheewit hai dee tee soot
I’ll try to use life to do the best
จะพยายามมีชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อเธอ
Ja payayahm mee cheewit tee dee tee soot peua tur
I’ll try to have the best life for you