Unvirgin

All posts tagged Unvirgin

Title: สายไป / Sai Bpai (Too Late)
Artist: Unvirgin
Album: Unvirgin
Year: 2010

ก็รู้ว่ามันสายไป ไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Gor roo wah mun sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know it’s too late, there’s no way to make things like they used to be
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

กับหนทางที่เลือกเดินจากเธอมา ได้เรียนรู้ว่ารักคืออะไร
Gup hon tahng tee leuak dern jahk tur mah dai rian roo wah ruk keu arai
From the path I chose leaving you, I realized what love is
ที่แท้มีอยู่ข้างกายกลับไม่เห็นค่า กว่าจะรู้ก็สูญเสียเธอไป
Tee tae mee yoo kahng gai glup mai hen kah gwah ja roo gor soon sia tur bpai
In reality, when I had you by my side, I ended up not seeing your value, by the time I realized, I had lost you

(*) รู้แล้วว่ารักของเธอนั้นมากมาย รู้แล้วแต่ฉันนั้นยังได้ทำร้าย
Roo laeo wah ruk kaung tur nun mahk mai roo laeo dtae chun nun yung dai tumrai
I now know how much you loved me, now I know, but I still hurt you
รู้แล้วเมื่อไม่มีเธอเจ็บนี้ที่เจอทำให้ฉันคิดถึงเธอ
Roo laeo meua mai mee tur jep nee tee jur tum hai chun kit teung tur
I knew it when I didn’t have you, this pain that I face makes me miss you

(**) น้ำตาที่ไหลแทนคำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันทำพลาดไป
Num dtah tee lai taen kum wah ruk tur aht mai por sing tee chun tum plaht bpai
The tears that flow representing the words “I love you” might not be enough for the things that I screwed up
รู้ไว้คนนี้ที่เคยทิ้งเธอมันร่ำร้องจนแทบขาดใจ
Roo wai kon nee tee koey ting tur mun rum raung jon taep kaht aji
Keep in mind that this man who once dumped you is lamenting until he nearly dies
ไม่มีความหมายใช้คำว่ารักเธออาจไม่พอสิ่งที่ฉันเคยทำลาย
Mai mee kwahm mai chai kum wah ruk tur aht mai or sing tee chun koey tum lai
It’s meaningless, using the words “I love you” might not be enough for the things I once destroyed
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

รู้ดีว่าสายไปไม่มีทางที่จะทำให้มันเป็นดังเดิม
Roo dee wah sai bpai mai mee tahng tee ja tum hai mun bpen dung derm
I know full well that it’s too late, there’s no way to make things the same again
วันนั้นไม่เคยเสียใจที่ได้ทิ้งเธอ แต่วันนี้ฉันเองที่เจ็บปวด
Wun nun mai koey sia jai tee dai ting tur dtae wun nee chun eng tee jep bpuat
I was never sad for dumping you that day, but I’m the one hurting today

(*,**)

โลกความจริงที่แสนทรมาน
Lohk kwahm jing tee saen toramahn
The real world is such torture
ไม่มีแล้วเธอคนดี จบแล้วที่เคยมี ฉันขอโทษที่ทิ้งเธอ
Mai mee laeo tur kon dee jop laeo tee koey mee chun kor toht tee ting tur
I don’t have you anymore, darling, what we once had is over, I’m sorry for dumping you
กับวันที่ดีๆคนโง่ในวันนี้มีแต่น้ำตา กว่าจะรู้มันก็สายจนเกินไป
Gup wun tee dee dee kon ngoh nai wun nee mee dtae num dtah gwah ja roo mun gor sai jon gern bpai
Over the good days, today this stupid person has only tears, by the time I knew, it was too late
ฉันมันผิดเอง
Chun mun pit eng
It’s my own fault

(**)
ได้เพียงคิดถึงอยู่ในฝัน กับความจริงคือฉันไม่เหลือใคร
Dai piang kit teung yoo nai fun gup kwahm jing keu chun mai leua krai
I can only think of you in my dreams with the reality that I don’t have anyone left

   

คำร้อง การันต์ กลันทกสุวรรณ
ทำนอง Unvirgin
เรียบเรียง Unvirgin
Recorded at Alticore Music Company
Mixed&Mastered By เจตพล คาน

Title: ความจริงที่เจ็บปวด / Kwahm Jing Tee Jep Puat (The Truth That Hurts)
Artist: Unvirgin
Album: Unvirgin
Year: 2010 (?)

จากนี้ฉันคงต้องพอแล้วเธอ ชีวิตเจ็บซ้ำมาซ้ำไป
Jahk nee chun kong dtaung por laeo tur cheewit jep sum mah sum pai
From now on, I’ve had enough of you, my life is hurting over and over
ส่วนลึกแหลกทุกข์ทบทวนที่ทนมาเธอได้อะไร
Suan leuk laek took top tuan tee ton mah tur dai arai
Deep down I’m crushed and suffering, wondering what am I getting by putting up with you?
ทิ้งมันไปจากวันนี้มันยังไม่สาย
Ting mun pai jahk wun nee mun yung mai sai
I’m leaving it today, it’s not too late yet

(*) สบตาความจริงที่ปวดร้าวอาจเห็นความเดียวดาย
Sop dtah kwahm jing tee puat rao aht hen kwahm diao dai
Looking into the eyes of the truth that hurts, you might see the loneliness
ค่ำคืนมีเธอได้เสียไป ให้กับเขาไปแต่ต้องลงด้วยน้ำตา
Kum keun tee tur dai sia pai hai gup kao pai lae job long duay num dtah
The nights that you spent with him and left me with tears
ใจที่ปวดร้าวเรียกร้องได้อะไรกลับมา
Jai tee puat rao riak raung dai arai glup mah
My broken heart is crying out and what did it get in return?
เปิดรับความจริง ว่าควรทิ้งมันไป ลืมความเจ็บช้ำปางตาย
Pert rup kwahm jing wah kuan ting mun pai leum kwahm jep chun pahng dtai
I’m admitting to the truth that I should leave you and forget the fatal pain

ให้รู้ว่ามีแต่เธอนั้นเองที่จะเลือกเอาความเจ็บช้ำมาทิ้งไป
Hai roo wah mee dtae tur nun eng tee ja leuak ao kwahm jep chum mah ting pai
I’m letting you know that it’s only you who will choose bring me pain and leave it
ชีวิตที่มันเจ็บทรมานเรื่องราวในใจ
Cheewit tee mun jep toramahn reuang rao nai jai
The life that’s tortured by the issues in my heart
ทิ้งมันไปจากวันนี้มันยังไม่สาย
Ting mun pai jahk wun nee mun yung mai sai
I’m leaving them today, it’s not too late yet

(*,*,*)

Title: ไม่มี / Mai Mee (Without)
Artist: Unvirgin
Album: Unvirgin
Year: 2010 (?)

*ยังไม่รู้พรุ่งนี้ จะได้พบได้เจอใคร
Yung mai roo proong nee ja dai pob dai jur krai
I still don’t know if tomorrow I’ll be able to find, to meet someone
โลกหมุนไปทุกวัน แม้เราอยากจะหยุดหัวใจก็ตาม
Lohk moon pbai took wun mae rao yahk ja yoot hua jai gor dtahm
The world revolves every day, even though we want to stop our hearts
อาจเป็นแค่ความฝัน อาจเป็นวันสุดท้าย
Aht pben kae kwahm fun aht pben wun soot tai
It might be just a dream, it might be the last day
ไม่เหมือนที่ใจต้องการ แม้เราอยากให้มันเหมือนเดิมทุกอย่าง
Mai meuan tee jai dtong gahn mae rao yahk hai mun meuan derm took yahng
It’s not like what the heart wants, though we want everything to be like it used to be

**ทำให้เธอได้เพียงเท่านี้ คือทั้งหัวใจและชีวิตที่มี
Tum hai tur dai piang tao nee keu tung hua jai lae cheewit tee mee
I can only make you this, my whole heart and life that I have
มันจะมีแค่เธอ ชีวิตที่มีแต่เธอ ใจที่มีแต่เธอ
Mun ja mee kae tur cheewit tee mee dtae tur jai tee me dtae tur
They’ll have only you, the life that I have is only you, the heart that I have is only you

***ไม่มีคำสัญญา ว่าจะนานแสนนานเท่าไร วันคืนให้เป็นกำหนดฟ้า
Mai mee kum sunyah wah ja nahn saen nahn tao rai wun keun hai pben gum not fah
There’s no promise that it’ll be for a long time, night and day are decided by heaven
ไม่มีคำสาบานที่จะเป็นแค่พียงลมผ่าน หัวใจบอกว่ามันรักเธอ
Mai mee kum sahbahn tee ja pben kae piang lom pahn hua jai bork wa mun ruk tur
There’s no vow that’s just like the wind passing, my heart says it loves you
ไม่มีคำสัญญาว่าจะทำได้ดีมากมาย ฉันเองก็ไม่ใช่ชายในฝัน
Mai mee kum sunyah wah ja tum dai dee mahk mai chun eng gor mai chai chai nai fun
There’s no promise that I’ll be able to do many good things, I’m not the guy in your dreams
ไม่มีคำสัญญา ไม่มีคำสาบานไม่มี ขอเพียงให้ยังมีพรุ่งนี้ได้รักเธอ
Mai mee kum sunyah mai mee kum sabahn mai mee kor piang hai yung mee proong nee dai ruk tur
There’s no promise, there’s no vow, there’s nothing, I just ask to still be able to have tomorrow to love you

*/**/***

ได้รักแม้จะนานแค่ไหน หนทางเดินจุดหมายได้เปลี่ยนไป แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่ง
Dai ruk mae ja nahn kae nai hon tahng dern joot mai dai pblian pbai dtae mun mai chai took sing
I can love you no matter how long, our paths in life could change, but it won’t be everything
ถึงแม้เป็นวันสุดท้าย ชีวิตที่มีมันจะเป็นเช่นไร อยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจ ที่ได้รักเธอ
Teung mae pben wun soot tai cheewit tee mee mun ja pben chen rai yahk bork tur wah chun mai sia jai tee dai ruk tur
Even though it’s the last day, How will the life I have be? I want to tell you I don’t regret that I could love you

**