Unging

All posts tagged Unging

Title: เริ่มต้นอีกครั้งกับคำว่าลืม / Rerm Dton Eek Krung Gup Kum Wah Leum (Starting Over Again with the Word “Forget”)
Artist: Unging (อุ๋งอิ๋ง กรกช เพทสิทธา)
Album: Tempo-po
Year: 2011

นั่งมองกระจกไม่เช็ดคราบน้ำตา
Nung maung grajok mai chet krahp num dtah
Sitting and looking in the mirror, I don’t wipe away the tear streaks
ต้องการปล่อยมันให้ไหล ตอกย้ำความเจ็บปวด
Dtaung gahn bploy mun hai lai dauk yum kwahm jep bpuat
I must let them flow, emphasizing my pain
อยากทำได้เพียงหลับตา ลืมเขาแค่กลั้นใจ
Yahk tum dai piang lup dtah leum kao kae glun jai
I just want to be able to close my eyes and forget him, just holding my breath
ลืมคำว่าเรา เพื่อปวดร้าวครั้งสุดท้าย
Leum kum wah rao peua bpuat rao krung soot tai
And forgetting about us, so I’ll be hurt for the last time

(*) เริ่มต้นอีกครั้งกับคำว่าลืม จะทำได้ไหมหัวใจ
Rerm dton eek krung gup kum wah leum ja tum dai mai hua jai
Can my heart start over again with the word “forget”?
อยากลืมหน้าเขาทำได้แค่เหงา ไม่อยากจะหายใจ
Yahk leum nah kao tum dai kae ngao mai yahk ja hai jai
I want to forget his face, I can only be lonely, I don’t want to breathe
มันกี่ครั้งแล้วที่ใจ มันกลับมาต้องรักเธอใหม่
Mun gee krung laeo tee jai mun glup mah dtaung ruk tur mai
It’s already been several times that my heart has gone back to loving you again
นั่งฟังเพลง เพลงไหนน้ำตาก็ไหลเป็นทาง
Nung fung pleng pleng nai num dtah gor lai bpen tahng
Sitting and listening to music, whatever song it is, the tears stream down

ต้องนอนกอดกับตัวเองมองฝนพรำ
Dtaung naun gaut gup dtua eng maung fon prum
I must sleep hugging myself and looking at the falling rain
ก็ขอให้ฝนมันหล่นลงมา ช่วยล้างความเจ็บช้ำข้างใน
Gor kor hai fon mun lon long mah chuay lahng kwahm jep chum kahng nai
I want the rain to fall, please wash away the pain I have inside
แค่ลมพัดเพียงแผ่วเบา ความเหงาก็ทำร้าย
Kae lom put piang paew bao kwahm ngao gor tum rai
Just the wind blowing faintly, my loneliness hurts me
ขอครั้งสุดท้าย ก่อนจะพูดคำคำนั้น
Kor krung soot tai gaun ja poot kum kum nun
I want this to be the last time I’ll say those words

(*)

เก่งแต่ทำเป็นพูดไป คำตอบคือทำไม่ได้
Geng dtae tum bpen poot bpai kum dtaup keu tum mai dai
I’m good at talking, but the answer is I can’t do it
อยู่กับตัวเองเหมือนคนใกล้ตายรู้ไหม
Yoo gup dtua eng meuan kon glai dtai roo mai
Do you know I’m living with myself like someone close to death?

เริ่มต้นอีกครั้งกับคำว่าลืม เจ็บที่ต้องพูดมัน
Rerm dton eek krung gup kum wah leum jep tee dtaung poot mun
Starting over again with the word “forget,” it hurts to have to say it
แต่ก็เท่านั้น ต้องเจ็บซ้ำซ้ำ
Dtae gor taonun dtaung jep sum sum
But that’s all, I must hurt over and over

(*)

กลับมาเริ่มลืมเธอใหม่
Glup mah rerm leum tur mai
I go back to starting to forget about you again
ที่ผ่านมามันเหมือนฉันลืมไป
Tee pahn mah mun meuan chum leum bpai
It’s like I’ve forgotten the past
เพิ่งรู้ ความรักแพ้ความไม่รักกัน
Perng roo kwahm ruk pae kwahm mai ruk gun
I’ve just realized that love loses to not loving

Title: ตั๋วหนึ่งใบกับใจหนึ่งดวง / Dtua Neung Bai Gup Jai Neung Duang (One Ticket and One Heart)
Artist: Unging
Album: Tempo-po
Year: 2011

ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีน้ำใจ
Mai chai wah chun mai mee num jai
It’s not that I don’t have compassion
แค่ใจมันมีให้ไม่พอ
Kae jai mun mee hai mai por
It’s just that the heart I have isn’t enough
น้ำตาคลอคลอก็ยอมรับว่าเคยเฝ้ารอ
Numdtah klor klor gor yaum rup wah koey fao ror
I admit I once waited for the tears that accompany me
วันที่เธอมาอ้อนวอนขอให้เราเหมือนเดิม
Wun tee tur mah aun waun kor hai rao meuan derm
On the day you begged for us to get back together

(*) วันนี้ฉันยังเหมือนเก่า
Wun nee chun yung meuan gao
Today I’m still the same
รักเธอไม่เปลี่ยน
Ruk tur mai bplian
My love for you hasn’t changed
สิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยน
Sing tee mun ja dtaung bplian
The things that must change
ก็ต้องเปลี่ยนและเธอควรยอมรับมัน
Gor dtaung bplian lae tur kuan yaum rup mun
Must change, and you should accept that

(**) ในมือฉันมีตั๋วหนึ่งใบ
Nai meu chun mee dtua neung bai
I have one ticket in my hand
และฉันให้เขาไปเมื่อวาน
Lae chun hai kao bpai meua wahn
And I gave it to him yesterday
ไม่อยากพูดเลยว่ามันไม่ทัน
Mai yahk poot loey wah mun mai tun
I didn’t want to say I couldn’t do it
วันเดียวเท่านั้นที่เธอมาช้าเกินไป
Wun diao tao nun tee tur mah chah gern bpai
The one day you were too slow
วันที่ฉันเฝ้าคอย
Wun tee chun fao koy
The day I was waiting
คอยเธอเท่านั้นจนหมดใจ
Koy tur tao nun jon mot jai
Waiting just for you with all my heart
ต้องเหงาคนเดียวเนิ่นนานเท่าไหร่
Dtaung ngao kon diao nern nahn tao rai
However long I must be lonely and alone
ทุกข์ทนเท่าไหร่
Took ton tao rai
However much suffering I endure
ในวันนั้นเธอทำไมไม่กลับมา
Nai wun nun tur tummai mai glup mah
Why didn’t you come back that day?

ที่พูดทุกคำไม่ใช่แค้นเคือง
Tee poot took kum mai chai kaen keuang
Every word I say wasn’t offensive
เรื่องราวมันผ่านมาก็นาน
Reuang rao mun pahn mah gor nahn
It’s been a long time since those events passed
แกล้งทรมาน บอกเลยว่าไม่เคยต้องการ
Glaeng toramahn bauk loey wah mai koey dtaung gahn
Pretending to be tortured, telling you I never wanted it
บางครั้งเคยนึกสงสารและก็เสียใจ
Bahng krung koey neuk song sahn lae go sia jai
Sometimes I used to feel sorry and sad

(*,**)

ในมือฉันมีตั๋วหนึ่งใบ
Nai meu chun mee dtua neung bai
I have one ticket in my hand
และฉันให้เขาไปเมื่อวาน
Lae chun hai kao bpai meua wahn
And I gave it to him yesterday
ไม่อยากพูดเลยว่ามันไม่ทัน
Mai yahk poot loey wah mun mai tun
I didn’t want to say I couldn’t do it
วันเดียวเท่านั้นที่เธอมาช้าเกินไป
Wun diao tao nun tee tur mah chah gern bpai
The one day you were too slow
วันที่มีน้ำตา กับใจดวงที่มันสลาย
Wun tee mee numd tah gup jai duang tee mun salai
The day I was crying with a broken heart
ต้องหายใจคนเดียวนานเท่าไหร่
Dtaung hai jai kon diao nahn tao rai
How long did I have to breathe alone?
แล้วเพราะอะไร
Laeo pror arai
And what for?
ในวันนี้เพิ่งจะเดินกลับมา
Nai wun nee perng ja dern glup mah
Today you just came back
เพิ่งจะเสียน้ำตา
Perng ja sia num dtah
Just cried
จบแล้ว…จบแล้ว…เสียใจ
Jop laeo…jop laeo…sia jai
It’s over…it’s over…I’m sorry

Title: ใจค้นใจ / Jai Kon Jai (A Heart Searching a Heart)
Artist: Unging
Album: Single
Year: 2013

มองตากันไม่เคยรู้ใจ คงเป็นเพราะบางอย่าง
Maung dtah gun mai koey roo jai kon gbpen pror bahng yahng
Looking into each other’s eyes, we never really understand each other, it’s probaby because there’s always
กันฉันและเธออยู่เรื่อยไป
Gun chun lae tur yoo reuay bpai
Something between you and me
ทำให้เธอไม่เคยไวั้ใจ เปิดใจกันได้ไหม
Tum hai tur mai koey wai jai bpert jai gun dai mai
It makes you never trust me, could you open your heart to me?
ให้ฉันได้เรียนรู้เธอ
hai chun dai rian roo tur
Let me learn about you

(*) ไม่ต้องเก็บมันอยู่ในใจ คิดยังไงก็บอกอย่างนั้น
Mai dtaung gep mun yoo nai jai kit yung ngai gor bauk yahng nun
There’s no need to keep it in your heart, whatever you’re feeling, tell me
อย่าเก็บมันให้เป็นคำถามอยู่อย่าง นี้เลย
Yah gep mun hai bpen kum tahm yoo yahng nee loey
Don’t keep them as questions like this

(**) จะเอาใจฉันค้นใจเธอ อยากค้นให้เจอ
Ja ao jai chun kon jai tur yahk kon hai jur
I’ll take my heart to search yours, I want to find
สิ่งที่เธอไม่เคยพูดไป อยากจะรู้ความลับในใจ
Sing tee tur mai koey poot bpai yahk ja roo kwahm lup nai jai
The things you never speak, I want to know the secrets in your heart
เคยมีบ้างไหม ที่ห่วงกัน
Koey mee bahng mai tee huang gun
Have you ever had anyone worry about you?
อยากรู้หัวใจเธอนั้นมีกันบ้างไหม
Yahk roo hua jai tur nun mee gun bahng mai
I want to know if you have any feelings for me

ทำไมเธอจึงดูยากไป บางทีพูดบางอย่าง
Tummai tur jeung doo yahk bpai bahng tee poot bahng yahng
Why do you seem so difficult? Sometimes you say something
แต่สุดท้ายก็ทำตรงข้ามกัน
Dtae soot tai gor tumd trong kahm gun
But in the end, you block me off
ทำไมเธอไม่เคยไว้ใจ เปิดใจกันได้ไหม
Tummai tur mai koey wai jai bpert jai gun dai mai
Why do you never trust me? Could you open up your heart?
ให้ฉันได้เรียนรู้เธอ
Hai chun dai rian roo tur
Let me learn about you

(*,**)

จะเอาใจฉันค้นใจเธอ อยากค้นให้เจอ
Ja ao jai chun kon jai tur yahk kon hai jur
I’ll take my heart to search yours, I want to find
สิ่งที่เธอไม่เคยพูดไป อยากจะรู้ความลับในใจ
Sing tee tur mai koey poot bpai yahk ja roo kwahm lup nai jai
The things you never speak, I want to know the secrets in your heart
เคยมีบ้างไหม ที่ห่วงกัน อยากรู้หัวใจสักครั้ง
Koey mee bahng mai tee huang gun yahk roo hua jai suk krung
Have you ever had someone worry about you? I want to know your heart for once

(**)

ใจค้นใจ / Jai Kon Jai (A Heart Searching a Heart)
เริ่มต้นอีกครั้งกับคำว่าลืม / Rerm Dton Eek Krung Gup Kum Wah Leum (Starting Over Again with the Word “Forget”)
ตั๋วหนึ่งใบกับใจหนึ่งดวง / Dtua Neung Bai Gup Jai Neung Duang (One Ticket and One Heart)

   
All songs tagged Unging