Tong Apicha

All posts tagged Tong Apicha

Title: เชื่อฉัน / Cheua Chun (Believe Me)
Artist: Tong Apicha (ต๋อง อภิชา) ft. BOYd KOSIYABONG
Album: โลกส่วนตัว / Lohk Suan Dtua (Private World)
Year: 2018

อยากบอกเธอ จากใจนี้
Yahk bauk tur jahk jai nee
I want to tell you from my heart
ว่ารัก…นี้มีให้เธอไม่เปลี่ยนผัน
Wah ruk nee mee hai tur mai bplian pun
That this love that I have for you won’t change
แม้…วัน…เวลาเปลี่ยนไป ยังมั่นคง ยังเหมือนเดิม
Mae wun welah bplian bpai yung mun kong yung meuan derm
Even though time changes, it’s still stable, it’s still the same

(*) ให้ปีล่วงเลยไปแค่ไหน
Hai bpee luang loey bpai kae nai
However many years pass by
หน้า…ตา…จะเปลี่ยนวัย แต่ใจไม่เปลี่ยนตาม
Nah dtah ja bplian wai dtae jai mai bplian dtahm
Our appearances will change, but my heart won’t change with them
( เชื่อไหม เธอเชื่อไหม )
(Cheua mai tur chua mai)
(Do you believe me? Do you believe me?)
และทุกๆ…ข้อความ ที่เคย…สัญญา จะอยู่…ไม่มีเสื่อมคลาย
Lae took took kor kwahm tee koey sunyah ja yoo mai mee seuam klai
And every message that I ever promised you will remain and won’t deteriorate

(**) เชื่อฉัน นะเธอคนดี
Cheua chun na tur kon dee
Believe me, darling
ว่าทุก…ถ้อยคำนี้เป็นความจริงจากใจเลยรู้ไหม
Wah took toy kum nee bpen kwahm jign jahk jai loey roo mai
That every word is the truth from my heart, do you know?
( ไม่มี ไม่มี เปลี่ยน )
(Mai mee mai mee bplian)
(It won’t, it won’t change)
เชื่อฉัน นะเธอคนดี
Cheua chun na tur kon dee
Trust me, darling
จะผ่านกี่ร้อยล้านนาที ก็มีแต่เธอในหัวใจ
Ja pahn gee roy lahn nahtee gor mee dtae tur nai hua jai
However many millions of minutes pass, I’ll have only you in my heart

โปรดอภัย ให้กับฉัน
Bproht apai hai gup chun
Please forgive me
ถ้าหากเผลอ…หลงลืมเรื่องเราในบางครั้ง
Tah hahk plur long leum reuang rao nai bahng krung
If I absentmindedly forget something sometimes
แม้สมอง…บางทีเสื่อมไป
Mae samaung bahng tee seuam bpai
Even though the brain sometimes deteriorates
แต่หัวใจ…ก็ยังมีเธออยู่เช่นเดิม
Dtae hua jai gor yung mee tur yoo chen derm
But my heart still has you just the same

(*,**)

อาจจะจำอะไรผิด อาจจะพูดอะไรขัด
Aht ja jum arai pit aht ja poot arai kut
I might remember something wrong, I might say something contrary
อาจจะมองไม่ค่อยชัด แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ถนัด
Aht ja maung mai koy chut dtae mai dai mai kwahm wah chun mai tanut
I might not look at things very clearly, but that doesn’t mean that I’m not dexterous
ผมอาจบางลงไปบ้าง หน้าอาจจะแก่ลงไปบ้าง
Pom aht bahng long bpai bahng nah aht ja gae long bpai bahng
I might lose some weight, my face might get old
พุงอาจจะใหญ่ขึ้นมาบ้างบ้าง แต่หนึ่งอย่างที่ฉันไม่เคยคิดจะสร้าง
Poong aht ja yai keun mah bahng bahng dtae neung yahng tee chun mai koey kit ja sahng
My belly might grow, but the one thing that I never thought of creating
คือภาพว่าฉันนั้นรักเธอคนเดียว มีแต่เธอคนเดียวไม่ว่าจะนานซักแค่ไหน
Keu pahp wah chun nun ruk tur kon diao mee dtae tur kon diao mai wah ja nahn suk kae nai
Is the image of me loving you alone, having only you, no matter how long it’ll be
คือภาพที่รักเธอตลอดไป ฉันหมายความจากหัวใจ
Keu pahp tee ruk tur dtalaut bpai chun mai kwahm jahk hua jai
It’s the image of loving you forever, It’s the meaning from my heart
ว่าตลอดไปนั้นคือ ตลอดกาล
Wah dt alaut bpai nun keu dtalaut gahn
That forever is forever

(**,**)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Director : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์
Lyric / Melody / Arrangement : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Mix down : สุธีแสงเสรีชน

   

First of all, the great Boyd Kosiyabong rapping?! Both strange and awesome at the same time haha~ Second, I love how this music video makes this song about his cat, rather then just another generic love song. Because sometimes we wish we could tell our pets not to worry, that we won’t stop loving them, even when they get old~ ^_^ Super cute release~

Title: ยังเปิดอยู่เสมอ / Yung Bpert Yoo Samur (Still Always On)
Artist: Tong Apicha (ต๋อง อภิชา)
Album: โลกส่วนตัว / Lohk Suan Dtua (Private World)
Year: 2017

ยังไปอยู่ไหม ร้าน…เดิมที่ฉัน…และเธอ ชอบนั่งประจำ
Yung bpai yoo mai rahn derm tee chun lae tur chaup nung bprajum
Do you still go to the same restaurant that you and I liked to regularly sit at?
ยังดูอยู่ไหม หนัง…เรื่องที่ฉัน…และเธอ ชอบดูซํ้าๆ
Yung doo yoo mai nung reuang tee chun lae tur chaup doo sum sum
Do you still watch the same movies that you and I liked to watch over and over?

(*) เพลงที่เคยร้อง…เล่น…กัน ฉันยังร้องมัน…อยู่…ทุก…วัน…
Pleng tee koey raung len gun chun yung raun gmun yoo took wun
The song we used to sing together, I still sing it every day
โทรศัพท์เครื่องนี้ ที่ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ เปิดเอาไว้เสมอ
Tohrasup kreuang nee tee mai koey bplian bur bpert ao wai samur
This phone that I’ve never changed the number of is always on

(**) เพราะยัง คงคิด…ถึง…เธอ
Pror yung kong kit teung tur
Because I still miss you
ยังอยากได้ยินเสียงเธอ อีกซัก…ที
Yung yahk dai yin siang tur eek suk tee
I still want to hear your voice again
ยังคงรอสาย ของเธอ เสมอ แม้จะอีกกี่ปี
Yung kong ror sai kaung tur samur mae ja eek gee bpee
I’m still always waiting for your call, no matter how many more years it’ll be
เพราะใจ ฉันยัง รัก…เธอ
Pror jai chun yung ruk tur
Because my heart still loves you
ยังอยากได้ยินเสียงเธอ อีกสักครั้ง…ก็ยังดี
Yung yahk dai yin siang tur eek suk krung gor yung dee
I still want to hear your voice, just one more time would still be nice
หากวันใดเธอ…ได้ยินเพลง…นี้
Hahk wun dai tur dai yin pleng nee
If one day you hear this song
โปรดจงรู้ ว่าหัวใจฉัน ยังเหมือน…เดิม
Bproht jong roo wah hua jai chun yung meuan derm
Please know that my heart is still the same

ยังอ่านวนซํ้า ข้อ…ความที่ฉัน…และเธอ เคยส่งให้กัน
Yung ahn won sum kor kwahm tee chun lae tur koey song hai gun
I still read the messages that you and I once sent each other over and over
ยิ้มได้เสมอ ทุก…ทีที่ฉัน…เห็นเธอ แม้จะแค่ ในความทรงจำ
Yim dai samur took tee tee chun hen tur mae ja kae nai kwahm song jum
I always smile every time that I see you, even if it’s only in my memories

(*)

เพราะยัง คงคิด…ถึง…เธอ
Pror yung kong kit teung tur
Because I still miss you
ยังอยากได้ยินเสียงเธอ อีกซัก…ที
Yung yahk dai yin siang tur eek suk tee
I still want to hear your voice again
ยังคงรอสาย ของเธอ เสมอ แม้จะอีกกี่ปี
Yung kong ror sai kaung tur samur mae ja eek gee bpee
I’m still always waiting for your call, no matter how many more years it’ll be
เพราะใจ ฉันยัง รัก…เธอ
Pror jai chun yung ruk tur
Because my heart still loves you
ยังอยากได้ยินเสียงเธอ อีกสักวิ…นา…ที
Yung yahk dai yin siang tur eek suk winahtee
I still want to hear your voice for just one more second
หากวันใดเธอ…ได้ยินเพลง…นี้
Hahk wun dai tur dai yin pleng nee
If one day you hear this song
และหากวันใดคิด…ถึงวันเหล่า…นี้
Lae hahk wun dai kit teung wun lao nee
And if one day you miss these days
โปรดจงรู้ ว่าหัวใจฉัน ยังเหมือน…เดิม
Bproht jong roo wah hua jai chun yung meuan derm
Please know that my heart is still the same

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Lyric advisor : Boyd Kosiyapong & Chutchawal Wisawabumrungchai
Piano : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
Engineer : สามิตร ดิษฐ์สูงเนิน
Mixdown&Mastering : Sutee Sangsareechon

Title: ข้างหลังภาพ / Kahng Lung Pahp (Behind the Photograph)
Artist: Tong Apicha (ต๋อง อภิชา)
Album: [Single]
Year: 2017

มอง… รูปเก่าใบนี้
Maung roop gao bai nee
Looking at this old photograph
จะกี่ครั้งก็ทำให้ฉันยิ้มได้เสมอ
Ja gee krung gor tum hai chun yim dai samur
However many times I see it, it always makes me smile
ภาพแห่งความทรงจำ
Pahp haeng kwahm song jum
The picture of memories
เมื่อครั้งวันวาน เรื่องราวต่างๆ ของเรา
Meua krung wun wahn reuang rao dtahng dtahng kaung rao
Of yesterday, our different stories
ที่ยัง… ชัด…ในใจ
Tee yung chut nai jai
That are still clear in my heart

(*) ทุกข์… และสุข ด้วย…กัน
Took lae sook duay gun
Suffering and happy together
ที่ทะเลาะหยอกเย้า หัวเราะ ร้องไห้ในวัน…นั้น
Tee talor yauk yao hua ror raung hai nai wun nun
Arguing, teasing, laughing, crying in those days
มันคือช่วงเวลาที่แสน..จะมีค่า ช่วงหนึ่งในชีวิตฉัน
Mun keu chuang welah tee saen ja mee kah chuang neung nai cheewit chun
It was such a valuable time in my life
หยิบมาดู…ทีไร ก็ยังตื้นตัน…ทุก…ที…
Yip mah doo tee rai gor yung dteun dtun took tee
Whenever I pick it up and look at it, I’m still delighted every time

(**) ที่ข้างหลังรูปภาพเมื่อพลิกไปดู
Tee kahng lung roop pahp meua plik bpai doo
Behind the photopgraph, when I turn it over and look
ยิ่งเห็นรายมือคุ้นเคยเขียนชื่อไว้
Ying hen rai meu koon koey kian cheu wai
The more I see the name signed in familiar handwriting
ก็นํ้าตาคลอด้วยความคิดถึงและห่วงใย
Gor num dtah klor duay kwahm kit teung lae huang yai
The tears well up with longing and concern
ที่ข้างหลังรูปนี้ ยังมีข้อความ
Tee kahng lung roop nee yung mee kor kwahm
Behind this picture, there’s still a message
ถ่ายทอดด้วยหัวใจเขียนฝากไว้
Tai taut duay hua jai kaing fahk wai
Transmitted through the heart and written down
ว่านับ จากวันนี้… เรา… จะรักกันตลอดไป
Wah nup jahk wun nee rao ja ruk gun dtalaut bpai
That from now on, we’ll love each other forever

(*,**)

แม้…วันนี้ จะไม่มีเธอ…อยู่ใกล้ๆ
Mae wun nee ja mai mee tur yoo glai glai
Even though I don’t have you near me today
แม้ไม่ได้พบอีกต่อไป ยังมีรูปนี้ คอยปลอบใจ
Mae mai dai pob eek dtor bpai yung mee roop nee koy bplaup jai
Even though we can’t see each other anymore, I still have this photograph to comfort me

(**)

   

Lyric/Melody/Arrangement : Apicha Suksangpet (Tong The Begins)

   
Bet you can’t watch this without crying

Title: อยู่ๆ ก็ฝนตก / Yoo Yoo Gor Fon Dtok (All the Sudden, It’s Raining)
Artist: Tong Apicha (ต๋อง อภิชา – The Begins)
Album: โลกส่วนตัว / Lohk Suan Dtua (My Own World)
Year: 2016

อยู่ๆ ก็ฝนตก อยู่ๆ ก็มี…เมฆดำบนฟ้า
Yoo yoo gor fon dtok yoo yoo gor mee mek dum bon fah
All the sudden, it’s raining, all the sudden, there’s black clouds in the sky
อยู่ๆ พายุก็โหมกระหน่ำมา เปลี่ยนทุกอย่างไป
Yoo yoo pahyoo gor moh granum mah bplian took yahng bpai
All the sudden, a storm rolls in, changing everything
ฟ้าที่สดใส ก็หายไปในพริบตา อย่างไม่ทันได้รํ่าลา
Fah tee sot sai gor hai bpai nai prip dtah yahng mai tun dai rum lah
The bright sky vanishes in the blink of an eye before I can say good-bye

อยู่ๆ ก็เสียเธอ อย่างไม่ได้เตรียม…หัวใจเอาไว้
Yoo yoo gor sia tur yahng mai dai dtriam hua jai ao wai
All the sudden, I lost you, I wasn’t prepared
ไม่เคยจะคิดว่าเราจะจากกัน ไม่อาจจะเข้าใจ
Mai koey ja kit wah rao ja jahk gun mai aht ja kao jai
I never thought we’d separate, I can’t understand
ที่เธอหายไป อย่างไม่มีวันย้อนมา ยังไม่ทันได้รํ่าลา
Tee tur hai bpai yahng mai mee wun yaun mah yung mai tun dai rum lah
That you disappeared, never to return, before I could say good-bye
ยังได้ยินเสียงเธอ อยู่ในหัว
Yung dai yin siang tur yoo nai hua
I can still hear your voice in my head

(*) ยังได้ยินคำว่ารัก….. ของเธอ
Yung dai yin kum wah ruk kaung tur
I can still hear your words of love
เหมือนทุกวัน ที่ฉันได้กอดเธอ
Meuan took wun tee chun dai gaut tur
Like every day that I was able to embrace you
ยังได้ยินเสียงเต้นหัวใจ….. ของเธอ
Yung dai yin siang dten hua jai kaung tur
I can still hear your heartbeat
เหมือนทุกวัน ที่ฉันได้กอดเธอ
Meuan took wun tee chun dai gaut tur
Like every day that I was able to embrace you
ความจริงจะเป็นยังไงไม่อยากรู้… ไม่อยากฟัง
Kwahm jing ja bpen yung ngai mai yahk roo mai yahk fung
I don’t want to know I don’t want to listen to what the reality is
ฝันแค่ฝันเท่านั้นเฝ้าบอกตัวเองเอาไว้
Fun kae fun tao nun fao bauk dtua eng ao wai
Dream, I can only dream and keep telling myself
โอ้เธอ… ฉันยังไม่พร้อม…ให้เธอ…จากไป
Oh tur chun yung mai praum hai tur jahk bpai
Oh, I’m still not ready to let you leave me

อยู่ๆ ชีวิตก็หายไปครึ่งนึง ฉัน…ไม่รู้จะเดินไปทางไหน
Yoo yoo cheewit gor hai bpai kreung neung chun mai roo ja dern bpai tahng nai
All the sudden, half of my life disappeared, I don’t know where to go
ยังได้ยินเสียงของเธออยู่ข้างใน ฉันกลั้นนํ้าตายังไงก็ไม่ไหว
Yung dai yin siang kaung tur yoo kahng nai chun glun num dtah yung ngai gor mai wai
I can still hear your voice inside, however I try to swallow my tears, I can’t

(*)

โอ้เธอ… ฉันยังไม่พร้อม…ให้เธอ…จากไป
Oh tur chun yung mai praum hai tur jahk bpai
Oh, I’m still not ready to let you leave me

   
คำร้อง/ทำนอง : อภิชา ต๋อง สุขแสงเพ็ชร
เรียบเรียง : อภิชา ต๋อง สุขแสงเพ็ชร
Drum Program : อภิชา ต๋อง สุขแสงเพ็ชร
Bass : อภิชา ต๋อง สุขแสงเพ็ชร
Guitar : วุฒิ วงสรรเสริญ Wut The Begins
Piano&Keyboard : อภิชา ต๋อง สุขแสงเพ็ชร
Mix down : Sutee Sangsareechon

   
Looks like Tong from the Begins is having his own solo album~ This is the first single from it. I really like the cat artwork in the lyrics video, and I know this is probably intended to be a blue breakup song, but given the current circumstances, it just seems perfect for the sudden passing of the beloved King.

เชื่อฉัน / Cheua Chun (Believe Me)
ข้างหลังภาพ / Kahng Lung Pahp (Behind the Photograph)
อยู่ๆ ก็ฝนตก / Yoo Yoo Gor Fon Dtok (All the Sudden, It’s Raining)
ยังเปิดอยู่เสมอ / Yung Bpert Yoo Samur (Still Always On)

  
Group Projects
Translated Songs by the Begins

   
All songs tagged Tong Apicha