Tem Wuttisit

All posts tagged Tem Wuttisit

Title: ยังไม่ลืม / Yung Mai Leum (I Still Haven’t Forgotten)
Artist: Tem Wuttisit (เต็ม วุฒิสิทธิ์)
Album: ตามสบาย / Dtahm Sabai (As You Wish)
Year: 2002

ตั้งแต่วันนั้น ตั้งแต่จากกัน
Dtung dtae wun nun dtung dtae jahk gun
Since that day, since we separated
มีเพียงความฝัน ที่พบเธอ
Mee piang kwahm fun tee pob tur
I have only dreams to meet you
อยากจะตัดใจ คิดจะลืมเธอ
Yahk ja dtut jai kit ja leum tur
I want to give you up, I think about forgetting you
ไม่เคยทำได้เลย
Mai koey tum dai loey
But I never can

(*) แม้ว่าคืนวัน จะผ่านพ้น
Mae wah keun wun ja pahn pon
Even though the days and nights pass
แม้จะนาน นานสักเพียงใด
Mae ja nahn nahn suk piang dai
No matter how long, long it’s been
แต่ลึกลึกข้างใน
Dtae leuk leuk kahng nai
But deep inside
ฉันคิดถึงเธออยู่เสมอ..ไม่เปลี่ยนไป
Chun kit teung tur yoo samur mai bplian bpai
I’m always missing you, it never changes

(**) อยากจะรู้ ว่าเธออยู่ไหนเป็นไง
Yahk ja roo wah tur yoo nai bpen ngai
I want to know where you are, how are you?
อยากจะรู้ ว่าเธอรักใคร
Yahk ja roo wah tur ruk krai
I want to know who you love
อยากจะรู้ ว่าคิดกับฉันยังไง
Yahk ja roo wah kit gup chun yung ngai
I want to know how you feel about me
คิดถึงกันบ้างไหม ฝันถึงกันบ้างไหม
Kit teung gun bahng mai fun teung gun bahng mai
Do you miss me? Do you dream about me?
หรือฉันคนเดียว ที่ยังไม่ลืม
Reu chun kon diao tee yung mai leum
Or am I the only one who still hasn’t forgotten?

ที่ที่ตรงนี้ ทะเลก็ตรงนี้
Tee tee dtrong nee talay gor dtrong nee
Right here, the beach is here
ป่าก็ตรงนี้ ที่ของเธอ
Bpah gor dtrong nee tee kaung tur
The forest is also here, in your place
เพลงก็เพลงนี้ ฉันยังคงฟัง
Pleng gor pleng nee chun yung kong fung
I still listen to this song
ฉันยังเป็นอย่างเดิม
Chun yung bpen yahng derm
I’m still the same

(*,**,**)

หรือฉันฝังใจ จึงยังไม่ลืม
Reu chun fung jai jeung yung mai leum
Or am I so deep-rooted that I still haven’t forgotten?

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง ธนวัฒ สืบสุวรรณ
เรียบเรียง ชัชชัย ชาบำเหน็จ, วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

Title: ขอไม่เป็นเพื่อนเธอ / Kor Mai Bpen Peuan Tur (I Don’t Want to Be Your Friend)
Artist: Tem Wuttisit (เต็ม วุฒิสิทธิ์)
Album: ตามสบาย / Dtahm Sabai (As You Wish)
Year: 2002

ไม่พร้อมจะมาเป็นเพื่อนเหมือนวันเก่า
Mai praum ja mah bpen peuan meuan wun gao
I’m not ready to be friends like the old days

วันนี้ฉันมาลาในฐานะเพื่อนเก่า ที่ทำสิ่งงี่เง่านั้นลงไป
Wun nee chun mah lah nai tahna peuan gao tee tum sing ngee ngao nun long bpai
Today I’ve come to say good-bye to the status of old friend for doing those stupid things
เป็นเพื่อนกันดีๆ มันก็เผลอใจ อ่อนไหว ไม่เป็นเหมือนอย่างเคย
Bpen peuan gun dee dee mun gor plur jai aun wai mai bpen meuan yahng koey
We were such good friends, I got careless and weak, and now things aren’t like they used to be

เพียงแค่เธอมองดู เธอก็รู้ทุกอย่าง แต่เธอไม่ได้คิดอะไรเลย
Piang kae tur maung doo tur gor roo took yahng dtae tur mai dai kit arai loey
If you just looked, you’d know everything, but you don’t feel anything
เธอพูดมาตรงๆ พูดอย่างเฉยเมย บอกฉันขอเป็นเพื่อนอย่างเก่า
Tur poot mah dtrong dtrong poot yahng choey moey bauk chun kor bpen peuan yahng gao
You spoke frankly and nonchalantly, telling me you wanted to be friends like before

(*) รู้ไหมฉันอายในสิ่งที่ฉันทำไป และฉันยิ่งอายเมื่อเจอะเธอ
Roo mai chun ai nai sing tee chun tum bpai lae chun ying ai meua jur tur
Do you know I”m ashamed of the things I’ve done, and that I’m more ashamed whenever I see you?
ลึกๆฉันเองยังอยากเป็นเพื่อนเสมอ แต่ต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้ว
Leuk leuk chun eng yung yahk bpen peuan samur dtae dtor bpai nee mai mee eek laeo
Deep down I still want to be your friend forever, but from now on, I won’t have you anymore

(**) เมื่อเธอไม่รัก ขอไม่เป็นเพื่อนเธอ ฉันไม่กล้าเจอะเธอ ไม่รู้เธอพอเข้าใจไหม
Meua tur mai ruk kor mai bpen peuan tur chun mai glah jur tur mai roo tur por kao jai mai
When you don’t love me, I don’t want to be your friend, I don’t dare meet you, I don’t know if you understand
เมื่อเธอไม่รัก ฉันก็คงต้องไปให้ไกล ไม่พร้อมจะมาเป็นเพื่อนเหมือนวันเก่า
Meua tur mai ruk chun gor kong dtaung bpai hai glai mai praum ja mah bpen peuan meuan wun gao
When you don’t love me, I must go far away, I’m not ready to be your friend like the old days

ไม่รู้นานเพียงไรจะได้พบกันอีก สักวันที่ฉันพร้อมจะทำใจ
Mai roo nahn piang rao ja dai pob gun eek suk wunt ee chun praum ja tum jai
I don’t know how long until we’ll be able to meet again, some day I’ll be ready to come to terms with it
เมื่อฉันเป็นคนเดิมที่ไม่รักใคร เมื่อนั้นฉันจะมาหาเธอ
Meua chun bpen kon derm tee mai ruk krai meua nun chun ja mah hah tur
When I’m the same person who doesn’t love anyone, then I’ll come to find you

(*,**)

ถ้าเธอไม่รักกันอีก ฉันคงต้องไป
Tah tur mai ruk gun eek chun kong dtaung bpai
If you don’t love me anymore, I must leave
ไม่พร้อมจะมาเป็นเพื่อนเหมือนวันเก่า
Mai praum ja mah bpen peuan meuan wun gao
I’m not ready to be friends like in the old days

(**)

ทำได้เป็นเพื่อนคนหนึ่ง ฉันคงต้องไป

Tum dai bpen peuan kon neung chun kong dtaung bpai
I can only be another friend, I must go

Title: ก็พอ / Gor Por (Enough)
Artist: Tem Wuttisit
Album: ETC
Year: 2001

เธอบอกว่าฉันคงผิดหวัง ไม่มีทางใดที่เราจะรักจะผูกพัน
Tur bauk wah chun kong pit wung mai mee tahng dai tee rao ja ruk ja pook pun
You told me that I’d be disappointed, that there was no way that we could love each other or have a relationship
ฉันบอกว่าฉันเองก็รู้ ฉันเองเป็นเพียงแค่คนเคยๆเห็นกัน
Chun bauk wah chun eng gor roo chung eng pen piang kae kon koey koey hen gun
I’m telling you that I know, I’m just a person who you once saw

(*) ฉันขอแค่ฝันเท่านั้นเองไม่มากมาย ขอฝันได้ไหมต้องจ่ายตังค์หรือเปล่า
Chun kor kae fun tao nun eng mai mahk mai kor fun dai mai dtaung jai dtung reu plao
I just want to dream, that’s not so much, can I just dream? Do I have to pay money?
ไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราว แค่นี้ให้ได้หรือเปล่าให้รักเธอ
Mai dtaung mah ruk mai dtaung mee reuang rao kae nee hai dai reu plao hai ruk tur
There’s no need to love me, no need to create memories, can you just give me this and let me love you?

(**) ก็ไม่มีอะไรดีไม่ดีพอสักอย่าง อย่างฉันนั้นคงยังห่าง ห่างไกลชีวิตเธอ
Gor mai mee arai dee mai dee por suk yahng yahng chun nun kong yung hahng hahng glai cheewit tur
There’s nothing good or bad, it’s like I’m still far, far away from your life
แต่เธอเป็นความจริงใจฉันจริงใจเสมอ ไม่ต้องการใจของเธอ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ(ก็พอ)
Dtae tur pen kwahm jing jai chun jing jai samur mai dtaung gahn jai kaung tur ploy hai chun dai ruk tur (gor por)
But you’re my sincerity, I’m always sincere, I don’t want your heart, just letting me love you (is enough)

ขอบอกว่าฉันไม่ผิดหวัง เพราะมันไม่มีอะไรให้หวังเลยสักอัน
Kor bauk wah chun mai pit wung pror mun mai mee arai hai wung loey suk un
I want to tell you that I’m not disappointed, because there was nothing I was hoping for anyway
ความสุขของฉันมีเท่านี้ ได้มองใครๆก็พอไม่ขอใกล้กัน
Kwahm sook kaung chun mee tao nee dai maung krai krai gor por mai kor glai gun
I just have my happiness, you can look at anyone else, I’m not asking to be near you

(*,**)

ไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราว แค่นี้ให้ได้หรือเปล่าให้รักเธอ
Mai dtaung mah ruk mai dtaung mee reuang rao kae nee hai dai reu plao hai ruk tur
There’s no need to love me, no need to create memories, can you just give me this and let me love you?

(**,**)

ปล่อยให้ฉันได้รักเธอก็พอ
Ploy hai chun dai ruk tur gor por
Just letting me be able to love you is enough

Title: ต่อให้เหงา / Dtor Hai Ngao (Even If I’m Lonely)
Artist: Tem Wuttisit (เต็ม วุฒิสิทธิ์)
Album: ด้วยความเต็มใจ / Duay Kwahm Dtem Jai (With Pleasure)
Year: 2004

เห็นเขาจูงมือกัน ใกล้ชิดผูกพัน
Hen kao joong meu gun glai chit pook pun
Seeing them holding hands, closely connected
เห็นแล้วมันซึมซึมในใจ
Hen laeo mun seum seum nai jai
Seeing them permeates in my heart
เห็นเขาเอาใจกัน รักกันเท่าไร
Hen kao ao jai gun ruk gun tao rai
Seeing them happy together, how much they love each other
ยิ่งได้มองทีไร ก็ยิ่งเหงา
Ying dai maung tee rai gor ying ngai
The more I look, the more lonely I get

(*) ก็เราไกลเกินเจอ ไม่มีเธอข้างฉัน
Gor rao gali gern jur mai mee tur kahng chun
We’re too far apart to meet, I don’t have you by my side
อยู่ลำพัง มันเหมือนหัวใจว่างเปล่า
Yoo lumpung mun meaun hua jai wahng plao
Being alone is like my heart is empty
อยากให้เธอรู้ไว้ ไม่มีวันใจเบา
Yahk hai tur roo wai mai mee wun jai bao
I want you to keep in mind, there will never be a day my heart will be soft
อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ลืมเธอ
Yoo tee nai meua rai mai leum tur
Wherever we are, no matter when, I won’t forget you

(**) ต่อให้เหงา สักเท่าไหร่ แต่ใจเหมือนเดิม
Dtor hai ngao suk tao rai dtae jai meuan derm
No matter how much I’m lonely, my heart is still the same
ใครคนไหน จะแทนที่เธอไม่มี
Krai kon nai ja taen tee tur mai mee
There’s no one anywhere who can replace you
ต่อให้เหงาสักเท่าไหร่ แต่ใจรู้ดี
Dtor hai ngao suk tao rai dtae jai roo dee
No matter how lonely I am, my heart knows full well
ว่าหนึ่งเดียวที่ฉัน ต้องการนาทีนี้
Wah neung diao tee chun dtaung nahtee nee
That the one thing I need at this moment
มีแค่เพียงเธอ
Mee kae piang tur
Is only you

แม้บังเอิญมีใคร ช่วยให้หยุดเหงา
Mae bung ern mee krai chuay hai yoot ngao
Even if by chance there was someone to help stop my loneliness
ขอแค่เพียง ให้เขา เป็นเธอ
Kor kae piang hai kao pen tur
I only ask that they be you
แม้บังเอิญมีใคร ที่ไม่ใช่เธอ
Mae bung ern mee krai tee mai chai tur
And if by chance it was someone who wasn’t you
ฉันขอยอมเดียวดาย อยู่คนเดียว
Chun kor yaum diao dai yoo kon diao
I’d consent to being lonely, alone

(*,**,**)

Title: เหินเวหา / Hern Wehah (Fly to the Sky
Artist: Tem Wuttisit (เต็ม วุฒิสิทธิ์)
Album: ด้วยความเต็มใจ / Duay Kwahm Dtem Jai (With Pleasure)
Year: 2004

ฟ้ายังมืดมน
Fah yung meut mon
The sky’s still dark
ฝนยังสาดมา
Fon yung saht mah
The rain’s still falling
ท้าทายชะตา ของคน
Tah tai sadtah kong kon
Challenge the destiny of humans
ว่าจะอยู่ดิน
Wah ja yoo din
Will they stay on earth
หรือจะเหยีบดาว
Reu ja yiap dao
Or will they cover the stars?
วัดกันที่ความอดทน
Wun gun tee kwahm ot ton
Let’s test the limits

*มีบางคราวจิตใจท้อแท้
Mee bahng krao jut jai to tae
sometimes the mind gets tired
ยอมพ่ายแพ้ยอมมืดมน
Yorm pai pae yorm meut mon
Gives in to failure, gives in to the darkness
มีบางทีกลับเพียงทานทน
Mee bahng tee glup piang tahn ton
Sometimes we return only to resist
ทรนงกล้าท้าทาย
Toranong glah tah tai
Confident, brave, challenging

**เหินสู่เวหา เหินสู่ฟากฟ้า
Hern soo wehah hern soo fahk fah
Fly to the sky, fly to the horizon
ใจไม่มีหยุดยั้ง
Jai mai mee yoot yung
The heart has no restraints
ยากสักแค่ไหน
Yahk suk kae nai
However difficult
ยากจะหวั่นไหว
Yahk ja wun wai
It’s difficult to be nervous
มุ่งไปตามลำพัง
Moong pbai dtahm lum pung
Set your own goals

ร้อนก็จะไป หนาวก็จะไป
Rorn gor ja pbai, nao gor ja pbai
Hot, we’ll go, cold, we’ll go
ท่องจำในใจของตน
Tong jum nai jai kong dton
Memorize in your heart
ล้มก็ไม่แคร์ แพ้ก็ไม่กลัว
Lom gor mai care, pae gor mai glua
Death, I don’t care, failure, I’m not afraid
ขอลองให้รู้สักหน
Kor long hai roo suk hon
Try to let you know the way

(*, **)
ด้วยหัวใจ
Duay hua jai
With your heart

มีบางทีกลับเพียงทานทน
Mee bahng tee glup piang tahn ton
Sometimes we return only to resist
ทรนงกล้าท้าทาย
Toranong glah tah tai
Confident, brave, challenging

(**)

ก็พอ / Gor Por (Enough)
เหินเวหา / Hern Wehah (Fly to the Sky)
ขอไม่เป็นเพื่อนเธอ / Kor Mai Bpen Peuan Tur (I Don’t Want to Be Your Friend)
ต่อให้เหงา / Dtor Hai Ngao (Even If I’m Lonely)
ยังไม่ลืม / Yung Mai Leum (I Still Haven’t Forgotten)

   
All songs tagged Tem Wuttisit