Poomjit

All posts tagged Poomjit

Title: Active Income
Artist: Poomjit (ภูมิจิต)
Album: [Single]
Year: 2018

ทั้งรัก ทั้งฝัน ทั้งเงิน ทั้งงาน
Tung ruk tung fun tung ngern tung ngahn
Love, dreams, money, and work

เธออยู่ไกล จะขับรถไปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
Tur yoo glai ja kup rot bpai gor chai welah bpen chua mohng
You live far, to drive takes an hour
งานกับเงิน ถ้าไม่มีโอทีก็ไม่มีเงินไปหาเธอ
Ngahn gup ngern tah mai mee oh tee gor mai mee ngern bpai hah tur
Work and money, if I didn’t have overtime, I wouldn’t have money to go see you

Active Income, Active Income

เงินที่เก็บหอมที่รอบริบ
Ngern tee gep haum tee raup rip
The money I keep, the kisses I take
ถ้าไม่มีเงินออม ก็ไม่มีเงินทองลงทุน
Tah mai mee ngern aum gor mai mee ngern taung loong toon
If I didn’t have salary deposits, I wouldn’t have the money to invest
ฝันของฉัน คือการได้เรียนรู้ได้เดินทาง
Fun kaung chun keu gahn dai rian roo dai dern tahng
My dream is to be able to learn and travel
แต่เป้าหมาย คือการมีครอบครัวกับเธอ
Dtae bpao mai keu gahn mee kraup krua gup tur
But my goal is to have a family with you

(*) ทั้งรัก ทั้งฝัน ทั้งเงิน ทั้งงาน
Tung ruk tung fun tung ngern tung ngahn
Love, dreams, money, and work
ทั้งรัก ทั้งฝัน ทั้งเงิน ทั้งงาน
Tung ruk tung fun tung ngern tung ngahn
Love, dreams, money, and work
ทั้งรัก ทั้งฝัน ทั้งเงิน ทั้งงาน
Tung ruk tung fun tung ngern tung ngahn
Love, dreams, money, and work

เธอ ก่อนนอน เธอช่วยโทรหาที
Tur gaun naun tur chuay toh hah tee
Before you go to sleep, please call me
ฉันจะกล่อมให้เธอฝันดี
Chun ja glaum hai tur fun dee
I’ll soothe you so you’ll have sweet dreams
งาน คืนนี้ ฉันจะทำโอทีจะได้มีเงินแต่งงาน
Ngahn keun nee chun ja tum oh tee ja dai mee ngern dtaeng ngahn
I’m working tonight, I’ll do overtime so I can have the money to marry you

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : พุฒิยศ ผลชีวิน
ขับร้อง : พุฒิยศ ผลชีวิน
เรียบเรียง : วงดนตรีภูมิจิต, David Robert Reid Williams

   

Poomjit is back with another song about the toils of the daily work grind~ I rather like how he writes songs like this for the modern city-dweller, for those of us who are too far removed from the countryside and just can’t relate to songs about farming and working the field~

Title: ชีพจร / Cheepajorn (Pulse)
Artist: Poomjit (ภูมิจิต)
Album: Mid : Life
Year: 2018

เช้าที่ตื่นขึ้นมารีบขึ้นรถเมล์สาย 29
Chao tee dteun keun mah reep keun rot may sai ee sip gao
In the morning, I wake up and hurry on the 29 bus
ยืนเบียดๆ เสียดๆ จุดหมายปลายทางคือหมอชิต
Yeun biat biat siat siat joot mai bplai tahng keu mor chit
Standing squeezed together, the destination is Mochit
กว่าจะลงรถก็ติดเหลือเกิน
Gwah ja long rot gor dtit leua gern
By the time I get off the bus, it’s so crowded

บันได BTS ผู้คนไม่เคยจะยืนชิดขวา
Bun dai BTS poo kon mai koey ja yeun chit kwah
On the stairs of the BTS, people never stay to the right side
ค่อยๆ พาตัวเราเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างเชื่องช้า
Koy koy pah dtua rao kleuan tee keun bpai yahng cheuang chah
I slowly drag myself up
อีกไม่นานก็จะ 9 โมง
Eek mai nahn gor ja gao mohng
Pretty soon, it’ll be 9 o’clock

(*) ชีพจรลงเท้า พาฉันไปทำงาน
Cheepajorn long tao pah chun bpai tum ngahn
The pulse in my feet lead me to work
ชีพจรหัวใจอ่อนล้าสิ้นดี
Cheepajorn hua jai aun lah sin dee
The pulse in my heart is extremely weak
ชีพจรชีวิตที่อ่อนลงทุกที
Cheepajorn cheewit tee aun long took tee
The pulse of my life is weakening at every moment

ในเวลาทำงานฉันอ่านพันทิปห้อง Blue Planet
Nai welah tum ngahn chun ahn pun tip haung blue planet
While at work, I read the Blue Planet room of Panthip
ฉันก็มีความฝันและอยากจะทำให้มันสำเร็จ
Chun gor mee kwahm fun lae yahk ja tum hai mun sumret
I have dreams and I want to make them come true
ต้องเคลียร์งานที่กองให้เสร็จเสียที
Dtaung klear ngahn tee gaung hai set sia tee
I must clear the work that’s been accumulating

ฉันก็อยากเรียนรู้ อยากออกไปดูโลกอันกว้างใหญ่
Chun gor yahk rian roo yahk auk bpai doo lohk un gwahng yai
I want to learn, I want to go out and see the vast world
ชีพจรของฉันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเดินทางไกล
Cheepajorn kaung chun bpen neung diao gun meua dern tahng glai
My pulse is one when I’m traveling far away
ก็โลกทั้งใบไม่ใช่แค่งาน
Gor lohk tung bai mai chai kae ngahn
The world doesn’t revolve around work

(*)

และเมื่อชีวิตกำลังอ่อนโรยดังเจ้าพระยาที่ดูเหือดแห้ง
Lae meua cheewit gumlung aun roy dung jao prayah ee doo heuat haeng
And when life is growing weary like the Chao Praya that seems to be drying up
สภาวะที่ดูอ่อนแรงและสิ้นหวัง
Sapahwa tee doo aunr aeng lae sin wung
When my condition seams weak and hopeless
ได้ยินเสียงข้างในจิตใจได้เรียกร้องให้ทำตามที่ฝัน
Dai yin siang kahng nai jit jai dai riak raung hai tum dtahm tee fun
I hear the voice inside my heart calling out for me to follow my dreams
เพราะชีวิตยังต้องการพลัง ให้ก้าวเดิน ด้วยความกล้าหาญ
Pror cheewit yung dtaung gahn palung hai gao dern duay kwahm glah hahn
Because life still needs energy to move bravely forward

   

คำร้อง : พุฒิยศ ผลชีวิน, เกษม จรรยาวรวงศ์, ประเวช นพนิราพาธ, ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง : ภูมิจิต, ดนู ฮันตระกูล
เรียบเรียง : ภูมิจิต