Natthew

All posts tagged Natthew

Title: ขอโทษในใจ / Kor Toht Nai Jai (Apologizing in My Heart)
Artist: Natthew
Album: [Single]
Year: 2015

อาจเป็นวันที่มีฝนพรำ อาจเป็นดาวที่มองอยู่ทุกวัน
Aht bpen wun tee mee fon prum aht bpend ao tee maung yoo took wun
It might be the rainy days, it might be the stars that I look at every day
หรือช่วงที่อยู่เงียบๆ คนเดียว บางครั้งที่เหลียวมองหลัง
Reu chuang tee yoo ngiap ngiap kon diao bahng krung tee liao maung lung
Or the moments I sit in silence, alone, the times that I turn and look behind me
ยังจำวันของเราได้ดี มันยังคงชัดในใจฉัน
Yung jum wun kaung rao dai dee mun yung kong chut nai jai chun
I still remember our days well, they’re still clear in my heart
จำน้ำเสียงเดิมๆ ได้ดีทุกคำ และมันไม่มีวันหาย
Jum num siang derm derm tee dee took kum lae mun mai mee wun hai
I can remember the same sound of your voice well, every word, and it’ll never fade away

(*) วันที่เธอรักฉัน แต่ใจของฉัน ก็ละเลย
Wun tee tur ruk chun dtae jai kaung chun gor laloey
When you loved me, my heart neglected you
ไม่เคยแคร์สักครั้ง ปล่อยเธอลำพัง
Mai koey care suk krung bploy tur lumpung
I never once cared about you and left you alone
ปล่อยเธอเดียวดาย
Bploy tur diao dai
Left you by yourself

(**) กว่าจะรู้ว่าเธอสำคัญเพียงใด ก็เกินอภัยที่เธอจะรอ
Gwah ja roo wah tur sumkun piang dai gor gern apai tee tur ja ror
By the time I realized how important you were, it was beyond the apology that you’ve waited for
ทำได้เพียงแต่ขอโทษเธอในใจ เท่านั้น
Tum dai piang dtae kor toht tur nai jai tao nun
All I can do is apologize to you in my heart
กว่าจะรู้ว่าฉันรักเธอมากมาย ก็สายเกินจะรั้ง
Gwah ja roo wah chun ruk tur mahk mai gor sai gern ja rung
By the time I realized I loved you so much, it was too late to hold you back
วันนี้สมควรลำพัง ฉันใช้โอกาสเหล่านั้นเปลืองไป
Wun nee som kuan lumpung chun chai ohgaht lao nun bpleuang bpai
Today it’s right for me to be alone, I wasted my chance

ยิ่งได้ฟังเพลงที่คุ้นเคย ที่เราเคยร่วมฟังมันด้วยกัน
Ying dai fung pleng tee koon koey tee rao koey ruam fung mun duay gun
The more I hear the familiar songs that we once listened to together
เหมือนทุกๆ อย่างได้ย้อนเวลา ได้พบกับเธออีกครั้ง
Meuan took took yahng dai yaun welah dai pob gup tur eek krung
It’s like everything turned back time and I could see you again
อยากบอกเธอว่าฉันเสียใจ อยากกอดเธอให้แน่นกว่าวันนั้น
Yahk bauk tur wah chun sia jai yahk gaut tur hai naen gwah wun nun
I want to tell you that I’m sorry, I want to hug you tighter than that day
อยู่ทุกๆ นาที ให้ความสำคัญต่อเธอให้ดีกว่านี้
Yoo took took nahtee hai kwahm sumkun dtor tur hai dee gwah nee
Living every minute making you my priority

(*,**,**)

Title: The Only One
Artist: Tiny-G M ft. Natthew
Album: [Single]
Year: 2014

(*) You’re the only one เธอเท่านั้นเคียงข้างกัน
You’re the only one tur tao nun kiang kahng gun
You’re the only one, only you are beside me
เป็นเช่นดวงตะวันนำทางให้กับหัวใจ
Bpen chen duang dtawun num tahng hai gup hua jai
You’re like the sun leading the way for my heart
You’re the only one
You’re the only one
รักของเธอเติมใจกัน เธอเท่านั้นที่สำคัญ
Ruk kaung tur dterm jai gun tur tao nun tee sumkun
Your love fills my heart, only you are important
หัวใจได้มีความหมายเพราะเธอ
Hua jai dai mee kwahm mai pror tur
My heart has meaning because of you

When I close to you, I never feel like this อยากให้รู้
When I close to you I never feel like this yahk hai roo
When I’m close to you, I never feel like this, I want you to know
ทุกทุกอย่างฉันรู้สึก คำตอบเดียวนั้นใช่เลย it’s true
Took took yahng chun roo seuk kumd taup diao nun chai loey it’s true
Everything that I’m feeling, there’s one answer, oh yes, it’s true
ไม่ต้องมีคำใดใดแค่เอาใจสัมผัส
Mai dtaung mee kum dai dai kae ao jai sumput
There’s no need for any words, just touch my heart
แค่เอาใจ มองลงไปอะไรก็ยิ่งชัด
Kae ao jai maung long bpai arai gor ying chut
Just take my heart and look at it and everything will be clearer
ดาวบนฟ้ามากมายพร่างพราว ไม่เท่า Love is all around
Dao bon fah mahk mai prahng prao mai tao love is all around
The many twinkling stars in the sky aren’t equal to love is all around

(**) ใครผ่านมา ก็ผ่านไป แต่หนึ่งใจ เธอใช่ไหม
Krai pahn mah gor pahn bpai dtae neung jai tur chai mai
Everyone comes and goes, but one heart, it’s you, right?
ที่ไม่เคยจะปล่อยมือฉันไป ยังคงเชื่อในตัวฉันเสมอมา
Tee mai koey ja bploy meu chun bpai yung kong cheua nai dtua chun samur mah
Who never lets go of my hand, you still always believe in me
เพียงพอแล้ว เจอเข้าแล้ว ใจดีดีที่ตามหา
Piang por laeo jur kao laeo jai dee dee tee dtahm hah
That’s enough, I’ve found it already, the good heart I’ve been searching for
ไม่ต้องการมากมายเลยอะไรแค่มีเธอ
Mai dtaung gahn mahk mai loey arai kae mee tur
I don’t need a lot, just you

(*)

ไม่ว่าใครจะผ่านมาหรือว่าผ่านไป จะมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่อยู่ในใจ
Mai wah krai ja pahn mah reu wah pahn bpai ja mee piang kae tur tao nun tee yoo nai jai
Regardless of who comes or goes, I have only you alone in my heart
You’re be the star shining bright in my mind
You’ll be the star shining bright in my mind
ยามฉันร้องไห้มีเธอคอยปลอบ โอ้ Don’t cry
Yahm chun raung hai mee tur koy bplaup oh don’t cry
When I’m crying, I have you to comfort me, oh, don’t cry
ให้ดวงดาวทั้งฟ้าที่มีอยู่ร้อยพัน ไม่อาจเทียบกับความรู้สึกดีดีที่มีให้กัน
Hai duang dao tung fah tee mee yoo roy pun mai aht tiap gup kwahm roo seuk dee dee tee mee hai gun
The hundreds of thousands of stars in the sky can’t compare with the good feelings I have for you
โลกมันดูสดใสในทุกทุกวัน อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ You’re the only one
Lohk mun doo sot sai nai took took wun yahk hai tur dai roo ao wai you’re the only one
The world seems bright every day, I want you to keep in mind that you’re the only one

I wanna be with you, all I need is you
I wanna be with you, all I need is you
เราจะมีเรากันไปในทุกทุกวัน บอกเอาไว้อีกที You’re the only one
Rao ja mee rao gun bpai nai took took wun bauk ao wai eek tee you’re the only one
We’ll have each ohter every day, I’m telling you again, you’re the only one

(**,*)

Title: ยิ่งฟัง ยิ่งเจ็บ / Ying Fung Ying Jep (The More I Listen, the More I Hurt)
English Title: “Oh Please”
Artist: Natthew
Album: [Single]
Year: 2013

เคย รอ ฟังคำว่ารักจากเธอ
Koey ror fung kum wah ruk jahk tur
I used to wait to hear you say “I love you”
ดี ใจ ทุกทีที่ฟังจากเธอ
Dee jai took tee tee fung jahk tur
I was happy every time I heard it
แต่ วันนี้ เปลี่ยนไปแล้ว
Dtae wun nee bplian bpai laeo
But today, things have changed
คนๆ นี้ ไม่ต้องการจะฟัง คำเดิม
Kon kon nee mai dtaung gahn ja fung kum derm
This man doesn’t want to hear those same words

พูด มา อีกคำที่คาในใจ
Poot mah eek kum tee kah nai jai
Say the other words that are remaining in your heart
เมื่อ เธอ เองที่ต้องการจะไป
Meua tur eng tee dtaung gahn ja bpai
When you want to leave
เอ่ยคำนั้น บอกกับฉัน หมดเวลาที่ต้องเล่นละคร
Oey kum nun bauk gup chun mot welah tee dtaung len lakorn
Tell me those words, we’re out of time to play in this drama
จบเท่านี้ ไม่มีตอนต่อไป
Jop tao nee mai mee dtaun dtor bpai
End it right here, there’s nothing after this

(*) แค่หนึ่งคำลา ลา บอกออกมาไม่ต้องเกรงใจ
Kae neung kum lah lah bauk auk mah mai dtaung greng jai
Just one farewell, good-bye, say it, there’s no need to be courteous
ถ้อยคำจะแรง แรง ก็จะยอมรับความเป็นไป
Toy kum ja raeng raeng gor ja yaum rup kwahm bpen bpai
It’s a strong word, but I’ll accept the turn of events
บอกฉันซะที เธอมีใครข้างในหัวใจ
Bauk chun sa tee tur mee krai kahng nai hua jai
Tell me you have someone else in your heart
แม้มันทรมานเท่าไหร่ ก็ยอม แค่เธอ อย่าฆ่ากัน
Mae mun toramahn tao rai gor yaum kae tur yah kah gun
However much it’ll torture me, I accept it, just please don’t kill me

ด้วยคำว่า รัก รัก เมื่อเธอนั้นไม่ใช่คนเดิม
Duay kum wah ruk ruk meua tur nun mai chai kon derm
With your “I love you” “I love you” when you’re not the same person anymore
ไม่อยากจะฟัง ฟัง อย่าทำร้ายฉันด้วยคำเดิม
Mai yahk ja fung fung yah tum rai chun duay kum derm
I don’t want to hear it, hear it, don’t hurt me with those same words
หนึ่งคำที่เคย ฉุดดึงชีวิตฉันขึ้นใหม่
Neung kum tee koey choot deung cheewit chun keun mai
The one phrase that once gave me a new life
แต่วันนี้ คือคำที่ยิ่งฟัง ยิ่งเจ็บ ในใจ
Dtae wun nee keu kum tee ying fung ying jep nai jai
Today is now the phrase which the more I hear, the more it breaks my heart

เข้า ใจ ในวันที่นาฬิกา
Kao jai nai wun tee nahligah
I understand when the clock
เคลื่อน ไป ทุกสิ่งหมุนตามเวลา
Kleuan bpai took sing moon dtahm welah
Ticks by, everything changes in accordance with time
หยุด เท่านี้ จบ เท่านี้ อยากให้เธอ ทบทวนใจดีๆ
Yoot tao nee jop tao nee yahk hai tur top tuan jai dee dee
Stop it right here, end it right here, I want you to take a good look at your heart
ถ้าไม่รัก ก็ช่วยพอซะที
Tah mai ruk gor chuay por sa tee
If you don’t love me, then please, enough is enough

(*)

แค่เธอ อย่าฆ่ากัน ด้วยคำว่ารัก
Kae tur yah kah gun duay kum wah ruk
Just please don’t kill me with your “I love you”
ไม่มีใจ ก็แค่ พูดบอกลา ให้เป็นฉันคนเดียวมีน้ำตา
Mai mee jai gor kae poot bauk lah hai bpen chun kon diao mee num dtah
If you don’t have feelings for me, just say good-bye, let me be the only one in tears
วันพรุ่งนี้จะเจ็บแค่ไหน แต่ชีวิตก็ต้องเดินไป
Wun proong nee ja jep kae nai dtae cheewit gor dtaung dern bpai
However much tomorrow will hurt, life will move on

(*)

ด้วยคำว่า รัก รัก เมื่อเธอนั้นไม่ใช่คนเดิม
Duay kum wah ruk ruk meua tur nun mai chai kon derm
With your “I love you” “I love you” when you’re not the same person anymore
ไม่อยากจะฟัง ฟัง อย่าทำร้ายฉันด้วยคำเดิม
Mai yahk ja fung fung yah tum rai chun duay kum derm
I don’t want to hear it, hear it, don’t hurt me with those same words
หนึ่งคำที่เคย ฉุดดึงชีวิตฉันขึ้นใหม่
Neung kum tee koey choot deung cheewit chun keun mai
The one phrase that once gave me a new life
แต่วันนี้ คือคำ ที่ยิ่งฟัง ยิ่งทิ่มแทงใจ
Dtae wun nee keu kum tee ying fung ying tim taeng jai
Today is now the phrase which the more I hear, the more it stabs my heart

Title: เมื่อฉันได้บอกรักเธอ…ไปแล้ว / Meua Chun Dai Bauk Ruk Tur Pai Laeo (After I Told You I Loved You)
Artist: Natthew AF5
Album: The Winners’ Project
Year: 2010

เก็บรักเอาไว้ในใจบอกใครไม่ได้
Gep ruk ao wai nai jai bauk krai mai dai
I’ve kept my love tucked away in my heart, unable to tell anyone
นั่นคือความลับที่ฉันต้องซ่อนเอาไว้
Nun keu kwahm lup tee chun dtaung saun ao wai
That’s the secret I have to hide
ตั้งแต่รู้ตัวเองว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
Dtung dtae roo dtua eng wah kwahm sumpun plian pai
Since I realized that our relationship was changing
ทำได้เพียงเก็บไว้ในใจอย่างเดิม
Tum dai piang gep wai nai jai yahng derm
I could only continue to keep it inside

ปล่อยวันเวลาให้เดินและเวียนหมุนผ่าน
Ploy wun welah hai dern lae wiang moon pahn
Letting the days continuously pass by
ปล่อยที่ว่างตรงกลางกั้นเราให้อยู่อย่างนั้น
Ploy tee wahng dtrong glahng gun rao hai yoo yahng nun
Letting the void between us stay like that
อาจเป็นเพราะทุกวันที่มีเธอเคียงข้างฉัน
Aht pen pror took wun tee mee tur kiang kahng chun
It might be because of having you next to me every day
เพียงแค่นั้นให้ฉันได้พออุ่นใจ
Piang kae nun hai chun dai oom jai
Just that is enough for me

(*) แล้วทำไมวันนี้ ไม่เหมือนกับที่ผ่านมา
Laeo tummai wun nee mai meuan gup tee pahn mah
Why is today different than the past?
ลมหายใจ รอยยิ้มและสายตา
Lom hai jai roy yim lae sai dtai
Your breath, your smile, and the look in your eyes
ทำให้ฉันเผลอใจบอกคำว่ารักไป
Tum hai chun plur jai bauk kum wah ruk pai
Made me carelessly tell you I loved you

(**) และคำตอบคำนั้นไม่รู้จะเป็นอย่างไร
Lae kum dtaup kum nun mai roo ja pen yang rai
And I don’t know what your answer will be
เมื่อได้ยินคำถามที่ได้หลุดปากออกจากหัวใจ
Meua dai yin kum tahm tee dai loot pahk auk jahk hua jai
When you heard the question that accidentally slipped out of my mouth from my heart
ฉันขอโทษจริงๆ ที่บังคับใจไม่ไหว
Chun kor toht jing jing tee bung kup jai mai wai
I’m really sorry I couldn’t contain myself
ต่อไปจะมองหน้าเธอยังไง
Dtor pai ja maung nah tur yung ngai
How can I look you in the face again?
เมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้ว
Meua chun dai bauk ruk tur pai laeo
After I told you I loved you?

หากรักของฉันคนนี้ไม่มีค่าพอ
Hahk ruk kaung chun kon nee mai mee kah por
If my love isn’t worth enough
อยากจะขอให้เธอจบลงไว้ที่ตรงนั้น
Yahk ja kor hai tur job long wai tee dtrong nun
I want you to end it right there
ให้เธอเหมือนเมื่อวัน ที่เธอเคยเคียงข้างฉัน
Hai tur meuan meua wun tee tur koey kiang kahng chun
And for you to be like yesterday, when you were once at my side
เพียงแค่นั้นให้ฉันได้พออุ่นใจ
Piang kae nun hai chun dai por oom jai
Just that was enough for me

(*,**,*)

คำตอบคำนั้นไม่รู้จะเป็นอย่างไร
Kum dtaup kum nun mai roo ja pen yahng rai
I don’t know what your answer will be
เมื่อได้ยินคำถามที่ได้หลุดปากออกจากหัวใจ
Meua dai yin kum tahm tee dai loot pahk auk jahk hua jai
When you heard the question that accidentally slipped out of my mouth from my heart
ไม่ต้องตอบฉันเพราะกลัวรับมันไม่ไหว
Mai dtaung dtaup chun pror glua rup mun mai wai
You don’t have to reply because I’m scared I won’t be able to take it
ให้เธอเก็บคำนี้ไว้ในใจ
Hai tur gep kum nee wai nai jai
Please keep your words in your heart
ว่าฉันเคยบอกรักเธอ ก็พอแล้ว
Wah chun koey bauk ruk tur gor por laeo
Just having been able to once tell you I loved you is enough

Title: รู้ไหม / Roo Mai (Do You Know?)
Artist: Natthew AF5
Album: Me, My Dream & My Producer
Year: 2008

แอบมองสายตาของเธออยู่ อยากรู้เธอคิดอะไรกับฉัน
aep mong saai dtaa kong ter yoo yaak roo ter kit a-rai gap chan
I steal glances at your eyes, I want to know how you feel about me
คิดว่าเป็นแค่เพื่อนกัน หรือมีอะไรปิดบังไว้
kit waa bpen kae peuan gan reu mee a-rai bpit bang wai
If you think we’re just friends, or if there’s anything you’re hiding
สบตาของเธอกับฉันหน่อย อย่างน้อยให้พอมีหวังได้ไหม
sop dtaa kong ter gap chan noi yaang noi hai por mee wang daai mai
Catching your eyes with mine, at least let me have hope, can you?
ช่วยมองตอบฉันอย่างตั้งใจ ให้ใจฉันได้สัมผัสใจเธอ
chuay mong dtop chan yaang dtang jai hai jai chan daai sam-pat jai ter
Please look at me and answer me like you mean it, let my heart be able to touch yours

* จากเพื่อนที่รู้จัก เป็นคนที่รู้ใจ
jaak peuan tee roo jak bpen kon tee roo jai
From new acquaintances to intimate friends
ก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป จะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิม
gor kwaam roo-seuk man bplian bpai ja tam yang ngai gor mai meuan derm
The feelings are changing, what will I do? It’s not the same…

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not like the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you I love you, but I’m afraid and nervous?
ทนไม่ไหว ที่จะห้ามใจ ไม่ให้รักเธอ
ton mai wai tee ja haam jai mai hai rak ter
I can’t take it, restraining myself , not letting me love you

แอบคิดเข้าข้างตัวเองบ่อย อย่างน้อยเธอคงมีใจให้ฉัน
aep kit kao kaang dtua eng boi yaang noi ter kong mee jai hai chan
I often pity myself, at least you might have a heart to give me
และทุกๆทีที่พบกัน ยิ่งเจอยิ่งทำให้หวั่นไหว
lae took-took tee tee pop gan ying jer ying tam hai wan wai
And every time we meet, the more I see you, the more I tremble

(*)

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not like the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you i love you but I’m scared and nervous?
ทนไม่ไหว (ทนไม่ไหว) ได้แต่ห้ามใจ (ได้แต่ห้ามใจ)
ton mai wai ( ton mai wai ) daai dtae haam jai ( daai dtae haam jai )
I can’t take it (can’t take it), I can only restrain myself (can only restrain myself)
ไม่ให้รักเธอ (ไม่ให้รักเธอ)
mai hai rak ter ( mai hai rak ter )
Not letting me love you (not letting me love you)

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not the same as the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you I love you but I’m scared and nervous?
ทนไม่ไหว (ทนไม่ไหว) ที่จะห้ามใจ (ที่จะห้ามใจ)
ton mai wai ( ton mai wai ) tee ja haam jai ( tee ja haam jai )
I can’t take it (can’t take it) restraining myself (restraining myself)
ไม่ให้รักเธอ (ไม่ให้รักเธอ)
mai hai rak ter ( mai hai rak ter )
Not letting me love you (not letting me love you)

ทนไม่ไหว ที่จะห้ามใจ รู้ไหมเธอ
ton mai wai tee ja haam jai roo mai ter
I can’t take it, restraining myself, do you know?

ขอโทษในใจ / Kor Toht Nai Jai (Apologizing in My Heart)
เมื่อฉันได้บอกรักเธอ…ไปแล้ว / Meua Chun Dai Bauk Ruk Tur Pai Laeo (After I Told You I Loved You)
รู้ไหม / Roo Mai (Do You Know?)
ยิ่งฟัง ยิ่งเจ็บ / Ying Fung Ying Jep (The More I Listen, the More I Hurt) [Oh Please]

   
All songs tagged Natthew