Minor Third

All posts tagged Minor Third

Title: ร่องรอย / Raung Roy (Trace)
Artist: Minor Third ft. Tulip Rawita (ทิวลิป รวิตา)
Album: [Single]
Year: 2018

หลบหนีความจริง ทิ้งตัวลงนอน
Lop nee kwahm jing ting dtua long naun
I escape the truth by throwing myself into sleep
แต่ภาพความจำกลับย้อนเรื่องราวดีๆ
Dtae pahp kwahm jum glup yaun reuang rao dee dee
But the memories of the good times come back
ให้เกิดขึ้นในความฝัน
Hai gert keun nai kwahm fun
Arising in my dreams

รอยยิ้มที่เราเคยมีให้กัน
Roy yim tee rao koey mee hai gun
The smiles that we once had for each other
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นที่เหมือนเดิม
Took chuang welah lao nun tee meuan derm
All those times that were the same
กลับสลายไปตอนตื่นขึ้นมา
Glup salai bpai dtaun dteun keun mah
End up destroyed when I wake up

(*) มันทรมานเหลือเกิน ฉันทรมานเกินไป
Mun toramahn leua gern chun toramahn gern bpai
It’s such torture, I’m tortured too much
แล้วเมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร
Laeo meua rai meua rai meua rai
So when? When? When?

(**) เมื่อไรจะลืม เรื่องราวของเรา
Meua rai ja leum reuang rao kaung rao
When will I forget our story?
เมื่อไรมันจะถูกลบ และเลือนหมดไป
Meua rai mun ja took lop lae leuan mot bpai
When will it be erased and faded away?
ในใจยังคงเฝ้าคอย
Nai jai yung kong fao koy
In my heart, I’m still waiting
สิ่งที่ยังเหลือมันก็คือร่องรอย
Sing tee yung leua mun gor keu raung roy
The thing that’s still remaining is the trace
ของการโดนทำร้าย หัวใจวันนั้น
Kaung gahn dohn tum rai hua jai wun nun
Of getting my heart broken that day
ให้ข้างในเกิดรอยแผล
Hai kahng nai gert roy plae
Giving it a scar inside
ที่ยังไม่มีวี่แวว จะลบเลือน
Tee yung mai mee wee waew ja lop leuan
That still hasn’t shown any signs of fading away

ต้องใช้เวลานานเท่าไร แผลในใจจะหาย
Dtaung chai welah nahn tao rai plae nai jai ja hai
How much time must I spend for the scar in my heart to heal?
กลับมาเหมือนเดิม หรือไม่มีทางอีกเลย
Glup mah meuan derm reu mai mee tahng eek loey
It keeps coming back just the same, or is there no other way?

(*,**)

ความทรงจำที่ยังมีอยู่
Kwahm song jum tee yung mee yoo
The memories that I still have
( ยังติดอยู่ในใจฉัน )
(Yung dtit yoo nai jai chun)
(Are still stuck in my heart)
ยังคงเวียน ยังทำร้ายใจให้เจ็บ
Yung kong wian yung tum rai jai hai jep
They’re still circulating, they still hurt me and cause me pain
(ต้องเจ็บไปถึงเมื่อไร )
(Dtaung jep bpai teung meua rai)
(How much longer must I hurt?)
ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้เมื่อไร ถึงจะลืม
Mai roo meua rai mai roo meua rai teung ja leum
I don’t know when, I don’t know when I’ll forget

(**)

   

คำร้อง, ทำนอง : ธนกฤต พมพล
เรียบเรียง : ประเทศ อินดำ

   

Your usual “When will I forget you?” song, nothing too special or outstanding about it. The whole time I was listening to it, I just kept thinking about how it reminds me of another song, I think it was a Dan-Beam song? Does it remind anyone else of another song, or am I going crazy?

Title: โอกาสหนึ่งในล้าน / Ohgaht Neung Nai Lahn (One in a Million Chance)
Artist: Minor Third
Album: [Single]
Year: 2018

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอบอกลาฉันไป
Dtung dtae wun nun tee tur bauk lah chun bpai
Since the day that you told me good-bye
เธอรู้ไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันมากแค่ไหน
Tur roo mai wah mun bplian bplaeng cheewit chun mahk kae nai
Do you know how much it changed my life?
เป็นอย่างไร มันสลายไปทั้งใจ แต่ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจเธอดี
Bpen yahng rai mun salai bpai tung jai dtae mai bpen rai chun kao jai tur dee
It destroyed my heart, but it’s okay, I understand you full well

จะอยู่ตรงนี้ที่คำว่ารักยังดังก้องอยู่
Ja yoo dtrong nee tee kum wah ruk yung dung gaung yoo
I’ll be right here where your loving words still loudly echo
อยากให้รู้ว่าฉันจะจำมันแค่นี้
Yahk hai roo wah chun ja jum mun kae nee
I want you to know that this is all I’ll remember
ก่อนเคยรักกันอย่างไร มากแค่ไหนฉันรู้ดี
Gaun koey ruk gun yahng rai mahk kae nai chun roo dee
I know full well how much we used to love each other before
คำพูดแรงๆ เรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นมาตอนไหน ไม่ขอจำ
Kum poot raeng raeng reuang rai rai gert keun mah dtaun nai mai kor jum
I don’t want to remember when the harsh words and bad situations happened

(*) ฉันจะอยู่เพื่อรอให้เธอกลับมา
Chun ja yoo peua ror hai tur glup mah
I’ll stay to wait for you to come back
แม้จะเจ็บจนมีน้ำตา จะรอด้วยใจที่มี
Mae ja jep jon mee num dtah ja ror duay jai tee mee
Even though it’ll hurt so much, I’ll cry, I’ll wait with the heart that I have
แม้โอกาสของฉันจะเหลือแค่หนึ่งในล้าน ก็ยังดี
Mae ohgaht kaung chun ja leua kae neung nai lahn go ryung dee
Even though my chance is only one in a million, it’s still good
อย่างน้อยยังมีความหวัง ไม่ว่านานแค่ไหน
Yahng noy yung mee kwahm wung mai wah nahn kae nai
At least there’s still hope, no matter how long it’ll be
ก็จะรอ(เธอ)
Gor ja ror (tur)
I’ll wait (for you)

เก็บสิ่งที่เหลือเผื่อวันหนึ่งเธอคงย้อนมา
Gep sing tee leua peua wun neung tur kong yaun mah
I’ll keep the things that are left in case one day you come back
อาจเหนื่อยจนล้าก็ยังจะรอเธอตรงนี้
Aht neuay jon lah gor yung ja ror tur dtrong nee
I might be exhausted, but I’ll still wait for you right here
อยู่กับความหวังที่เลื่อนลอย
Yoo gup kwahm wung tee leuan loy
Living with a fading hope
มันอาจจะน้อยจนริบรี่
Mun aht ja noy jon rip ree
It might lesson until it is extinguished
ที่เห็นลางๆ ให้พอมีหวัง
Tee hen lahng lahng hai por mee wung
The faint sight is enough to give me hope
ว่าทุกๆอย่าง จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Wah took took yahng ja glup mah bpen meuan derm
That everything will go back to the way it was again

(*,*)

   

คำร้อง, ทำนอง : ธนกฤต พมพล
เรียบเรียง : ณัฐพล คชฤทธิ์

Title: ได้ไหม / Dai Mai (Please)
Artist: Minor Third
Album: [Single]
Year: 2017

บาดแผลที่เธอโดนเขาทำร้าย รู้ว่าเจ็บแค่ไหน
Baht plae tee tur dohn kao tum rai roo wah jep kae nai
The wounds where he hurt you, I know how much it hurts
ยากเกินจะรับไหว ฉันเข้าใจ
Yahk gern ja rup wai chun kao jai
It’s difficult to accept, I understand

ให้ฉันไปนั่งข้างๆก่อนไหม เผื่อเธออยากระบายอะไรข้างใน
Hai chun bpai nung kahn gkahng gaun mai peua tur yahk rabai arai kaung nai
Will you let me sit beside you in case you want get everything off your chest?
หรือเธอจะร้องไห้ออกมา ก็ได้
Reu tur ja raung hai auk mah gor dai
Or if you cry out loud, it’s okay

(*) ได้ไหม ฉันขอเป็นคนสำคัญเธอสักวัน
Dai mai chun kor bpen kon sumkun tur suk wun
Please, I want to be your special someone for a day
เผื่อเธออาจจะต้องการใครสักคนที่คอยเข้าใจ
Peua tur aht ja dtaung gahn krai suk kon tee koy kao jai
In case you might need someone who understands
ได้ไหม ฉันรู้ว่าเธอต้องเจ็บเท่าไร
Dai mai chun roo wah tur dtaung jep tao rai
Please, I know how much you’re hurting
ฉันขอเป็นคนปลอบใจ แล้วฉันจะเดินจากไป
Chun kor bpen kon bplaup jai laeo chun ja dern jahk bpai
I want to be the person who comforts you, and then I’ll walk away
เมื่อเธอหายดี
Meua tur hai dee
When you’re better

เจ็บช้ำจากใครจะไม่เอ่ยถาม ไม่ได้มาตอกย้ำ
Jep chum jahk krai ja mai oey tahm mai dai mah dtauk yum
I won’t ask about the pain you’ve received from anyone, I don’t want to emphasize it
หรือต้องการจะซ้ำเติมอะไร
Reu dtaung gahn ja sum dterm arai
Or add anything to it
กอดฉันได้เลยหากทนไม่ไหว เผื่อเธออยากระบายอะไรข้างใน
Gaut chun dai loey hahk ton mai wai peua tur yahk rabai arai kahng nai
You can hug me if you can’t bear it, in case you need to get everything off your chest
หรือเธอจะร้องไห้ออกมา ก็ได้
Reu tur ja raung hai auk mah gor dai
Or if you cry out loud, it’s okay

(*)

ฉันไม่ได้มาเรียกร้องอะไร
Chun mai dai mah riak raung arai
I didn’t come to beg for anything
ฉันแค่เป็นห่วง ที่เห็นเธอเป็นอย่างนี้
Chun kae bpen huang tee hen tur bpen yahng nee
I’m just worried to see you like this

(*)

   

Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
คำร้อง, ทำนอง : ธนกฤต พมพล
เรียบเรียง : MINOR THIRD

   

Is their name “minor third” because the singer’s about three notes flat? This song wasn’t as pleasant to listen to as their first single.

Title: เจ็บไม่เป็น / Jep Mai Bpen (I Don’t Know How to Hurt)
Artist: Minor Third
Album: [Single]
Year: 2017

เธอ…หลอกฉันว่าเธอรัก
Tur lauk chun wah tur ruk
You deceived me into thinking that you loved me
ส่วนฉันก็ยังต้องหลอกตัวเองว่าเธอก็ยังรัก
Suan chun gor yung dtaung lauk dtua eng wah tur gor yung ruk
As for me, I still must deceive myself that you still love me
ยิ้ม… ของฉันที่เธอเห็น
Yim kaung chun tee tur hen
My smile that you see
รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งลวง ๆ ที่เธอไม่เคย
Roo mai wah mun bpen sing luang luang tee tur mai koey
Do you know it’s a deception that you’ll never

(*) รู้…ว่าข้างใน มันเจ็บสักเท่าไร ที่ต้องยอมฝืนทน
Roo wah kahng nai mun jep suk tao rai tee dtaung yaum feun ton
Realize how much it hurts inside to have to force myself to endure

(**) เจ็บที่เธอ ไม่ได้รัก แต่กลับไม่ยอมรับความจริง
Jep tee tur mai dai ruk dtae glup mai yaum rup kwahm jing
It hurts that you don’t love me, but I refuse to accept the truth
ที่จะให้เธอทิ้งไป
Tee ja hai tur ting bpai
And let you abandon me
ใจต้องโดนเธอทำร้าย อยู่ก็เหมือนตาย ทั้งเป็น
Jai dtaung dohn tur tum rai yoo gor meuan dtai tung bpen
My heart must be destroyed by you, I’m alive but it’s like I’m dead
แต่ไม่เห็นว่าว่ามันจะจำ สักที
Dtae mai hen wah wah mun ja jum suk tee
But it doesn’t seem like, like I’ll finally remember

ทน…อย่างนี้ได้นานไหม
Ton yahng nee dai nahn mai
Can I endure this for any longer?
ที่วันนี้ต้องคอยมาหลอกหัวใจ ว่ามันคือความรัก
Tee wun nee dtaung koy mah lauk hua jai wah mun keu kwahm ruk
Today I must keep deceiving my heart that it’s love
ฉัน…ต้องยิ้มให้เธอเห็น
Chun dtaung yim hai tur hen
I must smile and let you see
ให้เหมือนว่ามันไม่มีอะไรจนทำให้เธอ
Hai meuan wah mun mai mee arai jon tum hai tur
And make it seem like it’s nothing until it makes you

(*,**)

คำว่ารักที่เธอบอก แต่ในแววตาของเธอหลอก
Kum wah ruk tee tur bauk dtae nai waew dtah kaung tur lauk
You tell me you love me, but in the look in your eyes, it’s deceiving

รู้…ว่าหัวใจ มันเหนื่อยสักเท่าไร ที่ต้องยอมฝืน…ทน
Roo wah hua jai mun neuay suk tao rai tee dtaung yaum feun ton
Know how tired my heart is of having to force myself to endure it

(**)

เจ็บ…มานานเท่าไหร่ ทำไมไม่ยอมรับความจริง
Jep mah nahn tao rai tummai mai yaum rup kwahm jing
How long have I been hurting? Why do I refuse to accept the truth
และให้เธอทิ้งไป เจ็บไม่เป็นหรือไง
Lae hai tur ting bpai jep mai bpen reu ngai
And let you dump me? Do I not know how to hurt or what?
หัวใจ… เมื่อไหร่จะจำสักที
Hua jai meua rai ja jum suk tee
When will my heart finally remember?

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธนกฤต พมพล
ดนตรี : MINOR THIRD