Mean

All posts tagged Mean

Title: เหมาะสม / Mor Som (Perfect Match)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2019

แค่ได้เห็นเธอ ตอนอยู่ด้วยกันกับเขา
Kae dai hen tur dtaun yoo duay gun gup kao
Just seeing you when you’re with him
ฉันก็รู้ดีว่าเรื่องเรา มันคงไม่มีหวัง
Chun gor roo dee wah reuang rao mun kong mai mee wung
I know full well I don’t stand a chance
แต่เพราะรักเธอ ก็เลยยังไม่ไปไหน
Dtae pror ruk tur gor loey yung mai bpai nai
But because I love you, I still haven’t gone anywhere
ทำได้แค่มองเรื่อยไป และบอกตัวเองไว้
Tum dai kae maung reuay bpai lae baukd tua eng wai
I can only keep looking at you and telling myself

(*) ถ้าเธอมีความสุขกับเขาคนนั้น ฉันก็ยินดีแม้ความสุขนั้นไม่มีฉัน
Tah tur mee kwahm sook gup kao kon nun chun gor yin dee mae kwahm sook nun mai mee chun
If you’re happy with him, then I’m happy, even though that happiness doesn’t include me
จะรักเธอแค่ไหน ก็ต้องยอมเข้าใจ และยอมรับความจริงให้ไหว
Ja ruk tur kae nai gor dtaung yaum kao jai lae yaum rup kwahm jing hai wai
However much I love you, I must understand and accept the truth

(**) เธอกับเขาเหมาะสมกันดีแล้ว
Tur gup kao mor som gun dee laeo
You and he are a perfect match
ถูกแล้วที่เธอเลือกคนที่ดีกว่าฉัน ฉันควรจำเอาไว้
Took laeo tee tur leuak kon tee dee gwah chun chun kuan jum ao wai
It’s true, you’ve chosen a better guy than me, I should remember
ว่าคนอย่างฉันเหมาะสมยืนตรงนี้ ได้เพียงแค่มองและคอยหวังดีเรื่อยไป
Wah kon yahng chun mor som yeun dtrong nee dai piang kae maung lae koy wung dee reuay bpai
That a guy like me is perfect standing right here, only able to look at you and keep wishing you well
ฉันดีใจที่เธอเจอคนที่เหมาะสม
Chun dee jai tee tur jur kon tee mor som
I’m happy that you found your perfect match

อย่างเธอกับเขาก็คงต้องเรียกว่าเหมาะสม
Yahng tur gup kao gor kong dtaung riak wah mor som
When it comes to you and him, you guys make a perfect match
ส่วนคนระดับฉันคงทำได้แค่มองและชื่นชม
Suan kon radup chun kong tum dai kae maung lae cheun chom
As for a guy at my level, I can only watch and admire you
ขืนอยู่กับฉันชีวิตของเธอคงล่มจม
Keun yoo gup chun cheewit kaung tur kong lom jom
If you forced yourself to be with me, your life would capsize
ฉันไม่มีอย่างเขาทั้งเงินทอง หน้าตา และสถานะทางสังคม
Chun mai mee yahng kao tung ngern taung nah dtah lae satahna tahng sung kom
I don’t have anything he does; not money, not looks, and not social status
พ่อแม่ของเธอคงบอกคู่เธอเหมือนกิ่งทองใบหยก
Por mae kaung tur kong bauk koo tur meuan ging taung bai yok
Your parents probably think you two are a match made in heaven
แต่ถ้าเป็นฉันคงเหมือนหนูตกถังข้าวสารดูสกปรก
Dtae tah bpen chun kong meuan noo dtok tung kao sahn doo sok bprok
But if it were me, it would be like I was a dirty rat gold-digger
ไปกินข้าวกับญาติเธอ ฉันคงเป็นได้แค่ตัวตลก
Bpai gin kao gup yaht tur chun kong bpen dai kae dtua dtalok
Eating with your family, I can only be a clown
และเพื่อนของเธอคงชอบเขา แต่บอกว่าฉันนั้นสอบตก
Lae peuan kaung tur kong chaup kao dtae bauk wah chun nun saup dtok
And your friends probably like him, but say that I flunked the test

(*,**)

   

Compose : Vorapat Vongsukont, Guntapich Yavirach
Lyrics : Vorapat Vongsukont

Title: ถ้าเธอฟังอยู่ / Tah Tur Fung Yoo (If You’re Listening)
Artist: Kaimook Rungrat (ไข่มุก รุ่งรัตน์) ft. Mean
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าคิดถึง
Tah hahk wah tur fung yoo yahk hai roo wah kit teung
If you’re listening, I want you to know that I miss you
และถ้าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าฉันรอ
Lae tah tur fung yoo yahk hai roo wah chun ror
And if you’re listening, I want to let you know that I’m waiting
ไม่ว่านานเท่าไหร่ ใจฉันยังเฝ้าขอให้สักวัน
Mai wah nahn tao rai jai chun yung fao kor hai suk wun
No matter how long it takes, my heart still wants there to be a day
เรากลับมาพบกัน
Rao glup mah pob gun
That we see each other again

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอและฉันต้องไกลห่างกัน
Dtung dtae wun nun tee tur lae chun dtaung glai hahng gun
Since that day you and I had to separate
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
Mai mee wun nai tee mai kit teung tur
There has never been a day that I didn’t miss you
ฉันยังรักเธอเสมอ ไม่รู้เธอได้ยินไหม
Chun yung ruk tur samur mai roo tur dai yin mai
I still love you, always, I don’t know if you can hear me

(*)

(**) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ บอกหน่อยเธอเป็นเช่นไร
Tah hahk wah tur fung yoo bauk noy tur bpen chen rai
If you’re listening, please tell me how you are
และถ้าเธอฟังอยู่ เธอคิดถึงกันบ้างไหม
Lae tah tur fung yoo tur kit teung gun bahng mai
And if you’re listening, do you miss me?
เธอรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาขนาดไหน
Tur roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao kanaht nai
Do you know how much loneliness I must endure?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

อยากกอดแค่ไหน ก็คงทำได้แค่ในความคิด
Yahik gaut kae nai gor kong tum dai kae nai kwahm kit
However much I want to hug you, I can only do so in my thoughts
ไม่มีสิทธิเจอ เพราะเธออยู่แสนไกล
Mai mee sit jur pror tur yoo saen glai
I don’t have the right to see you, because you’re so far away
ฉันได้แค่ดูข้อความ และรูปที่เคยเก็บไว้
Chun dai kae doo kor kwahm lae roop tee koey gep wai
I can only read the messages and look at the pictures that I once gathered

(*,**,*,**)

เธอจะรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาแทบขาดใจ
Tur ja roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao taep aht jai
Will you know that I have to endure this loneliness to death?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่..
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

   

Compose : Potay MEAN
Lyrics : Pat MEAN

Title: เป็นอดีต / Bpen Adeet (It’s the Past)
English Title: “Pass”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเคยเป็นทุกอย่างของฉัน
Tur koey bpen took yahng kaung chun
You used to be my everything
เธอเคยเป็นทุกวันของฉัน
Tur koeybpen took wun kaung chun
You used to be my every day
เธอเคยเป็นทุกความสุข เป็นทุกเรื่องดีๆ
Tur koey bpen took kwahm sook bpen took
You used to be my every happiness, my every good thing

เธอเคยเป็นคนที่กอดฉัน
Tur koey bpen kon tee gaut chun
You used to be the person who hugged me
ในเวลาที่มันโหดร้าย
Nai welah tee mun hoht rai
During the bad times
เธอเคยเป็นทุกๆ สิ่ง ที่ฉันนั้นเคยมี
Tur koey bpen took took sing tee chun nun koey mee
You used to be everything that I ever had

(*) แต่เคยเป็นอะไรในตอนนี้ไม่สำคัญ
Dtae koey bpen arai nai dtaun nee mai sumkun
But whatever you used to be isn’t important now
เมื่อเธอไม่มีวันจะกลับมา
Meua tur mai mee wun ja glup mah
When you’ll never come back

(**) เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
Tur bpen adeet bpai laeo kao jai bahng mai
You’re already the past, understand?
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
Took yahng mun jop bpai laeo chun kuan rerm mai
Everything is over, I should start over
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
dtae wah pahp kaung tur mun yung mai hai bpai
But your image still hasn’t disappeared
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที
Ja tum yahng rai gor yung mai leum tur suk tee
Whatever I do, I still haven’t forgotten you
เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
Tur bpen adeet bpai laeo chun eng gor roo
You’re already the past, I know this
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
Dtit yoo kae jai mun kit teung wun tee dee
I’m stuck just because my heart still misses the good days
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
Maun kong mee suk wun tee leum dai suk tee
There will probably be some day that I’ll finally be able to forget
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
Gor dai dtae wung hai kwahm jep bpuat nai wun nee
I can only hope that the pain today
กลายเป็นอดีตไป
Glai bpen adeet bpai
Will become the past

เธอกลายเป็นแค่เพียงความหลัง
Tur glai bpen kae piang kwahm lung
You’ve just become the past
เป็นเหมือนฝันที่มันจบไป
Bpen meuan fun tee mun jop bpai
You’re like a dream that has ended
เธอกลายเป็นแค่อดีต ที่ฉันจำฝังใจ
Tur glai bpen kae adeet tee chun jum fung jai
You’ve just become the past that I remember in my heart

(*,**)

&nbsp  

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Vorapat Vongsukont, Piyapong Lekprayoon, Pawee Prechaverakul
Music Video : LEGEND
Executive Director : Boyd Kosiyabong, Thep-ard Kawin-anun
Executive Producer : Sutee Sangsareechon

   

A nice, sad, easy-listening song from the band~ The music video is really visually interesting. I like the mix of aerial shots, upward angle, and straight-on shots, mixing scenes of the band in with the storyline. Another thumbs up for them 🙂

Title: สตรอง (Strong)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าฉันไม่เคยเลิกกับเธอ ชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้
Tah chun mai koey lerk gup tur cheewit kong mai dee yahng nee
If I never broke up with you, my life wouldn’t be this good
มันเป็นความโชคดีที่อยู่ในความโชคร้าย
Mun bpen kwahm chohk dee tee yoo nai kwahm chohk rai
It was good luck inside the bad luck
มองกลับไปก็ไม่เคยเสียดาย
Maung glup bpai gor mai koey sia dai
Looking back at it, I’ll never regret it
ฉันก็คงต้องขอบคุณที่ทิ้งกันไปในวันนั้น
Chun gor kong dtaung kaup koon tee ting gun bpai nai wun nun
I have to thank you for dumping me back then
บาดแผลที่ฝากเอาไว้มันทำให้ได้เรียนรู้
Baht plae tee fahk ao wai mun tum hai dai rian roo
The wound you left me with made me learn
Breaking up with you made me strong
Breaking up with you made me strong

ฉันอาจคุ้นเคยกับคำว่าอ่อนแอก็แพ้ไป
Chun aht koon koey gup kum wah aun ae gor pae bpai
I might be familiar with weakness and failure
แต่ความเจ็บในวันนั้นทำให้ฉันแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร
Dtae kwahm jep nai wun nun tum hai chun akeng graeng mai pae krai
But the pain from that day made me strong, I won’t lost to anyone
การที่เธอตัดสินใจเลือกเดินจากฉันไป
Gahn tee tur dtut sin jai leuak dern jahk chun bpai
You deciding to leave me
มันสอนให้ฉันนั้นเรียนรู้ที่จะต้องอยู่รอดและไม่เป็นไร
Mun saun hai chun nun rian roo tee ja dtaung yoo raut lae mai bpen rai
Taught me that I must survive, and it’s okay

ในช่วงแรกๆ ฉันร้องไห้จะเป็นจะตาย
Nai chuang raek raek chun raung hai ja bpen ja dtai
At first, I was crying to death
พอรู้ตัวอีกที ก็ผ่านมาได้สบายๆ
Por roo dtua eek tee gor pahn mah dai sabai sabai
As soon as I realized it again, I got over it and was okay
ตอนนี้อาจเหงาบ้างเป็นบางวัน แต่ว่าฉันก็ไม่สนใจ
Dtaun nee aht ngao bahng bpen bahng wun dtae wah chun gor mai son jai
Right now I might be a little lonely some days, but I don’t care
เพราะชีวิตฉันมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีใคร
Pror cheewit chun mee kwahm sook dai doy mai dtaung mee krai
Because my life can be happy without having to have someone

(**) ก่อนเจอกับเธอ ฉันก็มีแค่ฉัน
Gaun jur gup chun chun gor mee kae chun
Before I met you, I had only me
พอเธอจากไปก็แค่ต้องกลับไปเป็นแบบเดิมเท่านั้น
Por tur jahk bpai gor kae dtaung glup bpai bpen baep derm tao nun
As soon as you left, I just had to go back to being the same again, that’s all
และนับจากวันที่เธอทิ้งฉันให้นอนจมกองน้ำตา
Lae nup jahk wun tee tur ting chun hai naun jom gaung num dtah
And since the day you dumped me to sleep drowning in tears
มันก็มีแต่เรื่องดีๆ ที่ผ่านเข้ามา
Mun gor mee dtae reuang dee dee tee pahn kao mah
I’ve had only good things happen in my life

(*)

ไม่รู้ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหน
Mai roo dtaun nee tur tum arai yoo tee nai
I don’t know what you’re doing or where you’re doing it right now
พอฉันลืมเธอได้แล้วก็ไม่ได้ติดตามหรือสนใจ
Por chun leum tur dai laeo gor mai dai dit dtahm reu son jai
As soon as I was able to forget you, I didn’t follow up on you or care
เอาเป็นว่าถ้ามีความรักขอให้โชคดีไม่เลิกไม่รา
Ao bpen wah tah mee kwahm ruk kor hai chohkd ee mai lerk mai rah
So, if you have love, I wish you good luck, don’t break up
แต่ถ้าวันไหนเธอเหงาก็บอกไว้ก่อนไม่ต้องกลับมา
Dtae tah wun nai tur ngao gor bauk wai gaun mai dtaung glup mah
But if you’re ever lonely, I’m telling you now, you don’t have to come back

(**,*,*)

   

Word, Rap : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Compose : ปิยะพงษ์ เล็กประยูร, วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Producer : สุธี แสงเสรีชน
Co-Producer : MEAN

   

I LOVE this song~ Not just because I love Mean and their sound, but I love happy breakup songs like this with a good message; it’s okay to be sad, but realize it’s not the end of the world and perhaps actually for the better~

Title: ผู้ชมที่ดี / Poo Chom Tee Dee (A Great Audience)
English Title: “Viewer”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ยังแอบเฝ้าดู ยังอยากจะรู้
Yung aep fao doo yung yahk ja roo
I still secretly watch, I still want to know
เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใจหรือเปล่า
Tur bpen yahng rait ook jai reu bplao
How you are; are you suffering?
แม้จะปวดร้าว ที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธออยู่ข้างกัน
Mae ja bpuat rao tee dtaun ton hen pahp kao lae tur yoo kahng gun
Even though it’s heartbreaking to have to endure seeing the image of you and him side by side

ยังแอบฝันไป ยังเก็บมาเพ้อ
Yung aep fun bpai yun gep mah pur
I still secretly dream, I still always keep my fantasies
คนเดียวเสมอเมื่อเธอหันมา
Kon diao samur meua tur hun mah
To myself whenever you turn my way
แม้ตาคู่นั้น ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็นใคร
Mae dtah koo nun mai koey rup roo wah chun bpen krai
Even though those eyes never acknowledge who I am

(*) ไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยเห็น
Mai chai poo pae dtae bpen kae poo chom tee tur mai koey hen
I’m not a loser, but I’m just an audience whom you never see
และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป รักแค่ไหนก็ต้องทนเก็บไว้
Lae ja bpen yahng nee reuay bpai ruk kae nai gor dtaung ton gep wai
And I’ll continue to be like this, however much I love you, I must endure keeping it in

(**) จะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้
Ja fao maung tur lae kao nun ruk gun jahk dtrong nee
I’ll keep watching you and him love each other from right here
เป็นผู้ชมที่ดี ไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร
Bpen poo chom tee dee mai kao bpai woon wai arai
I’ll be the best audience, not interfering with anything
แม้อยากจะใกล้เธอขนาดไหน
Mae yahk ja glai tur kanaht nai
No matter how much I want to be near you
จะฝืนทนมองภาพเธอและเขารักกันต่อไป
Ja feun ton maung pahp tur lae kao ruk gun dtor bpai
I’ll continue to force myself to endure looking at the image of you and him in love
คนที่มองไกลๆอย่างฉันคงทำได้เพียง
Kon tee maung glai glai yahng chun kong tum dai piang
All the person who’s watching from afar like me can do
แอบรักข้างเดียวเรื่อยไป
Aep ruk kahng diao reua bpai
Is continue to secretly love you one-sidedly

ก็รู้ตัว และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์
Gor roo dtua lae gor yaum rup wah chun kon nee mai mee sit
I realize and accept that I don’t have the right
ที่จะไปคิด ยืนแทนที่เขาคนนั้นของเธอ
Tee ja bpai kit yeun taen tee kao kon nun kaung tur
To imagine standing where your man is right now

(*,**,**)

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Produced by MEAN
Music by : MEAN
Mixed and Mastered : Kritswut Budtpoe

   
A lovely song for anyone patiently just watching the unattainable object of their affection, not sure if they’ll ever get their chance~
Did a music video for this song ever come out?

Title: หมายความว่าอะไร / Mai Kwahm Wah Arai (What Does It Mean?)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ก็ไม่รู้เลย ว่าฉันต้องเริ่มอย่างไร
Gor mai roo loey wah chund taung rerm yahng rai
I don’t know where I should begin
คงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไป
Kong bpen pror chun glua wah aht ja sia tur bpai
It’s probably because I’m afraid I’ll lose you
หากว่าฉันถามเธอ
Hahk wah chun tahm tur
If I ask you

แต่ความรู้สึก มันล้นจนทนไม่ไหว
Dtae kwahm roo seuk mun lon jon ton mai wai
But my feelings are overflowing so much, I can’t take it
ยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตา
Ying welah tee tur yim mah lae jaung maung dtah
The more that you smile and stare into my eyes
มันเกิดคำถามมากมาย
Mun gert kum tahm mahk mai
It’s creating so many questions

(*) ฉันไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจ
Chun mai roo lae yung kong mai nae jai
I don’t know, and I’m still not sure
รักไม่รัก ใจจริงเธอต้องการแบบไหน
Ruk mai ruk jai jing tur dtaung gahn baep nai
Do you love me or not? What do you really want?
มันยังคงไม่ชัดเจน
Mun yung kong mai chut jen
It’s still not clear

(**) เธอกับฉัน เราเป็นอะไร ช่วยบอกฉันที
Tur gup chun rao bepn arai chuay bauk chun tee
What are you and I? Please tell me
อยากรู้สายตาที่เธอมีให้กัน
Yahk roo sai dtah tee tur mee hai gun
I want to know, the look in your eyes when you look at me
มันหมายความว่าอะไร
Mun mai kwahm wah arai
What does it mean?
เป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไป
Bpen kae piang ahrom aun wai tee kong hai bpai
It might be just a moment of weakness that will disappear
หรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้
Reu saun kwahm ruk tee mee ao wai
Or is it hiding the love you have for me?
เธอคิดยังไงกับฉัน ช่วยบอกฉันที
Tur kit yung ngai gup chun chuay bauk chun tee
How do you feel about me? Please tell me

หากเธอต้องการ ให้ฉันเป็นมากกว่านี้
Hahk tur dtaung gahn hai chun bpen mahk gwah nee
If you want me to be more than this
บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มี
Bauk mah loey hai chun roo dtua wah ruk tee mee
Tell me, make me aware that the love I have
มันตรงกับเธอเหมือนกัน
Mun dtrong gup tur meuan gun
Is the same as yours

อย่าให้ฉันเก็บ มาคิดเอาเองอย่างนี้
Yah hai chun gep mah kit ao eng yahng nee
Don’t let me keep thinking by myself like this
เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่น
Tur roo mai tah tee kaung tur tum chun wai wun
Do you know that your actions make me nervous
และสับสนเหลือเกิน
Lae sup son leua gern
And so confused?

(*,**,**)

เธอคิดยังไงกับฉัน อยากรู้ ช่วยบอกฉันที
Tur kit yung ngai gup chun yahk roo chuay bauk chun tee
How do you feel about me? I want to know, please tell me

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Executive producer : Boyd Kosiyabong & Sutee Sangsareechon
Produced by BlackBulls
Co-produced by MEAN
Mixed & Mastered : สุธี แสงเสรีชน
Music by : MEAN

   

Finally, a second single from this new group I’ve become quite taken with~ I love their sound, and I like how both the lyrics and the music video accurately portray the painful frustration anyone who has ever been unsure of where they stand in a relationship know full well. Solid second release, I hope this means this group is going to be here to stay 🙂

Title: อ่อนแอก็แพ้ไป / Aun Ae Gor Pae Bpai (Weak, So I Lose)
English Title: “So Weak”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

พยายามจะใกล้เธอเท่าไร
Payayam ja glai tur tao rai
However much I try to get close to you
ก็ยิ่งไกลออกไปทุกที
Gor ying glai auk bpai took tee
The further away I get every time
พยายามทำทุกวิธี
Payayahm tum took witee
I’ve tried in every way
แต่มันไม่มีความหมาย
Dtae mun mai mee kwham mai
But it’s meaningless

(*) สุดท้ายฉันก็เข้าใจ
Soot tai chun gor kao jai
Finally, I understand
ว่าฉันเป็นได้เท่านี้
Wah chun bpen dai tao nee
That this is all I can be

(**) ก็แค่คนที่เธอไม่รัก เธอไม่สน
Gor kae kon tee tur mai ruk tur mai son
I’m just someone whom you don’t love, whom you don’t care about
แค่คนที่เธอมองผ่าน
Kae kon tee tur maung pahn
I’m just someone whom you look past
ทุ่มเทแค่ไหน เธอก็ไม่สนใจ
Toom tay kae nai tur gor mai son jai
However much I devote, you don’t care
อ่อนแอก็แค่แพ้ไปเท่านั้น
Aun ae gor kae pae bpai tao nun
I’m so weak, I just lose

พอเป็นคนที่เธอชอบเธอถูกใจ
Por bpen kon tee tur chaup tur took jai
In order to be someone whom you like and who pleases you
ไม่เห็นต้องทำอะไรสักอย่าง
Mai hen dtaung tum arai suk yahng
There doesn’t seem to be anything I can do
คนที่มันไม่ใช่ทำอะไร
Kon tee mun mai chai tum arai
Whatever the wrong person does
ก็คงไม่มีความหมาย
Gor kong mai mee kwahm mai
It’s meaningless

(*,**,**,**)

   

Executive producer : Boyd Kosiyabong & Sutee Saengsereechon
Produced by BlackBulls
Co-produced by MEAN
Words & Music : MEAN
Electric Guitar : Vorapat Vongsukont
Acoustic Guitar : Vorapat Vongsukont
Bass : Guntapich Yavirach
Keyboards : Pawee Prechaverakul
Drums : Nay Voravittayathorn
Background Vocal : Wut Wongsunsern, Chittralada Klaivongse

   
I’m liking the sound of this new band a lot. I like how, despite the disappointed lyrics of “I realize you don’t love me and there’s nothing I can do about it,” the song is still bouncy and catchy, like the singer is accepting that it’s pointless to keep trying and is shrugging it off to finally move on.

The music video is interesting, if I’m understanding it correctly, with the Mean boys trying to get the girl’s attention via modern technology, like the iPod, smart phone, digital camera, and color TV, but she’s too enthralled with older technology that she’s completely oblivious until they run out of batteries. Who could be oblivious to these guys, though? They’re all so attractive, I can’t even pick a favorite haha~
I’m glad their first single was well-done all around, and I look forward to hearing more from them! 😀

อ่อนแอก็แพ้ไป / Aun Ae Gor Pae Bpai (Weak, So I Lose) [So Weak]
หมายความว่าอะไร / Mai Kwahm Wah Arai (What Does It Mean?)
เหมาะสม / Mor Som (Perfect Match)
เป็นอดีต / Bpen Adeet (It’s the Past)
ผู้ชมที่ดี / Poo Chom Tee Dee (A Great Audience) [Viewer]
สตรอง (Strong)

   
Solo Projects
Translations of Pat’s solo projects

   
All songs tagged Mean