Mean

All posts tagged Mean

Title: ผู้ชมที่ดี / Poo Chom Tee Dee (A Great Audience)
English Title: “Viewer”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ยังแอบเฝ้าดู ยังอยากจะรู้
Yung aep fao doo yung yahk ja roo
I still secretly watch, I still want to know
เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใจหรือเปล่า
Tur bpen yahng rait ook jai reu bplao
How you are; are you suffering?
แม้จะปวดร้าว ที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธออยู่ข้างกัน
Mae ja bpuat rao tee dtaun ton hen pahp kao lae tur yoo kahng gun
Even though it’s heartbreaking to have to endure seeing the image of you and him side by side

ยังแอบฝันไป ยังเก็บมาเพ้อ
Yung aep fun bpai yun gep mah pur
I still secretly dream, I still always keep my fantasies
คนเดียวเสมอเมื่อเธอหันมา
Kon diao samur meua tur hun mah
To myself whenever you turn my way
แม้ตาคู่นั้น ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็นใคร
Mae dtah koo nun mai koey rup roo wah chun bpen krai
Even though those eyes never acknowledge who I am

(*) ไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยเห็น
Mai chai poo pae dtae bpen kae poo chom tee tur mai koey hen
I’m not a loser, but I’m just an audience whom you never see
และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป รักแค่ไหนก็ต้องทนเก็บไว้
Lae ja bpen yahng nee reuay bpai ruk kae nai gor dtaung ton gep wai
And I’ll continue to be like this, however much I love you, I must endure keeping it in

(**) จะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้
Ja fao maung tur lae kao nun ruk gun jahk dtrong nee
I’ll keep watching you and him love each other from right here
เป็นผู้ชมที่ดี ไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร
Bpen poo chom tee dee mai kao bpai woon wai arai
I’ll be the best audience, not interfering with anything
แม้อยากจะใกล้เธอขนาดไหน
Mae yahk ja glai tur kanaht nai
No matter how much I want to be near you
จะฝืนทนมองภาพเธอและเขารักกันต่อไป
Ja feun ton maung pahp tur lae kao ruk gun dtor bpai
I’ll continue to force myself to endure looking at the image of you and him in love
คนที่มองไกลๆอย่างฉันคงทำได้เพียง
Kon tee maung glai glai yahng chun kong tum dai piang
All the person who’s watching from afar like me can do
แอบรักข้างเดียวเรื่อยไป
Aep ruk kahng diao reua bpai
Is continue to secretly love you one-sidedly

ก็รู้ตัว และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์
Gor roo dtua lae gor yaum rup wah chun kon nee mai mee sit
I realize and accept that I don’t have the right
ที่จะไปคิด ยืนแทนที่เขาคนนั้นของเธอ
Tee ja bpai kit yeun taen tee kao kon nun kaung tur
To imagine standing where your man is right now

(*,**,**)

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Produced by MEAN
Music by : MEAN
Mixed and Mastered : Kritswut Budtpoe

   
A lovely song for anyone patiently just watching the unattainable object of their affection, not sure if they’ll ever get their chance~
Did a music video for this song ever come out?

Title: หมายความว่าอะไร / Mai Kwahm Wah Arai (What Does It Mean?)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ก็ไม่รู้เลย ว่าฉันต้องเริ่มอย่างไร
Gor mai roo loey wah chund taung rerm yahng rai
I don’t know where I should begin
คงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไป
Kong bpen pror chun glua wah aht ja sia tur bpai
It’s probably because I’m afraid I’ll lose you
หากว่าฉันถามเธอ
Hahk wah chun tahm tur
If I ask you

แต่ความรู้สึก มันล้นจนทนไม่ไหว
Dtae kwahm roo seuk mun lon jon ton mai wai
But my feelings are overflowing so much, I can’t take it
ยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตา
Ying welah tee tur yim mah lae jaung maung dtah
The more that you smile and stare into my eyes
มันเกิดคำถามมากมาย
Mun gert kum tahm mahk mai
It’s creating so many questions

(*) ฉันไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจ
Chun mai roo lae yung kong mai nae jai
I don’t know, and I’m still not sure
รักไม่รัก ใจจริงเธอต้องการแบบไหน
Ruk mai ruk jai jing tur dtaung gahn baep nai
Do you love me or not? What do you really want?
มันยังคงไม่ชัดเจน
Mun yung kong mai chut jen
It’s still not clear

(**) เธอกับฉัน เราเป็นอะไร ช่วยบอกฉันที
Tur gup chun rao bepn arai chuay bauk chun tee
What are you and I? Please tell me
อยากรู้สายตาที่เธอมีให้กัน
Yahk roo sai dtah tee tur mee hai gun
I want to know, the look in your eyes when you look at me
มันหมายความว่าอะไร
Mun mai kwahm wah arai
What does it mean?
เป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไป
Bpen kae piang ahrom aun wai tee kong hai bpai
It might be just a moment of weakness that will disappear
หรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้
Reu saun kwahm ruk tee mee ao wai
Or is it hiding the love you have for me?
เธอคิดยังไงกับฉัน ช่วยบอกฉันที
Tur kit yung ngai gup chun chuay bauk chun tee
How do you feel about me? Please tell me

หากเธอต้องการ ให้ฉันเป็นมากกว่านี้
Hahk tur dtaung gahn hai chun bpen mahk gwah nee
If you want me to be more than this
บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มี
Bauk mah loey hai chun roo dtua wah ruk tee mee
Tell me, make me aware that the love I have
มันตรงกับเธอเหมือนกัน
Mun dtrong gup tur meuan gun
Is the same as yours

อย่าให้ฉันเก็บ มาคิดเอาเองอย่างนี้
Yah hai chun gep mah kit ao eng yahng nee
Don’t let me keep thinking by myself like this
เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่น
Tur roo mai tah tee kaung tur tum chun wai wun
Do you know that your actions make me nervous
และสับสนเหลือเกิน
Lae sup son leua gern
And so confused?

(*,**,**)

เธอคิดยังไงกับฉัน อยากรู้ ช่วยบอกฉันที
Tur kit yung ngai gup chun yahk roo chuay bauk chun tee
How do you feel about me? I want to know, please tell me

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Executive producer : Boyd Kosiyabong & Sutee Sangsareechon
Produced by BlackBulls
Co-produced by MEAN
Mixed & Mastered : สุธี แสงเสรีชน
Music by : MEAN

   

Finally, a second single from this new group I’ve become quite taken with~ I love their sound, and I like how both the lyrics and the music video accurately portray the painful frustration anyone who has ever been unsure of where they stand in a relationship know full well. Solid second release, I hope this means this group is going to be here to stay 🙂

Title: อ่อนแอก็แพ้ไป / Aun Ae Gor Pae Bpai (Weak, So I Lose)
English Title: “So Weak”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

พยายามจะใกล้เธอเท่าไร
Payayam ja glai tur tao rai
However much I try to get close to you
ก็ยิ่งไกลออกไปทุกที
Gor ying glai auk bpai took tee
The further away I get every time
พยายามทำทุกวิธี
Payayahm tum took witee
I’ve tried in every way
แต่มันไม่มีความหมาย
Dtae mun mai mee kwham mai
But it’s meaningless

(*) สุดท้ายฉันก็เข้าใจ
Soot tai chun gor kao jai
Finally, I understand
ว่าฉันเป็นได้เท่านี้
Wah chun bpen dai tao nee
That this is all I can be

(**) ก็แค่คนที่เธอไม่รัก เธอไม่สน
Gor kae kon tee tur mai ruk tur mai son
I’m just someone whom you don’t love, whom you don’t care about
แค่คนที่เธอมองผ่าน
Kae kon tee tur maung pahn
I’m just someone whom you look past
ทุ่มเทแค่ไหน เธอก็ไม่สนใจ
Toom tay kae nai tur gor mai son jai
However much I devote, you don’t care
อ่อนแอก็แค่แพ้ไปเท่านั้น
Aun ae gor kae pae bpai tao nun
I’m so weak, I just lose

พอเป็นคนที่เธอชอบเธอถูกใจ
Por bpen kon tee tur chaup tur took jai
In order to be someone whom you like and who pleases you
ไม่เห็นต้องทำอะไรสักอย่าง
Mai hen dtaung tum arai suk yahng
There doesn’t seem to be anything I can do
คนที่มันไม่ใช่ทำอะไร
Kon tee mun mai chai tum arai
Whatever the wrong person does
ก็คงไม่มีความหมาย
Gor kong mai mee kwahm mai
It’s meaningless

(*,**,**,**)

   

Executive producer : Boyd Kosiyabong & Sutee Saengsereechon
Produced by BlackBulls
Co-produced by MEAN
Words & Music : MEAN
Electric Guitar : Vorapat Vongsukont
Acoustic Guitar : Vorapat Vongsukont
Bass : Guntapich Yavirach
Keyboards : Pawee Prechaverakul
Drums : Nay Voravittayathorn
Background Vocal : Wut Wongsunsern, Chittralada Klaivongse

   
I’m liking the sound of this new band a lot. I like how, despite the disappointed lyrics of “I realize you don’t love me and there’s nothing I can do about it,” the song is still bouncy and catchy, like the singer is accepting that it’s pointless to keep trying and is shrugging it off to finally move on.

The music video is interesting, if I’m understanding it correctly, with the Mean boys trying to get the girl’s attention via modern technology, like the iPod, smart phone, digital camera, and color TV, but she’s too enthralled with older technology that she’s completely oblivious until they run out of batteries. Who could be oblivious to these guys, though? They’re all so attractive, I can’t even pick a favorite haha~
I’m glad their first single was well-done all around, and I look forward to hearing more from them! 😀