Liberty

All posts tagged Liberty

Title: บีบี / Bee Bee (BB)
English Title: “Never”
Artist: Liberty
Album: Liberalization
Year: 2015

ยังคงจำเวลาดี ๆ ของเราสองคน
Yung kong jum welah dee dee kaung rao saung kon
I still remember our good times
จำทุกวินาที ของฉันและเธอ ที่เกิดขึ้นมา
Jum took winahtee kaung chun lae tur tee gert keun mah
I remember every second of yours and mine that occurred
ยังคงมีรอยยิ้มมาพร้อมกับคราบน้ำตา
Yung kong mee roy yim mah praum gup krahp num dtah
I still have a smile with the tears
ไม่มีช่วงเวลาตอนไหน ที่ทำให้ลืม
Mai mee chuang welah dtaun nai tee tum hai leum
There’s no time period that will make me forget

ยังคงมีร่องรอยจาง ๆ ของความรู้สึก
Yung kong mee raung roy jahng jahng kaung kwahm roo seuk
I still have the fading traces of the feelings
ที่ยังหวังลึก ๆ ให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้
Tee yung wung leuk leuk hai tur mah yeun yoo dtrong nee
That I still hope deep down that you’ll come and stand right here
ยังคงฟังแต่เพลงเดิม ๆ ที่เธอเคยเปิดให้ฟังทุกที
Yung kong fung dtae pleng derm dterm tee tur koey bpert hai fung took tee
I still listen only to the same old songs that you used to play all the time
เธอคือช่วงเวลาดี ๆ ที่ฉันไม่มีวันลืม
Tur keu chuang welah dee dee tee chun mai mee wun leum
You’re the good times that I’ll never forget

จินตนาการว่าเธออยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา
Jindtanahgahn wah tur yoo kiang kahng gun dtalaut welah
I imagine that you’re next to me at all times
แต่ช่วงเวลาที่นาฬิกาหมุนไป ฉันอยู่คนเดียว
Dtae chuang welah tee nahligah moon bpai chun yoo kon diao
But the moment the clock turns, I’m here alone
พยายามจะหาเหตุผล ว่าทำไมเธอทิ้งฉันไปง่าย ๆ
Payayahm ja hah het pon wah tummai tur ting chun bpai ngai ngai
I try to search for a reason as to why you left me so easily
เธอไม่เสียดาย กับเวลาที่เราเคยมี
Tur mai sia dai gup welah tee rao koey mee
You’re not sorry about the time we once had

(*) ขอฉันขอ ให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
Kor chun kor hai rao rerm mai eek krung
I want, I want us to start over again
ช่วยรับฟังได้ไหม ก่อนจะตัดสินใจ คราวนี้
Chuay rup fung dai mai gaun ja dtut sin jai krao nee
Please listen to me before you decide now
ถ้ารักที่เคยมีอยู่ มันยังมากพอ
Tah ruk tee koey mee yoo mun yung mahk por
If the love we once has is still more than enough
จะทำให้เธอเปลี่ยนใจอีกที
Ja tum hai tur bplian jai eek tee
I’ll make you change your mind again
จะไม่ทำตัวเองแบบนี้ ฉันขอสัญญา
Ja mai tum dtua eng bpae nee chun kor sunyah
I won’t behave like that, I promise

ไม่รู้เมื่อไหร่อีกนานไหม เธอจะกลับมา
Mai roo meua rai eek nahn mai tur ja glup mah
I don’t know when or how much longer until you’ll come back
เฝ้าแต่รอเวลา เผื่อเธอจะหันมามองบ้าง
Fao dtae ror welah peua tur ja hun mah maung bahng
I just wait for the time, in case you’ll turn and look back
ยังเคารพในการตัดสินใจ หากเธอคิดว่ามันดีพอ
Yung kao rop nai gahn dtut sin jai hahk tur kit wah mun dee por
I still respect your decision if you think it’s good enough
ไม่ขอ อะไรไปมากกว่านี้
Mai kor arai bpai mahk gwah nee
I won’t ask for anything more than this

(*,*)

จะไม่ทำกับเธอแบบนี้
Ja mai tum gup tur baep nee
I won’t do this to you

Title: ทำไม / Tummai (Why?)
Artist: Liberty
Album: [Single]
Year: 2014

ทำไม เมื่อไรที่นึกถึงวันเก่าๆต้องปวดหัวใจ
Tummai meua rai tee neuk teung wun gao gao dtaung bpuat jai
Why is it that whenever I think of the old days, my heart must ache?
ทำไมตัวฉันไม่ยอมรับความจริงทั้งที่เราได้­เลิกกัน
Tummai dtua chun mai yaum rup kwahm jing tung tee rao dai lerk gun
Why do I refuse to accept the truth that we broke up?
ฉันต้องทำอย่างไร ใจถึงจะปล่อยเธอไป
Chun dtaung tum yahng rai jai teung ja bploy tur bpai
What must I do for my heart to let you go?

ทำไม ห้ามใจไม่คิดเรื่องในอดีตใจกลับเผลอไป
Tummai hahm jai mai kit reuang nai adeet jai glup plur bpai
Why is it that forbidding myself to think about the past makes me absent-minded?
เรื่องราวความหลังเมื่อตอนที่ฉันยังมีเธอย­ืนอยู่ใกล้ๆ
Reuang rao kwahm lung meua dtaunt ee chun yung mee tur yeun yoo glai glai
The memories of the past when I still had you standing near
อยู่ในบางมุมของหัวใจ ต้องคอยมาย้ำให้ฉันยังไม่ลืม
Yoo nai bahng moom kaung hua jai dtuang koy mah yum hai chun yung mai leum
In the corner of my heart, it must keep repeating, making me still unable to forget

(*) คงมีวันหนึ่งความรู้สึกแบบนี้จะจางไป
Kong mee wun neung kwahm roo seuk baep nee ja jahng bpai
There’ll probably be some day that these sort of feelings will fade away
คงมีสักวันใจจะพร้อมให้ใครเดินเข้ามา
Kong mee suk wun jai ja praum hai krai dern kao mah
There’ll probably be some day that my heart is ready to let someone else in
แต่ตอนนี้อ่อนล้า เรื่องราวชีวิตยังชินกับภาพเดิม
Dtae dtaun nee aun lah reuang rao cheewit yung chin gup pahp derm
But right now I’m exhausted, my life is still familiar with the previous images

ทำไม เหตุการณ์คราวนั้นยังทำให้ฉันรู้สึกเสียใจ
Tummai het gahn krao nun yung tum hai chun roo seuk sia jai
Why do the events from that moment still make me feel sad?
ทำไมภาพเธอต้องเป็นความสุขบนความเศร้าใจ
Tummai pahp tur dtaung bpen kwahm sook bon kwahm sao jai
Why does your image have to be happiness on top of depression?
เวลาที่ทำอะไร ที่ไหนที่เคยมีเธอ
Welah tee tum arai tee nai tee koey mee tur
Whenever I do anything, wherever I am where I once had you

ทำไม ส่วนหนึ่งลึกๆเหมือนมีบางอย่างได้ขาดหายไป
Tummai suan neung leuk leuk meuan mee bahng yahng dai kaht hai bpai
Why, deep down, is it like there’s something that has disappeared?
ส่วนหนึ่งที่เคยเติมเต็มความรู้สึก เธอทำให้ฉันได้เข้าใจ
Suan neung tee koey dterm dtem kwahm roo seuk tur tum hai chun dai kao jai
One piece that once filled my feelings, you made me understand
เวลานี้มันสาย ฉันเองควรลืมเธอไป
Welah nee mun sai chun eng kuan leum tur bpai
Now it’s too late, I should forget you

(*)

เมื่อไหร่ความทุกข์นี้มันจะเริ่มเจือจางหา­ยไป
Meua rai kwahm took nee mun ja rerm jeua jahng hai bpai
When will this suffering start to fade away?
เมื่อไหร่ตัวฉันจะยอมรับใครเข้ามาสักที
Meua rai dtua chun ja yaumr up krai kao mah suk tee
When will I agree to let someone else in?
เมื่อไหร่ความเหงาที่เจ็บปวด จะมีทางที่มันรักษาได้สักที
Meua rai kwahm ngao tee jep bpuat ja mee thang tee mun ruk sah dai suk tee
When will the loneliness that pains me have a way to finally be taken care of?

ฉันคงไม่ได้เรียนรู้ความเจ็บปวด จากสิ่งที่ได้ทำ
Chun kong mai dai rian roo kwahm jep bpuat jahk sing tee dai tum
I didn’t learn heartache from the things I did
ถ้ามันไม่ตอกย้ำ ถ้ามันไม่เจ็บช้ำ ถ้ามันไม่สาย
Tah mun mai dtauk yum tah mun mai jep chum tha mun mai sai
If it wasn’t emphasized, if it didn’t hurt, if it wasn’t too late

ทำไมตัวฉันนั้นยังมีเธออยู่เต็มหัวใจ
Tummai dtua chun nun yung mee tur yoo dtem hua jai
Why do I still have you filling my heart?
ทำไมชีวิตฉันยังไม่เคยลืมเธอซักที
Tummai cheewit chun yung mai koey leum tur sukt ee
Why has my life never forgotten you?
ทำไมตัวฉันที่เคยพบความสุข กลับกลายต้องเป็นความทุกข์เมื่อไม่มีเธออย­ู่ใกล้ๆ
Tummai dtua chun tee koey pob kwahm sook glup glai dtaung bpen kwahm took meua mai mee tur yoo glai glai
Why is it that I, who once found happiness, has ended up having to suffer when I don’t have you near?

เมื่อไหร่ตัวฉันจะยอมรับใครเข้ามาสักที
Meua rai dtua chun ja yaumr up krai kao mah suk tee
When will I agree to let someone else in?
เมื่อไหร่ความเหงาที่เจ็บปวด จะมีทางที่มันรักษาได้สักที
Meua rai kwahm ngao tee jep bpuat ja mee thang tee mun ruk sah dai suk tee
When will the loneliness that pains me have a way to finally be taken care of?