Koh Niphon

All posts tagged Koh Niphon

Title: ไม่รักเธอ / Mai Ruk Tur (I Don’t Love You)
Artist: Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันไม่คิดรักเธอต่อไป
Chun mai kit ruk tur dtor bpai
I don’t think of loving you anymore
ฉันไม่คิดถึงวันและคืนเก่าๆ
Chun mai kit teung wun lae keun gao gao
I don’t think of the old days and nights
และไม่สนว่าเราจะเคยรักกันยังไง
Lae mai son wah rao ja koey ruk gun yung ngai
And I don’t care how we were once in love
ใครที่ถามเรื่องฉันกับเธอ
Krai tee tahm reuang chun gup tur
Everyone who asks about you and me
รู้ไว้ซะว่ามันไม่มีประโยชน์
Roo wai sa wah mun mai mee bprayoht
Knows that it’s useless
เธอคือคนที่ฉันได้ลืมลบเลือนไปไกล
Tur keu kon tee chun dai leum lop leuan bpai glai
You’re the person whom I’ve forgotten all about

(*) แต่เวลาเจอทำไมเมื่อมองเธอ
Dtae welah jur tummai meua maung tur
But when we meet, why is it that when I see you
ที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่สักอย่าง
Tee dtung jai ao wai mai chai suk yahng
Nothing of what I intended is right
ทำใจให้ลืมให้ลืมมากแค่ไหน
Tum jai hai leum hai leum mahk kae nai
However much I’ve accepted things and forgotten them
เหมือนหัวใจยิ่งทรมาน
Meuan hua jai ying toramahn
It’s like the more my heart is tortured

(**) หลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอ
Lauk lauk jai wah mun mai ruk tur
I’ve deceived, deceived my heart that I don’t love you
บอกตอกย้ำว่าลืมเธอแล้วใจ
Bauk dtauk yum wah leum tur laeo jai
I’ve told myself that I’ve forgotten you
หลอกหลอกใครต่อใครมากมายเท่าไหร่
Lauk lauk krai dtor krai mahk mai tao rai
However much I’ve deceived, deceived everyone
หลอกใจตัวเองไม่ไหว
Lauk jai dtua eng mai wai
I can’t deceive myself
ความจริงข้างในหัวใจ
Kwahm jing kahng nai hua jai
The truth in my heart
มันยังคงรักเธอ
Mun yung kong ruk tur
Is that I still love you

ทุกๆ คราบน้ำตาเหล่านั้น
Took took krahp num dtah lao nun
Every tear stain
ทุกๆ ภาพที่ลบทิ้งไปวันก่อน
Took took pahp tee lop ting bpai wun gaun
Every picture that I’ve deleted from the old days
แท้ที่จริงไม่เคยถูกถอนทิ้งจากหัวใจ
Tae tee jing mai koey took taun ting jahk hua jai
In reality, have never been removed from my heart
ที่พูดๆ ว่าลืมหมดแล้ว
Tee poot poot wah leum mot laeo
All the times I’ve said I’ve forgotten everything
ที่พูดๆ ว่าจะไม่รักเธออีก
Tee poot poot wah ja mai ruk tur eek
All the times I’ve said I won’t love you anymore
ก็แค่ความพยายามต้องการหลีกหนีไป
Gor kae kwahm payayahm dtaung gahn leek nee bpai
Were just my attempt at wanting to get away

(*,**,**)

   

Koh is another singer who’s pretty popular, and his songs aren’t bad, but I’ve never been blown away by anything. This song is another one that is just “eh” to me sound-wise and music video-wise, although lyric-wise it is a nice song for anyone still struggling to get over someone, not wanting to admit they’re still hung up on a past love.

Title: แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just to be Able to Love)
Artist: Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
Album: OST บ่วงรัก สลักแค้น / Buang Ruk Saluk Kaen
Year: 2016

ทั้งที่รู้ไม่ควรมีใจเข้าหาเธอ รู้ว่าไม่ควรเจอ ห้ามคิดห้ามเผลอใจ
Tung tee roo mai kuan me ejai kao hah tur roo wah mai kuan jur hahm kit hahm plur jai
Even though I know I shouldn’t have feelings for you, I know I shouldn’t see you, I forbid myself from thinking, forbid myself from being careless
แต่ก็ไม่รู้ ทำไม ยังต้องคิด ถึงเธอ อยู่เรื่อยไป
Dtae gor mai roo tummai yung dtaung kit teung tur yoo reuay bpai
But I don’t know why I must continuously think of you
ยิ่งต้องการห้ามใจ ก็เหมือนยิ่งลุกลาม ไม่ว่าใครห้ามปราม ไม่ฟังไม่สนใจ
Ying dtaung gahn hahm jai gor meuan ying look lahm mai wah krai hahm bprahm mai fung mai son jai
The more I want to stop myself, it’s like the more it spreads, no matter who warns me, I don’t listen, I don’t care
ยังคงห่วงหวง ไม่เจอ ยังห่วงหา ไม่มีเหตุผลใด
Yung kong huang huang mai jur yung huang hah mai mee het pon dai
I still worry and am possessive of you, I don’t see you, but I still worry without reason

(*) ระหว่างเราสองคน ไม่มีทางได้เป็นอย่างฝัน
Rawahng rao saung kon mai mee tahng dai bpen yahng fun
Between the two of us, there’s no way for things to be like I dream
เส้นทางรักนั้น ยิ่งนับวันยิ่งดูมืดมน
Sen tahng ruk nun ying nup wun ying doo meut mon
The more days this path of love goes on, the darker it seems
แต่ใจนี้มันสั่ง ว่าเธอคือทุกสิ่ง และไม่ต้องการเหตุผล
Dtae jai nee mun sung wah tur keu took sing lae mai dtaung gahn het pon
But this heart of mine commands me that you’re everything and that I don’t need a reason

(**) แค่ให้ฉันได้รัก แค่ให้ฉันได้เจอ แค่ได้รักเธอ ถึงต้องเจอเรื่องหนักใจ
Kae hai chun dai ruk kae hai chun dai jur kae dai ruk tur teung dtaung jur rueang nuk jai
Just let me be able to love you, just let me be able to see you, just to be able to love you, even though I must face stressful situations
แค่ให้ฉันได้รู้ แค่ได้อยู่ข้างกาย แค่ให้ฉันทำ ฉันแลกได้ด้วยชีวิต แค่ได้รักเธอ
Kae hai chund ai roo kae dai yoo kahng gai kae hai chun tum chun laek dai duay cheewit kae dai ruk tur
Just let me be able to know, just let me be able to be beside you, just let me do this, I’ll trade my life just to be able to love you

ขอแค่เรามั่นคงต่อกันเท่านั้นพอ ถ้าฉันหายใจต่อก็ขอไม่ทิ้งเธอ
Kor kae rao mun kong dtor gun tao nun por tah chun hai jai dtor gor kor mai ting tur
I just ask that we secure towards each other, that’s enough, if I’m still breathing, I won’t want to leave you
และจะไม่คิดเสียใจ ไม่ว่าร้าย หรือดีหากต้องเจอ
Lae ja mai kit sia jai mai wah rai reu dee hahk dtaung jur
And I won’t think of feeling bad about it, no matter the good or the bad we might have to face

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง พิเชฐ ทรัพย์เจริญ

Title: 3 ข้อ / Sahm Kor (Three Things)
English Title: “Three”
Artist: Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ข้อที่ 1 เธอถามทุกทีที่เจอ ว่ารักเธอบ้างไหม ฉันตอบว่า ไม่มีวัน
Kor tee neung tur tahm took tee tee jur wah ruk tur bahng mai chun dtaup wah mai mee wun
#1: You ask me every time we meet if I love you, I answer “never”
ยังมีข้อที่ 2 ให้ตรองหัวใจ ว่าคิดถึงแค่ไหน ฉันตอบว่า ไม่เคยคิด
Yung mee kor tee saung hai dtraung hua jai wah kit teung kae nai chun dtaup wah mai koey kit
There’s still a #2: you want me to consider how much my heart misses you, I answer “I’ve never felt that way”
และข้อที่ 3 ถ้าวันหนึ่ง เธอต้องตายจากฉัน เธอถาม ว่าฉันนั้นจะรู้สึก ขาดหายบ้างไหม
Lae kor tee sahm tah wun neung tur dtaung dtai jahk chun tur tahm wah chun nun ja roo seuk kaht hai bahng mai
And #3: if one day you had to die, you ask if I would feel like I was missing something
ตอบซ้ำๆ ให้ฟัง ฉันคงเฉยๆ แต่ขอให้ฟังฉันให้ดี
Dtaup sum sum hai fung chun kong choey choey dtae kor hai fung chun hai dee
I answer over and over again, I may be nonchalant, but I want you to listen carefully

(**) ข้อที่ 1 ที่ถาม ว่ารักบ้างไหม ก็ฉันไม่มีวันไหน ที่ใจจะไม่ จะไม่รักเธอ
Kor tee neung tee tahm wah ruk bahng mai gor chun mai mee wun nai tee jai ja mai ja mai ruk tur
For the first thing you asked, if I loved you, I will never have a day that my heart doesn’t, doesn’t love you
ข้อที่ 2 ทำไมฉันต้องคิดถึง เมื่อฉันจะดึงเธอไว้ใกล้ๆ ไม่ห่าง ให้ฉันต้องห่วง
Kor tee saung tummai chun dtaung kit teung meua chun ja deung tur wai glai glai mai hahng hai chun dtaung huang
For the second thing, why must I miss you when I pull you close, never far away or separated?
ข้อสุดท้าย หากวันนั้นเธอต้องตาย จะไม่รู้สึกขาดหาย เพราะฉันจะตายแทนเธอ
Kor soot tai hahk wun nun tur dtaung dtai ja mai roo seuk kaht hai pror chun ja dtai taen tur
Finally, if that day you must die, I won’t feel like I’m missing anything, because I’ll die instead

(*,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง จารึก ไกรสรพงษ์
เรียบเรียง จารึก ไกรสรพงษ์, ณัฐวุฒิ นันทศิริ

Title: ตัดพ้อ / Dtut Por (Grumble)
Artist: Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
Album: [Single]
Year: 2015

ขอโทษ ที่ฉันบอกเธอว่ารักซ้ำซ้ำ เธอว่าไม่ต้องตอกและย้ำ ไม่ต้องการ
Kor toht tee chun bauk tur wah ruk sum sum tur wah mai dtaung dauk lae yum mai dtaung gahn
I’m sorry for telling you I loved you over and over, you said I didn’t have to repeat it, that you didn’t want me to
ขอโทษ ที่ฉันยอมทิ้งทุกอย่าง เพื่อมาอยู่กับเธอในวันนี้เธอคงเบื่อ ก็เข้าใจ ไม่เป็นไร
Kor toht tee chun yaum ting took yahng peua mah yoo gup tur nai wun nee tur kong beua gor kao jai mai bpen rai
I’m sorry for giving up everything to be with you, today you’re bored, I understand, it’s okay
ขอโทษ ที่ฉันชอบเข้าไปอยู่ใกล้ใกล้ ทำให้เธออึดอัดใช่ไหม ฉันวุ่นวาย
Kor toht tee chun chaup kao bpai yoo glai glai tum hai tur eut ut chai mai chun woon wai
I’m sorry that I like being near you, it makes you frustrated, doesn’t it? I’m a bother

(*) ขอโทษ ที่ทำให้เธอต้องอาย ที่ยังใช้แต่ของเก่าเก่า ที่เธอเคยให้
Kor toht tee tum hai tur dtaung ai tee yung chai dtae kaung gao gao tee tur koey hai
I’m sorry for making you shy, for still using only the old things you once gave me
ขอโทษ ที่น้ำตาฉันมันไหล ในเวลาที่ไม่ได้เจอกับเธอนานนาน
Kor toht tee num dtah chun mun lai nai welah tee mai dai jur gup tur nahn nahn
I’m sorry for my tears that fall when I haven’t seen you for a long time
ขอโทษ ที่ฉันมันน่ารำคาญ ที่ฉันพยายามจะห้ามให้ใครเข้ามา
Kor toht tee chun mun nah rumkahn tee chun payayahm ja hahm hai krai kao mah
I’m sorry that I’m annoying, that I try to forbid anyone else from approaching you
ขอโทษ ทั้งน้ำตา
Kor toht tung num dtah
I’m sorry for all the tears

(**) บอกฉันสิ ว่าฉันรักเธอมากเกินไป บอกสิ บอกให้น้อยลง ต้องทำเช่นไร
Bauk chun si wah chun ruk tur mahk gern bpai bauk si bauk hai noy long dtaung tum chen rai
Tell me if I love you too much, tell me, tell me to tone it down or what I should do
ขอโทษที่ฉัน รัก รัก รัก รักเธอ
Kor toht tee chun ruk ruk ruk ruk tur
I’m sorry that I love love love love you
บอกฉันสิ ว่าฉันรักเธอมากเกินไป บอกสิ บอกกับฉัน ว่าให้ฉันมีคนใหม่
Bauk chun si wah chun ruk tur mahk gern bpai bauk si bauk gup chun wah hai chun mee kon mai
Tell me if I love you too much, tell me, tell me if you want me to get someone new
ขอโทษเธอจริงจริง ที่ฉันรักเพียงแต่เธอ
Kor toht tur jing jing tee chun ruk piang dtae tur
I’m really sorry that I love only you
ขอโทษ ด้วยนะที่ยังขาดเธอไม่ไหว ยังไม่รู้จะอยู่ยังไง ไม่มีเธอ
Kor toht duay na tee yung kaht tur mai wai yung mai roo ja yoo yung ngai mai mee tur
I’m also sorry that I still can’t be without you, I still don’t know how I’ll live if I don’t have you

(*,**,**)

ขอโทษเธอจริงจริง ที่ฉันรักเพียงแต่เธอ
Kor toht tur jing jing tee chun ruk piang dtae tur
I’m really sorry that I love only you