Kangkeng

All posts tagged Kangkeng

Title: เท่าที่มี / Tao Tee Mee (All I Have)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวที่ 4 / Kangkeng dtua Tee 4 (Kangkeng the 4th)
Year: 2010

เอาไหมดาว ถ้าอยากได้ดาวไป ขึ้นไปเอาเอง
Ao mai dao tah yahk dai dao bpai keun bpai ao eng
Do you want the stars? If you do, go up and get them yourself
ฉันก็มีเเค่ดอกไม้มาฝาก
Chun gor mee kae dauk mai mah fahk
I only have flowers to give you
มันไม่มีค่ามากมาย แต่ความจริงใจสิสำคัญกว่า
Mun mai mee kah mahk mai dtae kwahm jing jai si sumkun gwah
They aren’t very valuable, but the sincerity is more important
กว่าทรัพย์สินเงินตรา ราคาที่เธอมี
Gwah trup sin ngern dtrah rahkah tee tur mee
More than the money or assets that you have

(*) เอาไหมบีเอ็มอยากได้บีเอ็มไป ไปซื้อเอง
Ao mai BM yahk dai BM bpai bpai seu eng
Do you want a BMW? If you do, go by it yourself
ถ้าเป็นบีเอ็มเอ็กซ์ฉันก็พอไหว
Tah bpen BMX chun gor por wai
If it’s just a BMX, I can afford that
มันไม่มีค่ามากมาย ฉันรู้รักกินไม่ได้
Mun mai mee kah mahk mai chun roo ruk gin mai dai
It’s not very valuable, I know love doesn’t put food on the table
แต่ความจริงใจบางคนตายแล้วยังไม่เคยเจอ
Dtae kwahm jing jai bahng kon dtai laeo yung mai koey jur
But some people die without ever finding sincerity

(**) เพราะชีวิต คนเรา เกิดมา ไม่นาน ก็ตองตาย
Pror cheewit kon rao gert mah mai nahn gor dtaung dtai
Because in the human life, we’re born and soon we must die
ต้องกลายเป็นความว่างเปล่า เราจะรักกัน ไม่ต้องคอยเวลา
Dtaung glai bpen kwahm wahng bplao rao ja ruk gun mai dtaung koy welah
We must become emptiness, we’ll love each other, we don’t have to wait

เอาไหมแหวนทอง อยากได้แหวนทองไป ไปซื้อเอง
Ao mai waen taung yahk dai waen taung bpai bpai seu eng
Do you want a gold ring? If you do, go buy it yourself
ฉันก็มีแหวนเงินร้าย ๆ
Chn gor mee waen ngern rai rai
I just have costume jewelry
มันไม่มีค่ามากมาย มันจำนำไม่ได้ แต่พอตายไป
Mun mai mee kah mahk mai mun jum num mai dai dtae por dtai bpai
It’s not worth much, it can’t be pawned, but when you die
ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ซักอย่าง
Mai mee kri ao arai bpai dai suk yahng
No one can take anything from you

เราจะยื้อแย่งแข่งขันไปทำไม
Rao ja yeu yaeng kaeng kun bpai tummai
Why are we constantly competing?
เรามารักกัน ก่อนที่มันจะสาย
Raomah ruk gun gaun tee mun ja sai
We should love each other before it’s too late
เรามารักกัน ก่อนที่โลกจะมลาย
Rao mah ruk gun gaun tee lohk ja malai
We should love each other before the world is destroyed
เรามารักกันดีกว่าไหม เพราะรักมันมีราคา
Raomah ruk gun dee gwah mai pror rukmun mee rahkah
Wouldn’t it be better if we loved each other? because love is valuable

(*,**)

Title: สวนทาง / Suan Tahng (Crossing Paths)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวร้ายๆ / Kangkeng Dtua Rai Rai (Bad Pants)
Year: 2012

(*) เธอมาช้าไป รู้หรือเปล่า ตอนฉันไม่มีใคร แล้วเธอไปอยู่ไหน
Tur mah chah bpai roo reu bplao dtaun chun mai mee krai laeo tur bpai yoo nai
Do you know you came too slowly? When I didn’t have anyone else, where did you go?
หรือฟ้าจะแกล้ง ลองใจเราดู ว่าจะมีความมั่นคงซื่อตรงเพียงใด
Reu fah ja glaeng laung jai rao doo wah ja mee kwahm mun kong seu dtrong piang dai
Or was heaven teasing me, testing me to see how much certainty and stability I had?
ฟ้าจึงสั่งคนที่ใจเราตามหา มาเพื่อลองใจเราดู
Fah jeung sung kon tee jai rao dtahm hah mah peua laung jai rao doo
So heaven ordered the person whom my heart was searching for to come and test me to see

(**) ว่าจะเปลี่ยนไปไหม ถ้าพบใครคนนั้น ที่ใจเคยตามหา ฟ้าเลยสั่งคนนั้นมา มาเพื่อลองใจเราดู
Wah ja bplian bpai mai tah pob krai kon nun tee jai koey dtahm hah fah loey sung kon nun mah mah peua laung jai rao doo
If it would change anything, if I met that person whom my heart once searched for, so heaven ordered that person to come to test me to see
ว่าจะเปลี่ยนไปไหมถ้าพบใครคนนั้น อดีตเคยฝันแต่สุดท้ายได้แค่ความว่างเปล่า
Wah ja bplian bpai mai tah pob krai kon nun adeet koey fun dtae soot tai dai kae kwahm wahn gbplao
If it would change anything, if I met that person whom my heart once searched for, in the past I once dreamed, but in the end, all I got was emptiness
ฟ้าแกล้งกันหรือเปล่า ไม่ยุติธรรมเลย
Fah glaeng gun reu bplao mai yoottitum loey
Is heaven teasing me? It’s not fair

(***) จะทิ้งคนเก่าไป เขาก็แสนดีหนักหนา แต่คนใหม่นี้ก็เขาเป็นคนที่ใจใฝ่หามานาน
Ja ting kon gao bpai kao gor saen dee nuk nah dtae kon mai nee gor kao bpen kon tee jai fao hah mah nahn
I’ll leave my former lover, she’s really wonderful, but this new girl is the person whom my heart has searched for for so long
ความรักเจ้าเอยเมื่อฟ้าลิขิต แกล้งทำให้เราเดินสวนทาง
Kwahm ruk jao oey meua fah likit glaeng tum hai rao dern suan tahng
Oh, love, when fate teasingly made us cross paths
ความรักเจ้าเอยเป็นทางขนาน ไม่มีวันลงเอยสักที
Kwahm ruk jao oey bpen tahng kanahn mai mee wun long oey suk tee
Oh, love, you’re parallel, it’ll never end

ผิดที่ฉันเอง โอนเอนหวั่นไหว เพียงพบใครคนนั้น ที่ใจเคยตามหา
Pit tee chun eng ohn en wun wai piang pob krai kon nun tee jai koey dtahm hah
It’s my fault for being so easily swayed by just meeting that person whom my heart once searched for
โธ่เธอไปอยู่ไหนมา เพิ่งจะมาเอาตอนที่ฉันมีใครอยู่แล้ว ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย
Toh tur bpai yoo nai mah perng ja mah ao dtaun tee chun mee krai yoo laeo fah glaeng gun mai yoottitum loey
Damn, where have you been? You just come now when I already have someone else, heaven is teasing me, it’s not fair

(***,***,*,**)

ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย
Fah glaeng gun mai yoottitum loey fah glaeng gun mai yoottitum loey
Heaven is teasing me, it’s not fair, heaven is teasing me, it’s not fair

Title: ฐานะอะไร / Tahna Arai (What Status?)
Artist: Kangkeng
Album: กางเกงตัวร้ายๆ / Kangkeng Dtua Rai Rai (Bad Pants)
Year: 2012

รู้สึกดีใจที่เธอกลับมา ในวันเวลาที่เธอนั้นเจ็บจากเขา
Roo seuk dee jai tee tur glup mah nai wun welah tee tur nun jep jahk kao
I feel happy that you came back on a day you were hurt from him
แต่คิดๆ ไปแล้วยิ่งปวดร้าว ระหว่างเราเป็นการเริ่มใหม่ หรือแค่พักใจแล้วไปต่อ
Dtae kit kit pai laeo ying puat rao rawahng rao pen gahn rerm mai reu kae puk jai laeo pai dtor
But the more I think, the more it hurts, are we starting over between us? Or am I just a temporary rest before you move on?

(*) เพราะอาการที่เธอแสดง อย่างกับเธอยังมีเยื่อใย
Pror ahgahn tee tur sadaeng yahng gup tur yung mee yeua ya
Because the symptoms you show are like you still have emotions left
ยังตัดใจจากเขาไม่ขาด ใช่หม้าย
Yung dtut jai jahk kao mai kaht chai mai
You’re still stuck on him, aren’t you?
อยากจะถามสักคำ พูดออกมาให้หายข้องใจ
Yahk ja tahm suk kum poot auk mah hai hai kaung jai
I want to ask you one question, say it to relieve my suspicions
จะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไร หรือเธอ
Ja hai chun yoo nai tahna arai reu tur
What status are you keeping me in?

(**) แฟนเก่าหรือเราเป็นชู้ แค่อยากรู้ว่าฉันต้องอยู่ฐานะอะไร
Faen gao reu rao pen choo kae yahk roo wahc hun dtaung yoo tahna arai
Am I a long-term lover or a fling? I just want to know what status I’m at
ทุกครั้งที่เธอเหม่อลอย มันเหมือนว่าเธออยากไป
Took krung tee tur mur loy mun meuan wah tur yahk pai
Every time you’re distracted, it’s like you want to leave
จะให้ฉันเลือกทางเดินไหน ให้ไปนรกหรือไปสวรรค์ ช่วยบอกที
Ja hai chun leuak tahng dern nai hai pai narok reu pai sawan chuay bauk tee
Which path do you want me to choose? Do you want me to go to heaven or hell? Please tell me

โปรดอย่าลังเลช่วยพูดออกมา ปล่อยเวลาเลยไปเดี๋ยวเธอจะไม่เหลือใคร
Proht yah lung lay chuay poot auk mah ploy welah loey pai diao tur ja mai leua krai
Please don’t hesitate, please say it, if you keep letting the time go by, pretty soon you won’t have anyone left
หากยังรักเขาก็ไปเถอะไป ดีกว่าเห็นเธอต้องฝีนใจแกล้งรักกัน
Hahk yung ruk kao gor pai tur pai dee gwah hen tur dtaung feun jai glaeng ruk gun
If you still love him, go on and go, it’s better than seeing you have to force yourself to pretend to love me

(*,**)

จะให้ฉันมันเป็นอย่างไรช่วยบอกที
Ja hai chun mun pen yahng rai chuay bauk tee
What do you want me to be? Please tell me

Title: เงา / Ngao (Shadow)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวที่ 4 / Kangkeng dtua Tee 1 (Kangkeng the 1st)
Year: 2008 (??)

ได้แค่มอง แต่ว่ามือต้องไม่ได้
Dai kae maung dtae wah meu dtaung mai dai
I can only look, but I can’t touch
มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา
Maung tur dern jahk pai pen kaung kao
Watching you walk away to be his
ก็พึ่งรู้ ที่จริงเธอมองฉันแค่เงา
Gor perng roo tee jing tur maung chun kae ngao
I just realized in reality you saw me as just your shadow
เจ็บแค้นเท่าไหร่ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้
Jep kaen tao rai dtae gor tum arai mai dai
However hurt and angry I am, I can’t do anything

ไหนเธอเคยบอก ว่าจะรักกัน
Nai tur koey bauk wah ja ruk gun
You used to tell me you loved me
แต่ไม่กี่วัน เธอก็กลับมาแปรผัน
Dtae mai gee wun tur gor glup mah prae pun
But in a few days, you come back and change
เจ็บแค้นเท่าไหร่ แต่ไม่รู้ทำอย่างไร
Jep kaen tao rai dtae mai roo tum yahng rai
However hurt and angry I am, I don’t know what to do
อยากฆ่าเธอให้ตาย แต่ก็คงไม่คุ้มค่า
Yahk kah tur hai dtai dtae gor kong mai koom kah
I want to kill you, but it would be worthless

(*) เพราะว่าหรางไม่ได้มีไว้ขังหมา
Pror wah rahng mai dai mee wai kung mah
Because I can’t abandon it like an imprisoned dog
และฉันก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้น
Lae chun gor mai yahk kao pai yoo nai nun
And I don’t want to go there
ถึงรักเธอเพียงใด แต่พูดถึงคุกทีไร
Teung ruk tur piang dai dtae poot teung kook tee rai
Though I only loved you, but whenever you mentioned prison
เพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ
Peuan bauk yah kao pai na
My friends told me not to go there
ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา
Tah kahng nai sabai goo kong mai auk mah
If it’s nice inside, I might not come out

(**) ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
Dai kae maung dtae gor tum arai mai dai
I can only look, but I can’t do anything
มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา
Maung tur dern jahk pai pen kaung kao
Watching you walk away to be his
ก็พึ่งรู้สุดท้ายก็ว่างเปล่าฉันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตน
Gor perng roo soot tai gor wahng plao chun pen kae ngao mai mee dtua dton
I finally realized that it’s empty, I can only be a bodiless shadow

(*,**)

Title: มากกว่าฝูงหมา / Mahk Gwah Foong Mah (More than a Pack of Dogs)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวที่ 4 / Kangkeng dtua Tee 4 (Kangkeng the 4th)
Year: 2010

ฟ้ามันไกลแต่ก็ใจยังอยากจะเจอ
Fah mun glai dtae gor jai yung yahk ja jur
Heaven is far away, but my heart still wants to find it
สิ่งที่สูงค่าสิ่งที่ล้ำค่า
Sing tee soong kah ting tee lum kah
For things that are priceless, things that are precious
ต้องทนไปในเมื่อใจอยากจะเจอ
Dtaung ton pai nai meua jai yahk ja jur
You must endure when the heart wants to find them

ก็ต้องทนไปก็สิ่งที่เธอหวังมันไม่สูงไป
Gor dtaung ton pai gor sing tee tur wung mun mai soong pai
You must persist, as the things you hope for aren’t out of reach
คงมีสักวันสิ่งที่เธอลำบากมานาน
Kong mee suk wun sing tee tur lumbahk mah nahn
Some day, the things that have bothered you for so long
เธอจะเจอคนที่เธออยากจะเจอ
Tur ja jur kon tee tur yahk ja jur
You will find the person you want to find

รู้ก็รู้อยู่ฟ้ายังไกลอยู่แต่คงมีสักวัน
Roo gor roo yoo fah yung glai yoo dtae kong mee suk wun
I know full well heaven is still far away, but there will be some day
เธอจะเจอคนที่เธออยากจะเจอ
Tur ja jur kon tee tur yahk ja jur
You’ll find the person you want to find

(*) เพราะผู้ชายมีมากกว่าฝูงหมา เธอจะเสียเวลากับคนคนนั้นทำไม
Pror poo chai mee mahk gwah foong mah tur ja sia welah gup kon kon nun tummai
Because there are more guys than packs of dogs, why waste your time with that one?
มองออกไปให้ไกลไปหาคนใหม่ ยังมีคนที่ดีกว่า
Maung auk pai hai glai pai hah kon mai yung mee kon tee dee gwah
Look out to the distance and look for someone new, there’s still a better guy out there
ชีวิตเป็นของเธอเก็บไว้ที่เธอ
Cheewit pen kaung tur gep wai tee tur
Your life is your own, keep it to yourself
อย่าเอาฝากไว้กับใคร
Yah ao fahk wai gup krai
Don’t go entrusting it to anyone else
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่
Ploy kao pai tah kao mai dtem jai ja yoo
Let him go if he’s not satisfied enough to stay

อย่าร้องไห้เลย ก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์
Yah raung hai loey gor pror wah mun mai mee prayoht
Don’t cry, there’s no benefit for it
ร้องไห้ไป ก็คงไม่มีใครเขามาขอโทษ
Raung hai pai gor kong mai mee krai kao mah kor toht
Even if you cry, no one’s going to come and apologize
จงอดทนไว้ เพราะความอดทนนั้นมีประโยชน์
Jong aut ton wai pror kwahm aut ton nun mee prayoht
So endure it, because there is advantages for endurance
จงอดทนไว้ จงอดทนไว้ จงอดทนไว้
Jong aut ton wai jong aut ton wai jong aut ton wai
So endure it, so endure it, so endure it

(*,*,*)

ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่
Ploy kao pai tah kao mai dtem jai ja yoo
Let him go if he’s not satisfied enough to stay
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่
Ploy kao pai tah kao mai dtem jai ja yoo
Let him go if he’s not satisfied enough to stay

Title: สัญญาณ (ดาน) ไม่ดี / Sunyahn (Dahn) Mai Dee / [(Strong) Bad Reception]
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวที่ 4 / Kangkeng dtua Tee 4 (Kangkeng the 4th)
Year: 2010

ถ้าเป็นอย่างนี้เราสองคนแยกทางเสียดีกว่า
Tah pen yahng nee rao saung kon yaek tahng sia dee gwah
If it’s like this, the two of us are better off splitting ways
แค่ให้ตอบหนึ่งคำที่ฉันถามเธอ เธอยังตอบไม่ได้
Kae hai dtaup neung kum tee chun tahm tur tur yung dtaup mai dai
Just give me a one-word answer to the question I asked, but you still can’t
เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใช่
Reuang jing gor kae bauk wah chai
Just tell me what the truth really is
ถ้าไม่จริงก็แค่บอกว่าไม่
Tah mai jing gor kae bauk wah mai
If it’s not true, just tell me it’s not
แค่คำตอบหนึ่งคำ เธอยังลังเล
Kae kum dtaup neung kum tur yung lung lay
Just answer with one word, you’re still hesitating
ถ้าเป็นอย่างนี้จะให้ฉันเชื่อได้ไง
Tah pen yahng nee ja hai chun cheua dai ngai
If it’s like this, how could you make me believe you?
ว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกัน
Wah tur gup kao mai mee arai gun
That there was nothing between you and him?

แล้วเขาได้เบอร์เธอมาอย่างไร
Laeo kao dai bur tur mah yahng rai
How did he get your number
ถ้าเธอไม่เป็นคนให้ไป
Tah tur mai pen kon hai pai
If you weren’t the one who gave it to him?
เธอเห็นฉันโง่นักหรือไง
Tur hen chun ngoh nuk reu ngai
Do you think I’m stupid or what?
ที่เค้าโทรมาตอนเธออยู่กับฉัน
Tee kao toh mah dtaun tur yoo gup chun
When he calls when you’re with me
แล้วทำไมไม่รับสายเธอบอกว่าสัญญาณไม่ดี
Laeo tummai rup sai tur bauk wah sunyahn mai dee
Why do you pick up and tell him the reception is bad?
ฉันว่ามันสันดานมากกว่าไหม
Chun wah mun sun dahn mahk gwah mai
Isn’t it more than just mother nature?
แหมทำลงไปได้ ….ไม่อายคน
Mae tum long pai dai mai ai kon
God, how can you stoop so low…and be so shameless

แอบหลงว่าเธอเป็นนางฟ้า
Aep long wah tur pen nahng fah
Starting to believe you were an angel
ที่แท้เธอก็เป็นนางร้าย
Tee tae tur gor pen tahng rai
When in reality you’re a she-devil
ทำให้ฉันเชื่อและตายใจ ว่าให้เธอเกิดมาเพื่อฉัน
Tum hai chun cheua lae dtai jai wah hai tur gerd mah peua chun
Making me believe and trust you, that you were born for me
แล้วมันก็เป็นแค่ความฝัน
Laeo mun gor pen kae kwahm fun
But that was just a dream
ก็เธอมันหลายใจหลายเบอร์
Gor tur mun lai jai lai bur
You have as many hearts as you do phone numbers
เป็นใครมันคงจะทนไม่ได้
Pen krai mun kong ja ton mai dai
It’s something no one would be able to stand
ก็ไอเธอมันเจ้าชู้จะตาย
Gor ai tur mun jaochoo ja dtai
You’re nothing but a player
เธอเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกัน
Tur pen yahng nun gor ao yahng nee laeo gun
If you’re going to be like this, I want this, okay?

(*) เลิกกันดีหว่า ต่างคนต่างไปหาคนใหม่
Lerk gun dee wah dtahng kon dtahng pai hah kon mai
I wanna break up, let’s go our separate ways and find someone else
ที่ผ่านมาถือว่าทำบุญทำทาน
Tee pahn mah teu wah tumboon tum tahn
I last considered making merit or giving offerings
ฉันรับเธอเธอมองไม่เห็นค่า
Chun rup tur tur maung mai hen kah
I’ve accepted that you don’t see my values
สักวันเธอต้องเสียใจร้องให้
Suk wun tur dtaung sia jai raung hai
One day, you’ll be sad and crying
แล้วอย่ามาเสียดาย อย่ามาเสียใจก็แล้วกัน
Laeo yah mah sia dai yah mah sia jai gor laeo gun
But don’t come feeling regretful, don’t come crawling back, okay?

(*)

แอบหลงว่าเธอเป็นนางฟ้า
Aep long wah tur pen nahng fah
Starting to believe you were an angel
ที่แท้เธอก็เป็นนางร้าย
Tee tae tur gor pen tahng rai
When in reality you’re a she-devil
ทำให้ฉันเชื่อและตายใจ ว่าให้เธอเกิดมาเพื่อฉัน
Tum hai chun cheua lae dtai jai wah hai tur gerd mah peua chun
Making me believe and trust you, that you were born for me

แล้วมันก็เป็นแค่ความฝัน
Laeo mun gor pen kae kwahm fun
But that was just a dream
เธอบอกว่าสัญญาณไม่ดี
Tur baukw ah sunyahn mai dee
You said your signal was bad
ฉันว่ามันสันดานมากกว่าไหม
Chun wah mun sun dahn mahk gwah mai
Isn’t it more than just mother nature?
แหมทำลงไปได้ ไม่อายคน
Mae tum long pai dai mai ai kon
God, how can you stoop so low…and be so shameless
.
เลิกกันดีหว่า
Lerk gun dee wah
I wanna break up
ที่ผ่านมาถือว่าทำบุญ ทำทาน
Tee pahn mah teu wah tumboon tum tahn
I last considered making merit or giving offerings

มากกว่าฝูงหมา / Mahk Gwah Foong Mah (More than a Pack of Dogs)
เงา / Ngao (Shadow)
สวนทาง / Suan Tahng (Crossing Paths)
สัญญาณ (ดาน) ไม่ดี / Sunyahn (Dahn) Mai Dee / [(Strong) Bad Reception]
ฐานะอะไร / Tahna Arai (What Status?)
เท่าที่มี / Tao Tee Mee (All I Have)

   
All songs by Kangkeng