Ice Thamonwan

All posts tagged Ice Thamonwan

Title: ช้า / Chah (Slow)
Artist: Ice Tamonwan (ไอซ์ ธมลวรรณ – The Voice 4)
Album: [Single]
Year: 2016

หากเปิดฟังเพลงช้า เนื้อหาที่มันโดนใจ
Hahk bpert fung pleng chah neuahah tee mun dohn jai
If I listen to a slow song with touching lyrics
ยิ่งเปิดยิ่งฟังเท่าไร ยิ่งย้ำในความหมาย
Ying bpert ying fung tao rai ying yum nai kwahm mai
The more I play it, the more I hear it, the more it emphasizes the meaning
ถ้าหากเป็นเพลงรัก คนมีความรักก็คงจะซึ้งในหัวใจ
Tah hahk bpen pleng ruk kon mee kwahm ruk gor kong ja seung nai hua jai
If it’s a love song, people in love will be moved by it
โลกคงสดใสและสวยงาม
Lohk kong sot sai lae suay ngahm
The world would be bright and beautiful

(*) แต่ว่าเวลานี้ เพลงที่ตรงกับตัวฉัน
Dtae wah welah nee pleng tee dtrong gup dtua chun
But at this time, the songs that speak the most to me
ต้องเป็นเพลงเศร้าเท่านั้น ที่ฟังแล้วกินใจ
Dtaung bpen pleng sao tao nun tee fun laeo gin jai
Are only sad songs that gnaw away at my heart after listening
ยิ่งฟังยิ่งตอกย้ำ บางครั้งน้ำตาก็ไหล
Ying fung ying dtauk yum bahng krung num dtah gor lai
The more I listen, the more it emphasizes my situation, sometimes tears flow
อกหักอย่างฉันคงเปิดเพลงรักไม่ได้
Auk huk yahng chun kong bpert pleng ruk mai dai
Heartbroken people like me can’t turn on love songs
มันไม่ตรงคอนเซ็ปคนเสียใจ
Mun mai dtrong concept kon sia jai
It doesn’t match the concept of a sad person

(**) ค่อย ๆ ลืม ลืมอย่างช้า ๆ
Koy koy leum leum yahng chah chah
Gradually forgetting, slowly forgetting
ลืมช่วงเวลา ที่เลวร้าย
Leum chuang welah tee leo rai
Forgetting the terrible times
ค่อย ๆ ลืม ลืมไปจากหัวใจ
Koy koy leum leum bpai jahk hua jai
Gradually forgetting, forgetting from my heart
ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ ถึงจะลืมเธอได้ลง
Mai roo dtaung chai welah eek nahn tao rai teung ja leum tur dai long
I don’t know how much longer it’ll take to be able to forget you

(*,**)

   

คำร้อง : จีระยุทธ จอมปวง
ทำนอง : จีระยุทธ จอมปวง
เรียบเรียง : Music Camp (จีระยุทธ จอมปวง,จิตติพล ถาวรกิจ, Aof3D )
Recording : Vintage studio
Mixed and Mastered : วีรภัทร์ คำหอม

Title: แค่นี้ที่ไม่ไหว / Kae Nee Tee Mai Wai (This is What I Just Can’t Do)
Artist: Ice Thamonwan (ไอซ์ ธมลวรรณ)
Album: [Single]
Year: 2016

เหมือนว่าทุกอย่าง ไม่เคยจะเลือนและหายไป
Meuan wah took yahng mai koey ja leuan lae hai bpai
It’s like nothing will ever fade away
หัวใจยังย้อนคิดถึงเรื่องวันเก่า
Hua jai yung yaun kit teung reuang wun gao
My heart still goes back to thinking about the old days
ทั้งที่เนิ่นนาน ทุกอย่างก็ดูยิ่งเหงา
Tung tee nern nahn took yahng gor doo ying ngao
Even though it’s ben a long time, everything seems all the more lonely
ฉันยังเศร้ายังจมกับความเสียใจ
Chun yung sao yung jom gup kwahm sia jai
I’m still sad, still sinking in the depression

(*) แม้จะรู้ดี ว่าควรต้องทำเช่นไร
Mae ja roo dee wah kuan dtaung tum chen rai
Even though I know full well what I should do
แต่หัวใจไม่พร้อมจะยอมลบเรื่องเธอ
Dtae hua jai mai praum ja yaum lop reuang tur
But my heart isn’t ready to erase you yet
ภาพที่งดงามยังคอยหลอกใจอยู่เสมอ
Pahp tee ngot ngahm yung koy lauk jai yoo samur
The beautiful images continue to haunt my heart
ให้คิดถึงเธอติดอยู่กับเมื่อวาน
Hai kit teung tur dtit yoo gup meua wahn
Making me think of you, stuck in yesterday
นานเท่าไรที่หัวใจจะหยุดร้อง
Nahn tao rai tee hua jai ja yoot raung
How long until my heart will stop crying out
จะหยุดอ่อนแอเสียที
Ja yoot aun ae sia tee
And finally stop being weak?

(**) ก็เพียงแค่เธอ ไม่รักและเธอทิ้งไป
Gor piang kae tur mai ruk lae tur ting bpai
You just didn’t love me and dumped me
ก็เพียงแค่คน ไม่มีความหมายในเวลานี้
Gor piang kae kon mai mee kwahm mai nai welah nee
I’m just a person who’s worthless at the moment
ก็เพียงแค่รัก มันจบลง แค่ลืมเธอฉันต้องทำให้ได้สักที
Gor piang kae ruk mun jop long kae leum tur chun dtaung tum hai dai suk tee
Our love just ended, I just have to be able to finally forget you
แค่เพียงเสียดาย เวลาที่เคยมีด้วยกัน
Kae piang sia dai welah tee koey mee duay gun
I only regret the time we once spent together
คนที่สำคัญ ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้
Kon tee sumkun mai mee eek laeo nup jahk nee
I don’t have that important person anymore from now on
แค่คนที่ฉันรักหมดใจ เขาไม่รักฉันต่อไป แค่เท่านี้
Kae kon tee chun rukmot jai kao mai ruk chun dtor bpai kae tao nee
The person whom I just loved with all my heart doesn’t love me anymore, that’s all
แค่นี้ที่ทำไม่ไหว
Kae nee tee tum mai wai
This is what I just can’t do

(*,**,**)

   
Concept Song : อรนิจวรีย์ ปาริสุทธิวานิช
Written/Lyric : ภิญญาวีณ์ ภัสร์จิระวิทยา
Mix & Arrange : Yakoolza