Gam Kulkornpat

All posts tagged Gam Kulkornpat

Title: หากวันพรุ่งนี้ / Hahk Wun Proong Nee (If Tomorrow)
Artist: Gam Kulkornpatt (แก้ม กุลกรณ์พัชร์)
Album: OST อสรพิษ / Asornpit
Year: 2020

หากวันพรุ่งนี้ฉัน ผิดแผกจากที่เคยเป็น
Hahk wun proong nee chun pit paek jahk tee koey bpen
If tomorrow I’m different from what I used to be
หากวันพรุ่งนี้ฉัน ไม่ใช่คนที่เธอเคยเห็น
Hahk wun proong nee chun mai chai kon tee tur koey hen
If tomorrow I wasn’t the person you’ve once seen
หากวันพรุ่งนี้ฉัน เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและโลกที่ไหวเอน โดยไม่ตั้งใจ
Hahk wun proong nee chun bplian bplaeng bpai dtahm gahn welah lae lohk tee wai en doy mai dtung jai
If tomorrow I unintentionally changed with the time and the leaning world

หากวันพรุ่งนี้รัก ไม่สวยเหมือนแรกพบกัน
Hahk wun proong nee ruk mai suay meaun raek pob gun
If tomorrow love isn’t as beautiful as when we first met
หากวันพรุ่งนี้ฝัน ไม่ยั่งยืนอย่างที่ร่วมวาง
Hahk wun proong nee fun mai yung yeun yahng tee ruam wahng
If tomorrow our dreams haven’t lasted since we started out
หากวันพรุ่งนี้มันไม่แน่นอน สิ่งที่ขอตอนนี้คือเธอช่วยตอบคำถาม จากหัวใจ
Hahk wun proong nee mun mai nae naun sing tee kor dtaun nee keu tur chuay dtaup kum tahm jahk hua jai
If tomorrow is uncertain, please answer what I want to ask right now from your heart

(*) เธอจะยังโอบกอดฉันอยู่ใช่ไหม เธอจะไม่ทิ้งฉันไปใช่หรือป่าว
Tur ja yung ohp gaut chun yoo chai mai tur ja mai ting chun bpai chau reu bplao
You’ll still hug me, right? You won’t abandon me, right?
ถ้าหากรักแท้ยังมีช่วยตอบฉันที ฉุดฉันจากความปวดร้าว
Tah hahk ruk tae yung mee chuay dtaup chun tee choot chun jahk kwahm bpuat rao
If true love still exists, please answer me, pull me from this pain
ถ้าเธอยังเป็นเหมือนเก่า รักจะยังเป็นของเราใช่ไหม
Tah tur yung bpen meuan gao ruk ja yung bpen kaung rao chai mai
If you’re still the same, love will still be ours, right?

ฉันในวันนี้นั้นรักเธอไม่เคยหวั่นไหว แต่ก็ระแวงเหลือเกิน
Chun nai wun nee nun ruk tur mai koey wun wai dtae gor rawaeng leua gern
Today I love you, I’ve never been shaken, but it’s so suspicious
เมื่อทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนไป หากวันพรุ่งนี้มันเกิดขึ้นจริง
Meua took sing luan dtaung bplian bpai hahk wun proong nee mun gert keun jing
When everything must change, if tomorrow it really happens
สิ่งที่ขอตอนนี้คือเธอช่วยกุมมือฉันและปลอบใจ
Sing tee kor dtaun nee keu tur chuay goom meu chun lae bplaup jai
The one thing I’m asking now is for you to please hold my hand and comfort me

(*)

เธอจะยังโอบกอดฉันอยู่ใช่ไหม เธอจะไม่ทิ้งฉันไปใช่หรือป่าว
Tur ja yung ohp gaut chun yoo chai mai tur ja mai ting chun bpai chau reu bplao
You’ll still hug me, right? You won’t abandon me, right?
ถ้าหากรักแท้ยังมีช่วยตอบฉันที ฉุดฉันจากความปวดร้าว
Tah hahk ruk tae yung mee chuay dtaup chun tee choot chun jahk kwahm bpuat rao
If true love still exists, please answer me, pull me from this pain
เธอจะยังเป็นเหมือนเก่า รักจะยังเป็นของเรา
Tur ja yung bpen meuan gao ruk ja yung bpen kaung rao
You’ll still be the same, love will still be ours
เธอจะยังเป็นเหมือนเก่า รักจะยังเป็นของเรา
Tur ja yung bpen meuan gao ruk ja yung bpen kaung rao
You’ll still be the same, love will still be ours

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: เต็มใจ / Dtem Jai (Willing)
Artist: Gam Kulkornpat ft. Gun Napat
Album: [Single]
Year: 2013

เธอคงมองว่าฉัน หัวใจยังเป็นของเขา
Tur kong maung wah chun hua jai yung bpen kaung kao
You see my heart as still belonging to him
พูดมันทำไมเข้าใจฉัน
Poot mun tummai kao jai chun
Why do you say that? Understand me
ตั้งแต่โดนเขาทิ้ง ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกัน
Dtung dtae dohn kao ting tah mai mee tur yoo kahng gun
Since he dumped me, if I didn’t have you by my side
ฉันยังนึกไม่ออก ว่าฉันจะเป็นอย่างไร
Chun yung neuk mai auk wah chun ja bpen yahng rai
I still can’t imagine what I’d be like

(*) เธอทำให้ใจ ลืมทุกเจ็บที่เขาเคยฝากไว้
Tur tum hai jai leum took jep tee kao koey fahk wai
You make my heart forget every pain that he ever inflicted on me
มองตาฉันหน่อยได้ไหม
Maung dtah chun noy dai mai
Please look into my eyes
อยากพูดอะไรจากใจให้เธอฟัง
Yahk poot arai jahk jai hai tur fung
I want to say something from my heart for you to hear

(**) จะรักเธอเต็มใจ และจะเริ่มต้นใหม่กับเธอ
Ja ruk tur dtem jai lae ja rerm dton mai gup tur
I’ll love you willingly, and I’ll start over with you
จะลบเขาทิ้งไป ต่อแต่นี้จะมีแค่เธอ
Ja lop kao ting bpai dtor dtae nee ja mee kae tur
I’ll erase him, from now on, I’ll only have you
ความรักแท้ที่ตามหาอยู่ เพิ่งจะรู้ว่าอยู่ไม่ไกล
Kwahm ruk tae tee dtahm hah yoo perng ja roo wah yoo mai glai
I’ve just realized that the true love I’ve been searching for isn’t far off
เปิดประตูเข้ามาเมื่อไร
Bpert bpradtoo kao mah meua rai
The door’s open, come in whenever
ฉันเต็มใจ ยกเต็มเต็มใจให้เธอ
Chun dtem jai yok dtem dtem jai hai tur
I’m willing to give my whole heart to you

เพียงแค่เธอรู้แล้ว แล้วเธอจะยอมรับไหม
Piang kae tur roo laeo laeo tur ja yaum rup mai
Only you know, so will you accept it?
รับหัวใจที่ส่งจากฉัน…
Rup hua jai tee song jahk chun
Accept the heart sent from me
ไม่ว่าวันไหนไหน แค่ให้เรามีกันและกัน
Mai wah wun nai nai kae hai rao mee gun lae gun
Regardless of the day, just let us have each other
เพียงแค่นั้นก็พอ ไม่ขออะไรมากมาย
Piang kae nun gor por mai kor arai mahk mai
Just that is enough, I’m not asking for much

(*,**)

ประตูหัวใจเต็มใจจะเปิด
Bpradtoo hua jai dtem jai ja bpert
I’m willing to open the door to my heart
ให้กับคนรักจริง เพียงคนเดียวเท่านั้น…
Hai gup kon ruk jing piang kon diao tao nun
Only for someone who really loves me

(**)