Gun Napat

All posts tagged Gun Napat

Title: ไปต่อหรือรอจบ / Bpai Dtor Reu Ror Job (Keep Going or Wait for the End)
Artist: Klear and Gun Napat
Album: Sun and Moon
Year: 2020

อยู่กันไปมีแต่ช้ำ
Yoo gun bpai mee dtae chum
Being together is only painful
ปรับกันมาตั้งเท่าไร
Bprup gun mah dtung tao rai
However much we’ve tried to change
ห่างกันไปคงดีกว่า
Hahng gun bpai kong dee gwah
It’s better to separate

ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน
Chun gor roo wah rao dtahng gun
I know we’re different
แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน
Dtae chun gor roo wah rao ruk gun
But I also know that we love each other
เรายังไหวใช่ไหมเธอ
Rao yung wai chai mai tur
We can still do it, right?

(*) เหนื่อยและล้า…มานาน
Neuay lae lah mah nahn
I’ve been tired and exhausted for so long
กับคำถามว่าไปต่อหรือรอจบ
Gup kum tahm wah bpai dtor reu ror job
With the question of if we should keep going or wait for the end
ห่างกันไปเพื่อจะกลับมา หรือเพื่อจะบอกลา
Hahng gun bpai peua ja glup mah reu peua ja bauk lah
Are we separating to get back together or to say good-bye?
จะเลือกทางไหนก็เจ็บไม่ต่างกัน
Ja leuak tahng nai gor jep mai dtahng gun
No matter which way we choose, they’ll all hurt

(**) รัก…ขอลองอีกสักครั้ง หรือว่ามันหมดหวัง
Ruk kor laung eek suk krung reu wah mun mot wung
Love…do you want to try it one more time? Or is it hopeless?
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ ห่าง…
Tee roo dtaun nee dtaung hahng peua kao jai hahng
What I know now is that we must separate to understand, separate…
เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

พยายามมานานแล้ว
Payayahm mah nahn laeo
We’ve tried for so long
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
I want us to keep supporting each other
แต่ฉันก็ขอทำใจ
Dtae chun gor kor tum jai
But I want to come to terms with it

ถ้ายังรักก็ยังทนไหว
Tah yung ruk gor yung ton wai
If we’re still in love, I can still endure it
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
If you want us to keep supporting each other
อย่าเพิ่งท้อได้ไหมเธอ
Yah perng tor dai mai tur
Please don’t get discouraged yet

(*,**)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเพียงแค่นั้น มันไม่พอให้หวัง
Kwahm ruk piang kae nun mun mai por hai wung
Love is just that, it’s not enough to give us hope
ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Yung ruk tur leua gern dtae gern neuay lae rung
I still love you so much, but it’s too tiring holding on
เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง
Rao ruk gun tao rai dtaup gun eek suk krung
How much do we love each other? Answer me once more

(*,**)

เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
มันไม่พอให้หวัง
Mun mai por hai wung
It’s not enough to give us hope
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Dtae gern neuay lae rung
It’s too tiring holding on
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
ตอบกันอีกสักครั้ง
Dtaup gun eek suk krung
Answer me one more time
เรารักกันเท่าไร
Rao ruk gun tao rai
How much do we love each other?

   

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง : Klear / Dano / วิทวัส เหมือนชอบ

Title: รักไม่มีวันตาย / Ruk Mai Mee Wun Dtai (Love Will Never Die)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST เล่ห์บรรพกาล / Lay Bun Pagahn
Year: 2020

สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไป ก็คือหัวใจที่ให้เธอ
Sing diao tee mai koey bplian bpai gor keu hua jai tee hai tur
The one thing that has never changed is the heart I gave to you
เธอคือคนเดียวที่อยากเจอ ทุกชาติไป
Tur keu kon diao tee yahk jur took chaht bpai
You’re the one person whom I want to meet in every life

เธอคือรักแท้เพียงหนึ่งเดียว ที่อยู่มั่นคงในจิตใจ
Tur keu ruk tae piang neung diao tee yoo mun kong nai jit jai
You’re the one and only true love that exists firmly in my heart
มันจะยาวนานสักแค่ไหน ก็รักเธอ
Mun ja yao nahn suk kae nai gor ruk tur
However long it’s been, I love you

(*) แม้ว่าโลกจะหยุดหมุนไป รักของฉันก็จะเหมือนเดิม
Mae wah lohk ja yoot moon bpai ruk kaung chun gor ja meuan derm
Even if the world stops turning, my love will be the same

(**) จะมีเธอในหัวใจ ตลอดไปจนนิรันดร์
Ja mee tur nai hua jai dtalaut bpai jon nirun
I’ll have you in my heart forever, for eternity
เธอเหมือนคู่แท้ที่หลอมใจไว้ด้วยกัน..เรื่อยไป
Tur meuan koo tae tee laum jai wai duay gun reuay bpai
You’re like my soulmate who is constantly melting our hearts together
หากพรุ่งนี้เกิดฉันตาย โปรดจำไว้ในหัวใจ
Hahk proong nee gert chun dtai bproht jum wai nai hua jai
If I happen to die tomorrow, please remember in your heart
ว่ารักของฉันจะไม่มีวันสลาย
Wah ruk kaung chun ja mai mee wun salai
That my love will never be destroyed
รักไม่มีวันตายไปจากหัวใจ
Ruk mai mee wun dtai bpai jahk hua jai
Love will never die from my heart

เธอคือเรื่องราวที่อยากจำ เธอคือถ้อยคำที่อ่อนหวาน
Tur keu reuang rao tee yahk jum tur keu toy kum tee aun wahn
You’re the story I want to remember, you are words that are sweet
เธอคือคนเดียวที่ต้องการ ที่จะรักหมดใจ
Tur keu kon diao tee dtaung gahn tee ja ruk mot jai
You’re the only person whom I want, whom I’ll love with all my heart

(*,**,**)

ความรักของฉันจะไม่มีวันสลาย รักไม่มีวันตายไปจากหัวใจ
Kwahm ruk kaung chun ja mai mee wun salai ruk mai mee wun dtai bpai jahk hua jai
My love will never be destoryed, love will never die from my heart

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: เคียงกัน / Kiang Gun (Beside Each Other)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร) ft. D Gerrard
Album: [Single]
Year: 2019

(*) สุดขอบฟ้าหรือใต้ธารา หมื่นภูผาร้อยพันดารา ดับลงมืดมนเพียงใด
Soot kaup fah reu dtai tahrah meun poo pah roy pun dahrah dup long meut mon piang dai
To the ends of the sky or the depths of the sea, thousands of mountains, millions of stars, however dark it gets
เราสองต้องมาเจอกัน
Rao saung dtaung mah jur gun
The two of us must meet
คงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉัน อยู่เคียงกันจะภพชาติใด
Kong bpen piang pror hua jai tur lae chun yoo kiang gun ja pop chaht dai
It’s probably because our hearts will be beside each other in any lifetime
ไม่มีวันไกลกายผูกใจพัน
Mai mee wun glai gai pook jai pun
There’s never a day we’re far apart, our hearts are connected
หัวใจเคียงกัน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด
Hua jai kiang gun mai wah duay het un dai
Our hearts are beside each other, no matter the situation

เหตุอันใดฉันจึงได้พบสบตาของเธอ
Het un dai chun jeung dai pob sop dtah kaung tur
No matter the situation, I’ll find your gaze
เพียงแรกเจออยากเคียงชิดคู่
Piang raek jur yahk kiang chit koo
Just after our first meeting, I wanted to be beside you
ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไป
Dai koy fao doo lae dtalaut bpai
To be able to take care of you forever
เหตุอันใดภาพเธอยังตรึงอยู่ในหัวใจ เหตุอันใด
Het un dai pahp tur yung dtreung yoo nai hua jai het un dai
No matter the situation, your image is still imprinted in my heart, no matter the situation

(**) หรือจะเป็นดังพรหมจัดวางและคอยสรรค์สร้างให้เราได้เจอ
Reu ja bpen dung prom jut wahng lae koy sun sahng hai rao dai jur
Is it like fate has arranged this and is creating this for us to meet?
หรือว่าพรหมขีดไว้เสมอให้เราเจอะกัน
Reu wah prom keet wai samur hai rao jur gun
Has fate always determined that we would meet?
หรือเป็นพรหมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกัน
Reu bpen prom pook jai rao saung mae glai tao dai dtaung mah pob gun
Has fate bound our two hearts so no matter how far apart we are, we must meet?
และเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอ
Lae het nun jeung tum hai chun dai pob tur
And is that the reason that made me find you?

(*)

ไม่ว่าจะมีภัยอันตรายอันใดย่ำกรายให้เธอ
Mai wah ja mee pai undtarai un dai yum grai hai tur
No matter the dangers, I’ll brave through them for you
ทุรนทุรายกระวนกระวายจนมองหากันไม่เจอ
Tooron toorai grawon grawai jon maung hah gun mai jur
Anxious and restless, still looking for you
ขอเพียงเธอเชื่อใจฉัน เมื่อนั้นเธอจะได้รู้ว่ามีฉันใกล้ๆ เธอ
Kor piang tur cheua jai chun meua nun tur ja dai roo wah mee chun glai glai tur
I just ask that you trust me, then you’ll know that you have me near you
ตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาย จะกี่ภพ กี่บั้นปลาย
Dtalaut welah mai seuam klai ja gee pob gee bpun bplai
At all times, with no deterioration, however many rebirths, however many deaths
ตราบที่เมฆาไม่จางหาย จวบจนฟ้าดินสลาย
Dtrahp tee maykah mai jahng hai juap jon fah din salai
As long as the clouds haven’t disappeared, until heaven and earth disintegrate
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

แม้คุณจะดุเหมือนกับพิตบูล แต่ดันน่ารักเหมือนกับชิห์สุ
Mae koon ja doo meuan gup pitboon dtae dun naruk meuan gup chisoo
Even though you’re fierce as a pitbull, you’re as cute as a shih tzu
ถ้าเป็นหนังสือคงต้องพลิกดู ตอนจบสองเราใช้ชีวิตคู่
Tah bpen nung seu kong dtaung plik doo dtaun jop saung rao chai cheewit koo
If this was a book, you’d have to flip to the back, at the end, the two of us would live happily ever after
หากคุณไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์ ดูการกระทำผมแล้วติ๊กถูก
Hahk koon mai cheua koon dtaung pisoot doo gahn gratum pom laeo dtik took
If you don’t believe me, if you need proof, just take a look at my actions and you’ll check it off as correct
วัดละติจูดลองติจูด จนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่
Wut la dtijoot laung dijoot jon gwah saung rao ja dai kiang yoo
Measure the latitude and longitude until the two of us can be beside each other
ดูเหมือนว่าโลกกลม จะว่าบังเอิญก็เกินไป
Doo meuan wah lohk glom ja wah bung ern gor gern bpai
It seems like the world is round, it’s too much to claim it’s a coincidence
คุ้มค่าการเดินไกล ก็เพราะมันทำให้ฉันเพลิดเพลินใจ
Koom kah gahn dern glai gor pror mun tum ahi chun plert plern jai
It’s worth the long journey, because it makes me happy
อุปสรรคและขวากหนามที่เข้ามา มันยังไม่เกินใจ
Aoopasak lae kwahk nahm tee kao mah mun yung mai gern jai
Any obstacles or thorns that pop up still aren’t greater than my heart
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

(**,*,*)

   

เนื้อร้อง อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง ณปภัช กาญจนรัตน์

   

This is a really interesting song. I like the traditional Thai themes in the lyrics of fated lovers across multiple lifetimes, and the period music video makes it seem almost like this was made for a lakorn (it wasn’t, right?). I feel like even D Gerrard, whom I’m not a fan of, still had his rap verse fit in well both sound-wise (not using excessive autotune and grunting/slang/vocalizations absent from the rest of the song) and lyric-wise, fitting in the same Thai themes as Gun’s verses. Nice release~

Title: กอด / Gaut (Hug)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง / Taung Ek Mor Yah Tah Chalohng
Year: 2019

หากวันนั้นมองไป ไม่เห็นเธอคงไม่มีเราอย่างนี้
Hahk wun nun maung bpai mai hen tur kong mai mee rao yahng nee
If I didn’t look out that day and see you, we probably wouldn’t be like this
ชีวิตก็คงเงียบเหงาสิ้นดี ป่านนี้ก็คงจะนอนหนาวใจ
Cheewit gor kong ngiap ngao sin dee bpahn nee gor kong ja naun nao jai
Life would probably be so lonely, at this moment I’d probably be sleeping with a cold heart

(*) หากเราไม่เคยสบตา คงพลาดรักนี้จนตาย
Hahk rao mai koey sop dtah kong plaht ruk nee jon dtai
If we never made eye contact, I’d probably have missed out on this love until I died
ฉันคงไม่พบ รักที่รอคอย
Chun kong mai pob rukt ee ror koy
I would have probably never find the love I was waiting for

(**) อยากกอดเธอเอาไว้อย่างนี้ ไม่ยอมให้หนีไปไหน
Yahk gaut tur ao wai yahng nee mai yaum hai nee bpai nai
I want to embrace you like this and refuse to let you run off anywhere
เพราะรักเธอมากยิ่งกว่าผู้ใด
Pror ruk tur mahk ying gwah poo dai
Because I love you so much more than anyone else
อยากกอดเธอเอาไว้อย่างนี้ ทุกนาทีเลยได้ไหม
Yahk gaut tur ao wai yahng nee took nahtee loey dai mai
I want to embrace you like this at all times
อยากมีเธอตราบนานเท่านาน
Yahk mee tur dtrahp nahn tao nahn
I want to have you for as long as possible

จากวันนี้จนตาย จะรักเธอจนฟ้าดินมันสลาย
Jahk wun nee jon dtai ja ruk tur jon fah din mun salai
From now on until I die, I’ll love you until heaven and earth collapse
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย ใจหมายให้เป็นของกันเรื่อยไป
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jai mai hai bpen kaung gun reuay bpai
I refuse to let anyone else intrude, my heart intends to belong to you forever

(*,**)

จากวันนี้จนตาย จะรักเธอจนฟ้าดินมันสลาย
Jahk wun nee jon dtai ja ruk tur jon fah din mun salai
From now on until I die, I’ll love you until heaven and earth collapse
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย ใจหมายให้เป็นของกันเรื่อยไป
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jai mai hai bpen kaung gun reuay bpai
I refuse to let anyone else intrude, my heart intends to belong to you forever
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย จนตายขอมีเพียงเธอผู้เดียว
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jon dtai kor mee piang tur poo diao
I refuse to let anyone else intrude, until I die, I only want to have you

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ประกาศ / Bpragaht (Announcement)
English Title: “I Want You for Christmas”
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: [Single]
Year: 2018

ก่อนที่คริสมาสนี้จะพ้นเลยผ่าน
Gaun tee christmas nee ja pon loey pahn
Before this Christmas is over
ก่อนระฆังจะขับขานโดยไม่มีคุณค่า
Gaun rakung ja kup kahn doy mai mee koon kah
Before the bells will be worthlessly rung
ก่อนที่ฤดูหนาวจะเยือกเย็นไปกว่าใจของฉัน
Gaun tee reudoo nao ja leuak yen bpai gwah jai kaung chun
Before winter gets colder than my heart

โสดจึงคือสถานะ ที่ฉันถือมาตลอด
Soht jeung keu satahna tee chun keu mah dtalaut
Being single is the status I’ve always held
เพื่อนมากมายก็มีแต่ฉันคนเดียวที่รอด
Peuan mahk mai gor mee dtae chun kon diao tee raut
I have many friends, but there’s only me left alone
ทั้งที่ฉันขยันเดินทางออก ไปตามหา เธอทุกวัน
Tung tee chun kayun dern tahng auk bpai dtahm hah tur took wun
Even though I work hard to get out, searching for you every day

(*) อยากจะรู้ว่าเธออยู่ไหน
Yahk ja roo wah tur yoo nai
I want to know where you are
อยากจะพบจริงๆ ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้ไหม
Yahk ja pob jing jing mai roo wah ja bpen jing dai mai
I really want to meet you, I don’t know if you exist

(**) ฉันขอประกาศ ว่าตามหาอยู่ ฉันรอเธออยู่ให้เธอมาเป็นคู่
Chun kor bpragaht wah dtahm hah yoo chun ror tur yoo hai tur mah bpen koo
I want to make an announcement that I’m searching, I’m waiting for you to be my lover
เธอคนที่ฉันไม่เคยรู้ว่าอยู่ไหน เธอคนที่ฉันไม่เคยรู้มีจริงไหม
Tur kon tee chun mai koey roo wah yoo nai tur kon tee chun mai koey roo mee jing mai
You whom I’ve never known where you are, you whom I’ve never known if you exist
ขอร้องช่วยปรากฏที
Kor raung chuay bprahgot tee
I’m begging you to please show yourself
เพราะฉันยังโสดและครองความโสด ขออย่าลงโทษ นานขนาดนี้
Pror chun yung soht lae kraung kwahm soht kor yah long toht nahn kanaht nee
Because I’m still single and wearing my singleness, don’t punish me for this long
เธอคนที่ฉันนั้นตามหาอยู่ที่ไหน ฉันร้องเพลงนี้ให้เธอฟังได้ยินไหม
Tur kon tee chun nun dtahm hah yoo tee nai chun raung pleng nee hai tur fung dai yin mai
Where is the person whom I’ve been searching for? I’m singing this song for you, can you hear it?
ถ้าได้ยินก็ช่วยตอบมาสักที
Tah dai yin gor chuay dtaup mah suk tee
If you can hear it, please answer me

ก่อนอีกปีใหม่ที่จะพ้นและจะเลยผ่าน
Gaun eek bpee mai tee ja pon lae ja loey pahn
Before another New Year passes
ก่อนอีกวันที่จะถูกผลาญโดยไม่มีคุณค่า
Gaun eek wun tee ja took plahn doy mai mee koon kah
Before another day is destroyed by worthlessness
ก่อนอีกเดือนที่ต้องฉลองคนเดียวเพราะคำว่า โสดนั้น
Gaun eek deuan tee dtaung chalaung kon diao pror kum wah soht nun
Before another month must be celebrated alone because of my singleness

และยังเป็นสถานะ ที่ฉันถือมาตลอด
Lae yung bpen satahna tee chun teu mah dtalaut
And that’s still the status that I’ve always held
เพื่อนมากมายก็มีแต่ฉันคนเดียวที่รอด
Peuan mahk mai gor mee dtae chun kon diao tee raut
I have many friends, but there’s only me left alone
ทั้งที่ฉันขยันเดินทางออก ไปตามหา เธอทุกวัน
Tung tee chun kayun dern tahng auk bpai dtahm hah tur took wun
Even though I work hard to get out, searching for you every day

(*,**,*,**)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Directors : บอย โกสิยพงษ์, JEEP เทพอาจ กวินอนันต์

Word, Music and Produced by Boyd Kosiyabong
Arranged and Co-produced by Modman

Music Director, Pianist : ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
Guitarist : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Bassist : กรกฎ ศรีธวัชชัย
Drumer: Kevin Biddle
Chorus : พีรฉัตร จิตรมาส, สุพรรษา ตระกูลทอง, สายทิพย์ วิวัฒนปฐพี
Saxophone : มิลค์, รณชัย นุชจิระสุวรรณ, ณัฐพล เฟื่องอักษร
Trombone : จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์, พีรพัฒน์ บัวนิลเจริญ, สิริวุฒิ โมพิบาย
Mixed and Master by สุธี แสงเสรีชน

   

I don’t know if it’s because he moved from Grammy to LOVEiS label so the song quality and variety has improved, but Gun is really winning me over with his latest singles! I’m loving his voice for this jazzy Christmas-themed number a lot~

Title: Sticker
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: [Single]
Year: 2018

เธอไลน์มา เป็นสติ้กเกอร์รูปใหม่
Tur line mah bpen sticker roop mai
I received your Line message, it was a new sticker
ที่ไม่เข้าใจว่าพยายามสื่อสาร เรื่องอะไร
Tee mai kao jai wah payayahm seu sahn reuang arai
That I don’t understand what you’re trying to communicate
และเธอคุยมา ดีกรีก็เหมือนทั่วๆไป
Lae tur kooey mah dee gree gor meuan tua tua bpai
And you talk with the usual degree
แต่สติ๊กเกอร์รูปใหม่ มันทำให้ใจฉันนั้นเริ่มหวั่นไหว
Dtae sticker roop mai mun tum hai jai chun mun rerm wun wai
But that new sticker makes my heart start to shake

(*) หรือเธอจะเริ่มมีใจให้ฉันมากเกินกว่า
Reu tur ja rerm mee jai hai chun mahk gern gwah
Have you started developing feelings for me that are more than
แค่เพื่อนที่มา แค่เพียงพูดและคุยทักทายเท่านั้น
Kae peuan tee mah kae piang poot lae kooey tuk tai tao nun
Just a friend whom you just chat with and say hello to?
แต่พอฉันลองส่ง สติ๊กเกอร์ที่เกินกว่าเป็นเพื่อนกัน
Dtae por chun laung song sticker tee gern gwah bpen peuan gun
But as soon as I tried to send a sticker that we were more than just friends
แต่เธอนั้นกลับไม่ตอบ สัญญาณอะไรกลับมา สักคำ
Dtae tur nun glup mai dtaup sunyahn arai glup mah suk kum
You didn’t reply any sort of signal at all

(**) ตกลงเธอต้องการอะไรถึงส่งมา ในเวลาที่ฉันมีเธอในฝัน
Dtok long tur dtaung gahn arai teung song mah nai welah tee chun mee tur nai fun
What did you want that made you send that to me when I have you in my dreams?
มันมองได้สองทางอย่างหนึ่งก็เป็นแค่เพียงเพื่อนกัน
Mun maung dai saung tahng yahng neun ggor bpen kae piang peuan gun
It can be taken two ways, one of which is just friends
แต่อีกทางนั้น ทำให้ฉันแอบคิดว่าฉันกำลังมีสิทธิใช่ไหม
Dtae eek tahng nun tum hai chun aep kit wah chun gumlung mee sit chai mai
But the other way makes me secretly think that I’ve got a chance, right?

จะส่งรูปอะไร ที่ทำให้ดูไม่คิดมาก
Ja song roop arai tee tum hai doo mai kit mahk
What picture should I send that makes it seem like I’m not over-thinking this?
และดูไม่เหมือนอยาก ที่จะรีบไปเร่งเธอ
Lae doo mai meuan yahk tee ja reep bpai reng tur
And that doesn’t make it seem like I want to rush you?
ต้องใช้คำแบบไหน ถึงจะดูไม่สะเหล่อ
Dtaung chai kum baep nai teung ja doo mai salur
Which words should I use so I won’t seem so clueless?
แต่ก็แรงพอให้เธอ ได้รู้สึกอะไรนิดนิดเหมือนกัน
Dtae gor raeng por hait ur dai roo seuk arai nit nit meuan gun
But that are strong enough to make you feel a little something too?

เพราะว่าเหมือน
Pror wah meuan
Because it’s like you’ve
(*,**,**,**)

   

Produced ,คำร้อง,ทำนอง,เรียบเรียง : บอย โกสิยพงษ์
Mixed&Mastered สุธี แสงเสรีชน
Guitar : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Keyboard : สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Chorus : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Drum Programming : สามิตร ดิษฐสูงเนิน

   

This song is super cute, super catchy, and tells a modern story that’s sure to be relatable to many~

Title: เธอเป็นของเขา / Tur Bpen Kaung Kao (You’re His)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST สายรัก สายสวาท / Sai Ruk Sai Sawaht
Year: 2018

เพราะโชคชะตา ลิขิตให้มารักเธอ แล้วใยชะตาลิขิตให้เธอรักใคร
Pror chohk chadtah likit hai mah ruk tur laeo yai chadtah likit hai tur ruk krai
Because destiny has fated me to love you, why has destiny fated you to love someone else?
รักที่บังเกิด ซับซ้อนซ่อนใจ เกิดเป็นสายใย ให้ฉันทุกข์ทรมาน
Ruk tee bung gert sup saun saun jai gert bepn sai yai hai chun took toramahn
The love that was created is complicated, hidden in my heart, creating a relationship that tortures me

(*) คะนึงแต่เธอ แต่เธอ คร่ำครวญด้วยใจร้าวราน
Kaneung dtae tur dtae tur krum kruan duay jai rao rahn
I only think of you, just you, lamenting with a broken heart
รักเธอเท่าไร แต่เธอไม่เคยต้องการ จะทำอย่างไร
Ruk tur tao rai dtae tur mai koey dtaung gahn ja tum yahng rai
However much I love you, you never want it, what will I do?

(**) ห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังง่ายกว่าการหักห้ามใจ
Hahm lom hahm fah nun yung ngai gwah gahn huk hahm jai
Stopping the wind and stopping the sky would still be easier than stopping my heart
ทุรนทุรายขาดเธอแล้วทนไม่ไหว
Tooron toorai kaht tur laeo ton mai wai
I’m restless without you, I can’t take it
เธอเป็นของเขา แต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจ
Tur bpen kaung kao dtae chun mee tur bpen dung lom hai jai
You’re him, but I have you like my breath
ถ้าปล่อยเธอไป ฉันคงต้องตรอมใจตาย
Tah bploy tur bpai chun kong dtaung dtraum jai dtai
If I let you go, I must grieve the death of my heart

ต้องมีสักทาง ทำให้เธอมองหันมา ต้องมีสักทาง ทำให้เธอพอเห็นใจ
Dtaung mee suk tahng tum hai tur maung hun mah dtaung mee suk tahng tum hai tur por hen jai
There must be a way to make you look at me, there must be a way to make you have sympathy for me
ให้เธอไหวหวั่น เข้าใจฉันได้ ชะตาบีบใจ มิใช่อยากเป็นคนพาล
Hai tur wai wun kao jai chun dai chadtah beep jai mai chai yahk bpen kon pahn
To make you waver, so you can understand me, destiny is squeezing my heart, it’s not that I want to be a bother

(*,**)

เธอเป็นของเขา แต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจ
Tur bpen kaung kao dtae chun mee tur bpen dung lom hai jai
You’re him, but I have you like my breath
ถ้าปล่อยเธอไป ชีวิตที่เหลือจะทนอย่างไรต้องเห็นว่าเธอกับเขาได้ชิดใกล้
Tah bploy tur bpai cheewit tee leua ja ton yahng rai dtaung hen wah tur gup kao dai chit glai
If I let you go, how will I endure the life I have left, having to see you getting close with him?
จะอยู่ยังไง เมื่อหัวใจต้องแหลกสลาย
Ja yoo yung ngai meua hua jai dtaung laek salai
How will I live when my heart must be destroyed?
ถ้าขาดเธอไป ฉันคงต้องตรอมใจตาย
Tah kaht tur bpai chun kong dtaung dtraum jai dtai
If I’m without you, I must grieve the death of my heart

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง : ตั้งใจทีม & พัชรพงศ์ จันทาพูน PRODUCER : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

Title: ใกล้ชิดแพ้คิดถึง / Glai Chit Pae Kit Teung (Close Proximity Loses to Longing)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน
Year: 2017

จะอยู่จนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได้ใหม่ ให้เธอได้มาพักใจ จากเรื่องราวร้ายดีที่เจอ
Ja yoo jon tur hai dee yahk hen tur yim keun dai mai hai tu dai mah puk jai jahk reuang rao rai dee tee jur
I’ll stay until you’re better, I want to see you able to smile again, I want you to rest your heart from the good and bad stories you’ve faced

(*) บอกตรงตรงว่าฉันดีใจที่ยังไว้ใจฉัน ที่เธอยังมีใจคิดถึงกันเมื่อเสียใจ
Bauk dtrong dtrong wah chun dee jai tee yung wai jai chun tee tur yung mee jai kit teung gun meua sia jai
I’m telling you frankly that I’m happy that you still trust me, that you still have a heart that thinks of me when you’re sad
ยังยินดีดูแลใส่ใจ เธออย่างที่แล้วมา หายแล้วเธอจะลาไม่ว่ากัน
Yung yin dee doo lae sai jai tur yahng tee laeo mah hai laeo tur ja lah mai wah gun
I’m still happy to look after and pay attention to you like I have been, when you’re better, you’ll say good-bye, and I won’t blame you

(**) คนใกล้ชิดยังไงก็แพ้คนที่เธอคิดถึง ไม่ได้หวังเป็นที่หนึ่งไม่เป็นไร
Kon glai chit yun ngai gor pae kon tee tur kit teung mai dai wung bpen tee neung mai bpen rai
However close someone is, they lose to the person you miss, I don’t hope to be your number one, it’s okay
ถึงใกล้เธอได้เพียงตัว แต่ไกลหัวใจ ฉันก็เต็มใจ เป็นคนสุดท้ายไว้ให้เธอคิดถึงกัน
Teung glai tur dai piang dtua dtae glai hua jai chun gor dtem jai bpen kon soot tai wai hai tur kit teung gun
Even though I’m near you, it’s only physically, but I’m far from your heart I’m willing to be the final person whom you think of

ไม่เคยเป็นการรบกวน และไม่ต้องคิดมาเกรงใจ เจ็บมาให้มันแล้วไป ยังเหลือคนรักเธอทั้งคน
Mai koey bpen gahn rop guan lae mai dtaung kit mah greng jai jep mah hai mun laeo bpai yung leua kon ruk tur tung kon
I’ll never be a bother, and you don’t have to think of being courteous, if you’re hurt, let it go, you still have someone who loves you left

(*,**,**,**)

   

คำร้อง ปัญญา โกเมนไปรรินทร์
ทำนอง หนุ่ม กะลา(NKL)
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: หัวใจรอคำว่ารัก / Hua Jai Ror Kum Wah Ruk (My Heart is Waiting for Love)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ)
Album: OST รากนครา / Rahk Nakrah
Year: 2017

หัวใจของฉันมันเหมือนพระจันทร์คืนแรม วับวาวส่องแสงเพียงไหนก็ไม่ถึงเธอ
Hua jai kaung chun mun meuan prajun keun raem jup wao saung saeng piang nai gor mai teung tur
My heart is like the waning moon; however much it sparkles and shines, it doesn’t reach you
อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ อย่าทำให้คอยอย่างนี้ พูดสักที อย่าทำหนีห่าง
Yahk hai roo wah chun ruk ur yah tum hai koy yahng nee poot suk tee yah tum nee hahng
I want to let you know that I love you, don’t make me wait like this, say something, don’t distance yourself

หัวใจของฉัน รอเธอแค่เพียงคำหนึ่ง หวังเพียงได้ซึ้ง คำนี้มานานเท่าไร
Hua jai kaung chun ror tur kae piang kum neung wung piang dai seung kum nee mah nahn tao rai
My heart is waiting for you, for just one word, how long I’ve waited just to be touched by this word
อยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจ มีไว้ให้เธอคนนี้ แม้รู้ดี ว่ามันยากจะเป็นไป
Yahk bauk tur wah tung hua jai mee wai hai tur kon nee mae roo dee wah mun yahk ja bpen bpai
I want to tell you that my entire heart is being kept for you, even though I know full well it’s difficult to be possible

(*) สักคำให้กันได้ไหม หัวใจรอคำว่ารัก สักคำมันคงไม่ยาก ลำบากจนเกินไป
Suk kum hai gun dai mai hua jai ror kumw ah ruk suk kum mun kong mai yahk lumbahk jon gern bpai
Can you give me just one word? My heart is waiting for love, just that word isn’t difficult, it’s not too troublesome
แค่เพียงคำหนึ่ง พูดมาสักหน่อย ให้ใจดวงน้อยเติมเต็มด้วยคำว่ารัก
Kae piang kum enung poot mah suk noy hai jai duang noy dterm dtem duay kum wah ruk
Just one word, say it, let my small heart be filled with love
(จากเธอ)
(Jahk tur)
(From you)

หัวใจของฉัน มันเหมือนพระจันทร์ครึ่งดวง ยิ่งรอยิ่งหวงไม่รู้อีกนานเท่าไร
Hua jai kaung chun mun meuan prajun kreung duang ying ror ying huang mai roo eek nahn tao rai
My heart is like a half-moon; the more I wait, the more jealous I get, I don’t know how much longer this will go on
หมดชีวิตฉันให้เธอได้ ทำไมแค่คำคำนี้ ถึงไม่มี สักคำให้คนอย่างฉัน
Mot cheewit chun hai tur dai tummai kae kum kum nee teung mai mee suk kum hai kon yahng chun
I can give you my entire life, why just this one word? Though you don’t have any words for someone like me

(*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: เรา / Rao (We)
Artist: See Poh Dum (สี่โพดำ – Gam, Dome, Tum, Gun the Star)
Album: [Single]
Year: 2016

ต่างคนต่างมีชีวิต ต่างเดินบนคนละทาง
Dtahn kong dtahng mee cheewit dtahng dern bon kon la tahng
Each different person has their own life and follows their own path
ต่างคนยังมีความหวัง ต่างยังต้องทำตามหัวใจ
Dtahng kon yung mee kwahm wung dtahng yung dtaung tum dtahm hua jai
Each person still has hope, they still follow their hearts
อาจเดินอยู่บนถนน อาจเจอผู้คนมากมาย
Aht dern yoo bon tanon aht jur poo kon mahk mai
We might follow a road, we might meet many people
เส้นทางอาจโรยดอกไม้ หรืออาจหลงทางหาไม่เจอ
Sen tahng aht roy dauk mai reu aht long tahng hah mai jur
The road might be scattered with flowers, or we might get lost and not find what we’re looking for

เมื่อขอบฟ้า เคยเห็นว่าไกลแสนไกล ก็กลับหาย
Meua kaup fah koey hen wah glai saen glai gor glup hai
When the sky that once seemed so far away ends up disappearing
เป็นจุดหมายปลายทางที่รอ เมื่อเธอนั้นได้เดินเข้ามา
Bpen joot mai bplai tahng tee ror meua tur nund ai dern kao mah
It’s the destination I’ve waited for when you showed up

(*) เหมือนคนละทาง แต่สุดท้ายได้มาบรรจบ
Meuan kon la tahng dtae soot tai dai mah bunjop
It’s like everyone has their own path, but finally, they intersect
ที่จุดนัดพบที่เราตามหามาเนิ่นนาน สร้างเธอและฉันเป็นคำว่าเรา
Tee joot nut pob tee rao dtahm hah mah nern nahn sahng tur lae chunbpen kum wah rao
At the meeting point that we searched for for so long, creating you and I into “we”
ขอบคุณที่ทำให้วันนี้ คนๆนี้โชคดีแค่ไหน ที่ฉันได้มีเธอ
Kaup koon tee tum hai wun nee kon kon nee chohk dee kae nai tee chun dai mee tur
Thank you for making today, how lucky I am to have you
(ขอบคุณเส้นทางนั้นที่ทำให้เราพบกัน)
(Kaup koon sen tahng nun tee tum hai rao pob gun)
(Thank you, path, for making us meet)

ภาพที่ยังไม่มีสี เพลงที่เธอยังไม่ฟัง ก็เหมือนกับเธอและฉัน
Pahp tee yung mai mee see pleng tee tur yung mai fung gor meuan gup tur lae chun
A still uncolored picture, a song you still haven’t listened to, they’re like you and me
ที่ต่างหลงทางหาไม่เจอ เมื่อก่อนนั้น ที่ฉันเดินมาเดียวดาย
Tee dtahng long tahng hah mai jur meua gaun nun tee chun dern mah diao dai
Who were both lost and couldn’t find each other, before that, I was walking alone
แต่สุดท้ายก็คุ้มที่ได้รอคอย เมื่อจุดหมายปลายทางคือเธอ
Dtae soot tai gor koomt ee dai ror koy meua joot mai bplai tahng keu tur
But finally, it was worth it to have waited when the destination is you

(*,*,*)

   
เนื้อร้อง : สี่โพดำ ทำนอง: สี่โพดำ
เรียบเรียง: วงFriend , พัชรพงศ์ จันทาพูน , พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล , สุกานดา บุญยธรรมิก
PRODUCER : พัชรพงศ์ จันทาพูน , พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล

   
What a nice compilation of four of the better The Star contestants~ Their voices sound well together, the song is sweet enough, and the music video goes along nicely. I’d like to see Gam and Dome do more joint projects, I really like the way they sound together.