Free Your Fire

All posts tagged Free Your Fire

Title: Free Your Fire
Artist: Malerose
Album: [Song for Garena Free Fire Thailand]
Year: 2018

ฉันตื่นลืมตา
Chun dteun leum dtah
I wake up and open my eyes
ท่ามกลางฟ้าสีหม่น
Tahm glahng fah see mon
In the middle of the dark sky
ผู้คนรายล้อมกาย
Poo kon rai laum gai
People surrounding me

หลายสิบชีวิต
Lai sip cheewit
Many lives
อยากพิชิตซึ่งจุดหมาย
Yahk pichit seung joot mai
Wanting to achieve the goal
ของการได้เป็นที่หนึ่ง
Kaung gahn dai bpen tee neung
Of being number one

จุดไฟในใจ
Joot fai nai jai
Setting fire in my heart
ให้ข้างในมันลุกโชน
Hai kahng nai mun look sohn
So my insides burn brightly
โยนความอ่อนแอนั้นทิ้งไป
Yohn kwahm aun ae nun ting bpai
Throwing aside my weakness

สู้สุดชีวิต
Soo soot cheewit
Fighting to the end of my life
ไม่ต้องคิดถึงสิ่งไหน
Mai dtaung kit teung sing nai
There’s no need to think about anything
แค่เพียงปลดปล่อยไฟที่ร้อนแรงในหัวใจ
Kae piang bplot bploy fai tee raun raeng nai hua jai
I just let go of the raging fire in my heart

(Just free you fire)
Just free your fire
This is war. No more for wasting time.
This is war, no more wasting time
One life is so short, don’t be too calm.
One life is so short, don’t be too calm
หากแพ้ก็ตายไม่มีใครจำ
Hahk pae gor dtai mai mee krai jum
If you fail, you die and no one remembers you
(Free your fire)
Free your fire
Shoot them all, don’t fall into the fear.
Shoot them all, don’t fall into the fear

(*) โลกนี้ก็เป็นดั่งเกม
Lohk nee gor bpen dung game
This world is like a game
ต่างคนแข่งขัน สู้กับตัวเอง
Dtahng kon kaeng kun soo gup dtua eng
Each person is competing, fighting against themselves
หนึ่งชีวิตไม่มีให้ย้อนไปเริ่มต้นใหม่
Neung cheewit mai mee hai yaun bpai rerm dton mai
There isn’t a life that lets you go back and start over
Release your fire
Release your fire
สู้ให้สุดใจ
Soo hai soot jai
Fight with all your heart
เพื่อชัยชนะที่วาดเอาไว้
Peua chai chana tee waht ao wai
For the success that you create
เอื้อมมือไปคว้า ไม่ว่าจะสูงชันสักเท่าไร
Euam meu bpai kwah mai wah ja soong chun suk tao rai
Reach out for it, no matter how high of a level it is
ฉันเป็นดั่งไฟ พลีกาย แผดเผา ทะยานเพื่อก้าวไป
Chun bpen dung fai plee gai paet pao tayahn peua gao bpai
I’m like a fire, sacrificing my body, burning, charging up to move forward
เชื้อเพลงคือใจ หากไม่ถึงฝัน จะไม่ยอมแพ้พ่าย
Cheua plerng keu jai hahk mai teung fun ja mai yaum pae pai
The fuel is my heart, if I don’t reach my dreams, I won’t give up

Welcome to the battlefield
This is the war, you gonna have to kill
Don’t be paranoid. There is no point
Live or die, just make your own choice
Free your fire
Release your beast inside
Live or die
Oh yeah I’ll survive

ใช้ชีวิตให้เป็นดั่งไฟทุกลมหายใจที่มี
Chai cheewit hai bpen dung fai took lom hai jai tee mee
Live your life like it’s on fire, every breath that you take
จะพลีกายถวายชีวีเพื่อจุดมุ่งหมายเท่านั้น
Ja plee gai tawai cheewee peua joot moong mai tao nun
I’ll sacrifice my body and offer my life only for my goal
มอดไหม้เป็นจุล ชีวาจะวายไม่หวั่น
Maut mai bpen joon cheewah ja wai mai wun
If I burn out and my life weakens, I’m not shaken
ขอแค่ไปให้ถึงจุดนั้นแล้วฉันจะยอมพลี
Kor kae bpai hai teung joot nun aleo chun ja yaum plee
I just want to reach that point, then I’ll be willing to sacrifice

ดั่งคำโบราณนั้นว่าเอาไว้ให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกง
Dung kum bohrahn nun wah ao wai hai toop mor kao mor gaeng
Like the words of the ancients say, you’re only depriving yourself
ทุ่มมันลงไปให้สุดทั้งแรงเหมือนโลกจะแตกวันนี้
Toom mun long bpai hai soot tung raeng meuan lohk ja dtaek wun nee
Devote yourself with all of your strength like the world is ending today
แม้ตัวจะตาย แม้ว่าจะวายชีวี
Mae dtua ja dtai mae wah ja wai cheewee
Even if your body dies, even if your life weakens
ก็คุ้มค่าสักทีกับการได้เกิดมา
Gor koom kah suk tee gup gahn dai gert mah
It’s worth it for being born

แม้หากจะต้องตาย ก็มีความหมาย ชีวิตได้ตายเพื่อฝัน
Mae hahk ja dtaung dtai gor mee kwahm mai cheewit dai dtai peua fun
Even if I must die, it’s meaningful to die for your dreams
แต่จะไม่ยอมตายไปโดยไม่สู้มัน ก็เพราะว่า
Dtae ja mai yaum dtai bpai doy ami soo mun gor pror wah
But I refuse to die without a fight because

This is war. No more for wasting time.
This is war, no more wasting time
One life is so short, don’t be too calm.
One life is so short, don’t be too calm
หากแพ้ก็ตายไม่มีใครจำ
Hahk pae gor dtai mai mee krai jum
If you fail, you die and no one remembers you
(Free your fire)
Free your fire
Shoot them all, don’t fall into the fear.
Shoot them all, don’t fall into the fear

(*)

   

I just love these guys~ Even if this song was sponsored by the game, it still shows how Malerose is trying their hardest to make a name for themselves without relying on a major label, at the forefront of bringing Jrock style to Thailand with their own Thai flare added to it.