clockwork Motionless

All posts tagged clockwork Motionless

Title: ปรากฏการณ์ก้อนเมฆสีดำ / Bprahgotgahn Gaun Mek See Dum (The Phenomenon of the Black Clouds)
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2018

พาร่างกายไปบนเส้นทาง ความอ้างว้างกำลังคืบคลาน
Pah rahng gai bpai bon sen tahng kwahm ahng wahng gumlung keup klahn
Leading my body on this path, the loneliness is creeping
ในตัวเรามีเส้นบางๆ อาจโดนทำร้ายเพราะโชคชะตา
Nai dtua rao mee sen bahng bahng aht dohn tum rai pror chohk chadtah
In our bodies, there is a thin line, we might be hurt because of destiny

(*) อาจเพราะเมฆฝนกำลังกระหน่ำ
Aht pror mek fon gumlung granum
It might be because the rain clouds are closing in
จะพร้อมไปไหมเมื่อลมพัดผ่าน
Ja praum bpai mai meua lom put pahn
Will you be ready to go when the wind blows?
หรือยืนหลบฝนมองนาฬิกา
Reu yeun lop fon maung nahligah
Or standing out of the rain, watching the clock?
ผลลัพธ์ความคิดคือปรากฏการณ์
Pon lup kwahm kit keu bprahgot gahn
The resulting thought is a phenomenon

(**) สุดท้ายลองหลับตาและหยุดภาพความเลวร้าย
Soot tai laung lup dtah lae yoot pahp kwahm leo rai
In the end, try closing your eyes and stop the evil vision
ที่มาจากการมองเห็นปรากฏการณ์เมฆสีดำก้อนนั้น
Tee mah jahk gahn maung hen bprahgotgahn mek see dum gaun nun
That comes from watching the phenomenon of those black clouds
อาจทำให้รับ ทำให้รู้ ความต้องการของหัวใจ
Aht tum hai rup tum hai roo kwahm dtaung gahn kaung hua jai
It might make us realize the needs of the heart

(**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

มองตัวเองทะลุนัยตา ไม่เคยหวั่นไหวเมื่อพายุมา
Maung dtua eng taloo nai dtah mai koey wun wai meua pahyoo mah
Watch yourself, stare it down, never be shaken when the storm comes

(*,**,**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

(*,**,**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

   

คำร้อง : ธีระศานต์ มีลือ
ทำนอง : เอกชัย ประตังทะสา
เรียบเรียง : Clockwork Motionless
Recording engineer : ศิริวัชร ไชยศิริ

   

This has a nice rhythm and sound do it, and the lyrics are interesting and unique~

Title: ไกล / Glai (Far)
English Title: “Where?”
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2018

มองที่ปลายท้องฟ้า
Maung tee bplai taung fah
Looking at the sky
ถึงสวยงดงามเช่นไร
Teung suay ngot gnahm chen rai
Contemplating how beautiful it is
คงไม่มีความหมาย
Kong mai mee kwahm mai
It would probably be meaningless
หากไม่ได้ยืนกับเธอ
Hahk mai dai yeun gup tur
If I wasn’t standing with you

(*) (แต่)แล้วเธอไปอยู่ไหน
(Dtae) laeo tur bpai yoo nai
(But) Where have you gone?

(**) แค่คิดถึงเธอ แต่ยิ่งคิดยิ่งไกลออกไป
Kae kit teung tur dtae ying kit ying glai auk bpai
I just miss you, but the more I think, the further out I go
บนท้องฟ้าแสนไกลเธออยู่ที่ใด
Bon taung fah saen glai tur yoo tee dai
In the incredibly vast sky, where are you?
เธอจะเป็นอย่างไร (ก็ฉันคิดไปไกล)
Tur ja bpen yahng rai (Gor chun kit bpai glai)
How will you be? (I’m thinking too far)

เธอจะรู้บ้างมั้ย
Tur ja roo bahng mai
Will you know?
มีดอกไม้ที่เตรียมให้เธอ
Mee dauk mai tee dtriam hai tur
I have flowers ready to give you
ก่อนจะร่วงโรยหายไป
Gaun ja ruang roy hai bpai
Before they wither away
เธอควรได้เห็นว่าสวยเพียงใด
Tur kuan dai hen wah suay piang dai
You should see how pretty they are

(*,**)

(***) อยากรู้ว่าเธอ จะคิดถึงกันอยู่ไหม
Yahk roo wah tur ja kit teung gun yoo mai
I want to know if you’re thinking of me
แค่อ่อนไหวทุกทีที่เธอหายไป เธอรู้มั้ย
Kae aun wai took tee tee tur hai bpai tur roo mai
I’m just weak every time that you disappear, do you know?

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง Clockwork Motionless

Title: ปล่อย / Bploy (Let It Go)
English Title: “Miss”
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2017

วันพบการจากลา อาจทำให้เราต้องมีน้ำตา
Wun pob gahn jahk lah aht tum hai rao dtaung mee num dtah
The day we face our good-bye might make us cry
เก็บความเจ็บช้ำอยู่ ซ่อนลึกในจิตใจ
Gep kwahm jep chum yoo saun leuk nai jit jai
I keep the pain hidden deep in my heart

(*) ส่วนคนที่เดินจากไป ไม่มีอีกแล้วไม่มีเยื่อใย
Suan kon tee dern jahk bpai mai mee eek laeo mai mee yeua yai
As for the person walking away, there’s no longer any relationship
ไม่มีเหตุผลต่อฉัน ต่อทุกความทรงจำ
Mai mee het pon dtor chun dtor took kwahm song jum
There’s no reason connecting to me or to every memory

(**) ปล่อยให้ความรักเราติดอยู่กับฉัน มีร่องรอยของความเสียใจฝังอยู่
Bploy hai kwahm ruk rao dtit yoo gup chun mee raung roy kaung kwahm sia jai fung yoo
You left our love stuck with me, the traces of sadness were imprinted in me
เมื่อเธอนั้นเดินจากไป
Meua tur nun dern jahk bpai
When you walked away

(***) ปล่อยคืนวันที่ดีเรื่องราววันนั้น จะเก็บทุกความทรงจำไว้ในใจฉันอยู่
Bploy keun wun tee dee reuang rao wun nun ja gep took kwahm song jum wai nai jai chun yoo
You let go of the wonderful days and nights and the stories of those times, I’ll keep every memory in my heart
และสุดท้ายเธอจากไป(แล้ว)
Lae soot tai tur jahk bpai (laeo)
And finally, you left

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง ธีรศานต์ มีลือ
ทำนอง ธีรศานต์ มีลือ
เรียบเรียง เอกชัย ประตังทะสา