BNK48

All posts tagged BNK48

Title: Let U Go
Artist: BNK48
Album: OST Where We Belong
Year: 2019

ฉันยังอยู่ ฉันยังอยู่ ตรงนี้
Chun yung yoo chun yung yoo dtrong nee
I’m still here, I’m still right here
เหมือนวันเก่า วันที่เราคุ้นเคย
Meuan wun gao wun tee rao koon koey
Like the old days, the days when we were close
แม้เธอเปลี่ยน แม้เธอจากไป
Mae tur bplian mae tur jahk bpai
Even though you’ve changed, even though you left
เพราะทนอยู่ ก็มีแต่ปวดร้าวใจ
Pror ton yoo gor mee dtae bpuat rao jai
Because I endure it, I have only a broken heart

หวังว่าเธอจะพบเจอ
Wung wah tur ja pob jur
I hope you find
ที่ๆ เป็นของเธอ
Tee tee bpen kaung tur
Your place
รู้ว่าคงจะต้องปล่อย
Roo wah kong ja dtaung bploy
I know that I must let go
ปล่อยมือเธอให้ไป
Bploy meu tur hai bpai
Let go of your hand

แล้ววันหนึ่ง หากเราพบกัน
Laeo wun neung hahk rao pob gun
And one day, if we meet
แม้เดินผ่าน แต่เราต่างจำไม่ได้
Mae dern pahn dtae rao dtahng jum mai dai
Even if we walk past each other, we won’t remember

(*) ไม่มีใครจะรู้หรอก
Mai mee krai ja roo rauk
No one knows
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างเดิม หรือเปล่า
Proong nee ja bpen yahng derm reu bplao
If tomorrow will be the same or not
ชีวิตยังคงเป็นของเรา
Cheewit yung kong bpen kaung rao
Will our lives still be our own
หรือต้องปล่อยมันไว้
Reu dtaung bploy mun wai
Or must we let them go?

(**) Got to let u go now
I’ve got to let you go now
Got to let u go away now
I’ve got to let you go away now
Got to let u go now
I’ve got to let you go now
(ถึงเวลาต้องปล่อยเธอไป)
(Teung welah dtaung bploy tur bpai)
(It’s time to let you go)
Got to let u go away now
I’ve got to let you go away now

(*,**,**)

ฉันยังอยู่ ฉันยังอยู่ ตรงนี้
Chun yung yoo chun yung yoo dtrong nee
I’m still here, I’m still right here

Title: BNK Festival
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey! เอาสิ มาร้องด้วยกัน
Hey ao si mah raung duay gun
Hey, come on, come sing together
Hey! เอาสิ มาเต้นด้วยกัน
Hey ao si mah dten duay gun
Hey, come on, come dance together

ไหนใครนะใคร ที่อยากครึกครื้นเข้ามา
Nai krai na krai tee yahk kreuk kreun kao mah
No matter who wants to be cheerful, come on
ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แค่เดินเข้ามาตรงนี้
Chai welah yoo duay gun kae dern kao mah dtrong nee
Let’s spend time together, just come over here
และไม่สำคัญ ว่าจะอายุเท่าไร
Lae mai sumkun wah ja ahyoo tao rai
And it’s not important how old you are
ทุกๆคนเด็กผู้หญิงผู้ชาย ก็เชิญนะคะมานะคะ
Took took kon dek poo ying poo chai gor chern na ka mah na ka
Every girl and boy is invited, come on

แม้ปัญหาใดๆ เก็บไว้มาตั้งนาน
Mae bpunhah dai dai gep wai mah dtung nahn
No matter the problems you’ve kept in for so long
แค่วันเดียวเท่านั้น โยนมันทิ้งไปได้หรือเปล่า
Kae wun diao tao nun yohn mun ting bpai dai reu bplao
Could you throw them away for just one day?
เมื่อดวงอาทิตย์ ยังคงส่องแสงอยู่ทุกเช้า
Meua duang ahtit yung kong saung saeng yoo took chao
When the sun still shines every morning
เป็นแรงใจให้เรา ให้เดินก้าวไป
Bpen raeng jai hai rao hai dern gao bpai
It’s inspiration for us to keep moving forward

(**) เอ้ามาสิ BNK Festival
Ao mah si bnk festival
Come to the BNK festival
มาสิ มาร้องไปด้วยกัน
Mah si mah raung bpai duay gun
Come, come sing with us
มาปลดปล่อยใจ แค่เธอร้องเสียงดังๆ
Mah bplot bploy jai kae tur raung siang dung dung
Come free your heart, just sing loudly
ให้โลกได้รับรู้
Hai lohk dai rup roo
Let the world know
เต้นตามกันนะขยับตาม
Dten dtahm gun na kayup dtahm
Dance with us, follow our moves
เต้นกันจนเช้าจนหมดแรง
Dten gun jon chao jon mot raeng
Dance with us all night until you’re out of strength
ผมจะกระเซิง เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เราก็เต้นไป
Pom ja graserng net neuay kae nai rao gor dten bpai
Your hair will be a mess, however tired we are, we’ll keep dancing
ปลดปล่อยชีวิตชีวา ที่อยู่ข้างใน
Bplot bploy cheewit cheewah tee yoo kahng nai
Release the life inside you
วันนี้หัวใจ จะรู้สึกไปด้วยกัน
Wun nee hua jai ja roo seuk bpai duay gun
Today our hearts will feel together

ยังมีเสียงเพลง ที่อยากจะร้องให้ฟัง
Yung mee siang pleng tee yahk ja raung hai fung
There’s still music we want to sing for you
ทุกทำนอง ยังเร่าร้อนในใจอยู่ทุกๆ ครั้ง
Took tumnaung yung rao raun nai jai yoo took took krung
Every melody is still burning in our hearts every time
ได้ยินใช่ไหม
Dai yin chai mai
You can hear it, right?
เรามีปัญหาที่ซ่อนเอาไว้ อยู่ข้างใน
Rao mee bpunah tee saun ao wai yoo kahng nai
We have problems hidden away inside
ที่ต้องมีชีวิต
Tee dtaung mee cheewit
To live
เดินตามเส้นทางของใครๆ
Dern dtahm sen tahng kaung krai krai
We must follow someone else’s path
แค่ขอสักครั้ง ให้ใจดวงนี้ที่เก็บไว้
Kae kor suk krung hai jai duang nee tee gep wai
We just ask for once that this heart we have kept
เป็นตัวของตัวเอง
Bpen dtua kaung dtua eng
To be ours
อย่าไปสนใจ
Yah bpai son jai
And not care about anyone else

เอ้า! มาสิ BNK Festival
Ao mah si bnk festival
Come on, come to BNK festival
มาสิ ยิง MIX ไปด้วยกัน
Mah si ying mix bpai duay gun
Come on, let’s mix together
มาปลดปล่อยใจไม่เอา ไม่เขินกัน
Mah bplot bploy jai mai ao mai kern gun
Come release your heart, don’t be bashful
อย่าอายกันสิคะ
Yah ai gun si ka
Don’t be shy with us
ไหนใครโอชิของคนไหน
Nai krai oh chi kaung kon nai
No matter who anyone’s favorite is
ร้องด้วยกันนะไม่เป็นไร
Raung duay gun na mai bpen rai
Sing with us, it’s okay
ทุกคนปรบมือ ตะโกนให้เสียงดัง
Took kon bprop meu dtagohn hai siang dung
Everyone clap your hands and shout loudly
ก็ชื่นใจ
Gor cheun jai
And you’ll be happy
คืนวันที่งดงาม ความรู้สึกข้างใน
Keun wun tee ngot ngahm kwahm roo seuk kahng nai
The beautiful days and nights, the feelings inside
เราทุกหัวใจ จะรวมเป็นหนึ่งด้วยกัน
Rao took hua jai ja ruam bpen neung duay gun
Each of our hearts will be one together

เธออารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่า
Tur ahrom dee keun reu bplao
Are you in a better mood
ที่ได้ระบาย เรื่องราวร้ายๆ จากในใจ
Tee dai rabai reuang rao rai rai jahk nai jai
To be able to let out the bad things from inside your heart?
เราจะโยนทิ้งไป
Rao ja yohn ting bpai
We’ll throw them away!
อย่าเก็บมันไว้
Yah gep mun wai
Don’t keep them!

(**,*)

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Takahiro Tsuji
Arrangement: Seiji Muto
Thai Lyrics Arrangement: Rat Pikartpairee

   

BNK48 are really starting to remind me of that one girlgroup from the old Japanese movie Suicide Circle that were brainwashing everyone into killing themselves

Title: Light or Night
Artist: BNK48
Album: OST The Chilling Adventures of Sabrina
Year: 2018

โลกช่างสดใสเหลือเกิน
Lohk chahng sot sai leua gern
The world was so bright
เพลิดเพลินไม่ต้องคิดมากมาย
Plert plern mai dtaung kit mahk mai
It was so lovely, there was need to think so much
อยากทำ ทำได้ทุกอย่าง ตามหัวใจ
Yahk tum tum dai took yahng dtahm hua jai
If I wanted to do it, I could do everything I desired
สนุกสนานทุกวัน เวลาไม่ว่าที่ไหน
Sanook sanahn took wun welah mai wah tee nai
It was fun every day, no matter where I was
มองเห็นเพียงแค่ใจต้องการ
Maung hen paing kae jai dtaung gahn
I only saw what my heart wanted to

แต่แล้วก็ถึงเวลา ต้องเลือกเส้นทางเดิน
Dtae laeo gort eung welah dtaung leuak sen tahng dern
But now it’s time to choose a path to follow
อาจเปลี่ยนชีวิตทุกอย่าง พรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิม
Aht bplian cheewit took yahng proong nee mai meuan derm
It might change my whole life, tomorrow won’t be the same
วันวานแสนสวยงาม แต่เลือกตรงกลางได้ไหม
Wun wahn saen suay ngahm dtae leuak dtrong glahng dai mai
Yesterday was so beautiful, but can I choose to be in the middle?
จะฝันหรือว่าตื่น จะวันหรือว่าคืน ฉันควรตัดสินใจ
Ja fun reu wah dteun ja wun reu wah keun chun kuan dtut sin jai
Be it dreaming or awake, be it day or night, I should choose

(*) Light or night แสงตะวันช่างดูสดใส
Light or night saeng dtawun chahng doo sot sai
Light or night? The sunlight is so bright
Light or night แสงจันทราช่างเย้ายวนใจ
Light or night saeng jun chahng yao yuan jai
Light or night? The moonlight is so alluring
Light or night แสงสว่างส่องฉันเป็นประกาย
Light or night saeng sawahng saung chun bpen bpragai
Light or night? The bright light shines down on me
Light or night ราตรีกาลช่างแสนท้าทาย
Light or night radtree gahn chahng saen tah tai
Light or night, the nighttime is so challenging
มีความหมายทุกอย่าง จะเลือกสักทางอย่างไร
Mee kwahm mai took yahng ja leuak suk tahng yahng rai
Everything is meaningful, how will I choose just one path?

(*)

มีความหมายทุกอย่าง ฉันต้องทำอย่างไร
Mee kwahm mai took yahng chun dtaung tum yahng rai
Everything is meaningful, what should I do?

   

So is this just using BNK48’s popularity as extra promotion for the new Sabrina series, or is this an actual OST that plays in the Thai dubbing of the show or? :0

Title: Kimi wa Melody (You Are My Melody)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

ในยามที่เหม่อและมองขึ้นมา บนฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่
Nai yahm tee mur lae maung keun mah bon fah gor bplian bpen see mai
When you stare up at the sky, a new color changes
ฉันเห็นผู้คนในเมืองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากมาย
Chun hen poo kon nai meuang doo mee cheewit cheewah keun mahk mai
I see people in the city, they seem much happier
ดังมนต์สะกด จนทำให้ฉันนั้นร้องฮัมเพลงนี้ออกไป
Dung mon sagot jon tum hai chun nun raung hum pleng nee auk bpai
It’s like a spell was cast until it makes me hum this song
โดยมีคำชวน มาจากเจ้าสายลมพัดพา
Doy mee kum chuan mah jahk jao sai lom put pah
With an invitation from the blowing wind

คืนวันเก่าๆกับความทรงจำ ที่เหมือนว่ามันจะเลือนลาง
Keun wun gao gao gup kwahm song jum tee meuan wah mun ja leuan lahng
The old days and nights and the memories that seem like they’ve faded away
ยังมีเพลงโปรดอยู่เพลงๆนึง นานแล้วที่เราไม่ได้ฟัง
Yung mee pleng bproht yoo pleng pleng neung nahn laeo tee rao mai dai fung
There’s still my favorite song, it’s been a long time since I listened to it
และแล้วจู่ๆ ในใจก็มี เพลงนี้บรรเลงขึ้นอีกครั้ง
Lae laeo joo joo nai jai gor mee pleng nee bunleng keun eek krung
And suddenly in my heart, there’s this song playing again
ชัดเจนขึ้นทันตา
Chut jen keun tun dtah
Immediately clear

และคงมีเพียงความรัก
Lae kong mee piang kwahm ruk
And there’s only love
ที่ยังค้างคาใจตลอดเวลา
Tee yung kahn gkah jai dtalaut welah
That’s still stuck in my heart forever
เตรียมใจเอาไว้เรื่อยมา
Dtriam jai ao wai reuay mah
I’ve continuously prepared my heart
ยังคงได้ยินเพลงนั้นเพลงของเธอกับฉัน
Yung kong dai yin pleng nun pleng kaung tur gup chun
I still hear that song, our song
มันดังอยู่ในใจ ให้รู้ว่า
Mun dung yoo nai jai hai roo wah
It’s loud in my heart, letting me know that
จะนานสักเท่าไร
Ja nahn suk tao rai
However long it’s been

Kimi wa melody melody
You’re my melody, melody
คิดถึงจนฮัมเป็น harmony harmony
Kit teung jon hum bpen harmony harmony
I miss you so much, I hum in harmony, harmony
ความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมา มันเจ็บจนลึกแบบนี้
Kwahm ruk tee mai koey oey auk mah mun jep jon leuk baep nee
The love that I’ve never spoken hurts deeply like this
เจ้าท่วงทำนองของฉัน
Jao tuang tahmnong kaung chun
My melody
ก็เธอคือ melody melody
Gor tur keu melody melody
You are my melody, melody
ถึงแม้จะจำได้เพียง แค่เสี้ยวของมัน
Teung mae ja jum dai piang kae siao kaung mun
Even though I can only remember a portion of it
ที่ผ่านมานั้น จะเจ็บแค่ไหน
Tee pahn mah nun ja jep kae nai
However much the past has hurt
แต่ความสดใสที่มี จะฟื้นคืนมาให้ฉันสักวัน
Dtae kwahm sot sai tee mee ja feun keun mah hai chun suk wun
The brightness will return to me someday

ในวันเก่าๆ ที่เราจูงมือ ยังร้องเพลงเดินไปด้วยกัน
Nai wun gao gao tee rao joong meu yung raung pleng dern bpai duay gun
In the old days, when we would hold hands, still singing the same songs together
เพราะฉันยังอยู่กับความลังเล และวุ่นวายใจก็ยังหวั่น
Pror chun yung yoo gup kwahm lung lay lae woon wai jai gor yung wun
Because I’m still living with my indecisiveness and troubled, I’m still nervous
และเหมือนเวลา จะเดินเร็วไป มันห้ามยังไงไม่ทัน
Lae meuan welah ja dern rew bpai mun hahm yung ngai mai tun
And it’s like time is turning so fast, it can’t be stopped
จนเพลงเพลงเดิม ที่เราเคยฟังกลับหายไป
Jon pleng pleng derm tee rao koey fung glup hai bpai
Until the same old songs that we once listed to end up disappearing

คงมีบางสิ่งที่เคยเตรียมใจ แต่หลงลืมไปใช่รึเปล่า
Kong mee bahng sing tee koey dtriam jai dtae long leum bpai chai reu bplao
There’s some things that we once prepared for but have forgotten, right?
ได้ยินเพลงใหม่ ที่ใครๆฟัง มันเข้ามาแทนที่เพลงเก่า
Dai yin pleng mai tee krai krai fung mun kao mah taen tee pleng gao
Listening to new music that everyone else is listening to, it replaces the old songs
ไม่รู้จะตอบ ออกมายังไง คำถามในใจทุกเรื่องราว
Mai roo ja dtaup auk mah yung ngai kum tahm nai jai took reuang rao
I don’t know how to answer all the questions in my heart
รู้รึเปล่าทำไม
Roo reu bplao tummai
Do you know why?

จู่ จู่ ก็คิด
Joo joo gor kit
All the sudden, I’m thinking
มันคิดถึงเธอ มากจนหยุดไม่ไหว
Mun kit teung tur mahk jon yoot mai wai
I’m thinking about you so much, I can’t stop
คงมีความหมายซ่อนอยู่
Kong mee kwahm mai saun yoo
There’s meaning hidden
ในความบังเอิญ เหล่านั้น บอกเราให้รู้
Nai kwahm bung ern lao nun bauk rao hai roo
In that coincidence, telling us
ความรักที่เคย หลบอยู่ข้างใน
Kwahm ruk tee koey lop yoo kahng nai
The love we once avoided inside
เก็บมันคงไม่ไหว
Gep mun kong mai wai
Can’t be kept in

ก็เธอคือ memory memory
Gor tur keu memory memory
You’re my memory, memory
ถึงแม้จะเคยเป็น วันที่ดี วันที่ดี
Teung mae ja koey bpen wun tee dee wun tee dee
Even though they were once wonderful days, wonderful days
คำร่ำลาที่ต้องบอกในใจ ตลอดไปนับจากนี้
Kum rum lah tee dtaung bauk nai jai dtalaut bpai nup jahk nee
The good-bye I had to say in my heart, forever, from now on
จะมีแค่เพียงตัวฉัน
Ja mee kae piang dtua chun
There will be only me
กับความทรงจำที่ดี memory
Gup kwahm song jum tee dee memory
With the greatest memories, memory
ประทับลงในส่วนลึก ตราตรึงนิรันดร์
Bpratup long nai suan leuk dtrah dtreung nirun
Residing deep inside, imprinted for eternity
นับจากวันนั้น จะนานแค่ไหน
Nup jahk wun nun ja nahn kae nai
Since that day, no matter how long it’s been
ก็จะได้ยิน บทเพลง นี้หวลคืนมาเมื่อคิดถึงมัน
Gor ja dai yin bot pleng nee huan keun mah meua kit teung mun
I hear this song coming back to me whenever I think about it

ถ้าลองมองย้อน กลับไปซักวัน
Tah laung maung yaun glup bpai suk wun
If I try looking back some day
ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันกับฉัน แบบนั้นรึเปล่า
Mai roo wah kit meuan gun gup chun baep nun reu bplao
I don’t know if you felt the same as me or not
ยังมีเพลงรัก เพลงนึงยังคง อยู่ตลอดกาล
Yung mee pleng ruk pleng neung yung kon yoo dtalaut gahn
There’s still one love song that’s always been with me
แสนนาน
Saen nahn
For so long

Kimi wa melody melody
You’re my melody, melody
คิดถึงจนฮัมเป็น harmony harmony
Kit teung jon hum bpen harmony harmony
I think about you until I hum in harmony, harmony
ความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมา มันเจ็บจนลึกแบบนี้
Kwahm ruk tee mai koey oey auk mah mun jep jon leuk baep nee
The love I never spoke about hurts deep like this
เจ้าท่วงทำนองของฉัน
Jao tuang tahmnong kaung chun
My melody
ก็เธอคือ melody melody
Gor tur keu melody melody
You are my melody, melody
ถึงแม้จะจำได้เพียง แค่เสี้ยวของมัน
Teung mae ja jum dai piang kae siao kaung mun
Even though I can only remember a portion of it
ที่ผ่านมานั้น ยังอยู่เสมอ
Tee pahn mah nun yung yoo samur
The past is always with me
ยังคงเอ่อล้น อยู่ภายในใจ
Yung kong ur lon yoo pai nai jai
Still overflowing in my heart

แหละนี่คือ melody melody
Lae nee keu melody melody
And this is my melody, melody
และไม่ว่าจะมาจากใคร ที่ไหน เมื่อไหร่
Lae mai wah ja mah jahk krai tee nai meua rai
And no matter who it comes from, where or when
ได้โปรดจงรู้ ว่าใจของฉัน
Dai bproht jong roo wah jai kaung chun
Please know that my heart
ยังคงจะมี แต่เธอเท่านั้น แม้เธอไม่คิดอะไร
Yung kong ja mee dtae tur tao nun mae tur mai kit arai
Still has only you, even though you don’t feel anything

ได้โปรดจงรู้ว่าใจของฉัน
Dai bproht jong roo wah jai kaung chun
Please know that my heart
มันอยากได้ยิน ว่าเธอ นั้นร้องทำนองเพลงนี้ เหมือนกัน
Mun yahk dai yin wah tur nun raung tahmnong pleng nee meuan gun
Wants to hear you sing this melody like me

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: you-me
Arrangement: Yuichi “Masa” Nonaka
Thai Lyrics Arrangement: Tanupop Notayanont

   

Their dresses are really pretty in this music video, but listening to the song, it’s awkward for me to hear both my Thai and English names repeated over and over.
I’ve also lived in Korea too long, any time I hear the word “harmony,” I immediately think grandma haha.

Title: 次の Season / Tsugi no Season (Next Season – ฤดูใหม่)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

ทุก ๆ ครั้งที่เห็นฤดูเปลี่ยนผัน คืนวันเปลี่ยนไป
Took took krung tee hen reudoo bplian pun keun wun bplian bpai
Every time I see the seasons change and the days change
ลมโชยมาพัดพากิ่งก้านสั่นไหว
Lom choy mah put pah ging gahn sun wai
The blowing wind shakes the branches of the trees
ปลิวโปรยใบไม้พัดตามกระแสลมแปรเปลี่ยนไป
Bpliew bproy bai mai put dtahm grasae lom bprae bplian bpai
Blowing the leaves around with the changing wind direction
ฉันเฝ้ามองมันร่วงลงอย่างเชื่องช้า
Chun fao maung mun ruang long yahng cheuang chah
I watch them slowly fall

เพราะพวกเราเองที่ยังคงอยู่
Pror puak rao eng tee yung kong yoo
Because we’re still here
จะก้าวต่อไปให้ถึงสักวัน
Ja gao dtor bpai hai teung suk wun
We’ll keep going until we reach some day
มุ่งไปดั่งฝันแห่งอนาคต
Moong bpai dung fun haeng anahkot
Concentrating on our dream of the future
จะก้าวเดินสู้ไป
Ja gao dern soo bpai
We’ll move forward towards it

(*) จะต้องฝันสักเท่าไร
Ja dtaung fun suk tao rai
However much we must dream
เหงื่อจะไหลรินสักเท่าไร
Ngeua ja lai rin suk tao rai
However much sweat will flow
พวกเราพร้อมข้ามมันไป
Puak rao praum kahm mun bpai
We’re ready to overcome it
จะไม่ยอมเสียใจสักครา
Ja mai yaum sia jai suk krah
We refuse to be sad for a moment
ผู้กล้าจะคอยรับช่วงเดินต่อ
Poo glah ja koy rup chuang dern dtor
Brave people will keep moving forward
ไม่ท้อและไม่เสียใจ
Mai tor lae mai sia jai
Undiscouraged and not sad

(**) เราต้องฝันสักเท่าไร
Rao dtaung fun suk tao rai
However much we must dream
เก็บซ่อนความเร่าร้อนในใจ
Gep saun kwahm rao raun nai jai
We keep our impatience hidden in our hearts
มาเถิดเราข้ามมันไป
Mah turt rao kahm mun bpai
Come on, we’re overcoming it
มุ้งก้าวสู่ ฤดูเริ่มใหม่
Moong gao soo reudoo rerm mai
Concentrating on moving forward into a new season
ที่ผ่านและพ้นเรื่องราวเข้าสู่วันที่สดใส
Tee pahn lae pon reuang rao kao soo wun tee sot sai
The matters of the past enter into a bright day
เราพร้อมก้าวไปด้วยกัน
Rao praum gao bpai duay gun
We’re ready to move forward together

เมื่อฤดูของเหมันต์ที่ช่างแสนยาวนานจบลง
Meua reudoo kaung haymun tee chahng saen yao nahn jop long
When the super long winter comes to an end
แสงตะวันก็พัดสาดมาจากฟ้า
Saeng dtawun gor put saht mah jahk fah
The sunlight splashes down from the sky
ฝันที่ฉันมุ่งหวังและตั้งใจพร้อมจะเดินตามหา
Fun tee chun moong wung lae dtung jai praum ja dern dtahm hah
I’m ready to go in search of the dreams I’ve been anticipating and working towards
ไม่ช้าก็จะสมดังปรารถนา
Mai chah gor ja som dung bprattanah
Soon things will be as I desire

ครั้งนั้นฉันเห็นรุ่นพี่เดินไป
Krung nun chun hen roon pee dern bpai
That time I saw my senior walk past
สดใสราวกับดอกไม้บาน
Sot sai rao gup dauk mai bahn
Bright like a blooming flower
และก้าวต่อไปจะเป็นของฉัน
Lae gao dtor bpai ja bpen kaung chun
And continuing to move forward, that will be mine
จะต้องเป็นของ ๆ เรา
Ja dtaung bpen kaung kaung rao
It must be ours

อย่าลังเลที่จะไป
Yah lung lay tee ja bpai
Don’t hesitate going
กิ่งก้านนี้ที่ยืดตรงไป
Ging gahn nee tee yeut dtrong bpai
These branches that stretch out straight
โอกาสมาช้าทำไม
Ohgaht mah chah tummai
Why does the chance come so slow?
ยื่นออกไปรับฤดูใหม่
Yeun auk bpai rup reudoo mai
Stretch out and accept the new season
พวกเราจะคอยรับช่วงเดินต่อ
Puak rao ja koy rup chuang dern dtor
We’ll accept moving forward
ไม่ท้อและจะไม่เสียใจ
Mai tor lae ja mai sia jai
Undiscouraged and not sad

อย่าลังเลที่จะไป
Yah lyung lay tee ja bpai
Don’t hesitate going
พวกเราพร้อมและภูมิใจ
Puak rao praum lae poom jai
We’re ready and proud
จะคอยรับช่วงเดินไป
Ja koy rup chuang dern bpai
We’ll accept the journey
ก้าวออกมารับฤดูใหม่
Gao auk mah rup reudoo mai
Stepping out and accepting the new season
ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมตั้งใจ
Duay kwahm moong mun lae praum dtung jai
With concentration and intention
พวกเราก็พร้อมข้ามมันไปด้วยกัน
Puak rao gor praum kahm mun bpai duay gun
We’re ready to overcome it together

(*,**)

ที่ปลายท้องฟ้าสีครามรออยู่
Tee bplai taung fah see krahm ror yoo
The horizon of the indigo sky is waiting
ถ้าพวกเราพร้อม ก้าวเดินไปด้วยกัน
Tah puak rao praum gao dern bpai duay gun
If we’re ready, we’ll move forward together

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Masanobu Fujita
Arrangement: Ikuta Machine
Thai Lyrics Arrangement: Pongchuk Pissathanporn

Title: 365 วันกับเครื่องบินกระดาษ / 365 Wun Gup Kreaung Bin Gradaht (365 Days and Paper Airplanes)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

สดสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องนภา
Sot suay hen saeng reuang raung jahk taung napah
It’s so beautiful, I see the shining light from the sky
เหม่อมองฟ้ายามอรุณที่ดูว่างเปล่า
Mur maung fah yahm aroon tee doo wahng bplao
Staring at the sky on this empty morning
ถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเรา
Tah ja kor yahk ja kor hai wun nee kaung rao
If I ask, I want to ask for this day of ours
ได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงาม
Dai mee dtae roy yim tee ngot ngahm
To only have beautiful smiles
บางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปราย
Bahng krung taung fah gor mee yaht fon bproy brai
Sometimes the sky has rain
และตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตา
Lae dtaung nee kong ja mee kae piang num dtah
And right now, there might only be tears
สิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นดังหวังตั้งใจ
Sing tee wung nai wun nee mai bpen dung wung dtung jai
Today the things that I’ve hoped haven’t gone according to plan
พรุ่งนี้ต้องลองเริ่มใหม่สักครา
Proong nee dtaung laung rerm mai suk krah
Tomorrow I must try starting over again
ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอด
Kwahm fai fun tee mee nai jai dtalaut
The dreams that I’ve always had in my heart
คือมีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นเรื่อยมา
Keu mee dtua chun tee tum dtahm fun nun reuay mah
Is for me to always follow my dreams
ได้ทำตามสิ่งที่รัก
Dai tum dtahm sing tee ruk
To do what I love
ได้ทำตามปรารถนา
Dai tum dtahm bprattanah
To do what I desire
เอื้อมมือคว้าเป็นดังที่ใจต้องการ
Euam meu kwah bpen dung tee jai dtaung gahn
Reaching out for what my heart wants

(*) อธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกล
Attitahn bon tahng tee saen yao glai
Praying on a long road
คือชีวิตที่ลอยไป
Keu cheewit tee loy bpai
It’s a life that’s floating along
เป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษ
Bpen meuan kreuang bin gradaht
Like a paper airplane
ตราบแรงลมจะพาพัด
Dtrahp raeng lom ja pah put
As long as the strength of the wind is blowing
ปล่อยใจลอยล่องในอากาศ
Bploy jai loy laung nai ahgaht
I let my heart float in the air
แค่เพียงเราก้าวเดินออกไป
Kae piang rao gao dern auk bpai
We just move forward
บินไปไกลแค่ไหน
Bin bpai glai kae nai
However far we fly
เพียงใดก็ไม่สำคัญ
Piang dai gor mai sumkun
It’s not more important
กว่าการที่ได้โบยบิน
Gwah gahn tee dai boy bin
Than the flight itself
ไปถึงยังไงและที่ไหนมา
Bpai teung yung ngai lae tee nai mah
Wherever we go and wherever we’ve been
ปล่อยใจไปปล่อยใจฝัน
Bploy jai bpai bploy jai fun
I let go of my heart and let it dream
ปล่อยใจลอยล่องในนภา
Bploy jai loy laung nai napah
I let my heart float in the sky
หมุนไปในเวลาทุกช่วงที่มี
Moon bpai nai welah took chuang tee mee
Circulating at every moment that it has
365日
365nichi
365 days

กี่ครั้งที่ฉันจะมองไม่เห็นดวงดาว
Gee krung tee chun ja maung mai hen duang dao
However many times I look and don’t see any stars
อาจเป็นคืนที่มืดมัวและดูหมองหม่น
Aht bpen keun tee meut mua lae doo maung mon
It might be a dark night that seems dim
จะดีไหมถ้าในตอนนี้
Ja dee mai tah nai dtaun nee
Wouldn’t it be nice if right now
มีใครเป็นเพื่อนสักคน
Mee krai bpen peuan suk kon
There was someone to be a friend
ปลอบโยนให้คืนนี้ผ่านเลยไป
Bplaup yohn hai keun nee pahn loey bpai
Comforting you through this night?
อย่าไปคิดเอาเองว่าไม่มีใคร
Yah bpai kit ao eng wah mai mee krai
Don’t go thinking that there’s no one
แค่ลองเปิดใจให้ได้รับรู้ถึงบางสิ่ง
Kae laung bpert jai hai dai rup roo teung bahng sing
Just try opening your heart and let it acknowledge some things
ยังมีใครอยู่ตรงนี้
Yung mee krai yoo dtrong nee
You still have someone right here
ยังรอเป็นที่พึ่งพิง
Yung ror bpen tee peung ping
Still waiting for you to depend on them
แต่ความจริงเราเพียงแค่มองข้ามไป
Dtae kwahm jing rao piang kae maung kahm bpai
But in reality, we just overlook them

อธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกล
Attitahn bon tahng tee saen ayo glai
Attitahn bon tahng tee saen yao glai
Praying on a long road
คือชีวิตที่ลอยไป
Keu cheewit tee loy bpai
It’s a life that’s floating along
เป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษ
Bpen meuan kreuang bin gradaht
Like a paper airplane
ที่โบยบินสู่ความฝัน
Tee boy bin soo kwahm fun
That’s flying to your dreams
หอบความรักไปในอากาศ
Haup kwahm ruk bpai nai ahgaht
Carrying love through the air
แค่เพียงเชื่อมั่นและศรัทธา
Kae piang cheua mun lae suttah
Just trust in it and have faith
บินออกไปสู่ฟ้ามีดวงตาเฝ้าชื่นชม
Bin auk bpai soo fah mee duang dtah fao cheun chom
Flying out to the sky, eyes are admiring it
กางปีกสยายตามลม
Gahng bpeek sayai dtahm lom
Spreading its wings with the wind
ดูแสนงดงามประดับฟ้าไกล
Doo saen ngot ngahm bpradup fah glai
It seems so beautiful decorating the sky
อาจไม่รู้วิธีพับแต่วันนี้ก็บินมาไกล
Aht mai roo witee pup dtae wun nee gor bin mah glai
We might not know how to fold it, but today we’ve flown far
ก้าวไปรวมพลังรักและหวังดี
Gao bpai ruam pleng ruk lae wung dee
Moving forward with love songs and good intentions
365日
365nichi
365 days

(*)

เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float
เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float
เรา เราจะบินไป
Rao rao ja binbpai
We, we’ll fly
เรา เราจะลอยไป
Rao rao ja loy bpai
We, we’ll float

Title: Aitakatta (อยากจะได้พบเธอ) / Yahk Ja Dai Pob Tur (I Want to See You)
Artist: BNK48
Album: OST Shoot! I Love You ปิ้ว! ยิงปิ๊งเธอ
Year: 2017

(*) Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
เจอกับเธอ…
Jur gup tur
To see you

อุปสรรคมากมายที่ผ่านเข้ามา
Oobpasak mahk mai tee pahn kao mah
Many obstacles have come up
แม้จะเหนื่อย ฉันจะปั่นมุ่งไปด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้
Mae ja neuay chun ja bpun moong bpai duay jai tee mai yaum pae
Even though I’m tired, I’ll aim with my heart that won’t give up
ลมจะแรง เส้นทางจะชันแค่ไหน
Lom ja raeng sen tahng ja chun kae nai
However strong the wind or steep the path will be
ฉันจะฝ่า มุ่งไปสู่คำพูดว่ารักเธอ
Chun ja fah moong bpai soo kum poot wah ruk tur
I’ll brave through it, focusing on the words “I love you”

สิ่งที่ค้างคาในใจ
Sing tee kahng kah nai jai
The things that are remaining in my heart
เก็บไว้มันก็เท่านั้น
Gep wai mun gor tao nun
I’ve just kept them in, that’s all
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
Jong seu dtrong gup kwahm roo seuk chun
I must be honest with my feelings
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ
Tee dtung jai ja bauk bauk kwahm jing tee yoo nai jai
I intend to tell you, tell you the truth in my heart
ให้เธอฟัง!
Hai tur fung
For you to hear

(**) ถ้าหัวใจบอกมา แล้วจะห้ามมันไว้ทำไม
Tah hua jai bauk mah laeo ja hahm mun wai tummai
If the heart is telling me this, why forbid it?
ขอแค่พูดออกไป ให้ตัวเธอนั้นได้รับรู้
Kor kae poot auk bpai hai dtua tur nun dai rup roo
I just want to say it out loud so you can realize
ถ้าหัวใจบอกมา แล้วห้ามมันเอาไว้ไม่ได้
Tah hua jai bauk mah laeo hahm mun ao wai mai dai
If my heart is telling this, I can’t forbid it
พูดความจริงออกไป ให้หัวใจเธอได้รับรู้
Poot kwahm jing auk bpai hai hua jai tur dai rup roo
I’m saying the truth out loud so your heart can realize

(*)

อาจจะเหนื่อยยากมากมายสักแค่ไหน
Aht ja neuay yahk mahk mai suk kae nai
However tiring and difficult it might be
ก็มีทาง ลัดเข้าไปให้วิ่งต่อไปให้ถึงจุดหมาย
Gor mee tahng lut kao bpai hai wing dtor bpai hai teung joot mai
There’s a way, I’ll take a shortcut and run to my goal
อุปสรรคที่มีก็ฝ่ามันไป
Oobpasak tee mee gor fah mun bpai
I’ll brave through any obstacles there are
แม้หยาดเหงื่อที่ร่วงหล่น ฉันจะไม่ท้อใจ
Mae yaht ngeua tee ruang lon chun ja mai tor jai
Even though sweat pours out, I won’t be discouraged

เก็บซ่อนมันไว้ทำไม
Gep saun mun wai tummai
Why keep it hidden?
ก็พูดให้ตรงใจเท่านั้น
Gor poot hai dtrong jai tao nun
I’m just speaking from the heart
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
Jong seu dtrong gup kwahm roo seuk chun
I must be honest with my feelings
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ
Tee dtung jai ja bauk bauk kwahm jing tee yoo nai jai
I intend to tell you, tell you the truth in my heart
ให้เธอฟัง!
Hai tur fung
For you to hear

เธอสำคัญกว่าใคร ฉันต้องบอกรักเธอให้ได้
Tur sumkun gwah krai chund taung bauk ruk tur hai dai
You’re more important than anyone else, I must be able to tell you
พูดความจริงออกไป แม้เสียใจก็ไม่เป็นไร
Poot kwahm jing auk bpai mae sia jai gor mai bpen rai
I’m saying the truth out loud, even if I’ll be sad, it’s okay
เธอสำคัญกว่าใคร ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้
Tur sumkun gwah krai tah mai poot mun gor mai dai
You’re more important than anyone else, if I don’t say it, it can’t be possible
พูดความจริงจากใจ ขอให้เธอนั้นได้รับรู้
Poot kwahm jing jahk jai kor hai tur nun dai rup roo
I’m speaking the truth from my heart, I want you to realize

(**)

อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
Yahk ja dai pob yahk ja dai pob yahk ja dai pob yes
I want to see you, I want to see you, I want to see you, yes!
อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
Yahk ja dai pob yahk ja dai pob yahk ja dai pob yes
I want to see you, I want to see you, I want to see you, yes!
เจอกับเธอ…
Jur gup tur
To see you

Aitakatta

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: BOUNCEBACK
Arrangement: Tomonari Taguchi, Haruo Inatome
Thai Lyrics Arrangement: Nattapon Srijomkwan, Pongchuk Pissathanporn
Publisher: Nichion Inc.
Sub Publisher: Warner/Chappell Music Thailand Ltd.

Title: 大声ダイヤモンド / Oogoe Diamond (Loud Diamond)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

วิ่งตามรถคันนึง ที่กำลังได้เวลา
Wing dtahm rot kun neung tee gumlung dai welah
I run after the bus as it pulls away
บอกเธอให้ไวไว บอกตัวเองไหวรวบรวมความกล้า
Bauk tur hai wai wai bauk dtua eng wai rop ruam kwahm glah
I’ll tell you quickly, I tell myself to gather my bravery
ต้องทำตอนนี้ สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงหน้า
Dtaung tum dtaun nee sing tee sumkun mun yoo dtrong n ah
I must do it now, the thing that’s important is right in front of me
ให้ฉันทำให้เธอได้ลบ ลบเรื่องที่มันคาใจ
Hai chun tum hai tur dai lop lop reuang tee mun kah jai
Let me make you erase, erase the matter that’s remaining in my heart

บอกให้เธอรู้ชัดๆได้ไหม ทั้งที่มันก็พูดง่ายๆแค่นี้
Bauk hai tur roo chut chut dai mai tung tee mun gor poot ngai ngai kae nee
Can I tell you and let you know clearly? Even though it’s easy to say
อย่ามัวลังเล ปล่อยมันผ่านไป แล้วก็เหมือนเดิมทุกที ทุกที
Yah mua lung lay bploy mun pahn bpai laeo gor meuan derm took tee took tee
I shouldn’t get caught up in my hesitation, letting the moment pass by, but it’s the same every time, every time
ต้องเชื่อในตัวของฉัน ต้องซื่อสัตย์เท่านั้น
Dtaung cheua nai dtua kaung chun dtaung seu sut tao nun
I must believe in myself, I must be honest, that’s all
แรงกระตุ้นของฉัน พูดกับเธอบอกเธอตรงนี้
Raeng gradtoon kaung chun poot gup tur bauk tur dtrong nee
My impulse is telling you right here

(*) 大好きだ 君が大好きだ
(daisuki da kimi ga daisuki da)
I love you, I love you
จะรออะไร ออกวิ่งตามไปสิ ไปสิ
Ja ror arai auk wing dtahm bpai si bpai si
What am I waiting for? Go run after! Go!
大好きだ ずっと大好きだ
(daisuki da zutto daisuki da)
I love you, I’ve always loved you
ตะโกน ตะโกน สุดเสียงไปเท่าที่มี
Dtagohn dtagohn soot siang bpai tao tee mee
I’m shouting, shouting with all the voice I have
大好きだ 君が大好きだ
(daisuki da kimi ga daisuki da)
I love you, I love you
จะเป็นจะตาย ปวดหัวกวนใจทุกที
Ja bpen ja dtai bpuat hua guan jai took tee
My heart aches so much every time
แต่จะไม่ยอม ไม่ยอมแพ้หรอก
Dtae ja mai yaum mai yaum pae rauk
But I refuse, I refuse to give up
大声ダイヤモンド
(Oogoe DAI-YA-MO-N-DO)
Loud diamond

ช่วงเวลาที่เคยมี อาจจะเหงาไม่มีใคร
Chuang welah tee koey mee aht ja ngao mai mee krai
The time that I’ve ever had might have been lonely without anyone else
ก็ใจไม่รู้เป็นไง ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ได้
Gor jai mai roo bpen ngai mai yoo gup neua gup dtua yoo dai
My heart doesn’t know what it is, I can’t live with myself
ต้องทำตอนนี้ เปลี่ยนความคิดให้มันเป็นคำพูด
Dtaung tum dtaun nee bplian kwahm kit hai mun bpen kum poot
I must act right now, changing my thoughts into words
เผื่อว่าเธอจะได้ยินเสียงสักที อยู่ในหัวใจ
Peua wah tur ja dai yin siang suk tee yoo nai hua jai
In case you’ll finally hear the voice in my heart

ตั้งแต่เมื่อกี้ ทำไมไม่รู้ ฉันก็ยังคงคอยจ้องมองบนฟ้า
Dtung dtae meua gee tummai mai roo chun gor yung kong koy jaung maung bon fah
Since this moment, I don’t know why, I’m still staring up at the sky
แล้วน้ำใส ๆ ก็รินออกมา
Laeo num sai sai gor rin aukmah
And clear water flows out
เหมือนว่าน้ำตาไม่หยุดสักที
Meuan wah num dtah mai yoot suk tee
It’s like my tears don’t ever stop
รักที่มีอยู่ในใจของฉัน โลกที่มีคนนับล้าน
Ruk tee mee yoo nai jai kaung chun lohk tee mee kon nup lahn
The love that I have in my heart, the world with its millions of people
มอบให้เธอเท่านั้น เพียงหนึ่งคนบนโลกใบนี้
Maup hai tur tao nun piang neung kon bon lohk bai nee
I’m giving it only to you, only one person on this planet

絶対に 君を絶対に
(zettai ni kimi o zettai ni)
Absolutely, absolutely
ที่ฉันจะยอม ปล่อยให้เธอไป ไม่มี
Tee chun ja yaum bploy hai tur bpai mai mee
I’ll never be willing to let you go
絶対に 誓うを絶対に
(zettai ni chikau o zettai ni)
Absolutely, I absolutely swear
จะเอายังไง เราก็ได้เจอกันสักที
Ja ao yung ngai rao gor dai jur gun suk tee
No matter what, we’ll finally meet
絶対に 君を絶対に
(zettai ni kimi o zettai ni)
Absolutely, absolutely
ให้เธอมีความสุข และมีวันที่ดี
Hai tur mee kwahm sook laeo mee wun tee dee
I’ll make you happy and give you the best days
อยากให้เธอ ให้เธอได้รับฟัง
Yahk hai tur hai tur dai rup fung
I want you, want you to listen
โอโอโกเอะ ได-ยา-มอ-อึน-โดะ
(Oogoe DAI-YA-MO-N-DO)
Loud diamond

รออะไรเถอะ รออะไรอยู่
Ror arai tur ror arai yoo
What am I waiting for? What am I waiting for?
ถ้าลังเลก็ไม่ได้เริ่มกันสักอย่าง
Tah lung lay gor mai dia rerm gun suk yahng
If I hesitate, nothing will ever get started
พูดออกมาสิ พูดออกมาสิ
Poot auk mah si poot auk mah si
Say it! Say it!
พูดตรงๆ ก็เธอจะได้ตาสว่าง
Poot dtrong dtrong gor tur ja dai dtah sawahng
I’m saying it frankly so you can know
เสียงที่ส่ง แสงจะส่อง สาดมาให้ฉันเดินตามทาง
Siang tee song saeng ja saung saht mah hai chun dern dtahm tahng
The voice I’m sending, the light will shine, lighting the way for me to follow

(*)

ได้โปรดเถิดนะจงบอก ออกไปซะ
Dai bproht tur na jong bauk auk bpai sa
Please, I must tell you
จะอาย จะอายทำไมมันไม่ช่วยหรอก
Ja ai ja ai tummai munmai chuay rauk
Why be shy? That doesn’t help anything
บอก บอก จงบอก จงบอกไปซะ
Bauk bauk jong bauk jong bauk bpai sa
Tell, tell, I must tell, I must tell you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบเลยดีกว่า
Gor chaup hai roo wah chaup loey dee gwah
I like you, it’s better to let you know that I like you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบไปเลยนะ
Gor chaup hai roo wah chaup bpai loey na
I like you, I’m letting you know that I like you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบเลยดีกว่า
Gor chaup hai roo wah chaup loey dee gwah
I like you, it’s better to let you know that I like you

พูดออกมาสิ พูดออกมาสิ
Poot auk mah si poot auk mah si
Say it! Say it!
พูดตรงๆ ก็เธอจะได้ตาสว่าง
Poot dtrong dtorng gor tur ja dai dtah sawahng
I’m saying it frankly for you to know

Title: ความทรงจําและคำอำลา / Kwahm Song Jum Lae Kum Um Lah (Memories and Goodbyes)
Japanese Title: 桜の花びらたち / Sakura No Hanabiratachi (Cherry Blossom Petals)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

มองดูปฏิทิน ช่วงเวลาที่เหลือ
Maung doo bpadtitin chuang welah tee leua
I look at the calendar, at the time that’s left
กับฤดูใบไม้ผลิอีกไม่นาน
Gup reudoo bai mai pli eek mai nahn
Soon it will be the season of the trees blooming
ฉันมองหน้าต่างบานนั้น
Chun maung nah dtahng bahn nun
I look out the window
ห้องเรียนเคยอยู่กันเมื่อวาน
Haung rian koey yoo gun meua wahn
Of the classroom we were once in yesterday
เรียนด้วยกันตรงนี้ เป็นเพื่อนกันตรงนี้
Rian duay gun dtrong nee bpen peuan gun dtrong nee
We learned together here, we were friends here
ใส่เครื่องแบบเดียวกันยังจำขึ้นใจ
Sai kreuang baep diao gun yung jum keun jai
We wore the same uniform, I still remember it
แค่เพียงในเวลานี้
Kae piang nai welah nee
But only at this time
เห็นเธอโตขึ้นอีกมากมาย
Hen tur dtoh keun eek mahk mai
Have I seen how much more you’ve grown

แยกย้าย เดินทางไปตามเส้นทางตัวเอง
Yaek yai dern tahng bpai dtahm sen tahng dut eng
We split up and follow our own separate paths
เหมือน ว่าฉันจะมีปีกบินทันใด
Meuan wah chun ja mee bpeek bin tun dai
It’s like I suddenly have wings to fly
กางปีกแห่งความฝัน
Kahng bpeek haeng kwahm fun
Spreading the wings of my dreams
ให้มันดูแผ่สยาย
Hai mun doo paesayai
Stretching them out
ฉันจะมุ่งไป
Chun ja moong bpai
I’ll take aim

(*) ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
Sakura tee gumlung beng bahn
The blooming cherry blossoms
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
Bauk rao hai roo lae dtriam jai
Tell us, letting us know and preparing our hearts
ได้ยินเสียงระฆังกังวาน
Dai yin siang rakung gung wahn
I hear the sound of the echoing bell
ลอยมาจากข้างกายที่ใดสักแห่ง
Loy mah jahk kahng gai tee dai suk haeng
And I float out of my body somewhere
คืออิสระและความกล้าหาญ ที่มอบให้พวกเรา
Keu isara lae kwahm glah hahn tee maup hai puak rao
It’s the freedom and bravery that has been given to us
ได้เดินต่อไป ในวันพรุ่งนี้
Dai dern dtor bpai nai wun proong nee
So we can continue on tomorrow

(**) ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
Sakura tee gumlung beng bahn
The blooming cherry blossoms
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
Bauk rao hai roo lae dtriam jai
Tell us, letting us know and preparing our hearts
ต้องมีใครที่ภาวนาและ
Dtaung mee krai tee pahwanah lae
There must be someone who’s praying and
ส่งใจให้เราที่ใดสักแห่ง
Song jai hai rao tee dai suk haeng
Sending us their hearts somewhere
จะข้ามน้ำ ข้ามฟ้า ข้ามกำแพงแห่งความฝัน
Ja kahm num kahm fah kahm gumpaeng haeng kwahm fun
We’ll cross the water, cross the sky, cross the barriers of our dreams
ด้วยมือของเรา แล้วเข้าไปเจอ
Duay meu kaung rao laeo kao bpai jur
With our own hands, we’ll face
โลกใบใหม่ด้วยกัน
Lohk bai mai duay gun
The new world together

เคย เคยทะเลาะ เคยพูดไม่เพราะ
Koey koey talor koey poot mai pror
We once, once fought, once said some not-nice things
เคยมีเรื่องขัดใจกันมากมาย
Koey mee ruang kut jai gun mahk mai
Once had a lot of issues with each other
เรื่องราวที่ดูเลวร้าย
Reuang rao tee doo leo rai
The stories that seem terrible
นั้นยังคงติดอยู่ฝังใจ
Nun yung kong dtit yoo fung jai
Are still buried in my heart

ไม่ว่าฉันจะทุกข์ ไม่ว่าฉันจะมีความสุข
Mai wah chun ja took mai wah chun ja mee kwahm sook
No matter if I was suffering, no matter if I was happy
กับอะไรยังไงก็ตาม
Gup arai yung ngai gor dtahm
With everything, it’s fine
ย้อนมองในเวลานั้น ฉันยังมีเธอเสมอมา
Yaun maung nai welah nun chun yung mee tur samur mah
Looking back on those times, I always had you

แอบยิ้ม ในวันเวลาและรูปเก่าๆ
Aep yim nai wun welah lae roop gao gao
I secretly smile over those days and the old pictures
แล้ว ค่อยๆ ลองเดินจากไปช้าๆ
Laeo koy koy laung dern jahk bpai chah chah
And gradually try walking away
ฤดูที่ผ่านและพ้น
Reudoo tee pahn lae pon
The seasons that have passed
ถ้อยคำที่ฝากทิ้งไว้
Toy kum tee fahk ting wai
The words that were exchanged
さようなら
SAYONARA
Farewell

(***) กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
Gleep dauk mai bpen dung num dtah
The petals of the flowers are like my tears
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
Ruang lon yahng chah chah mai koey jahng
Slowly dropping, never fading
เอ่อล้นโรยรินมาเป็นทาง
Ur lon roy rin mah bpen tahng
Overflowing and streaming a pathway
ที่อาบแก้มเหมือนไม่เคยจะหยุด
Tee ahp gaem meuan mai koey ja yoot
That bathes my cheeks, never to stop
ออกไปลองมองบนท้องฟ้า แล้วหายใจเข้าให้สุด
Auk bpai laung maung bon taung fah laeo hai jai kao hai soot
I go out and try looking up at the sky, then taking in a deep breath
จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้
Ja dern dtor bpai nai wun proong nee
I’ll move on tomorrow

(****) กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
Gleep dauk mai bpen dung num dtah
The petals of the flowers are like my tears
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
Ruang lon yahng chah chah mai koey jahng
Slowly dropping, never fading
อาจเป็นความทรงจำเพียงบางๆ
Aht bpen kwahm song jum piang bahng bahng
They might be just simple memories
แต่ก็งดงามไม่เคยจะเลือน
Dtae gor ngot ngahm mai koey ja leun
But they’re beautiful and will never fade
จะข้ามบันไดแห่งภูผาให้ทุกอย่างเป็นเสมือน
Ja kahm bundai haeng poopah hai took yahng bpen sameuan
I’d cross the stairs of the mountains for everything to be the same
เริ่มต้นวันใหม่ พร้อมเป็นผู้ใหญ่
Rerm dton wun mai praum bpen poo ya
Starting a new day, ready to be an adult
บ๊ายบายก่อนนะเพื่อน
Bye bye gaun na peuan
Good-bye, friends

(*,**,***,****)

Title: River
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

จงเดินไปข้างหน้า Got it
Jong dern bpai kahng nah got it
You must move forward, got it?
เราจะเดินไปข้างหน้า Got it
Rao ja dern bpai kahng nah got it
We’ll move forward, got it?
ตรงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้า
Dtrong tee duang ahtit keun ror rao yoo kahng nah
Straight to the sun waiting in front of us
เราจะเดินบนทางแห่งความหวังของเรา
Rao ja dern bon tahng haeng kwahm wung kaung rao
We’ll follow the path of our hopes
สิ่งที่ขวางทางเราคือ River River River
Sing tee kwahng tahng rao keu river river river
The thing that’s blocking our path is a river, river, river
ความชัดเจนคือข้าม River
Kwahm chut jen keu kahm river
Clearly we should cross the river
โชคชะตา River River River
Chohk chadtah river river river
Destiny, river, river, river
มันคือบททดสอบ River!
Mun keu bot tot saup river
It’s a test, river
มันจะรุนแรงเกินไปไหม มั่นใจสิว่าทำได้
Mun ja roon raeng gern bpai mai mun jai si wah tum dai
Will it be too harsh? My heart says we can do it
เรามาเริ่มเลย ทำ ทำ ทำ ทำ ไปสิ
Rao mah rerm loey tum tum tum tum bpai si
We’ve come to start, do, do, do, do it
ก้าวไปข้างหน้า Believe Yourself
Gao bpai kahng nah believe yourself
Step forward, believe in yourself

ก้าวไป ก้าวไป ข้ามไป ข้ามให้ได้
Gao bpai gao bpai kahm bpai kahm hai dai
Step forward, step forward, cross it, be able to cross it
แม่น้ำกว้างใหญ่ Ho Ho Ho Ho
Mae num gwahng yai ho ho ho ho
The vast river, ho, ho, ho, ho

และเมื่อไรที่ความฝันนั้น
Lae meua rai tee kwahm fun nun
And when those dreams
ที่เห็นอยู่ไกลแสนไกล
Tee hen yoo glai saen glai
Seem so far away
ยิ่งได้เห็นทาง ก็ยิ่งไกล
Ying dia hen tahng gor ying glai
The more you see the path, the longer it is
เหมือนหมดแรงก้าวต่อ
Meuan mot raeng gao dtor
It’s like you’re out of strength to keep moving forward
ลองมองดูก้อนหินใต้เท้า
Laung maung doo gaun hin dtai tao
Try looking at the rocks under your feet
เธอลองก้มเก็บมันขึ้นมา
Tur laung gom gep mun keun mah
Try picking them up
จงเปล่งพลังและลองขว้างหิน ไปให้ไกล
Jong bpleng palung lae laung kwahng hin bpai hai glai
Wind up and try throwing it far away

(*) ที่เห็นอยู่ตรง หน้าของเธอนั้น
Tee hen yoo dtrong nah kaung tur nun
What you see in front of you
แม่น้ำที่กำลังรินไหล ที่กว้างใหญ่
Mae num tee gumlung rin lai tee gwahng yai
The flowing river is vast
และดูไกลลิบ ตาออกไป
Lae doo glai lip dtah auk bpai
And seems to stretch farther than the eye can see
แม้จะมืดจะมิดสัก เท่าไร
Mae ja meut ja mit suk tao rai
However dark it gets
มันจะไหลรุนแรง สักเท่าไร
Mun ja lai roon raeng suk tao rai
However rapidly it’s flowing
อย่าได้หวั่นกลัว เลยกับปัญหา
Yah dai wun glua loey gup bpunhah
Don’t be scared of the problems
และแม้ ต้านมันไม่ไหว ไม่ต้องกลัว
Lae mae dtahn mun mai wai mai dtaung glua
And even though you can’t stop it, there’s no need to fear
มีฝั่งข้างหน้า อีกไม่ไกล
Mee fung kahng nah eek mai glai
There’s the bank in front of you, just a little further
เชื่อใน สิ่งที่เธอ นั้นมีอยู่ จงเชื่อมัน
Cheua nai sing tee tur nun mee yoo jong cheua mun
Believe in the things you have, you must believe in them

(**) ถึงจะมืดก็ไม่ว่า เราจะว่ายไปข้างหน้า
Teung ja meut gor mai wah rao ja wai bpai kahng nah
Even if it’s dark, regardless, we’ll swim forward
จะไม่ถอยหรอกน่า Ho Ho Ho Ho
Ja mai toy rauk nah ho ho ho ho
We won’t retreat, ho, ho, ho, ho
ถ้าเธอยื่นมือออกไปตรงนั้น
Tah tur yeun meu auk bpai dtrong nun
If you stretch your hand out
เธอจะเห็นอนาคตอยู่อย่าไปยอมกับ
Tur ja hen anahkot yoo yah bpai yaum gup
You’ll see the future, don’t go giving in to
เรื่องแค่นั้นที่เธอทำไม่ได้
Reuang kae nun tee tur tum mai dai
The things you can’t do
ก้อนหินที่เธอโยนไปนั้น
Gaun hin tee tur yohn bpai nun
The rock that you threw
มันจะเป็นดั่งหวังตั้งใจ
Mun ja bpen dung wung dtung jai
Is like your hopes
และเธอคงไม่มีวันจะเห็นความเสียใจ
Lae tur kong mai mee wun ja hen kwahm sia jai
And you’ll never see sadness

ก็หัวใจเธอ เธอต้องเข้มแข็ง
Gor hua jai tur tur dtaung kahm kaeng
Your heart, you must be strong
แม่น้ำที่กำลังรินไหล บททดสอบ
Mae num tee gumlung rin lai bot tot saup
The flowing river is a test
แห่งแม่น้ำแสน จะปวดร้าว
Haeng mae num saen ja bpuat rao
It’ll be very painful
แม้บางครั้ง คลื่นลมจะ ซัดแรง
Mae bahng krung kleun lom ja chut raeng
Even though sometimes the waves will be quite strong
เกือบจะทำเธอจม แทบไม่ไหว
Geuap ja tum tur jom taep mai wai
Nearly drowning you, you nearly can’t do it
จะต้องลองทำ มันอีกสักครั้ง
Ja dtaung laung tum mun eek suk krung
You must try doing it again
อย่ายอมแพ้คลื่นลมนั้น
Yah yaum pae kleun lom nun
Don’t give up to the waves
ตรงข้างหน้า มีฝั่งที่เห็น อยู่ไม่ไกล
Dtrong kahng nah mee fung tee hen yoo mai glai
In front of you, there’s the bank that doesn’t seem far off
สักวัน จะต้องถึง ที่ปลายทาง ที่เธอหวัง
Suk wun ja dtaung teung tee bplai tahng tee tur wung
Some day you’ll reach the destination you hope for

Get Over it River
Get over it, river
จงอย่าบอกตัวเองว่าเราคงจะทำไม่ได้
Jong yah bauk dtua eng wah rao kong ja tum mai dai
Don’t tell yourself that we can’t do it
ถ้าไม่ลอง เธอคงไม่รู้ว่าทำได้
Tah mai laung tur kong mai roo wah tum dai
If you don’t try, you won’t know if you can do it
มีแต่เดินก้าวต่อไป ให้ถึงที่สุด
Mee dtae dern gao dtor bpai hai teung tee soot
You can only keep moving forward until you reach the end
ที่สุด ที่สุด ที่สุด จงก้าวและต้องไปบนหนทางที่เลือกไว้
Tee soot tee soot tee soot jong goa lae dtaung bpai bon hon tahng tee leuak wai
The end, the end, the end, you must move forward and must follow the path you’ve chosen

(*,**)

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Yoshimasa Inoue
Arrangement: Yoshimasa Inoue
Thai Lyrics Arrangement: Paosalid Lekchom / Tanupop Notayanont