BNK48

All posts tagged BNK48

Title: River
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

จงเดินไปข้างหน้า Got it
Jong dern bpai kahng nah got it
You must move forward, got it?
เราจะเดินไปข้างหน้า Got it
Rao ja dern bpai kahng nah got it
We’ll move forward, got it?
ตรงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นรอเราอยู่ข้างหน้า
Dtrong tee duang ahtit keun ror rao yoo kahng nah
Straight to the sun waiting in front of us
เราจะเดินบนทางแห่งความหวังของเรา
Rao ja dern bon tahng haeng kwahm wung kaung rao
We’ll follow the path of our hopes
สิ่งที่ขวางทางเราคือ River River River
Sing tee kwahng tahng rao keu river river river
The thing that’s blocking our path is a river, river, river
ความชัดเจนคือข้าม River
Kwahm chut jen keu kahm river
Clearly we should cross the river
โชคชะตา River River River
Chohk chadtah river river river
Destiny, river, river, river
มันคือบททดสอบ River!
Mun keu bot tot saup river
It’s a test, river
มันจะรุนแรงเกินไปไหม มั่นใจสิว่าทำได้
Mun ja roon raeng gern bpai mai mun jai si wah tum dai
Will it be too harsh? My heart says we can do it
เรามาเริ่มเลย ทำ ทำ ทำ ทำ ไปสิ
Rao mah rerm loey tum tum tum tum bpai si
We’ve come to start, do, do, do, do it
ก้าวไปข้างหน้า Believe Yourself
Gao bpai kahng nah believe yourself
Step forward, believe in yourself

ก้าวไป ก้าวไป ข้ามไป ข้ามให้ได้
Gao bpai gao bpai kahm bpai kahm hai dai
Step forward, step forward, cross it, be able to cross it
แม่น้ำกว้างใหญ่ Ho Ho Ho Ho
Mae num gwahng yai ho ho ho ho
The vast river, ho, ho, ho, ho

และเมื่อไรที่ความฝันนั้น
Lae meua rai tee kwahm fun nun
And when those dreams
ที่เห็นอยู่ไกลแสนไกล
Tee hen yoo glai saen glai
Seem so far away
ยิ่งได้เห็นทาง ก็ยิ่งไกล
Ying dia hen tahng gor ying glai
The more you see the path, the longer it is
เหมือนหมดแรงก้าวต่อ
Meuan mot raeng gao dtor
It’s like you’re out of strength to keep moving forward
ลองมองดูก้อนหินใต้เท้า
Laung maung doo gaun hin dtai tao
Try looking at the rocks under your feet
เธอลองก้มเก็บมันขึ้นมา
Tur laung gom gep mun keun mah
Try picking them up
จงเปล่งพลังและลองขว้างหิน ไปให้ไกล
Jong bpleng palung lae laung kwahng hin bpai hai glai
Wind up and try throwing it far away

(*) ที่เห็นอยู่ตรง หน้าของเธอนั้น
Tee hen yoo dtrong nah kaung tur nun
What you see in front of you
แม่น้ำที่กำลังรินไหล ที่กว้างใหญ่
Mae num tee gumlung rin lai tee gwahng yai
The flowing river is vast
และดูไกลลิบ ตาออกไป
Lae doo glai lip dtah auk bpai
And seems to stretch farther than the eye can see
แม้จะมืดจะมิดสัก เท่าไร
Mae ja meut ja mit suk tao rai
However dark it gets
มันจะไหลรุนแรง สักเท่าไร
Mun ja lai roon raeng suk tao rai
However rapidly it’s flowing
อย่าได้หวั่นกลัว เลยกับปัญหา
Yah dai wun glua loey gup bpunhah
Don’t be scared of the problems
และแม้ ต้านมันไม่ไหว ไม่ต้องกลัว
Lae mae dtahn mun mai wai mai dtaung glua
And even though you can’t stop it, there’s no need to fear
มีฝั่งข้างหน้า อีกไม่ไกล
Mee fung kahng nah eek mai glai
There’s the bank in front of you, just a little further
เชื่อใน สิ่งที่เธอ นั้นมีอยู่ จงเชื่อมัน
Cheua nai sing tee tur nun mee yoo jong cheua mun
Believe in the things you have, you must believe in them

(**) ถึงจะมืดก็ไม่ว่า เราจะว่ายไปข้างหน้า
Teung ja meut gor mai wah rao ja wai bpai kahng nah
Even if it’s dark, regardless, we’ll swim forward
จะไม่ถอยหรอกน่า Ho Ho Ho Ho
Ja mai toy rauk nah ho ho ho ho
We won’t retreat, ho, ho, ho, ho
ถ้าเธอยื่นมือออกไปตรงนั้น
Tah tur yeun meu auk bpai dtrong nun
If you stretch your hand out
เธอจะเห็นอนาคตอยู่อย่าไปยอมกับ
Tur ja hen anahkot yoo yah bpai yaum gup
You’ll see the future, don’t go giving in to
เรื่องแค่นั้นที่เธอทำไม่ได้
Reuang kae nun tee tur tum mai dai
The things you can’t do
ก้อนหินที่เธอโยนไปนั้น
Gaun hin tee tur yohn bpai nun
The rock that you threw
มันจะเป็นดั่งหวังตั้งใจ
Mun ja bpen dung wung dtung jai
Is like your hopes
และเธอคงไม่มีวันจะเห็นความเสียใจ
Lae tur kong mai mee wun ja hen kwahm sia jai
And you’ll never see sadness

ก็หัวใจเธอ เธอต้องเข้มแข็ง
Gor hua jai tur tur dtaung kahm kaeng
Your heart, you must be strong
แม่น้ำที่กำลังรินไหล บททดสอบ
Mae num tee gumlung rin lai bot tot saup
The flowing river is a test
แห่งแม่น้ำแสน จะปวดร้าว
Haeng mae num saen ja bpuat rao
It’ll be very painful
แม้บางครั้ง คลื่นลมจะ ซัดแรง
Mae bahng krung kleun lom ja chut raeng
Even though sometimes the waves will be quite strong
เกือบจะทำเธอจม แทบไม่ไหว
Geuap ja tum tur jom taep mai wai
Nearly drowning you, you nearly can’t do it
จะต้องลองทำ มันอีกสักครั้ง
Ja dtaung laung tum mun eek suk krung
You must try doing it again
อย่ายอมแพ้คลื่นลมนั้น
Yah yaum pae kleun lom nun
Don’t give up to the waves
ตรงข้างหน้า มีฝั่งที่เห็น อยู่ไม่ไกล
Dtrong kahng nah mee fung tee hen yoo mai glai
In front of you, there’s the bank that doesn’t seem far off
สักวัน จะต้องถึง ที่ปลายทาง ที่เธอหวัง
Suk wun ja dtaung teung tee bplai tahng tee tur wung
Some day you’ll reach the destination you hope for

Get Over it River
Get over it, river
จงอย่าบอกตัวเองว่าเราคงจะทำไม่ได้
Jong yah bauk dtua eng wah rao kong ja tum mai dai
Don’t tell yourself that we can’t do it
ถ้าไม่ลอง เธอคงไม่รู้ว่าทำได้
Tah mai laung tur kong mai roo wah tum dai
If you don’t try, you won’t know if you can do it
มีแต่เดินก้าวต่อไป ให้ถึงที่สุด
Mee dtae dern gao dtor bpai hai teung tee soot
You can only keep moving forward until you reach the end
ที่สุด ที่สุด ที่สุด จงก้าวและต้องไปบนหนทางที่เลือกไว้
Tee soot tee soot tee soot jong goa lae dtaung bpai bon hon tahng tee leuak wai
The end, the end, the end, you must move forward and must follow the path you’ve chosen

(*,**)

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Yoshimasa Inoue
Arrangement: Yoshimasa Inoue
Thai Lyrics Arrangement: Paosalid Lekchom / Tanupop Notayanont

Title: Shonichi วันแรก / Shonichi Wun Raek (The First Day)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันรักที่จะยืนอยู่ตรงนี้ ตกหลุมรักกับเวที
Chun ruk tee ja yeun yoo dtrong nee dtok loom ruk gup way tee
I love standing right here, I’ve fallen in love with the stage
ท่ามกลางเสียงเชียร์
Tahm glahng siang cheer
Among the cheers
และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉัน
Lae gahn bprop meu laeo nun tee mee hai chun
And the applause for me
ทุกอย่างคือความเร่าร้อน
Took yahng keu kwahm rao raun
Everything is my excitement

ต้องซ้อมต้องยากลำบากเพียงใด
Dtaung saum dtaung yahk lumbahk piang dai
How much more must I rehearse, how difficult will it be?
กว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไป
Gwah chun ja dai gao pahn gumpaeng nee bpai
Until I can get over this wall
จนถึงนาทีที่ฝัน
Jon teung nahtee tee fun
Until the moment I’ve dreamed of
เมื่อผ้าม่านนั้นเปิดให้ฉันแสดง
Meua pah mahn nun bpert hai chun sadaeng
When the curtains open for me to perform?

เป็นคนเต้นไม่เป็น คนเดียวที่ไม่ทัน
Bpen kon dten mai bpen kon diao tee mai tun
I’m someone who doesn’t know how to dance, I couldn’t make it alone
ร้องไห้ตอนกลับบ้าน ซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้ง
Raung hai dtaun glup bahn sum yoo yahng nun dtung gee krung
I cried when I got home, how many times did this repeat?
ร้องเพลงไม่เอาไหน ทำไม่ได้ดั่งใจ
Raung pleng mai ao nai tum mai dai dung jai
I’m useless at singing, I can’t do it like I desire
ในบางวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมาย
Nai bahng wun gor soon sia took kwahm mun jai bpai mahk mai
Some days I lose so much confidence
คนอื่นๆ เมื่อมองไปเมื่อไร
Kon eun eun meua maung bpai meua rai
Whenever I look at other people
ก็ดูจะเปล่งประกายกว่าฉัน
Gor doo ja bpleng bpragai gwah chun
It seems like they’re more radiant than me

(*) ความฝันต้องเกิด หยาดเหงื่อจึงได้มา
Kwahm fun dtaung gert yaht neua jeung dai mah
Dreams must be born from sweat
ใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป ดอกไม้จึงบาน
Chai welah lae koy bpen koy bpai dauk mai jeung bahn
It takes some time, and gradually the flower blooms
คำว่าพยายาม ไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจ
Kum wah payayahm mai koey tum rai suk kon tee dtung jai
Trying never hurt anyone
ความฝันเท่ากับหยาดเหงื่อรินรดไป
Kwahm fun tao gup yaht ngeua rin rot bpai
Dreams are equal to the sweat you exhume
เพื่อให้เหล่าเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโต และสูงใหญ่
Peua hai lao malet pun nun ddterp dtoh lae soong yai
So those seeds can grow and become huge
และคงต้องมีสักวัน จะได้ดั่งใจสมปรารถนา
Lae kong dtaung mee suk wun ja dai dung jai som bprattanah
And there must be some day that you’ll achieve what your heart desires

ไฟบนเวทีและสปอตไลท์ เป็นค่ำคืนที่มืดลงไป
Fai bon waytee lae spotlight bpen kum keun tee meut long bpai
It’s a night that the stage lights and the spotlight are dim
ให้โลกทั้งใบ คืนมาซึ่งความสดใส
Hai lohk tung bai keun mah seung kwahm sot sai
Let the whole world return to its brightness
เหมือนแสงอาทิตย์สว่างในใจของฉัน
Meuan saeng ahtit sawahng nai jai kaung chun
Like the light of the sun is shining in my heart

รุ่นพี่สร้างไว้ได้ดีแค่ไหน
Roon pee sahng wai dai dee kae nai
However good my seniors could produce
แต่ฉันก็จะสร้างสิ่งใหม่ ให้ดียิ่งกว่า
Dtae chung or ja sahng sing mai hai dee ying gwah
I’m going to create something new and make it even better
ด้วยโชว์ที่แสนตื่นตา
Duay show tee saen dteun dtah
With a dazzling show
และได้ชื่อว่าเป็นโชว์ของฉันเอง
Lae dai cheu wah bpen show kaung chun eng
And it’ll be called my own show

บางทีต้องหยุดพัก พอร่างกายเริ่มไม่ไหว
Bahng tee dtaung yoot puk por rahng gai rerm mai wai
Sometimes I must stop and rest because my body is starting to give out
วันที่ต้องทุกข์ใจ จนไปแอบไปสะอื้นกี่ครั้ง
Wun tee dtaung took jai jon bpai aep bpai saeun gee krung
How many times have I suffered so much that I secretly cry?
ไปโรงเรียนอีกแล้ว ซ้อมก็ยังต้องไป
Bpai rohng rian eek laeo saum gor yung dtaung bpai
I go to school again, then I still have to go to rehearsal
ภาระในจิตใจ เริ่มจะหนักเกินไปทุกๆ วัน
Pahra nai jit jai rerm ja nuk gernbpai took took wun
The responsibility in my heart is starting to get too heavy each day
แล้วจู่ๆ เสียงก้องในใจ อังกอร์จากใครกำลังเรียกฉัน
Laeo joo joo siang gaung nai jai ung gor jahk krai gumlung riak chun
And all the sudden, the sound echos in my heart, the sound of someone calling for me

ความฝันเริ่มจากหยาดเหงื่อและน้ำตา
Kwahm fun rerm jahk yaht ngeua lae num dtah
Dreams are started from drops of sweat and tears
เหมือนยิ้มจากดอกไม้ ที่งดงาม ยามที่ฝนซา
Meuan yim jahk dauk mai tee ngot ngahm yahmg tee fon sah
It’s like a smile from the beautiful flowers when it rains
กลีบบานไม่โรยรา เพราะมีวันนี้ด้วยความพยายาม
Gleep bahn mai roy rah pror mee wun nee duay kwahm payayahm
My petals haven’t wilted because I have today with my determination
ความฝันนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งน้ำตา
Kwahm fun nun bpen bor gert haeng num dtah
Those dreams are the origin of my tears
ที่ไม่เคยจะยอมแพ้ต่อเภทภัยลมฝนกระหน่ำ
Tee mai koey ja yaum pae dtor pet pai lom fon granum
That will never give up through the pounding storm
แต่คำวิงวอนทุกอย่าง จะส่งให้บนฟ้าได้รับรู้
Dtae kum wing waun took yahng ja song hai bon fah dai rup roo
But I’ll send every request up to the sky so heaven can know

เต้นกันสุดชีวิต ทุ่มเทลงไป
Dten gun soot cheewit toom tay long bpai
Dancing together for all our lives, devoting ourselves
ร้องกันสุดชีวิต สื่อด้วยหัวใจ
Raung gun soot cheewit seu duay hua jai
Singing together for all our lives, communicating with our hearts
เพราะรักจริงใช่ไหม จงอย่าลืมมัน
Pror ruk jing chai mai jong yah leum mun
Because this is true love, right? So don’t forget it
ใส่ลงไปทุกอย่าง มีแรงเท่าไร
Sai long bpai took yahng mee raeng tao rai
Put down everything, however much strength you have

(*)

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Mio Okada
Arrangement: Yuichi Ichikawa
Thai Lyrics Arrangement: Prapop Chomtawon

Title: Bangkok Forty Eight
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

นี่คือบางกอกแดนศิวิไลซ์ เมืองที่ใครต่อใครต้องมา
Nee keu bahng gauk daen sivilai meuang tee krai dtor krai dtaung mah
This is the civilized city of Bangkok, the city that everyone wants to visit
อโศก บางกะปิ ลาดพร้าว จตุจักร รัชดา
Asohk bahng ga bpee laht prao jadtoojuk rachadah
Asoke, Bangkapi, Ladprao, Jutujak, Rachada
นี่เธอต้องไป เธอต้องไป วัดอรุณ วัดพระแก้ว
Nee tur dtaung bpai tur dtaung bpai wut aroon wut pragaeo
You must go, you must go to Wat Aroon, Wat Prakaew
เธอ เธอต้องไป วัดระฆัง วัดสระเกศ
Tur tur dtaung bpai wut rakung wut saget
You, you must go to Wat Rakang, Wat Saket
ไปวัดบวร วัดโพธิ์ เดินไม่ไกลหรอก
Bpai wut buan wut poh dern mai glai rauk
Go to Wat Buan, Wat Pho, it’s not a far walk
ไปๆ ปากคลองตลาดมั้ย หรือ
Bpai bpai bpahk klaung dtalaut mai reu
Go go, how about the floating market?
เธอจะลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็วิวดี
Tur ja long reua laung mae num jao prayah gor view dee
Get on a boat and float down the Chao Praya, the view is nice
ไปไซน่าทาวน์ เข้าสปานวดตัวสิ
Bpai china town kao sabpahn wot dtua si
Go to China Town, get a massage
หัวลำโพง หน้าวัดสุทัศน์มีเสาชิงช้า
Hua lum pohng nah wut sootut mee sao ching chah
Hua Lampong, there are traditional ceremonies in front of Wat Sutat

(*) Bang-kok fourty eight
Bangkok Forty Eight
มาเจอมาเจอกันนะ เราจะรอ พวกเธอ
Mah jur mah jur gun na rao ja ror puak tur
Come and see us, we’ll wait for you
มั่นใจได้เลยว่าใคร ใครที่มาได้เจอ
Mun jai dai loey wah krai krai tee mah dai jur
You can be certain that anyone who comes to see us
ต้องชอบแน่เลย มาเลย มาเลย
Dtaung chaup nae loey mah loey mah loey
Will love it for sure, so come, so come
พวกเราคือ Bang-kok fourty eight
Puak rao keu bangkok forty eight
We are Bangkok Forty Eight
ก็ใครที่มีความฝัน เราจะมาพบเจอ
Gor krai tee mee kwahm fun rao ja mah pob jur
We’ll meet anyone who has dreams
มาเลยมาเลยอย่าช้า เราจะรอพวกเธอ
Mah loey mah loey yah chah rao ja ror puak tur
Come, come, don’t be slow, we’ll wait for you
แวะมาช่วยเติมแรงใจ มาช่วยเชียร์กันนะ
Wae mah chuay dterm raeng jai mah chuay cheer gun na
Stop over and give us inspiration, come cheer us on

นี่คือบางกอกเมืองที่กว้างใหญ่ เมืองที่ใครต่อใครต้องมา
Nee keu bangkok meuang tee gwahng yai meuang tee krai dtor krai dtaung mah
This is the vast city of Bangkok, the city that everyone must visit
ลง MRT ขึ้น BTS จะชวนเธอมาดูตู้ปลา
Long MRT keun BTS ja chun tur mah doo dtoo bplah
Take the MRT, ride the BTS, come see the aquarium
แต่อยากให้วันนี้ เรามาเชียร์ เรามาเฮด้วยกันหน่อย
Dtae yahk hai wun nee rao mah cheer rao mah hay duay gun noy
But I want us to cheer and have fun together today
มวยไทยก็ดี เฮอีกทีหรือไปเล่นตะกร้อ
Muay thai gor dee gay eek tee reu bpai len dta gror
Muay Thai is good, cheer again or go play takraw
หรือเธอจะชิม แกงเขียวหวาน มัสมั่น
Reu tur ja chim gaeng kiao wahn mussaman
Or you can taste kaeng kiao wahn, massaman
ตำ ตำส้มตำ และผัดไท ข้าวยำ
Dtum dtum som dtum lae put tai kao yum
Somtum, pad Thai, and khao yum
แต่อยากให้ลอง แกงส้มดู พะแนงหมูและข้าวมันไก่
Dtae yahk hai laung gaeng som doo panaeng moo lae kao mun gai
But I want you to try kaeng som doo, panaeng moo, and khao mun gai
ลองต้มยำกุ้งซิ เทรนผักชีฮิตกันใหญ่
Laung dtom yum goong si tren puk chee hit gun yai
Try tom yum kung, cilantro is a big hit
ทองหยอดทองหยิบ กล้วยบวชชี และวุ้นมะพร้าว
Taung yaut taung yip gluay buat chee lae woon maprao
Taung yaut, taung yip, kluay buat chee, and woon maprao

Bang-kok fourty eight
Bangkok forty eight
ไม่ลองไม่ดูไม่รู้ มากแค่ไหน
Mai laung mai doo mai roo mahk kae nai
If you don’t try, you won’t see, you won’t know very much
ถูกใจกลับมาอีกครั้ง รับรองและมั่นใจ
Took jai glup mah eek krung rup raung lae mun jai
You’ll be satisfied and come again, I guarantee it and am certain
ต้องฟินแน่นอน come on come on
Dtaung fin nae naun come on come on
It’ll be awesome for sure, come on, come on
พวกเราคือ Bang-kok fourty eight
Puak rao keu bangkok forty eight
We are Bangkok Forty Eight
ติดใจต้องมาอีกครั้ง จังจัง โดนแน่นนอน
Dtit jai dtaung mah eek krung jung jung dohn nae naun
You’ll get hooked and have to come again, for sure
จดจำพวกเราเอาไว้ ขอ นะเธอสัญญากันก่อน กลับมา ขออย่าลืมกันนะ
Jot jum puak rao ao wai kor na tur sunyah gun gaun glup mah kor yah leum gun na
Remember us, please promise before you go back that you won’t forget us

(*)

Bangkok Forty Eight
Bangkok Forty Eight
Bangkok Forty Eight
Bangkok Forty Eight

Title: Koisuru Fortune Cookie (คุกกี้เสี่ยงทาย)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แต่เธอไม่รู้บ้างเลย
Aep maung tur yoo na na dtae tur mai roo bahng loey
I’m secretly watching you, but you don’t know it
แอบส่งใจให้นิด ๆ แต่ดูเธอช่างเฉยเมย
Aep song sai hai nit nit dtae doo tur chahng choey moey
I’m secretly sending you signals, but it seems like you’re so indifferent
เอาล่ะ เตรียมใจไว้หน่อย มันจะหัวก้อยต้องเสี่ยงกัน
Ao la dtriam jai wai noy mun ja hua goy dtaung siang gun
Come on, prepare your heart, be it heads or tails, the risk must be taken

คนน่ารักก็เยอะนะ ที่เดินอยู่ทั่ว ๆ ไป
Kon naruk gor yur na tee dern yoo tua tua bpai
There’s so many cute people all around
คนธรรมดาอย่างฉันนะ เธอคงจะไม่สนใจ
Kon tummadah yahng chun na tur kong ja mai son jai
You probably wouldn’t be interested in an average person like me
เอาละ เตรียมใจไว้เถอะ เธอเองก็ชักเริ่มไม่แน่ใจ
Ao la dtriam jai wai tur tur eng gor chuk rerm mai nae jai
Come on, prepare your heart, you’re starting to be uncertain

เหมือนว่าฉันนั้นเคว้งคว้าง ลอยไปกับเสียงเพลง
Meuan wah chun nun kweng kwahng loey bpai gup siang pleng
It’s like I’m drifting, floating away with the music
ยังคงบรรเลง ไม่มีวันเลือนลาง
Yung kong bunleng mai mee wun leuan lahng
It’s still playing, it never fades away
ก็ไม่รู้ว่าเขานั้น ในใจแอบคิดอะไร
Gor mai roo wah kao nun nai jai aep kit arai
I don’t know what he’s secretly feeling in his heart
ยังคงกังวลไม่แน่ใจ ในคำตอบนั้น
Yung kong gungwon mai nae jai nai kum dtaup nun
I still worry uncertainly of the answer
ถึงเพราะยังไงก็ต้องเสี่ยง รักไม่รักก็ต้องเสี่ยง
Teung pror yung ngai gor dtaung siang ruk mai ruk gor dtaung siang
No matter what, I must risk it, if he loves me or not, I must risk it
C’mon C’mon C’mon C’mon Baby
C’mon C’mon C’mon C’mon Baby
ให้คุกกี้ทำนายกัน
Hai cookie tum nai gun
Let the cookie predict our futures

(*) Koisuru Fortune Cookie
Koisuru Fortune Cookie
มาลุ้นดูสิ อาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่
Mah loon doo si aht ja jur kwahm wung tee yung ror yoo
Come and see, you might find hope that’s still waiting
Hey Hey Hey เผื่อจะดี ลองวัดกันดู
Hey hey hey peua ja dee laung wut gun doo
Hey hey hey, in case it’s good, try it and see
เสี่ยงแต่คงต้องยิ้มต้องสู้กันไป
Siang dtae kong dtaung yum dtaung soo gun bpai
It’s a gamble, but you gotta smile and fight on

(**) Heart no Fortune Cookie
Heart no Fortune Cookie
มาลุ้นดูสิ อาจจะเจอหัวใจของเธอข้างใน
Mah loon doo si aht ja jur hua jai kaung tur kahng nai
Come and see, you might find your heart in there
รักไม่รัก จะรักไม่รัก ก็ลองเสี่ยงดูอีกสักนิด
Ruk mai ruk ja ruk mai ruk gor laung siang doo eek suk nit
Love me, love me not, love me, love me not, I’ll try gambling and see again
ปาฏิหาริย์และดวงชะตา อาจทำให้เราไม่คาดคิด
Bpahdtihahn lae duang chadtah aht tum hai rao mai kaht kit
A miracle and fate might surprise us
ฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นดั่งฝัน ในวันแห่งความรัก
Chun mun jai wah rao ja bpen dung fun nai wun haeng kwahm ruk
I’m certain that we’ll be like a dream in a day of love
สักวันหนึ่ง
Suk wun neung
One day

อยากบอกเธอว่ารัก แต่กลัวเธอนั้นเฉยเมย
Yahk bauk tur wah ruk dtae glua tur nun choey moey
I want to tell you that I love you, but I’m afraid you’ll be indifferent
อยากบอกเธอให้รู้ แต่ใจไม่กล้าเสียเลย
Yahk bauk tur hai roo dtae jai mai glah sia loey
I want to tell you and let you know, but my heart isn’t brave enough
เธอจะรักฉันหรือเปล่า ไม่อาจเดา ได้เลยสักที
Tur ja ruk chun reubplao mai aht dao dai loey suk tee
Will you love me? I can’t guess

รู้ทั้งรู้ว่าเขาใช้อะไรตัดสินใจ
Roo tung roo wah kao chai arai dtut sin jai
I know full well what they use to decide
ต้องน่ารักใช่ไหม ที่ใครเขาคิดกัน
Dtaung naruk chai mai tee krai kao kit gun
It’s so cute, right? That they feel the same?
ฉันขอแค่ให้เขา ลองมองจากข้างใน
Chun kor kae hai kao laung maung jahk kahng nai
I just ask that they try looking from inside
คงจะดี ถ้ามีใจให้กับฉัน
Kong ja dee tah me ejai hai gup chun
It would be nice if they had feelings for me
เพราะยังไงก็ต้องเสี่ยง รักไม่รักก็ต้องเสี่ยง
Pror yung ngai gor dtaung siang ruk mai ruk gor dtaung siang
Because no matter what, I must take the risk, if the love me or not, I must take the risk
Please Please Please! Oh Baby
Please, please, please, oh, baby
เป็นเช่นไรก็เป็นกัน
Bpen chen rai gor bpen gun
However things will be, they’ll be

(*)

Namida no Fortune Cookie
Namida no fortune cookie
มาลุ้นดูสิ จบสุดท้ายอย่างดีแค่มีน้ำตา
Mah loon doo si jop soot tai yahng dee kae mee num dtah
Come and see, a good ending has only tears

คิดแต่เรื่องดี ๆ ก็โลกใบนี้ เต็มไปด้วยความรัก
Kit dtae reuang dee dee gor lohk bai nee dtem bpai duay kwahm ruk
If you only think of good things, this world is filled with love
น้ำตาไหลออกมา ก็ธรรมดา อย่าไปซีเรียสนัก
Num dtah lai auk mah gor tummadah yah bpai serious nuk
Tears flowing is natural, don’t take it too seriously
สายลมของพรุ่งนี้ จะพาให้เรา ได้เจอกับความรัก
Sai lom kaung proong nee ja pah hai rao dai jur gup kwahm ruk
The winds of tomorrow will lead us to find love
สักวันหนึ่ง
Suk wun neung
Some day

C’mon C’mon C’mon C’mon Baby
C’mon C’mon C’mon C’mon Baby
ให้คุกกี้ทำนายกัน
Hai cookie tum nai gun
Let the cookie predict our futures

(*,**)