Ariy Shibuya

All posts tagged Ariy Shibuya

Title: ทองหล่อ (Thonglor)
English Title: “~Wanna Ask~”
Artist: Ariy Shibuya
Album: [Single]
Year: 2018

ต้องการจะถามเธอ ว่าทำไม ? รักเราต้องจบกันเยี่ยงนี้
Dtaung gahn ja tahm tur wah tummai ruk rao dtaung jop gun yiang nee
I want to ask, why did our love have to end like this?
ต้องการจะถามเธอ มันถูกแล้วใช่ไหม ? ที่เธอเลือกเขา
Dtaung gahn ja tahm tur mun took laeo chai mai tee tur leuak kao
I want to ask, it’s correct that you chose him, right?
ต้องการจะถามเธอ ว่าชีวิตของฉันมีค่าบ้างหรือเปล่า ?
Dtaung gahn ja tahm tur wah cheewit kaung chun mee kah bahng reu bplao
I want to ask, is my life worth anything?
ต้องการจะถามเธอ ว่ารักเราเป็นเพียงอดีต…….ใช่ไหม???
Dtaung gahn ja tahm tur wah ruk rao bpen piang adeet chai mai
I want to ask, our love is only the past, right?

เอาตามตรงฉันก็ไม่ใช่แฟนที่ดีเท่าไหร่
Ao dtahm dtrong chun gor mai chai faen tee dee tao rai
To be frank, I’m not the best boyfriend
ความห่วงใยก็น้อยลงไป
Kwahm huang yai gor noy long bpai
The affection you have for me lessened
ตาม…เวลาที่ไหล
dtahm welah tee lai
Following the time
ลบตัวฉันที่เธอชอบไปทุกวัน
Lop dtua chun tee tur chaup bpai took wun
You erased me from what you like every day
จนกลายเป็นผู้ชายที่เธอ….ไม่รู้จัก
Jon glai bpen poo chai tee tur mai roo juk
Until I became a guy you don’t know

แต่ความเป็นจริงนั้นช่างโหดร้าย
Dtae kwahm bpen jing nun chahng hot rai
But reality is so cruel
ต้องมารู้ตัวในวันที่สาย
Dtaung mah roo dtua nai wun tee sai
I must realize it when it’s too late
อยากจะย้อน อยากจะย้อน อยากจะย้อน อยากจะย้อน
Yahk ja yaun yahk ja yaun yahk ja yaun yahk ja yaun
I want to turn back, I want to turn back, I want to turn back, I want to turn back
อยากจะย้อนเวลาเป็นครั้งสุดท้าย
Yahk ja yaun welah bpen krung soot tai
I want to turn back time for the last time
ทุกคืนมีคำถามเข้ามา
Took keun mee kum tahm kao mah
Every night, questions arise
ให้ใจของฉันสับสนและวุ่นวาย
Hai jai kaung chun sup son lae woon wai
Making my heart confused and troubled

(*) ต้องการจะถามเธอ ว่าถ้าไม่รักเธอแล้วฉันต้องไปรักใคร?
Dtaung gahn ja tahm tur wah tah mai ruk tur laeo chun dtaung bpai ruk krai
I want to ask, if I don’t love you, who should I love?
ต้องการจะถามเธอ มันผิดมากใช่ไหมที่ฉันคิดถึง?
Dtaung gahn ja tahm tur mun pit mahk chai mai tee chun kit teung
I want to ask, it’s really wrong of me to miss you, right?
ต้องการจะถามเธอ ความทรงจำที่มี มีค่าบ้างหรือเปล่า ?
Dtaung gahn ja tahm tur kwahm song jum tee mee mee kah bahng reu bplao
I want to ask, are the memories we have worth anything?
ต้องการจะถามเธอ ว่าตัวฉันเป็นเพียงอดีตของเธอ..ใช่ไหมเธอ???
Dtaung gahn ja tahm tur wah dtua chun bpen piang adeet kaung tur chai mai tur
I want to ask, I’m just your past, aren’t I?

ในคืนวันศุกร์ ที่ทองหล่อ
Nai keun wun sook tee thonglor
Friday nights at Thonglor
มัวเมาในเสียงดนตรี แอลกอฮอล์ ที่ไหล
Mua mao nai siang don dtree alcohol tee lai
Drunk in the music, alcohol flowing
สร้างตัวเธอที่ฉันชอบ เป็นร่างเงา
Sahng dtua tur tee chun chaup bpen rahng ngao
Creating the you that I like, like a shadow
ตื่นมาเจอผู้หญิง ที่ฉันไม่รู้จัก
Dteun mah jur poo ying tee chun mai roo juk
When I wake up, I find a woman I don’t know

เพราะความทรงจำนั้นช่างสดใส
Pror kwahm song jum nun chahng sot sai
Because those memories are so bright
หมอนใบนั้นที่เธอเลือกใช้
Maun bai nun tee tur leuak chai
That pillow you chose to use
อยากจะทิ้ง อยากจะทิ้ง อยากจะทิ้ง อยากจะทิ้ง
Yahk ja ting yahk ja ting yahk ja ting yahk ja ting
I want to throw it, I want to throw it, I want to throw it, I want to throw it
อยากทิ้งมันไปแต่ทำไม่ไหว
Yahk ting mun bpai dtae tum mai wai
I want to throw it away, but I can’t do it
ทุกเช้ามีคำถามเข้ามา
Took chao mee kum tahm kao mah
Every morning, questions arise
ว่าฉันนั้นใช้ชีวิตไปเพื่อใคร ???
Wah chun nun chai cheewit bpai peua krai
As to who I’m living my life for?

(**) ต้องการจะถามเธอ ว่าทำไม ? รักเราต้องจบกันเยี่ยงนี้
Dtaung gahn ja tahm tur wah tummai ruk rao dtaung jop gun yiang nee
I want to ask, why did our love have to end like this?
ต้องการจะถามเธอ มันถูกแล้วใช่ไหม ? ที่เธอเลือกเขา
Dtaung gahn ja tahm tur mun took laeo chai mai tee tur leuak kao
I want to ask, it’s correct that you chose him, right?
ต้องการจะถามเธอ ว่าชีวิตของฉันมีค่าบ้างหรือเปล่า ?
Dtaung gahn ja tahm tur wah cheewit kaung chun mee kah bahng reu bplao
I want to ask, is my life worth anything?
ต้องการจะถามเธอ ว่ารักเราเป็นเพียงอดีตของเธอ…….ใช่ไหมเธอ ???
Dtaung gahn ja tahm tur wah ruk rao bpen piang adeet kaung tur chai mai tur
I want to ask, our love is only in your past, right?

หลายเดือนก่อน ที่ฉันมีเธอ
Lai deuan gaun tee chun mee tur
Many months before I had you
ฉันไม่เคยทำตัวเหี้ยอย่างนี้
Chun mai koey tum dtua hia yahng nee
I never acted like such an *ssh*le
ทำร้ายตัวเองไปวันๆ
Tum rai dtua eng bpai wun wun
Hurting myself day by day
หัวใจก็ตายช้าๆ ช้าๆ ช้าๆ ช้าๆ
Hua jai gor dtai chah chah chah chah chah chah chah chah
My heart is slowly dying, slowly, slowly, slowly

(*,**)

ว่ารักเราเป็นเพียงอดีต ใช่ไหมเธอ????
Wah ruk rao bpen piang adeet chai mai tur
Our love is only the past, right?

   

เนื้อร้อง : Taoz
ทำนอง : Taoz
เรียบเรียง : Ariy Shibuya

   

I first translated this from the written lyrics while I was at work, and when I went to listen to it after getting home to post it, wow, those voices were not what I expected! Haha. And does it sound like it’s sped up to anyone else? I had to keep checking Youtube to make sure it wasn’t on 2x playback speed. It sounds a little sloppy and difficult to follow for me, not sure if I’m exactly blown away by this debut, but maybe they’re still trying to find their stride.