123 Soul

All posts tagged 123 Soul

Title: ผู้ชายนิสัยไม่ดี / Poo Chai Nisai Mai Dee (Guy With a Bad Habit)
Artist: 123 Soul
Album: OST เมียแต่ง / Mia Dtaeng
Year: 2011

จริงอยู่ว่าเราใกล้กันแค่นี้
Jing yoo wah rao glai gun kae nee
It’s true that we’re this close
แต่ในสายตาทุกวินาทีช่างห่างไกล
Dtae nai sai dtah took winahtee chahng hahng glai
But every second in your eyes is so far away
ไม่มีคำบอกกันว่ารัก เหมือนทนอยู่ด้วยไร้หัวใจ
Mai mee kum bauk gun wah ruk meuan ton yoo duay rai hua jai
You don’t tell me you love me, it’s like you’re enduring living without a heart
แค่ประคับประคองกันไป ก็เพียงเท่านั้น
Kae bpradup bprakaung gun bpai gor piang tao nun
We just support each other, that’s all

คำตอบในใจเปลี่ยนไปช้าๆ
Kum dtaup nai jai bplian bpai chah chah
The answer in my heart has slowly changed
เมื่อได้รู้ตัวว่าคนไม่ดีก็คือฉันนี้
Meua dai roo dtua wah kon mai dee gor keu chun nee
When I realized that I was the bad guy
ที่เคยบอกเกลียดเธอแค่ไหน
Tee koey bauk gliat tur kae nai
However much I once said I hated you
ก็ยิ่งเกลียดตัวเองทุกวัน เพิ่งได้ทบทวน
Gor ying gliat dtua eng took wun perng dai top tuan
I hate myself even more every day, just looking back
ความผูกผันที่มีให้กันมานาน
Kwahm pook pun tee mee hai gun mah nahn
On the relationship we’ve had for so long

(*) เหนื่อยไหมที่ต้องทนอยู่ กับฉันแบบนี้
Neuay mai tee dtaung ton yoo gup chun baep nee
Are you tired of having to put up with me like this?
ผู้ชายนิสัยไม่ดี เธอรับได้ไหม
Poo chai nisai mai dee tur rup dai mai
Could you accept a guy with a bad habit?
ที่ยังทำตัวร้ายๆ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Tee yung tum dtua rai rai mai roo wah pror arai
Who still does bad things and doesn’t know why?
ยังคงไม่กล้าแสดงความจริงออกไป
Yung kong mai glah sadaeng kwahm jing auk bpai
He’s still not brave enough to show the truth
ทั้งหมดในใจ แค่รักเธอ
Tung mot nai jai kae ruk tur
That his entire heart only loves you

อยากอยู่ดูแลแค่เธอพรุ่งนี้
Yahk yoo doo lae kae tur proong nee
I want to take care of you tomorrow
จะมีแค่เราที่เคียงข้างกันอยู่เสมอ
Ja mee kae rao tee kiang kahng gun yoo samur
There’s only us beside each other, always
ขอเพียงเธออภัยให้ฉัน
Kor piang tur apai hai chun
Please forgive me
ลบคนเดิมที่เคยพบเจอ
Lop kon derm tee koey pob jur
Forget the old person you once saw
คนรักนิสัยไม่ดี จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
Kon ruk nisai mai dee ja yaum bplian bplaeng dtua eng
Your boyfriend with a bad habit will change himself

(*)

จากวันนี้ ผู้ชายคนนี้จะมีเพียงเธอ
Jahk wun nee poo chai kon nee ja mee piang tur
From today on, this man will have only you

(*)

ได้โปรดอภัย ได้ไหมเธอ
Dai bproht apai dai mai tur
Please forgive me

Title: อ๊ะ (Ah)
Artist: 123 Soul
Album: [Single]
Year: 2012

เตรียมตัวตั้งนานฉันจะไปหาเธอ
Dtriam dtua dtung nahn chun ja pai hah tur
I’ve prepared myself for so long, I’m ready to go find you
เธอจะเป็นใครฉันก็ยังไม่รู้
Tur ja pen krai chun gor yung mai roo
I still don’t know who you are
ก็แค่่รอดูว่าคืนนี้จะ ah ah ah รึปล่าว
Gor kae ror doo wah keun nee ja ah ah ah reu plao
But I’ll just wait and see if tonight we’ll ah ah ah

ดนตรีบรรเลงใจกำลังครื้นเครง
Don dtree bun leng jai gumlung kreun kreng
The music is playing and my heart is merry
เจอใครบางคนเอาแต่กดมือถือ
Jur krai bahng kon ao dtae got meu teu
Whoever I meet, I just want a phone number
และเธอนั่นคือ คนที่อยากจะ ah ah ah คืนนี้
Lae tur nun keu kon tee yahk ja ah ah ah keun nee
And you’re the one I want to ah ah ah tonight

(*) แต่เธอไม่เงยหน้ามองสักที ปล่อยเราให้คิดไปไกล
Dtae tur mai ngoey nah maung suk tee ploy rao hai kit pai glai
But you never look up at me, leaving me to think too far

(**) อย่าทำเย็นชา และไม่มองตากันอยู่แบบนี้
Yah tum yen chah lae mai maung dtah gun yoo baep nee
Don’t act so stoic and not look me in the eyes like this
โปรดเถอะคนดี ให้ฉันและเธอได้ชิดใกล้
Proht tur kon dee hai chun lae tur dai chit glai
Please, baby, let you and I get close
หากผ่านคืนนี้แยกย้ายกันไปโดยยังไม่ทันเปิดใจ และทีนี้
Hahk pahn keun nee yaek yai gun pai doy yung mai tun pert jai lae tee nee
If after tonight we split ways without opening our heart, and now
และฉันจะ อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ กับใคร
Lae chun ja a a a gup krai
Who will I ah ah ah with?

ดูนาฬิกาใกล้เวลาเที่ยงคืน
Doo naligah glai welah tiang keun
Looking at the clock, it’s nearly midnight
คงได้เวลาที่จะเข้าไปทัก (ซักนิดนึง)
Kong dai welah tee ja kao pai tuk (suk nit neung)
I’ll get the chance to go up and talk to you (just a little)
ชนแก้วเธอดูซะหหน่อย
Chon gaeo tur doo sa noy
And clink glasses with you

กลัวไม่ทันไรเธอก็เดินหายไป
Glua mai tun rai tur gor dern hai pai
I’m afraid of not being on time and you walking away
กลัวไม่ทันการถ้าจะเปลี่ยนเป้าหมาย
Glua mai tun gahn tah ja plian pao mai
I’m afraid of being too late if I change directions
และผู้โชคร้าย กลัวจะกลายเป็นฉันคนเดิมอีกแล้ว
Lae poo chok rai glua ja glai pen chun kon derm eek laeo
And as someone with bad luck, I’m afraid I’ll become the same old person again

(*,** )

เธอไม่ต้องพูดอะไรให้มากมาย
Tur mai dtaung poot arai hai mahk mai
You don’t have to say much
ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้อารมณ์มันพาไป
Ploy took sing took yahng hai ahrom mun pah pai
Let go of everything and let your feelings lead you
ไหนๆบ้านเธออยู่ไหน
Nai nai bahn tur yoo nai
Where is your house?
กลับแท็กซี่เชื่อพี่มันไม่ปลอดภัย
Glup taxi cheua pee mun mai plaut pai
Going home by taxi isn’t safe, trust me
ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะเจ้าชู้
Mai dtaung glua wah pee ja jao choo
You don’t have to be afraid that I’m a player
ขนาดนักกอล์ฟยังต้องตีตั้ง 18 รู
Kanaht nuk golf yung dtaung dtee dtung sip paet roo
At this magnitude, golf still needs to be played at 18 holes
ถ้าอยากพิสูจน์ก็ขอให้เธอมาลองดู
Tah yahk pisoot gor kor hai tur mah laung doo
If you want proof, try and see for yourself
มันผ่านมาแล้วยุคที่พี่นั้นเคยเฟื่องฟู
Mun pahn mah laeo yoot tee pee nun koey feuang foo
The era in which I prospered has passed by already

อย่าทำไม่รู้ไม่ชี้
Yah tum mai roo mai chee
Don’t act indifferent
พี่น่ะยอมออกตัวแรงซะขนาดนี้
Pee na yaum auk dtua raeng sa kanaht nee
I’ve agreed to begin with this level of strength
นานๆพี่จะบวกที
Nahn nahn pee ja buak tee
And I’ll keep adding to it for a long time

(**,**)

กับใคร
Gup krai
With who?

Title: เผื่อลืม / Peua Leum (In Order To Forget)
Artist: 123 Soul
Album: OST 365 Wun Haeng Ruk
Year: 2010

ไม่รู้นานเท่าไร เรารักกันเมื่อไร
Mai roo nahn tao rai rao ruk gun meua rai
I don’t know how long we’ve loved each other
และเพราะเหตุผลใด ที่เป็นเธอ
Lae pror het pon dai tee pen tur
Or for what reason it was you
เมื่อรู้ตัวก็มี คำว่าเราแทนกันทุกเช้าที่ตื่น
Meua roo dtua gor mee kum wah rao taen gun took chao tee dteun
Or when I realized that the word “we” stood for every morning I’d wake up
บางครั้งรู้สึกนาน ต้องรื้อฟื้น
Bahng krung roo seuk nahn dtaung reu feun
Sometimes I’ve felt for a long time that I must be revived

(*) เผื่อวันใดเธอลืมไปว่ารักกัน หรือเปล่า
Peua wun dai tur leum pai wah ruk gun reu plao
For one day, will you forget you loved me?
เผื่อวันเวลาที่เดินผ่าน อาจจะเจือจางทุกเรื่องราว
Peua wun welah tee dern pahn aht ja jeua jahng took reaung rao
For every day that passes by, it might wash away our memories
มีเพียงคำเดียวพอให้เธอชื่นใจ
Mee piang kum diao por hai tur cheun jai
I have only one word for you to be happy about
หากความจริงที่เจอมันเลวร้ายแค่ไหน
Hahk kwahm jing tee jur mun leo rai kae nai
However cruel the reality we face might be
วันนี้ต้องเจออะไร ฉันรักได้เพียงแค่เธอ
Wun nee dtaung jur arai chun ruk dai piang kae tur
Whatever we must encounter today, I’ll love only you

กี่ร้อยวันที่ผ่าน ก็เหมือนเรื่องเมื่อวาน
Gee roy wun tee pahn gor meuan reuang meua wahn
However many hundreds of days pass, it’s like yesterday
บันทึกที่เขียนอ่าน อยู่ในใจ
Bunteuk tee kian ahn yoo nai jai
The notes we wrote and read are in my heart
ยังรักเธอเหมือนเก่า มีเรื่องราวที่เดินเข้ามาใหม่ใหม่
Yung ruk tur meuan gao mee reuang rao tee dern kao mah mai mai
I still love you the same, I still have the same memories flooding back again and again
แต่รักเธอแบบเดิม ตลอดไป
Dtae ruk tur baep derm dtalaut pai
I’ll love you the same way, forever

(*)

จะไม่ขอพรใดใด แค่ทุกครั้งที่ลืมตา
Ja mai kor pon dai dai kae took krung tee leum dta
I won’t ask for any blessings, just every time I close my eyes
ไม่ใช่แค่ความฝัน เป็นเธอในทุกวัน
Mai chai kae kwahm fun pen tur nai took wun
It’s not just a dream, it’s you every day
ที่รักกันอยู่ตรงนี้
Tee ruk gun yoo dtrong nee
Who I’ll love right here

(*)