04:00

All posts tagged 04:00

Title: 04:00
Artist: The Toys
Album: [Single]
Year: 2018

ตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่
Dteun keun mah jahk fun dee dee nai dtaun dtee see
I woke up from a good dream at 4am
ทั้งที่ไม่ได้คิดเรื่องอะไร
Tung tee mai dai kit reuang arai
Even though I wasn’t thinking about anything
บอกกับตัวเอง เวลานี้ พยายามจะหลับตา
Bauk gup dtua eng welah nee payayahm ja lup dtah
I told myself that this time I’d try to get some sleep
แต่ก็ทำไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไม
Dtae gor tum mai dai suk tee mai roo tummai
But I can’t do it, I don’t know why
ยังทำได้เพียงแค่สงสัยเป็นอะไร
Yung tum dai piang kae song sai bpen arai
All I can do is still wonder what’s wrong
ที่ฉันเองพยายามนอนหลับตา
Tee chun eng payayahm naun lup dtah
That I’m struggling to fall asleep

(*) (ยัง)(นอนหลับตา)ฝันฉันฝันถึงเธอ
(yung) (Naun lup dtah) fun chun fun teung tur
I (still) (sleep and) dream, I dream about you
หลับตาลงทุกทียังเจอ
Lup dtah long took tee yung jur
Every time I close my eyes, I still find
เธอในนี้ไม่ว่าคราใด
Tur nai nee mai wah krah dai
You there, no matter the time
อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไป
Yahk ja naun lup dtah yahng nee reuay bpai
I want to continue sleeping like this

(*)

คำ่คืนที่แสนเหน็บหนาวที่เธอกอดเขาไว้
Kum keun tee saen nep nao tee tur gaut kao wai
The cold nights when you’re hugging him
เป็นราตรีเดียวกับฉันที่ยังฝันว่าเธอ
Bpen rahdtree diao gupchun tee yung fun wah tur
Are the same nights that I still dream that you
กอดฉันทุกคืน ตรงนี้
Gaut chun took keun dtrong nee
Are hugging me every night right here
แค่ได้เห็นเธอกับเขามันก็เจ็บแค่ไหน
Kae dai hen tur gup kao mun gor jep kae nai
Just seeing you with him hurts so much
ยังต้องทนทรมาน ยังต้องฝันถึงเธอ
Yung dtaung ton toramahn yung dtaung fun teung tur
I still must endure the torture, I still must dream about you
ที่เธอยังกอดฉันในตรงนี้
Tee tur yung gaut chun nai dtrong nee
That you’re still hugging me right here

(*,*,*,*)

ฝันฉันฝันถึงเธอ
Fun chun fun teung tur
Dream, I dream about you
กอดเธอฉันนอนละเมอ
Gaut tur chun naun lamur
I daydream about embracing you