Nittaya Bunsungnoen

All posts tagged Nittaya Bunsungnoen

Title: ช้ำคือเรา / Chum Keu Rao (We Are the Pain)
Artist: Nittaya Bunsungnoen (นิตยา บุญสูงเนิน)
Album: ??
Year: ??

ไม่มีคำลาจากเธอซักคำ
Mai mee kum lah jahk tur suk kum
There wasn’t a single word of good-bye from you
ฉันยืนเหม่อมองจนเธอลับห่างไกล
Chun yeun mur maung jon tur lup hahng glai
I stood stunned until you disappeared out of sight
ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง
Bploy hai chun kweng kwahng
Leaving me drifting
เหมือนคนเจียนบ้า
Meuan kon jian bah
Like a lunatic
ไม่มีเธอดูแล แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
Mai mee tur doo lae laeo chun ja yoo yahng rai
How will I live without you to take care of me?

(*) ก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจ
Gor dtung dtae nee rao kong dtaung tum jai
From now on, I must come to terms with it
เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา
Pror teung yahng rai tur kong mai glup mah
Because no matter what, you’re not coming back
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตา
Sing tee leua ting wai gor keu num dtah
The things you left me with are the tears
ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ก็เกินพอ
Tee tur fahk gup chun wai gor gern por
That you’ve caused me which are more thane nough

(**) ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ
Gor kong dai roo laeo wah tur mai jing jai
I now know you weren’t sincere
เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ
Rao mai mee kwahm mai doo tur mai mee num jai
We were meaningless, it seems like you don’t have any compassion
ไปจากฉันง่ายดายโดยไม่มีร่ำลา
Bpai jahk chun ngai dai doy mai mee rum lah
You left me so easily without a good-bye
ก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืม
Gor kong dai roo laeo wah tur mai koey leum
I now know that you had never forgotten
เธอยังมีเยื่อใย
Tur yung mee yeua yai
You still had feelings
กับคนที่เธอเคยชิดใกล้
Gup kon tee tur koey chit glai
For the person whom you were once close with
และเขาเคยทำร้ายเธอ
Lae kao koey tum rai tur
And she once hurt you
คนที่ทนเจ็บช้ำคือ..เรา
Kon tee ton jep chum keu rao
We’ve both endured the pain

(*,**,**)

   

คำร้อง จิระศักดิ์ ธรรมประศาสน์
ทำนอง ต่างประเทศ
สร้างสรรค์ โปรมีเดียมาร์ท

Title: เจ็บนิดเดียว / Jep Nit Diao (A Little Pain)
Artist: Nittaya Bungsungnoen
Album: ??
Year: ??

ต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกัน
Dtor dtae nee rao yah dai jur gun
From now on, we won’t see each other
ขอให้มันจงเป็นวันสุดท้าย
Kor hai mun jong bpen wun soot tai
I want this to be the last day
เพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมาย
Pror roo dee wah mai mee kwahm mai
Because I know it’s meaningless
ถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจ
Teung jep piang dai chun gor dtaung dtut jai
However much it’ll hurt, I must give you up

(*) ก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอ
Gor kon nun kao gor yung pop tur
That woman is still seeing you
ก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขา
Gor hen tur yung bpai dern gup kao
And I see you still walking with her
ไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา
Mai koey neuk loey wah ja tum gup rao
I never thought you’d do that to me
อุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริง
Ootsah ao jai ao kwahm ruk jing
I tried to please you, offered you true love
มอบให้เธอ ที่แท้เปลืองตัว
Maup hai tur tee tae bpleuang dtua
But what I gave to you actually tarnished my reputation

(**) อยากให้เธอลองมาเป็น ให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าง
Yahk hai tur laung mah bpen hai mah hen dai mah jur baep chun bahng
I want you to try to see things from my point of view
จะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย
Ja dai roow ah tee tum yahng nun mun tah tai
You’d know that doing that is daring
จบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกัน จงกลับไปหาคนเก่า
Jop piang nee mun gor dee meuan gun jong glup bpai hah kon gao
Ending it right here is good for both of us, you must go back to your former lover
ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไป เจ็บนิดเดียว
Suan dtua rao yung kong dern gao bpai jep nit diao
As for me, I’ll still move on, it only hurts a little

หากเจอกันก็ไม่ต้องมาทัก
Hahk jur gun gor mai dtuang mah tuk
If we meet, there’s no need to say hello
คนรักเก่าเขายังดีกว่าฉัน
Kon ruk gao kao yung dee gwah chun
Your old lover is still better than me
ทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกัน
Tahng tee dee rao mai dtaung jur gun
The best path is not seeing each other
เพราะว่าสิ่งนั้นฉันว่ามันไม่ควร
Pror wah sing nun chun wah mun mai kuan
Because we shouldn’t do those things

(*,**,**)