Zee

All posts tagged Zee

Title: คนช้ำทำอะไรไม่ผิด / Kon Chum Tum Arai Mai Pit (Whatever Someone Hurt Does Isn’t Their Fault)
Artist: Zee (ซี ภูวรินทร์ คีแนน)
Album: [Single]
Year: 2017

คุกเข่าลงไป จิตใจสลายทันทีที่มันรู้
Kook kao long bpai jit jai salai tun tee tee mun roo
I drop to my hands and knees, my heart shatters as soon as I knew
ในวันที่เธอยืนยันว่าจะไม่อยู่
Nai wun tee tur yeun yun wah ja mai yoo
When you confirmed you weren’t staying
แต่ฉันไม่ยอมให้ไป
Dtae chun mai yaum hai bpai
But I refuse to let you go

(*) จะกอดจะดึง จะเหนี่ยวจะรั้ง ห้ามเธออย่าไปไหน
Ja gaut ja deung ja niao ja rung hahm tur yah bpai nai
I’ll hug you, I’ll pull you back, I’ll tug you, I’ll block your way, I’ll forbid you from going anywhere
ทำใจไม่ได้ ที่เธอจะเป็นของใคร
Tum jai mai dai tee tur ja bpen kaung krai
I can’t accept you being someone else’s
จะร้องจะมีน้ำตา
Ja raung ja mee num dtah
I’ll cry out, I’ll be in tears

(**) ทั้งๆที่ฉันรู้ว่าเธอ หมดใจละ
Tung tung tee chun roo wah tur mot jai la
Even though I know you don’t have feelings for me anymore
มันไม่มีทาง จะยื้อขึ้นมาใหม่
Mun mai mee tahng ja yeu keun mah mai
There’s no way to drag you back again
สิ่งที่ฉันกำลังทำ
Sing tee chun gumlung tum
The things that I’m doing
ฉันกำลังทำทำไม
Chun gumlung tum tummai
Why am I doing them?

(***) อย่ามาหาเหตุผล จากคนอกหัก
Yah mah hah het pon jahk kon auk huk
Don’t try to find reasoning from a person who’s heartbroken
ก็เพิ่งเสียความรัก เข้าใจซะหน่อย
Gor perng sia kwahmr uk kao jai sa noy
They just lost their love, understand them
อาจจะบ้าบอ เธอก็แค่ปล่อย
Aht ja bah bor tur gor kae bploy
They might be insane, just let them go
ให้เพ้อๆไปเหอะไป
Hai pur pur bpai hur bpai
Let them go crazy, go on
เป็นสิทธิ์ของคนช้ำ ทำอะไรก็ไม่ผิด
Bpen sit kaung kon chum tum arai gor mai pit
It’s the right of someone who’s hurt, whatever they do, it’s not their fault
ให้เธอทั้งชีวิต ไม่คิดลืมเธอมันผิดมั้ย
Hai tur tung cheewit mai kit leum tur mun pit mai
I gave you my entire life, is it wrong that I can’t imagine forgetting you?
ไม่รับความจริง
Mai rup kwahm jing
I can’t accept the truth

ถ้าเกิดรำคาญ เธอคงต้องฝืนทนไปอีกสักพัก
Tah gert rumkahn tur kong dtaung feun ton bpai eek suk puk
If you start to get annoyed, you have to be patient for a little bit
ให้คนที่ไม่มีใคร มันไปตั้งหลัก
Hai kon tee mai mee krai munbpai dtung luk
Let the person who doesn’t have anyone get their bearings back
ไม่รู้จะนานเท่าไร
Mai roo ja nahn tao rai
I don’t know how long it’ll take

(*,**,***,***)

ไม่รับความจริง
Mai rup kwahm jing
I can’t accept the truth

   
Written by : Thanee Wongniwatkajorn ( Gop Postcard )
Composed : DODGE Mukapol Chantarawong ( DodgeVader )
Arranged : Jay Devahastin / Andrew Daileg
Producer : Jay Devahastin / Andrew Daileg

Title: ล้วง / Luang (Dig)
English Title: “Deeply”
Artist: Zee
Album: [Single]
Year: 2013

เดินตามเธอนิดหน่อย ดูแลเธอนิดหน่อย
Dern dtahm tur nit noy doo lae tur nit noy
If I walk after you a little bit, if I take care of you a little bit
ต้องแปลว่าชอบเธอหรือเปล่า
Dtaung bplae wah chaup tur reu bplao
Does that necessarily mean I like you?
แค่มองเธอบ่อยๆ คิดถึงแค่บ่อยๆ ต้องรับผิดชอบเธอหรือเปล่า
Kae maung tur boy boy kit teung kae boy boy dtung rup pit chaup tur reu bplao
Just because I look at you often and think of you often, must I take responsibility for you?

(*) เปิดอกให้ดูจะดูไหม
Bpert auk hai doo ja doo mai
If I opened my chest for you to see, would you look?
อยากรู้เขาว่าต้องอยู่ด้วยป่าว
Yahk roo kao wah dtaung yoo duay bpao
I want to know if they say we should be together or not
อยากจะทิ้งให้มากกว่า ถ้าเธอให้คลำ
Yahk ja ting hai mahk gwah tah tur hai klum
I want to toss out more than that, if you’d give it a grope

(**) บอกเลยล้วงไม่เจอหลอก ล้วงไม่เจอหลอก มาล้วงเลย
Bauk loey luang mai jur lauk luang mai jur lauk mah luang loey
I’m telling you, dig, you won’t find any tricks, dig, you won’t find any deceit, come dig
ล้วงให้พอก็ขอยิ้มรอให้เธอมาล้วง มาค้นใจ
Luang hai por gor kor yim ror hai tur mah luang mah kon jai
Dig until you’re satisfied, I want to smile and wait for you to dig, come search my heart
ลึกแค่ไหนก็ได้นะ เบเบ้
Leuk kae nai gor dai na baby
You can go however deeply you want, baby

(***) บอกเลยล้วงไม่เจอหรอก ล้วงไม่เจอหรอกมาล้วงเลย
Bauk loey luang mai jur rauk luang mai jur rauk mah luang loey
I’m telling you to dig, you won’t find anything, dig, you won’t find anything, come dig
ล้วงยังไงก็ล้วงไม่เจอไม่เจอความลับ ในหัวใจ
Luang yung ngai gor luang mai jur mai jur kwahm lup nai hua jai
However you dig, you won’t find, won’t find any secrets in my heart
ถึงอย่างงั้นเธอรู้ไหมทำไม เพราะว่าฉันเก็บใจฉันไว้ที่เธอ
Teung yung ngun tur roo mai tummai pror wah chun gep jai chun wai tee tur
And do you know why that is? Because I keep my heart with you

เธอเองก็ชอบมอง ถึงรู้ว่าฉันมอง นี่แปลว่าชอบฉันหรือเปล่า
Tur eng gor chaup maung teung roo wah chun maung nee bplae wah chaup chun reu bplao
You like to look, though you know I look, does this mean you like me?
ที่ทำให้ฉันสั่น คิดถึงอยู่ทุกวัน
Tee tum hai chun sun kit teung yoo took wun
You make me tremble, I think of you every day
เธอรับผิดชอบฉันหรือเปล่า
Tur rup pit chaup chun reu bplao
Do you take responsibility for me?

(*,**,***,**,***)

Title: ให้ฉันกอดเธอได้ไหม / Hai Chun Gaut Tur Dai Mai (Could You Let Me Hug You?)
Artist: Zee
Album: [Single]
Year: 2012

แค่เศษดินที่มันเปื้อนเธอ ก็เท่านั้น
Kae set din tee mun peuan tur gor tao nun
It’s just a little bit of dirt that has rubbed on you, that’s all
ใครก็เคยผิดพลั้ง ฉันไม่เห็นมันเป็นอะไร
Krai gor koey pit plung chun mai hen mun pen arai
Everyone has messed up at one point, I don’t see what the big deal is
ในจิตใจที่รู้ เธองดงามเกินใครๆ
Nai jit jai tee roo tur ngot ngahm gern krai krai
In my mind, I know you’re more beautiful than anyone
มีค่าพอรู้มั้ย ไม่ต้องไปกังวล
Mee kah por roo mai mai dtaung pai gung won
You’re worth plenty, do you know? There’s no need to be worried

(*) ก็จะไม่ถามเมื่อวานเธอช้ำใจมาอย่างไร
Gor ja mai tahm meua wahn tur chum jai mah yahng rai
I won’t ask how you were hurt yesterday
แต่วันนี้ฉันจะมีให้ แค่คำว่ารักเท่านั้น
Dtae wun nee chun ja mee hai kae kum wah ruk tao nun
But today, I only have the word “love” to give

(**) ให้ฉันกอดเธอจะได้ไหม
Hai chun gaut tur ja dai mai
Could you let me hug you?
อยากขอกอดเธอ เอาไว้
Yahk kor gaut tur ao wai
I want to hug you
วันที่เธอต้องเจ็บ วันที่เธอเสียใจ
Wun tee tur dtaung jep wun tee tur sia jai
The days you’re hurting, the days your sad
ทิ้งมันไปกับเมื่อวาน
Ting mun pai gup meua wahn
Leave them with yesterday

(***) ให้ฉันกอดเธอจะได้ไหม
Hai chun gaut tur ja dai mai
Could you let me hug you?
อยากเช็ดน้ำตาที่มันไหล
Yahk chet num dtah tee mun lai
I want to wipe your streaming tears
ทำเพื่อเธอทุกอย่าง ไม่ได้มาให้ความหวัง
Tum peua tur took yahng mai dai mai hai kwahm wung
I’ve done everything for you, I didn’t come for hope
แต่ฉันมาอยู่ข้างเธอ
Dtae chun mah yoo kahng tur
I just came to be next to you

เธอน่ะดีและมีค่าเกิน จะเจ็บช้ำ
Tur na dee lae mee kah gern ja jep chum
You’re wonderful and worth more than the pain
คนที่ทำเพิ่อความรัก ฉันว่าเธอไม่ควรเสียใจ
Kon tee tum peua kwahm ruk chun wah tur mai kuan sia jai
If people act on love, I say you shouldn’t be sorry
คนอย่างเขาที่ปล่อยทิ้ง และมองข้ามเธอไป
Kon yahng kao tee ploy ting lae maung kahm tur pai
Guys like him who throw you away and look past you
เขาแหละควรเสียหาย ไม่ใช่เธอจริงๆ
Kao lae kuan sia hai mai chai tur jing jing
They’re the ones who should be hurt, not you, really

(*,**,***)

(****) เธอไม่ใช่คนผิด ปิดตายตัวเองคิดมากทำไม
Tur mai chai kon pit pit dtai dtua eng kit mahk tummai
You’re not the one at fault, why close yourself off and dwell on it?
ก่อนหน้าฉันเธอมีใคร ฉันรับได้เสมอ
Gaun nah chun tur mee krai chun rup dai samur
Whoever you had before me, I can accept it, always

(**,***,****,**)
ให้ฉันกอดเธอจะได้ไหม ให้ฉันรักเธอเป็นคนสุดท้าย
Hai chun gaut tur ja dai mai hai chun ruk tur pen kon soot tai
Could you let me hug you? Let me be the last person to love you?
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน แต่ใจฉันจะมีแค่เธอ
Mai wah ja nahn kae nai dtae jai chun ja mee kae tur
Regardless of how long, my heart will have only you

Title: ปรากฏการณ์รัก / Pragotgahn Ruk (The Phenomenon of Love)
Artist: Zee
Album: [Single]
Year: 2012

ว่ามั้ยบางอย่าง ปาฎิหารย์หรือปรากฎการณ์
Wah mai bahng wahng patihahn reu pragotgahn
Could you tell me something? If it’s a miracle or a phenomenon
เธอต้องเห็นมัน ถึงค่อยเชื่อว่ามันนะมีจริง
Tur dtaung hen mun teung koy cheua wah mun na mee jing
You have to see it to believe it
ไม่เหมือนบางสิ่ง ที่ต้องใช้ก็เพียงแค่ศรัทธา
Mai meuan bahng sing tee dtaung chai gor piang kae sutah
It’s not like something that must be used, it’s only something you believe in
แค่เชื่อด้วยใจอะนะ ก็จะเห็นมันปรากฎตัว
Kae cheua duay jai a na gor ja hen mun pragot dtua
Just believe it with your heart and you’ll see it materialize

(*) เหมือนแสงที่คอยส่องรักในใจ หรือสายใยเส้นที่ผูกพัน
Meuan saeng tee koy saung ruk nai jai reu sai yai sen tee pook pun
It’s like a light that keep illuminating love in the heart, or a life line that connects us
ถ้าอยากเห็นมัน ต้องหลับตามองด้วยใจ
Tah yahk hen mun dtaung lup dtah maung duay jai
If you want to see it, you must close your eyes and look with your heart

(**) อยู่ที่เธอ เชื่อมั้ย เชื่อในรักมั้ย
Yoo tee tur cheua mai cheua nai ruk mai
It’s with you, do you believe it? Do you believe in love?
อะไรที่เธอตามหา
Arai tee tur dtahm hah
What you’ve been searching for
ถึงไม่เห็นด้วยตา ก็อยากให้เธอนะยอมเชื่อใจ
Teung mai hen duay dtah gor yahk hai tur na yaum cheua jai
Though it can’t be seen with the eyes, I want you to give in and trust it
อย่างกับความรักฉัน อาจดูเพ้อฝัน
Yahng gup kwahm ruk chun aht doo pur fun
My love might seem like a crazy dream
อาจดูไม่เป็นอย่างใคร
Aht doo mai pen yahng krai
It might seem impossible to some
แต่เธอเชื่อได้มั้ย
Dtae tur cheua dai mai
But can you trust me?
ความรักนั้น จะปรากฎกาย ข้างหน้าเธอ
Kwahm ruk nun ja pragot gai kahng nah tur
That love will materialize right in front of you

รอสักวันหนึ่ง วันที่เธอได้ลองพิสูจน์มัน
Ror suk wun neung wun tee tur dai laung pisoot mun
I’m waiting for that day, that day you’ll try to prove it
เพราะรักคือปรากฎการณ์ ที่อยู่เหนือในทุกเหตุผล
Pror ruk keu pragotgahn tee yoo neua nai took hetpon
Because love is a phenomenon that lies beyond all reason

(*,**,**)

Title: ง่ายๆแต่เหงา / Ngai Ngai Dtae Ngao (Easy But Lonely)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

วัดกันตัวๆ น่ากลัวต้องยอม
Wut gun dtua dtua nah glua dtaung yaum
It’s a measure of myself, it’s scary, I must give in
ฉันคงต้องพร้อม ยอมให้เขายืนข้างๆเธอ
Chun kong dtaung praum yaum hai yeun kahng kahng tur
I must be ready to consent to him standing at your side

แต่วัดความเข้าใจ เห็นด้วยใช่ไหมเธอ
Dtae wut kwahm kao jai hen duay chai mai tur
But measuring the understanding, you see it too, right?
ว่าไม่เคยเจอ ใครเข้าใจเธออย่างฉันเลย
Wah mai koey jur krai kao jai tur yahng chun loey
That you’ve never met anyone who understands you like me

(*) อยากให้ลองเข้ามาคบจบแบบไหนไม่สำคัญ
Yahk hai laung kao mah kob job baep nai mai sumkun
I want you to try dating me, however it ends isn’t important
ได้ทั้งนั้นก็เพราะฉันมันไม่แคร์
Dai tung nun gor pror chun mun mai care
I’d give it my all because I don’t care
อย่างตัวฉันคนคนนี้ มันไม่เคยมีข้อแม้
Yahng dtua chun kon kon nee mun mai koey mee kau mae
Like I never had any conditions
ได้ดูแล เธอก็เอาแล้ว
Dai doo lae tur gor ao laeo
I’ll take care of you, you just take me

(**) ยังไงก็ได้ ง่ายๆแต่เหงา
Yung ngai gor dai ngai ngai dtae ngao
Whatever is fine, I’m easy but lonely
ยังไงก็เอา เข้าใจ รับรองว่าปลอดภัย
Yung ngai gor ao kao jai rup raung wah plaut pai
Anything, take it, understand that I guarantee that you’re safe
ไม่ทำร้าย ให้เธอต้องมีสักน้ำตา
Mai tum rai hai tur dtaung mee suk num dtah
I won’t be bad and make you shed a single tear
เนี่ยชีวิตนี่ก็หัวใจ และนี่ร่างกาย ให้เธอ
Nia cheewit nee gor hua jai lae nee rahng gai hai tur
This life, heart, and body I give to you
ให้เธอหมดเลยนะ แค่บอกฉันมา
Hai tur mot loey na kae bauk chun mah
To you, all of it, just tell me
คนอย่างฉันมีสิทธิ รักเธอได้แค่ไหน
Kon yahng chun mee sit ruk tur dai kae nai
How much right does a person like me have to love you?

ถ้าฉันเป็นเธอ จะลองพิสูจน์
Tah chun pen tur ja laung pisoot
If I was you, I’d try to prove
รักด้วยอารมณ์ ด้วยหัวใจ
Ruk duay arom duay hua jai
My love with my mood, with my heart
ไม่ต้องใช้เลยสักเหตุผล
Mai dtaung chai loey suk het pon
There’s no need to use reasoning
เพราะคำว่ารัก ขึ้นอยู่ที่คนสองคน
Pror kum wah ruk keun yoo tee kon saung kon
Because the word love arises in two people
อย่าให้ใครๆหลายคนมาตัดสินเรา
Yah hai krai krai lai kon mah dtut sin rao
Don’t let anyone come and separate us

(*,**)

Title: คนมีความรัก / Kon Mee Kwahm Ruk (A Person Has Love)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

คนที่มันมีหัวใจว่างเปล่า มีหน้าที่เพียงไว้เหงา
Kon tee mun mee hua jai wahng plao mee nah tee piang wai ngao
Someone who has an empty heart has a face that’s only lonely
ส่งความคิดถึงไป ไม่เคยได้ถึงใคร
Song kwahm kit teung pai mai koey dai teung krai
They send their thoughts of someone, but it never reaches anyone
มีแต่เสียงสะท้อนจากใจแค่เบาๆ
Mee Dtae siang sa taun jahk jai kae bao bao
They have only an echo from their heart, just a soft one

จนมีสายตาที่มองอย่างเข้าใจ
Jon mee sai dtah tee maung yahng kao jai
Until they finally see and understand
หนึ่งชีวิตเปลี่ยนไปเพราะเธอ
Neung cheewit plian pai pror tur
One life changed because of you

(*) เธอทำให้ฉันเป็นคนมีความรัก
Tur tum hai chun pen kon mee kwahm ruk
You made me into a person who has love
ต้องกลายเป็นคนมีความรักกับเธอ
Dtaung glai pen kon mee kwahm ruk gup tur
I became a person who is in love with you
ไม่ว่าเผลอหรือว่าตั้งใจ
Mai wah plur reu wah dtung jai
No matter if it was an accident or intentional
คนกำลังมีความรัก
Kon gumlung mee kwahm ruk
This person has love
แต่ยังไม่เคยมีใครรัก จนฟ้านั้นพาเธอมาให้เจอ
Dtae yung mai koey mee krai ruk jon fah nun pah tur mah hai jur
But I never had anyone to love until heaven led you to meet me
เพราะว่าเธอCause you’re my mind
Pror wah tur cause you’re my mind
Because of you, cause you’re my mind
ไม่รักไม่เป็นไร เอาใจของฉันไป ก็แล้วกัน
Mai ruk mai pen rai ao jai kaung chun pai gor laeo gun
If you don’t love me, that’s fine, take my heart, it’s okay

วันนี้ฉันดูเหมือนคนที่สำคัญ
Wun nee chun doo meuan kon tee sumkun
Today I seem like an important person
เพียงแค่เธอมองเท่านั้น
Piang kae tur maung tao nun
With only you looking at me
อาจจะมีคืนเหงา แต่มันจะไม่ไหวหวั่น
Aht ja mee keun ngao dtae mun ja mai wai wun
It might be a lonely night, but I won’t be nervous
จากวันที่ฉันมีเธอในใจ
Jahk wun tee chun mee tur nai jai
Since the day that I have you in my heart

รักที่เจอ ไม่เคยได้จากไหน
Ruk tee jur mai koey dai jahk nai
The love I’ve found, I’ll never leave it
หนึ่งชีวิตเปลี่ยนไปเพราะเธอ
Neung cheewit plian pai pror tur
One life changed because of you

(*,*)

Title: เกลียดบางคนที่เธอคิดถึง / Gliet Bahng Kon Tee Tur Kit Teung (I Hate the Person Who You’re Missing)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

ไม่ได้ถือในตอนที่เธอรักกัน
Mai dai teu nai dtaung tee tur ruk gun
I couldn’t stand it when you loved him
อะไรก็ช่างมัน ไม่รู้ตอนนั้นฉันอยู่ไหน
Arai gor chahng mun mai roo dtaung nun chun yoo nai
Nothing was important, I don’t know where I was then

แต่ในวันนี้ถามหน่อย ยังมีเขาอยู่อีกมั๊ย
Dtae nai wun nee tahm noy yung mee kao yoo eek mai
But today I’m asking you, do you still have feelings for him again?
เธอมาคบฉัน แต่ทำไมใจเธอยังมีเขาทุกๆเวลา
Tur mah kob chun dtae tummai jai tur yung mee kao took took welah
You’re dating me, so why does your heart still have him all the time?

(*) เกลียดบางคนที่เธอคิดถึง ซึ่งเธอไม่เคยลืมเขาลง
Gliat bahng kon tee tur kit teung sung tur mai koey leum kao long
I hate the person who you’re missing, who you’ve never forgotten
อยากจะเข้าใจว่าเธอแค่มั่นคง แต่ว่ายังไงก็คงไม่เข้าใจ
Yahk ja kao jai wah tur kae mun kong dtae wah yung ngai gor kong mai kao jai
I want to understand that you’re just over him, but no matter what, I can’t
อยากให้จบไปที ก่อนวันพรุ่งนี้ต้องมีสักคนที่ตัดใจ
Yahk hai job pai tee gaun wun proong nee dtaung mee suk kon tee dtut jai
I want it to end, before tomorrow one person must be given up
อยู่ที่ตัวเธอจะลืมเขามั้ย
Yoo tee dtua tur ja leum kao mai
Will it be him who you will forget?
หรือต้องให้ฉันเป็นคนที่หายไปจากเธอ
Reu dtaung hai chun pen kon tee hai pai jahk tur
Or must I be the one who disappears from your life?

ความจริงฉันไม่เคยได้เจอเขาเลย
Kwahm jing chun mai koey dai jur kao loey
In reality I’ve never met him
และฉันก็ไม่เคย อยากมีปัญหากับตัวเขา
Lae chun gor mai koey yahk mee punhah gup dtua kao
And I’ve never wanted to have any problems with him
แต่ความอิจฉามันบีบให้ฉันนั้นต้องปวดร้าว
Dtae kwahm itchah mun beep hai chun nun dtaung puat rao
But the jealousy squeezes me until it hurts
แต่ละนาทีมีแต่เรื่องเขา มันได้ยินแล้วฉันเหมือนจะตาย
Dtae la nahtee mee dtae reuang kao mun dai yin laeo chun meuan ja dtai
But each and every minute it’s only about him, I’ve heard it and it’s like I’m going to die

(*)

จะให้ฉันต้องเจ็บแค่ไหน
Ja hai chun dtaung jep kae nai
How much are you going to hurt me?

(*)

Title: เคยรักฉันจริงๆ หรือเปล่า / Koey Ruk Chun Jing Jing Reu Plao (Did You Ever Really Love Me?)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

อ้อมแขนมันว่างเปล่า แต่ใจฉันก็ยังเหมือนเก่า
Aun kaen mun wahng plao dtae jai chun gor yung meuan gao
My embrace is empty, but my heart is still like before
รักเธอ รักหมดทั้งหัวใจ
Ruk tur ruk mot tung hua jai
I love you, I love you with all of my heart
เป็นแค่ที่พักใจ ฉากสุดท้ายเธอก็ต้องไป
Pen kae tee puk jai chahk soot tai tur gor dtaung pai
I was just a resting place for your heart, but in the end, you had to go
เมื่อเธอเจอใครที่ต้องการ
Meua tur jur krai tee dtuang gaun
When you found the someone that you needed

(*) แต่สิ่งที่ยังสงสัย เก็บไม่ไหวในใจฉัน
Dtae sing tee yung song sai gep mai wai nai jai chun
But the things that I’m still suspicious of I can’t keep in my heart
คำที่เธอเคยบอกกัน
Kum tee tur koey bauk gun
The words that you once told me
ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม
Chun mai dai kit pai eng chai mai
I wasn’t thinking them by myself, was I?

(**) เธอเคยรักฉันจริงๆ หรือเปล่า
Tur koey ruk chun jing jign reu plao
Did you ever really love me?
แบบที่ฉันรักเธอหรือเปล่า
Baep tee chun ruk tur reu plao
The same way that I loved you?
เมื่อตอนที่เราอยู่ข้างๆ กัน
Meua dtaung tee rao yoo kahng kahng gun
When we were next to each other
แค่มีวูบหนึ่งที่เธอรู้สึก ว่าลึกๆ เราเคยรักกัน
Kae mee woob neung tee tur roo seuk wah leuk leuk rao koey ruk gun
Was it just for one moment that you felt that deep down we once were in love?
ฉันจะขอจำ ไว้ทุกลมหายใจ
Chun ja kor jum wai took lom hai jai
I want to remember every last breath

เป็นได้เลยทุกอย่าง ถ้ากับฉันแล้วคงไม่ต่าง
Pen dai loey took yahng tah gup chun laeo kong mai dtahng
I can be your everything, if we aren’t so different
ขอเพียงให้ฉันทำเพื่อเธอ
Kor piang hai chun tum peua tur
Just let me do it for you

(*,**, **)

Title: รักไม่เท่าเข้าใจ / Ruk Mai Tao Kao Jai (Love Doesn’t Equal Understanding)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

วันนี้วันไหนวันนั้นก็ยังเข้าใจ
Wunnee wun nai wun nun gor yung kao jai
Be it today, yesterday, any day, I’ll still understand
เรื่องเธอกับเขากับใครเข้าใจเสมอ
Reuang tur gup kao gup krai kao jai samur
Your matters with them, with anyone, I’ll understand, always
เสียงที่ดังในใจในวันอ่อนไหวคงมีความหมาย
Siang tee dung nai jai nai wun aun wai kong mee kwahm mai
The voice that’s loud in my heart during those sensitive days has a meaning
ได้ยินแค่เธอกับฉัน
Dai yin kae tur gup chun
I can only hear “You and me”

อาจเป็นแค่ใครสักคนให้เธอระบาย
Aht pen kae krai suk kon hai tur rabai
I might be just someone for you to let it out to
อาจเป็นอะไรอะไรให้มากกว่านั้น
Aht pen arai arai hai mahk gwah nun
I might be something for more than that
ฉันไม่มีตัวตนเปลี่ยนตามเหตุผลที่เธอน่ะคิดว่าเธอต้องการ..แค่นี้
Chun mai mee dtua dton plian dtahm het pon tee tur na kit wah tur dtaung gahn…kae nee
I don’t have a body that I can change just for the reason that you think you want it…and that’s it

(*) หากวันใดเธอไปได้ดีกับเขาก็ได้แต่ยิ้มไปให้เธอ
Hahk wun dai tur pai dai dee gup kao gor dai dtae yim pai hai tur
If some day you find happiness with him, I can only smile for you
วันใดเหงาก็มีที่ว่างเสมอก็หลบมาใช้ใจฉันได้
Wun dai ngao gor mee tee wahng samur gor lop mah chai jai chun dai
Any day that you’re lonely, I’ll have a space for you always, I can hold back my feelings
ไม่เป็นไรไม่ต้องรัก รักไม่เท่าเข้าใจใช่มั๊ย
Mai pen rai mai dtaung ruk ruk mai tao kao jai chai mai
It’s okay, you don’t have to love me, love doesn’t equal understanding, right?
หากว่าเธอจะรักใครก็รักให้ไป ไม่เคยเสียใจที่รักเธอ
Hahk wah tur ja ruk krai gor ruk hai pai mai koey sia jai tee ruk tur
If you love someone else then love them, I’ll never be sad that I love you

กี่ร้อนกี่ฝนกี่หนาวก็ยังเหมือนเดิม
Gee raun gee fon gee nao gor yung meuan derm
However much it’s hot, rainy, or cold, it’s still the same
กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีวันหาย
Gee wun gee deuan gee pee mai mee wun hai
However many days, months, or years, it’ll never disappear
รักยังมีวันจางแต่ความลึกซึ้งมันยังคงไหลอยู่ในหัวใจเสมอ
Ruk yung mee wun jahng dtae kwahm leuk seung mun yung kong lai yoo nai hua jai samur
Though my love still has a day when it’ll fade, but deep down it still has its roots deep in my heart, forever

(*, *)

Title: ไม่รักบ้างก็แล้วไป / Mai Ruk Bahng Gor Laeo Pai (If You Don’t Love Me, Then Leave)
Artist: Zee
Album: Love Zeeries Party Concert
Year: 2011

อย่ามาถาม เป็นยึกเป็นยื้อ
Yah mah tahm pen yeuk pen yeu
I won’t ask, it’s rough and I’m holding back
เธอหือจะอือ อะไรนะเอ่อ
Tur heu ja eu arai na ur
You’re like “Mm-hmm” and “Yeah,” what’s up?
แค่มาถาม ไม่รักอย่ารัก
Kae mah tahm mai ruk yah ruk
I’m just asking, if you don’t love me, don’t love me
มีกิ๊กเป็นกั๊ก มากเกินไปหน่อยนะเธอ
Mee gig pen guk mahk gern pai noy na tur
You’ve got too many secret lovers

(*) ก็ฉันนะชอบเธอ มีไรไหม
Gor chun na chaup tur mee rai mai
Well, I like you, is there a problem?
แต่ฉันจะชอบใคร ฉันไปห้ามด้วยเหรอ
Dtae chun ja chaup krai chun pai hahm duay ror
I can like whoever I want, would you forbid me that?
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว นี่มันเรื่องส่วนรวม
Mai chai reuang suan dtua nee mun reuang suan ruam
It’s not a private matter, this is a public issue
ส่วนดวงใจเอาไปกองไว้ที่เธอ
Suan duang jai ao pai gaung wai tee tur
I’ve got a piece of my heart that I’m saving for you

(**) ไม่รักฉันบ้างก็แล้วไป
Mai ruk chun bahng gor laeo pai
If you don’t love me, then leave
แต่อย่าหวั่นไหวก็แล้วกัน
Dtae yah wun wai gor laeo gun
But don’t be nervous, okay?
หากบังเอิญเซมาบอกแล้วนะ
Hahk bung ern say mah bauk laeo na
If you do happen to, I’m telling you now
จะดูแลให้อย่างดี
Ja doo lae hai yahng dee
I’d take good care of you
ไม่รักฉันบ้างก็แล้วไป
Mai ruk chun bahng gor laeo pai
If you don’t love me, then leave
แต่ขอเธอได้ไหม ช่วยมาเป็นแฟนแค่นี้
Dtae kor tur dai mai chuay mah pen faen kae nee
But I want to ask you, please come and be my lover, that’s all
ไม่รักก็เอ็นดูฉันที ไม่รักดีแต่รักเธอ
Mai ruk gor en doo chun tee mai ruk dee dtae ruk tur
If you don’t love me, please be gentle, it’s not a great love, but I love you

มาทางไหม ก็ไปทางนั้น
Mah tahng nai gor pai tahng nun
Whichever way you came from, go back that way
แต่มากับฉัน ต้องไปพร้อมเธอ
Dtae mah gup chun dtaung pai praum tur
But come with me, I must go with you
ที่มาชิด ไม่คิดมาซึ้ง
Tee mah chun mai kit mah seung
Come closer, there’s no deeper thoughts
กลัวเดี๋ยวคิดถึง เดี๋ยวเธอจะตามมาเจอ
Glua diao kit teung diao tur ja dtahm mah jur
But I’m afraid I’ll think of them, and you’ll follow

(*,**)

เอาน่ะ คนมันคิดจะรักน่ะ
Ao na kon mun kit ja ruk na
Hey, this person thinks they love you
เจอกันแค่คิดจะทักน่ะ
Jur gun kae kit ja tuk na
Whenever they meet you, they think of saying hello
ไม่เอ็มดูเดินไปดูก็ดีน่ะ
Mai en doo dern pai doo gor dee na
If you’re unkind, walking by seems fine
ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดมาก
Mai dtaung kit mai dtaung kid mai dtaung kit mahk
You don’t have to think, don’t have to think, don’t have to think so much
ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดยาก
Mai dtaung kit mai dtaung kit mai dtaung kit yahk
No need to think, no need to think, no need to think so difficultly
ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดน่ะ
Mai dtaung kit mai dtaung kit mai dtaung kit na
You don’t have to think, don’t have to think, don’t have to think

(**)
ไม่รักก็เอ็นดูฉันที ไม่รักดีแต่รักเธอ
Mai ruk gor en doo chun tee mai ruk dee dtae ruk tur
If you don’t love me, please be gentle, it’s not a great love, but I love you