Romeo Robot

All posts tagged Romeo Robot

Title: Awake
Artist: Romeo Robot
Album: [Single]
Year: 2014

ยังเก็บมันไว้ทุกเรื่องเก่า แหละแม้มันจะจางไปกว่าเมื่อวาน
Yung gep mun wai took reuang gao lae mae mun ja jahng bpai gwah meua wahn
Still keep every old situation, even though it’s more faded than the last day
ความฝันในวัยเยาว์ แหละทุกอดีตของเรา ยังคงติดตามอยู่เรื่อยไป
Kwahm fun nai wai yao lae took adeet kaung rao yung kong dtit dtahm yoo reuay bpai
The dreams in your childhood, every past of ours, still continue to pay attention to them
ทางที่เขาเดินมานั้น แอบซ่อนทุกสิ่งที่เขานั้นเคยใฝ่ฝัน
Tahng tee kao dern mah nun aep saun took sing tee kao nun koey fai fun
The path they walk secretly hides everything that they’ve ever dreamed
แต่เขายังซื่อตรงกับร่างที่ร่วงโรย เพราะใจยังเตือนอยู่ทุกวัน
Dtae kao yung seu dtrong gup rahng tee ruang roy pror jai yung dteuan yoo took wun
But they’re still faithful to the fading outline because their hearts still remind them every day

ว่าต้องไป
Wah dtaung bpai
That they must go

(*) ความฝันยังคงหายใจ ชีวิตจะผ่านไป แต่ฝันมัน(ยัง)ปลุกให้ฉันลืมตา
Kwahm fun yung kong hai jai cheewit ja pahn bpai dtae fun mun (yung) bplook hai chun leum dtah
The dreams are still breathing, life will pass by, but dreams (still) wake me up and open my eyes
วันคืนอาจหยุดหายไป (ฉุดลมหายใจ) ฉันรู้แหละเข้าใจ แต่ฝันมันยังเดินทาง
Wun keun aht yoot hai bpai (choot lom hai jai) chun roo lae kao jai dae fun mun yung dern tahng
The days and nights might stop and disappear (abducting your breath) I know and understand, but dreams still move on

เสียงเขายังกระซิบบอกฉัน ว่าอย่าไปเสียดายอะไรทั้งนั้น
Sing kao yung grasip bauk chun wah yah bpai sia dai arai tung nun
Their voices still whisper to me not to regret anything
ทุกเรื่องที่เจ็บใจ เมื่อมันผ่านไป ก็เป็นแค่เพียงอดีตเหมือนกัน
Took reuang tee jep jai meua mun pahn bpai gor bpen kae piang adeet meuan gun
Every painful matter, wen it passes by, it’s just the past

คืนแหละวันที่หมุนเวียนอาจเปลี่ยนทุกอย่างไป
Keun lae wun tee moon wian aht bplian took yahng bpai
The days and nights that cycle might change everything

(*,*)

   

เนื้อร้อง – Romeo Robot
ทำนอง – Romeo Robot
เรียบเรียง – Romeo Robot

Title: แค่ได้เจอเธอ / Kae Dai Jur Tur (Just Meeting You)
English Title: “Digital Lover”
Artist: Romeo Robot
Album: [Single]
Year: 2017

ก็เธอนั้นเดินมากับใคร เห็นเธอเดินอยู่ไกลๆ อยากจะเดินเข้าไปเพื่อลองทัก
Gor tur nun dern mah gup krai hen tur dern yoo glai glai yahk ja dern kao bpai peua laung tuk
Who are you walking with? I see you walking from afar, I want to walk up and try saying hello
ก็กลัวว่าเธอจะแปลกใจ ว่าฉันนั้นเป็นใคร ไม่เป็นไรแค่อยากจะลองทัก
Gor glua wah tur ja bplaek jai wah chun nunbpen krai mai bpen rai kae yahk ja laung tuk
But I’m afraid that you’ll be startled, wondering who I am, it’s okay, I just want to try saying hello

(*) ติดตามเธอมาทุกนาที คอยมองเธออยู่ทุกๆที ก็เธอเป็นคนช่างน่ารัก
Dtit dtahm tur mah took nahtee koy maung tur yoo took took tee gor tur bpen kon chahng naruk
I’ve followed you at every moment, watching you at all times, you’re so cute
ฉันถามเธอไปตั้งหลายที คอยตอบคำถามที่เธอมี ก็ทำมาจนเป็นปีแล้วที่รัก
Chun tahm tur bpai dtung lai tee koy dtaup kum tahm tee tur mee gor tum mah jon bpen bpee laeo tee ruk
I’ve been asking you many times, I keep answering any questions you have, I’ve been doing this for years now, darling

(**) (ก็)เธอคือความสดใสที่มีในอากาศ เธอมาเติมชีวิตที่ฉันเคยขาด มีเธอเพียงผู้เดียวที่ฉันรักหมดใจ แค่ได้เจอเธอในวันนี้ก็พอใจ
(Gor) tur keu kwahm sot sai tee mee nai ahgaht tur mah dterm cheewit tee chun koey kaht mee tur piang poo diao tee chun ruk mot jai kae dai jur tur nai wun nee gor por jai
You’re the brightness in the air, you fill my life with what I was once lacking, there’s only you whom I love with all my heart, just meeting you today makes me satisfied

(*,**,**,**)

จะบอกออกไปว่ารัก เธอก็คงลำบากใจ
Ja bauk auk bpai wah ruk tur gor kong lumbahk jai
If I tell you that I love you, you’ll probably be annoyed
แต่เก็บต่อไปไม่ไหว อยากบอกให้รู้ต้องทำไง
Dtae gep dtor bpai mai wai yahk bauk hai roo dtaung tum ngai
But I can’t keep it in any longer, I want to tell you and let you know, what should I do?