Paradox

All posts tagged Paradox

Title: ซื่อซื่อ / Seu Seu (Be Honest)
Artist: Paradox
Album: [Single]
Year: 2020

พวกเราขบวนการ Paradoxman มาชวนพี่ป้าน้าอา ลูกเด็กเล็กแดง
Puak rao kabuan gahn paradoxman mah chuan pee bpah nah ah look dek lek daeng
We from team Paradoxman come to invite everyone from elders to infants
ลุกขึ้นมา มาปราบเหล่าวายร้ายพวกชอบขี้โกง
Look keun mah mah bprahp lao wai rai puak chaup kee gohng
To stand up and come conquer over the devilish group who like scamming

ทำไมมันมีแต่โกง ทำไมมันยังจะโกง
Tummai mun mee dtae gohng tummai mun yung ja gohng
Why are there only scams? Why is there still deception?
โลกเปลี่ยนใหม่ที่ใจ เราจะไปสู้คนโกง
Lohk bplian mai tee jai rao ja bpai soo kon gohng
The world has changed, we’ll fight the scammers
โกงโกงกินกันเข้าไป โกงโกงกันสักแค่ไหน
Gohng gohng gin gun kao bpai gohng gohng gun suk kae nai
They’re scamming each other, how much can they scam each other?
สู้กันหน่อยด้วยใจ ใจที่เข้มแข็ง อย่าไปยอม
Soo gun noy duay jai jai tee kem kaeng yah bpai yaum
Let’s fight together with our hearts, our hearts which are strong, don’t give in

(*) ตรงตรงเอาไว้ ทำด้วยใจใสสะอาด ซื่อสุดสุด (ซื่อเซ่..)
Dtrong dtrong ao wai tum duay jai sai sa aht seu soot soot (seu say)
Be straightforward, act with a pure heart, be totally honest (be honest!)
โกงมาแบบไหน เราอย่าไปยอม
Gohng mah baep nai rao yah bpai yaum
Whichever way you try to scam us, we won’t give in!

(**) ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ทน
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao ja mai ton
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t put up with anyone scamming us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราอย่าไปยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao yah bpai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t give in to anyone who scams us!

โกงมาเราไม่ยอม (ไม่ยอม) โกงมาเราไม่ทน (ไม่ทน)
Goh mah rao mai yaum (mai yaum) gohng mah rao mai ton (mai ton)
We refuse to be scammed (We refuse!) We won’t put up with being scammed (We won’t stand for it!)
คนรุ่นใหม่จะไม่ยอม เราไม่เอาไว้ ไอ้คนโกง (ออกไป)
Kon roon mai ja mai yaum rao mai ao wai ai kon gohng (auk bpai)
The new generation refuses, we won’t take it, you scammers (get out!)
ตรงๆ บริสุทธิ์ใจ (ซื่อๆ) ตรงๆ ไม่มีนอกใน (ซื่อๆ)
Dtrong dtrong borisoot jai (seu seu) dtrong dtrong mai mee nauk nai (seu seu)
Be straightforward and pure (Be honest!) Be straightforward and don’t leave anything out (be honest!)
โลกเปลี่ยนใหม่ที่ใจ ใจที่เข้มแข็ง ต่อการโกง
Lohk bplian mai tee jai jai tee kem kaeng dtor gahn gohng
The world has changed, our hearts have strengthened against scamming

(*,**,*)

ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ทน
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao ja mai ton
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t put up with anyone scamming us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง
Seu seu seu seu seu seu krai gohng
Be honest! Be honest! Be honest, scammers!

เราอย่าไปยอม ไม่ทน ไม่ยอม ไม่ทน
Rao yah b pai yaum mai ton mai yaum mai ton
We won’t give in, we won’t put up with it, we refuse, we won’t put up with it
อย่าคิดที่จะยอม ไม่ทน ไม่ยอม
Yah kit tee ja yaum mai ton mai yaum
Don’t think we’ll give in, we won’t put up with it, we refuse
ไม่เฉย ไม่ยอม ไม่ชอบ พวกขี้โกง
Mai choey mai yaum mai chaup puak gee gohng
We won’t be silent, we refuse, we don’t like you scammers!
เราจะไม่ทน
Rao ja mai ton
We won’t put up with it!

สู้ต่อไปนะ อย่าให้ใครมาโกงล่ะ
Soo dtor bpai na yah hai krai mah gohng la
Keep fighting, don’t let anyone scam you

   

เรียบเรียง : #Paradox
เนื้อร้อง/ทำนอง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า)

   

I love Paradox. I forgot how funny and creative they can be~
And it’s a good message too; for too long in Thailand, and here in Korea too, and I’m sure in many other countries, too many people have just dealt with corruption and getting cheated as a fact of life, it’s about time people start standing up against it and calling people out on it, especially if we want to better our societies for future generations

Title: Padoxtour
Artist: Paradox
Album: OST Padoxtour series
Year: 2019

(*) ทะเล ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ
Talay poo kao bpah mai mae num
The sea, the mountains, the jungle, the river
ไปกัน เที่ยวไทย สุขใจ ไปกับเพื่อนชาวดอก
Bpai gun tiao thai sook jai bpai gup peuan chao dauk
Let’s go tour Thailand, happy, let’s go with our Paradox friends

(**) ฉันออกเดินทางไปกับเพื่อนเดินทาง ก็ออกเดินทางไปกับการเดินทาง
Chun auk dern tahng bpai gup peuan dern tahng gor auk dern tahng bpai gup gahn dern tahng
I’m traveling with my traveling companions, we’re traveling on a journey
สนุกครื้นเครง เรามาร่วมร้องเพลง ให้สุขหัวใจไปกับการเดินทาง
Sanook kreun kreng rao mah ruam raung pleng hai sook hua jai bpai gup gahn dern tahng
We’re having a great time, we’re singing a song to be happy on our journey

(**, *)

สยาม sealife escape room สามย่าน วัดโพธิ์
Sayahm sea life escape room sahm yahn wut poh
Siam Sealife, escape room, Sam Yan, Wat Pho
เที่ยวต่อ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
Tiao dtor laung mae num jao prayah
We continue our tour, floating along the Chao Praya River
ซาฟารี ล่องแพเมืองกาญฯ zipline ATV
Safari laung pae meuang gahn zipline ATV
Safari, rafting through Kanchaburi, zipline, ATV
สะพานมอญ แม่น้ำแคว
Sapahn maun mae num kaeo
Mon Bridge over the waterways
Surf house สวนน้ำ ฟาร์มแกะ ปางช้าง
Surf house suan num farm gae bpahng chahng
Surf house, Ocean Park, Kae Farm, Pangchang
หัวหิน เขาตะเกียบ วัดใต้น้ำ
Hua hin kao dtagiap wut dtai num
Hua Hin, Khao Takiab, Wat Tai Nam
สนามหลวง Museum Siam ล่องแพเมืองกาญฯ
Sanahm luang museum siam laung pae meuan gahn
Sanamluang, Museum Siam, rafting through Kanchaburi
เที่ยวคุ่มขันโตก
Tiao koom kun dtohk
Traveling is worth the khantoke
ไปนั่งรถไฟ โดดสลิงวัดใจ พายเรือไกลๆ
ฺBpai nung rot fai doht saling wut jai pai reua glai glai
Ride a train, test your nerve being fired from a sling, row a boat far out
กินกุ่งปูปลา
Gin goong bpoo bplah
Eat shrimp, crabs, fish
Grand Canyon นั่งเรือข้ามฟาก เล่น banana boat
Crossing the Grand Canyon in a boat, playing on a banana boat
รถไฟตีลังกา
Rot fai dtee lung gah
Roller coasters

ไปกัน เที่ยวไทย สุขใจ ไปกับเพื่อนชาวดอก
Bpai gun tiao thai sook jai bpai gup peuan chao dauk
Let’s go tour Thailand, happy, let’s go with our Paradox friends

Title: มองตา / Maung Dtah (Look Into My Eyes)
Artist: Paradox
Album: X (10 Years After)
Year: 2006

มองตา มองกันให้ลึกลงไปสุดดวงใจ มองไป หากเธอสนใจก็มองกลับมา
Maung dtah maung gun hai leuk long bpai soot duang jai maung bpai hahk tur son jai gor maung glup mah
Look into my eyes, look deep down to the bottom of my heart, look, if you’re interested, look at me too
มองดู มองกันให้รู้ต้องมองที่ดวงตา มองมา อิ่มเอมหัวใจเมื่อเธอจ้องมอง
Maung doo maung gun hai roo dtaung maung tee duang dtah maung mah im em hua jai meua tur jaung maung
Look and see, look at me so you’ll know, you have to look in my eyes, look, it thrills my heart whenever you look at me

(*) เจอะเธอกี่ครั้ง ก็ยังไหวหวั่น หัวใจมันสั่น เมื่อเธอสบตา
Jur tur gee krung gor yung wai wun hua jai mun sun meua tur sop dtah
However many times I see you, I’m still nervous, my heart pounds whenever you make eye contact
อยากบอกให้รู้ ให้เธอรู้ว่า ที่มองจ้องตาน่ะ เธอสนใจหรือเปล่า
Yahk bauk hai roo hai tur roo wah tee maung jaung dtah na tur son jai reu bplao
I want to tell you and let you know, let you know, when you look into my eyes, are you interested?

มองเธอ มองดูก็รู้ว่ายังไม่มีใคร รู้มะ ว่าในหัวใจฉันมีแต่เธอ
Maung tur maung doo gor roo wah yung mai mee krai roo mai wah nai hua jai chun mee dtae tur
Look at you, watching you, I know that you don’t have anyone yet, do you know that in my heart, I have only you?
มองกัน จะมองกี่ครั้งก็ยังจะซู่ซ่า มองมา หากไม่สนใจก็คงไม่มอง
Maung gun ja maung gee krung gor yung ja soo sah maung mah hahk mai son jai gor kong mai maung
Look at me, however many times you look at me, I still feel tingly, you look at me, if you weren’t interested, you wouldn’t look

(*)

มองตา มองกันให้ลึกลงไปสุดดวงใจ มองไป หากเธอสนใจก็มองกลับมา
Maung dtah maung gun hai leuk long bpai soot duang jai maung bpai hahk tur son jai gor maung glup mah
Look into my eyes, look deep down to the bottom of my heart, look, if you’re interested, look at me too
มองดู มองกันให้รู้ต้องมองที่ดวงตา มองมา หากไม่สนใจก็คงไม่มอง
Maung doo maung gun hai roo dtaung maung tee duang dtah maung mah hahk mai son jai gor kong mai maung
Look and see, look at me so you’ll know, you have to look in my eyes, you look at me, if you weren’t interested, you wouldn’t look

So this isn’t exactly a new release, having come out at the end of January, but I’m extremely disappointed in myself that it took me this long to get around to listening and reviewing Paradox’s latest album, “Before Sunrise / After Sunset,” because this is the first album in a long, long time I would rate a perfect 10/10.

I’ve been a fan of Paradox since the 90s, and the best thing about this band is that, though they have evolved and have such a wide range of styles, they still have an underlying unique “flavor” that you can hear a song and instantly recognize it as them, even to this day. Even after being signed to GMM Grammy’s Genie records branch for a while now, they never let going major greatly affect their music, and I really respect that. This album contains singles dating back to 2013, and as such, has a whopping 22 tracks on it! Not only do you definitely get your money’s worth for this release, but with such variety in their musical stylings and unique, poetic lyrics, there is literally something for everyone in this album.

Continue Reading

Title: วันใหม่ / Wun Mai (A New Day)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

มากมาย ชีวิตมันอาจจะร้าย ร้ายกาจ
Mahk mai cheewit mun at ja rai rai gaht
Often times, life might be cruel and vicious
ล่วงเลย จนฝันมันอาจดูคล้อย คล้อยต่ำ
Luang loey jon fun mun aht doo klai klai dtum
Passing through until your dreams might seem like they’re passing by too
ใจที่เหน็บหนาว ทำร้ายใจเจ็บจนคล้าย crying
Jai tee nep nao tum rai jai jep jon klai crying
Your cold heart, breaking your heart and hurting it until it’s like you’re crying
อดทนมาเนิ่นนาน ชีวิตก็อยู่อย่างนี้ ซ้ำ ซ่ำ
Ot ton mah nern nahn cheewit gor yoo yahng nee sum sum
Enduring it for so long, life goes on like this over and over

(*) ดวงอาทิตย์หมุนวนไป ลอย
Duang ahtit moon won bpai loy
The sun cycles
ความผิดหวัง ย้ำเตือนใจ คอย
Kwahm pit wung yum dteuan jai koy
Disappointment keeps reminding you, wait
ปล่อยความท้อล้อเลียนไป รอ
Bploy kwahm tor lor lian bpai ror
Letting your discouragement mock you, wait
กัดฟันฝืนยืนยันต่อไป
Gut fun feun yeun yun dtor bpai
Grit your teeth and keep resisting

(**) จนวันสุดท้าย คือวันสุดท้าย
Jon wun soot tai keu wun soot tai
Until the last day is the last day
จนวันสุดท้าย เป็นวันสุดท้าย
Jon wun soot tai bpen wun soot tai
Until the last day is the last day
ที่รอ เฝ้าคอย วันใหม่
Tee ror fao koy wun mai
That you’ve been waiting for, a new day

ยาวนาน จนฝันมันอาจทำร้าย ทำลาย
Yao nahn jon fun mun aht tum rai tum lai
It’s been so long, your dreams might hurt and destroy
ดวงดาว มันริบมันหรี่จนใจ จาง จาง
Duang dao mun rip mun ree jon jai jahng jahng
The stars flicker until your heart fades
ได้แต่เหม่อมอง บางครั้งมันอาจจะท้อ แท้
Dai dtae mur maung bahng krung muna ht ja tor tae
You can only stare absently, sometimes it might be discouraging
ผ่านกันมาเนิ่นนาน จนฝันมันอาจดูช้า ช้า ช้า
Pahn gun mah nern nahn jon fun mun aht doo chah chah chah
Passing through it for so long, your dreams might seem sluggish

(*,**)

จนวันสุดท้าย เฝ้ารอ
Jon wun soot tai fao ror
Until the final day, wait
จนวันสุดท้าย เฝ้าคอย
Jon wun soot tai fao koy
Until the final day, wait
ที่รอ เฝ้าคอย
Tee ror fao koy
What you’ve been waiting for

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: ห้องดับจิต / Haung Dup Jit (Morgue)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ทรมาน กับรักที่ฉันทำทุกอย่าง
Toramahn gup ruk tee chun tum took yahng
I’m tortured by the love I’ve done everything for
แต่สุดท้ายคือการร่ำลา
Dtae soot tai keu gan rum lah
But the end was a good-bye
ทรมาน จบแล้ว ไม่เหลือเลยซักอย่าง
Toramahn jop laeo mai leua loey suk yahng
It’s torture, it’s is over, nothing’s left
และสุดท้ายคือทรมาน
Lae soot tai keu toramahn
And in the end, it’s torture

โอว มันช่างมืดมนเหลือเกิน
Oh mun chahng meut mon leua gern
Oh, it’s so dark
โลก ของฉันมันพังทะลาย
Lohk kaung chun mun pun talai
My world is crashing down
เธอกระซิบว่าเธอต้องลา แล้วก็หายไป
Tur grasip wah tur dtaung lah laeo gor hai bpai
You whispered that you had to go, then you disappeared
โอ้ว มันช้ำมันทรมาน วันสุดท้ายที่เธอบอกลา
Oh mun chum mun toramahn wun soot tai tee tur bauk lah
Oh, it’s painful, it’s torture, the last day that you said good bye
คือสุดท้าย
Keu soot tai
Was the end

(*) อยู่ ฉันก็เหมือนตาย
Yoo chun gor meuan dtai
I’m alive, but it’s like I’m dead
ปล่อยฉันให้เหมือนตาย ทุกอย่าง
Bploy chun hai meuan dtai took yahng
You left me, left everything like I was dead
ศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีแสงสว่าง ดังเดิม
Sop tee rai winyahn mai mee saeng sawahng dung derm
The soulless corpse doesn’t have the same shining light anymore
สุดท้ายก็เหมือนตาย ปล่อยฉันให้ทุกข์ทรมาน
Soot tai gor meuan dtai bploy chun hai took toramahn
In the end, it’s like I’m dead, you left me to suffer
อยู่อย่างไร้วิญญาณ
Yoo yahng rai winyahn
Living without a soul
โลกช่างหนาวเนิ่นนาน เหลือเกิน
Lohk chahng nao nern nahn leua gern
The world has been so cold for so long

โอว มันช่างมืดมนเหลือเกิน
Oh mun chahng meut mon leua gern
Oh, it’s so dark
วันสุดท้ายที่เธอต้องลา
Wun soot tai tee tur dtaung lah
The last day you said good-bye
คือวันสุดท้ายที่หายใจ
Keu wun soot tai tee hai jai
Was the last day I took a breath
โอ้ว มันช้ำมันทรมาน
Oh mun chum mun toramahn
Oh, it’s painful, it’s torture
วันสุดท้ายที่เธอบอกลา
Wun soot tai tee tur bauk lah
The last day you said good-bye
คือสุดท้าย
Keu soot tai
Was the end

(*)

อยู่อย่างทรมาน ต้องอยู่ในโลกที่หนาว
Yoo yahng toramahn dtaung yoo nai lohk tee nao
Living tortured, I must live in this cold world
มันเหน็บหนาว
Mun nep nao
It’s cold
อยู่อย่างคนที่ตาย อยู่อย่างทรมาน
Yoo yahng kon tee dtai yoo yahng toramahn
Living like a dead person, living tortured
ต้องอยู่ในโลงที่หนาว
Dtaung yoo nai lohk tee nao
I must live in this cold world

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: เพดาน / Pay Dahn (Ceiling)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

เค้ามีความสุขไปแล้ว เธอควรดีใจ
Kao mee kwahm sook bpai laeo tur kuan dee jai
He’s happy now, you should be happy for him
เค้ามีคนอื่นไปแล้ว เธอควรทำใจ
Kao mee kon eun bpai laeo tur kuan tum jai
He has someone else now, you should accept it
ปล่อยมันไปก่อน หยุดมันไปก่อน อาจยังไม่สาย
Bploy mun bpai gaun yoot mun bpai gaun aht yung mai sai
Let it go, stop it, it might still not be too late
ปล่อยมันไปก่อน หยุดมันไว้ก่อน
Bploy mun bpai gaun yoot mun wai gaun
Let it go, stop it

ฉันก็เคยเจ็บมาแล้ว ฉันก็เคยเจ็บเหมือนเธอ
Chun go koey jep mah laeo chun gor koey jep meuan tur
I’ve been hurt before, I was once hurting like you
ร้องไห้จนหมดหัวใจ ไร้เรี่ยวแรง
Raung hai jon mot hua jai rai riao raeng
Crying until my heart ran out of strength
สิ่งที่เป็นอยู่ เจ็บที่เป็นอยู่ เข้าใจทุกอย่าง
Sing tee bpeun yoo jep tee bpen yoo kao jai took yahng
The situation, the pain, I understand everything
สิ่งที่เป็นอยู่ เจ็บที่เป็นอยู่
Sing tee bpen yoo jep tee bpen yoo
The situation, the pain

(*) นอนมองเพดาน นอนมองตัวเอง
Naun maung pay dahn naun maung dtua eng
Sleep looking at the ceiling, sleep looking at yourself
ร้อง จนหมดสิ้นแรง
Raung jon mot sin raeng
Cry until you run out of strength

(**) ให้ฉันได้ปลอบเธอ ด้วยเสียงเพลง
Hai chun dai bplaup tur duay siang pleng
Let me comfort you with music

(***) ถ้าคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันหรอก
Tah koo gun laeo gor kong mai klaeo gun rauk
If they’re a couple, there’s no escaping it
กับความรัก ไม่เคยแน่นอน
Gup kwahm ruk mai koey nae nahn
With love, it’s never certain
เขาก็อาจไป แต่เดี๋ยวก็กลับมา สักวัน
Kao gor aht bpai dtae diao gor glup mah suk wun
He might leave, but soon come back some day

(*,**,***,***)

อาจยังไม่สาย แค่พักมันไว้ก่อน
Aht yung mai sai kae puk mun wai gaun
It might still not be too late, just rest
มันอาจยังไม่สาย แค่พักใจไว้ก่อน
Mun aht yung mai sai kae puk jai wai gaun
It might still not be too late, just rest
อาจยังไม่สาย แค่พักใจไว้ก่อน
Mun aht yung mai sai kae puk jai wai gaun
It might still not be too late, just rest
มันอาจจะเป็นโชคชะตา ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก
Mun aht ja bpen chohk chadtah mai mee arai nae naun rauk
It might be destiny, nothing is for certain
อาจยังไม่สาย
Aht yung mai sai
It might still not be too late

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: กินเนื้อนางเงือก / Gin Neua Nahng Ngeuak (Eating Mermaid Meat)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ควักเอามีดขึ้นมา เหมือนกับในนิยาย
Kwuk ao meet keun mah meuan gup nai niyai
I gouged the knife upwards like in a fairytale
ให้อยู่ยืนไม่ตาย ไม่มีวันแก่
Hai yoo yeun mai dtai mai mee wun gae
So I can live without dying and never get old
เค้าว่ากินน้ำตา เค้าให้กินเครื่องใน
Kao wah gin num dtah gao hai gin kreuang nai
They say to eat the tears, they want me to eat the organs
เงือกสาวในนิยาย แล้วจะไม่แก่
Ngeuak sao nai niyai laeo ja mai gae
Of the mermaid in the fairytale, and then I won’t get old

คาว สาปกลิ่นอาย เลือดแดงฝาด ดื่มความตาย
Kao sahp glin ai leuat daeng faht deum kwahm dtai
Fishy, that smelly curse, the tangy red blood, drinking death

(*) เลือด ฉันไม่ยอมจะตาย เลือด ฉันจะคงกระพัน
Leuat chun mai yaum ja dtai leuat chun ja kong grapun
Blood, I refuse to die, blood, I’ll be invinceable
เลือด ฉันจะเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย
Leuat chun ja bpen nirun mai mee wun dtai
Blood, I’ll be eternal, I’ll never die

(**) เลือด เลือดที่มันกระจาย เลือด กินเพื่อเป็นนิรันดร์
Leuat leuat tee mun grajai leuat gin peua bpen nirun
Blood, blood that’s spreading, blood, eating it to be eternal
เลือด ฉันจะไม่มีวัน ไม่มีวันตาย
Leuat chun ja mai mee wun mai mee wun dtai
Blood, I’ll never, never die

ฉันจะกินน้ำตา ฉันจะกินหัวใจ
Chun ja gin num dtah chun ja gin hua jai
I’ll eat her tears, I’ll eat her heart
ฉันจะกินเครื่องใน เงือกที่ยังสด
Chun ja gin kreuang nai ngeuak tee yung sot
I’ll eat the organs of a living mermaid

ก็อยากจะเป็นเจ้าชาย ก็อยากจะเป็นนิรันดร์
Gor yahk ja bpen jao chai gor yahk ja bpen nirun
I want to be a prince, I want to be eternal
เต่งและตึงทุกวัน ไม่มีวันแก่
Dteng lae dteung took wun mai mee wun gae
Tight and firm every day, never ageing
คาว สาปกลิ่นอาย เลือดคำสาป จากความตาย
Kao sahp glin ai leuat kum sahp jahk kwahm dtai
Fishy, the smelly curse, the cursed blood from death

(*,**)

คาว สาปกลิ่นอาย เลือดแดงสาด จากความตาย
Kao sahp glin ai leuat daeng saht jahk kwahm dtai
Fishy, the smelly curse, the red blood splashes from death

เลือด เลือด เลือด เลือด
Leuat leuat leuat leuat
Blood, blood, blood, blood
เลือด เลือด เลือด เลือด
Leuat leuat leuat leuat
Blood, blood, blood, blood
ดวงตะวันยังดับ ทุกชีวิตก็ยังดับ
Duang dtawun yung dup took cheewit gor yung dup
The sun still sets, every life still gets extinguished
โครโมโซมสลับ โครงวิญญานก็ยังหัก
Chromosome salup krohng winyahn gor yung huk
Chromosomes alternate, the structure of the soul still breaks

เชือด ซดนางเงือกเข้าไป เชือด เชือดให้มันสะใจ
Cheuat sot nahng ngeuak kao bpai cheuat cheuat hai mun sajai
Slashing, sipping at the mermaid, slashing, slashing until I’m satisfied
เชือด แล่ให้มันไว ไว เนื้อเธอยังสด
Cheuat ae hai mun wai wai neua tur yung sot
Slashing, slicing it quickly, her meat is still fresh

เชือด ฉันจะกินน้ำตา เชือด ฉันจะกินหัวใจ
Cheuat chun ja gin num dtah cheuat chun ja gin hua jai
Slashing, I’ll eat her tears, slashing, I’ll eat her heart
เชือด ฉันจะกินเครื่องใน ชัก วัก ควัก
Cheuat chun ja gin kreuang nai chuk wuk kwuk
Slashing I’ll eat her organs, yanking, scooping, gouging

(*,**)

   

คำร้อง จักรพงศ์ สิริริน, อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
ทำนอง จักรพงศ์ สิริริน
เรียบเรียง Paradox

Title: จดหมายจากวันวาน / Jot Mai Jahk Wun Wahn (A Letter From Yesterday)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ไม่นาน
Pahn mah nern nahn dtae gor mai nahn
A long time has passed, yet it hasn’t been long
ในความทรงจำ ที่ยังคงเหลืออยู่ในหัวใจ
Nai kwahm song jum tee yung kong leua yoo nai hua jai
In my memories that still remain in my heart
เจอะกับภาพเธอ เจอะกับภาพเรา
Jur gup pahp tur jur gup pahp rao
I see your image, I see our image
และวันเวลา อยู่ในจดหมายแห่งความทรงจำ
Lae wun welah yoo nai jot mai haeng kwahm song jum
And the days in the letter of memories

(*) ทุกครั้ง ที่ย้อนเวลา ฉันเห็นแต่เธอเสียใจ
Took krung tee yaun welah chun hen dtae tur sia jai
Every time I think back in time, I only see you sad
วันวานไม่ย้อนคืนมา และเราต้องจากกันไป
Wun wahn mai yaun keun mah lae rao dtaung jahk gun bpai
Yesterday won’t come back, and we must separate

(**) หากนี่คือจดหมาย ที่ฝากไปตามเสียงเพลง
Hahk nee keu jot mai tee fahk bpai dtahm siang pleng
If this is a letter I entrust in the music of this song
หากเปลี่ยนวันให้ย้อนเวลา กลับไป
Hahk bplian wun hai yaun welah glup bpai
If I could turn back the time and change the days
ฉันขอทำให้เธอ ไม่เจอฉัน
Chun kor tum hai tur mai jur chun
I’d make it so you didn’t meet me
และนี่คือจดหมาย จากคนที่เสียใจ
Lae nee keu jot mai jahk kon tee sia jai
And this is a letter from someone who’s sad
ถ้าหากเราได้พบเจอกัน ในสักวัน
Tah hahk rao dai pob jur gun nai suk wun
If we meet some day
ฉันขอเพียงแค่ยิ้มให้กัน ก็พอ
Chun kor piang kae yim hai gun gor por
I just ask that you smile at me, that’s enough

ที่เธอเศร้าใจ เจ็บปวดจนยากเกิน อภัย
Tee tur sao jai jep bpuat yahk gern apai
You’re sad and hurting too much to forgive me
ในความผิด ที่เคยทำร้าย ให้มีน้ำตา
Nai kwahm pit tee koey tum rai hai mee num dtah
In my mistake that once hurt you and made you cry
หากเธอไม่มีฉัน ชีวิตเธอคงจะดีกว่านี้
Hahk tur mai mee chun cheewit tur kong ja dee gwah nee
If you didn’t have me, your life would be better
จนเธอต้องเลือกเส้นทางที่เหลือ ที่ไม่มีฉัน
Jon tur dtaung leuak sen tahng tee leua tee mai mee chun
Until you had to choose the path that’s left, that doesn’t have me

(*,**,**)

ถ้าหากเราได้พบเจอกัน ในสักวัน
Tah hahk rao dai pob jur gun nai suk wun
If we meet some day
ฉันขอเพียงแค่ยิ้มให้กัน ก็พอ
Chun kor piang kae yim hai gun gor por
I just ask that you smile at me, that’s enough
ขอแค่นี้ พอ แค่นี้ พอ
Kor kae nee por kae nee por
That’s all I ask, that’s enough, just this is enough

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: ปรสิต (Parasite)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ในวันที่โลกเสื่อมโทรม
Nai wun tee lohk seuam sohm
When the world is deteriorating
ในวันที่โลกเคว้งคว้างว่างเปล่า
Nai wun tee lohk kweng kwahng wahng bplao
When the world is empty and vacant
จมลงในความเสื่อมโทรม
Jom long nai kwahm seuam sohm
Sinking in deterioration
จมลงในซากทิ้งร้างว่างเปล่า
Jom long nai sahk ting rahng wahng bplao
Sinking in the empty, deserted remains
การเดินทางมาแห่งเชื้อโรคแพร่พิษร้าย
Gahn dern tahng mah haeng cheua rohk prae pit rai
The spreading of bacteria spreds toxicity
ในวันที่เราติดเชื้อโรคอันตราย
Nai wun tee rao dtit cheua rohk undtarai
When we become infected by the dangerous germs

ในดวงดาวที่ห่างไกล
Nai duang dao tee hahng glai
In the far-off stars
ในดวงดาวที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่
Nai duang dao tee werng wahng gwahng yai
In the vast stars
ยังมีตัวเซลล์หลากหลาย
Yung mee dtua cell lahk lai
There’s still various cells
เดินทางมาเพื่อค้นหาโลกใหม่
Dern tahng mah peua kon hah lohk mai
Travelling to find a new world

มันกำลังมาเพื่อฝังตัวดูดกลืน
Mun gumlung mah peua fung dtua doo dok leun
It’s coming to bury and absorb
คอยมาบงการจิตใจให้กลาย
Koy mah bong gahn jit jai hai glai
It’s coming to command our minds to change
มันกำลังกินกัดฝังตัวอยู่ภายใน
Mun gumlung gin gut fung dtua yoo pai nai
It’s eating us from the inside

ดูดกลืนหาย ให้เปลี่ยนแปลงกาย
Doot gleun hai hai bplian bplaeng gai
Absorbing it changes our bodies
เปลี่ยนเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์
Bplian bpen manoot tee mai chai manoot
Changing us into a human that isn’t human
มันแทรกซึมส่วนลึก ลงไปจนสุด ทำให้เรา ทำให้กลาย
Mun saek seum suan leuk long bpai jon soot tum hai rao tum hai glai
It infiltrates to the deepest parts inside, making us, making us change
จิตใจก็เริ่มตาย เกาะกินส่วนลึกที่ควบคุมมนุษย์
Jit jai gor rermdtai gor gin suan leuk tee kuap koom manoot
Our minds start to die, it clings and eats deep inside the part that controls humans
มันแพร่พันธุ์ถูกฟัก มันแทรกตัวอ่อน
Mun prae pun took fuk mun saek dtua aun
It’s breeding and multiplying, it’s inserting its larvae
ทำให้เรา ทำให้เรา เริ่มเปลี่ยน
Tum hai rao tum hai rao rerm bplian
Making us, making us start to change

ใครกันที่โดนกัดฝังตัวแทรกเชื้อร้าย
Krai gun tee dohn gut fung dtua saek cheua rai
Who has been bitten, ingesting the bad bacteria?
มันกำลังกลืนกลบแฝงตัวอยู่ภายใน
Mun gumlung gleun glop faeng dtua yoo pai nai
It’s blending in and hiding inside

และเรากำลังจะกลายเป็นผู้สร้างสิ่งเลวทราม
Lae rao gumlung ja glai bpen poo sahng sing leo sahm
And we’re becoming a producer of bad things
มนุษย์กำลังจะกลายเป็นซอมบี้ถูกมันบงการ
Manoot gumlung ja glai bpen zombie took mun bonggahn
Humans are becoming zombies that are being controlled
พัฒนาจิตใจให้ยิ่งเหี้ยมโหดอันธพาล
Puttanah jit jai hai ying hiam hoht un tapahn
Developing our minds into something more brutal and savage
ฝังตัวคอยกัดกินกันเองเริ่มเปลี่ยนกลายพันธุ์
Fung dtua koy gut gin gun eng rerm bplian glai pun
Hiding, waiting, and eating us, starting to change and mutate

ทุก ทุก คนจะกลายเป็นแค่ซากหมดความเป็นคน
Took took kon ja glai bpen kae sahk mot kwahm bpen kon
Everyone is becoming just a carcass with no humanity
ยึดครองเราเปลี่ยนแปลงให้เป็นจ้าวแห่งการทำลาย
Yeut kraung rao bplian bplaeng hai bpen jao haeng gahn tum lai
It occupies us and changes us into a being of destruction
ถึงเวลาที่ ใกล้วันสิ้นโลก หมดเวลา
Teung welah tee glai wun sin lohk mot welah
It’s time, it’s near the end of the world, we’re out of time
เชื้อมันแทรกกระจายในตัวเราเปลี่ยนมันเป็นเรา
Cheua mun saek grajai nai dtua rao bplian mun bpen rao
The bacteria is inserted and spread inside of us, changing us

หมดเวลา หมดเวลา หมดเวลา แตกสลาย เริ่มใหม่
Mot welah mot welah mot welah dtaek salai rerm mai
Out of time, out of time, out of time, it’s destroyed, start over
เมื่อเวลา รอเวลา ที่จะกลายเป็นตัวเรา
Meua welah ror welah tee ja glai bpen dtua rao
When it’s time, waiting for the time that we’ll change into ourselves
ทำลายล้าง ทำลาย เรา ทำลายโลก
Tum lai lahng tum lai rao tum lai lohk
Destroying, destroying us, destroying the world

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox