Oneone

All posts tagged Oneone

Title: ติด / Dtit (stuck)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

อาจเพราะว่าเธอไม่เคยให้ฉันเป็นคนสำคัญ
Aht pror wah tur mai koey hai chun bpen kon sumkun
It might be because you never gave me any importance
อาจเพราะว่าฉันนั้นตั้งความหวังมากไป
Aht pror wah chun nun dtung kwham wung mahk bpai
It might be because I expected too much
สุดท้ายต้องเจ็บ ไม่รู้ทำไม
Soot tai dtaung jep mai roo tummai
In the end, I must hurt, I don’t know why
ที่ฉันนั้นต้องทุ่มเทให้ฝ่ายเดียว
Tee chun nun dtaung toom tay hai fai diao
I must devote myself one-sidedly

แต่แล้วเมื่อฉันต้องการจะไปจากชีวิตเธอ
Dtae laeo meua chun dtaung gahn ja bpai jahk cheewit tur
But then when I want to get out of your life
ก็เหมือนว่าเธอจะให้ความหวังขึ้นมา
Gor meuan wah tur ja hai kwahm wung keun mah
It’s like you give me more hope
ก็แพ้เธออีก ก็แพ้เธอตลอดมา
Gor pae tur eek gor pae tur dtalaut mah
I lose to you again, I always lose to you
ต้องยอมให้เธอเรื่อยมาไม่เข้าใจ
Dtaung yaum hai tur reuay mah mai kao jai
I must continuously give in to you, I don’t understand

(*) ต้องติดอยู่ตรงนี้ไปนานเท่าไร
Dtaung dtit yoo dtrong nee bpai nahn tao rai
How long must I be stuck here?
ต้องติดอยู่กับความรักที่เป็นไปไม่ได้
Dtaung dtit yoo gup kwahm ruk tee bpen bpai mai dai
I must be stuck with an impossible love
ไม่รู้ว่าเดินต่อไปแล้วฉันจะเจออะไร
Mai roo wah dern dtor bpai laeo chun ja jur arai
I don’t know what I’ll face if I keep going
ยิ่งมองไปก็เจอแต่ความไม่ชัดเจน
Ying maung bpai gor jur dtae kwahm mai chut jen
The more I look, I find only ambiguity

แค่อยากจะยอมแพ้ยังทำไม่ไหว
Kae yahk ja yaum pae yung tum mai wai
I just want to give up, but I still can’t do it
จะสั่งให้หยุดรักเธอคงทำไม่ได้
Ja sung hai yoot ruk tur kong tum mai dai
I can’t order myself to stop loving you
ยิ่งฝืนจะเดินต่อไป ก็เหมือนไม่มีความหมาย
Ying feun ja dern dtor bpai gor meuan mai mee kwahm mai
The more I force myself to keep going, the more meaningless it becomes
ไม่เข้าใจว่ายิ่งทุ่มเทไปเท่าไร
Mai kao jai wah ying toom tay bpai tao rai
I don’t understand; the more I devote
ทำไมยังติดอยู่ตรงที่เดิม
Tummai yung dtit yoo dtrong tee derm
Why am I still stuck in the same place?

ไม่รู้ต้องทน ต้องอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่
Mai roo dtaung ton dtaung yoo yahng nee eek nahn tao rai
I don’t know how much I must endure how how much longer it must be like this
ไม่รู้เมื่อไรมันจะจบลงสักที
Mai roo meua rai mun ja jop long suk tee
I don’t know when it’ll finally end
ตรงนี้มันเจ็บ ความหวังก็ไม่มี
Dtrong nee mun jep kwahm wung gor mai mee
It hurts here, it’s hopeless
สุดท้ายไม่มีหนทางให้ฉันไป
Soot tai mai mee hon tahng hai chun bpai
In the end, there’s no way for me to go

(*,*)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
BASS : PADA SETAPRAM
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL

   

The more I hear from Oneone, the more I like them. Their sound is fresh, their lyrics meaningful, and they always try to have unique videos, even just for official audio like this song~

Title: เจ็บแต่ดี / Jep Dtae Dee (It Hurts in a Good Way)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

แม้ว่าเธอจากไป แต่ใจฉันไม่เคยแปรเปลี่ยน
Mae wah tur jahk bpai dtae jai chun mai koey bprae bplian
Even though you left, my heart has never changed
ฉันยังคงวนเวียนอยู่กับวันวานที่เคยเป็นของเรา
Chun yung kong won wian yoo gup wun wahn tee koey bpen kaung rao
I’m still circling in the days of yesterday that once were ours
แม้ว่ามันจบลงแต่ตัวฉันไม่ลืมเรื่องราว
Mae wah mun jop long dtae dtua chun mai leum reuang rao
Even though it’s over, I haven’t forgotten the stories
ฉันยังเป็นคนเก่า เธอยังเป็นเงาติดอยู่ในใจฉัน
Chun yung bpen kon gao tur yung bpen ngao dtit yoo nai jai chun
I’m still the same old person, you’re still the shadow stuck in my heart

(*) ความสุขของหัวใจ คือการที่ฉันได้คิดถึงเธออยู่
Kwahm sook kaung hua jai keu gahn tee chun dai kit teung tur yoo
The happiness of my heart is being able to think about you
ต่อให้ฉันก็รู้ว่าไม่มีทางที่เธอจะกลับมา
Dtor hai chun gor roo wah mai mee tahng tee tur ja glup mah
Even though I know there’s no way you’ll come back

(**) เจ็บเท่าไหร่ก็ยังยอมจมกับความคิดถึง
Jep tao rai gor yung yaum jom gup kwahm kit teung
No matter how much it hurts, I’m still willing to sick in my thoughts of you
เพราะเธอยังตรึงอยู่ในใจฉัน
Pror tur yung dtreung yoo nai jai chun
Because you’re still transfixed in my heart
แม้ความคิดถึงจะทำร้ายกัน ฉันยังเต็มใจอยู่ดี
Mae kwahm kit teung ja tum rai gun chun yung dtem jai yoo dee
Even though my thoughts of you hurt me, I’m still happily willing
หลอกตัวเองด้วยความทรงจำที่ไม่เลือนหาย
Lauk dtua eng duay kwahm son gjum tee mai leuan hai
I deceive myself with the memories that haven’t faded away
แม้มันทำลายจิตใจตอนนี้
Mae mun tum lai jit jai dtaun nee
Even though it destroys my mind now
ภาพเธอที่ชัดอยู่ทุกนาที
Pahp tur tee chut yoo took nahtee
Your image that is clear at all times
คือความเจ็บที่ฉันยินดีจะกอดมันไว้
Keu kwahm jep tee chun yin dee ja gaut mun wai
Is the pain that I’m happy to embrace

แม้ว่าการจากลา จะมีน้ำตาเป็นรางวัล
Mae wah gahn jahk lah ja mee num dtah bpen rahng wun
Even though our good-bye left tears as my prize
ฉันจะยอมรับมัน
Chun ja yaum rup mun
I accept them
ต่อให้ตัวฉันต้องเจ็บสักเท่าไหร่
Dtor hai dtua chun dtaung jep suk tao rai
No matter how much I must hurt
แม้ว่าคนเลือกจำ อาจเจ็บช้ำกว่าคนเลือกไป
Mae wah kon leuak jum aht jep chum gwah kon leuak bpai
Even though the person who chooses to remember might hurt more than the person who chooses to leave
ฉันก็เลือกแล้วไง ปล่อยให้เธอไป ยอมเป็นคนแพ้
Chun gor leuak laeo ngai bploy hai tur bpai yaum bpen kon pae
I’ve already chosen, I’m letting you go and willing to be the loser

( * , ** , ** )

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME, JINWARA PHORAKSA, POY PORTRAIT
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
BASS : PADA SETAPRAM
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL

   

The Youtube description box marks this as a single, but why does the MV look like a karaoke video from the early 2000s?

Title: ปล่อยฉันไป / Bploy Chun Bpai (Let Me Go)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้ว
Tah tur kit wah tur tum took laeo
If you think you’ve done right
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไปก็ไป
Tah tur leuak laeo wah tur ja bpai gor bpai
If you’ve already chosen to leave, then leave
ไม่ต้องมาคิดตอนจบ ให้มันดูสวยงามอะไร
Mai dtaung mah kit dtaun jop hai mun doo suay ngahm arai
There’s no need to think about how beautiful to make the end seem
ในเมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน
Nai meua soot tai laeo tur gor bpai mai dtahng gun
When in the end, you’re leaving no matter what

(*) เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
Tur bauk wah yung ruk yung huang yai
You tell me you still love and care about me
เธอบอกว่าเสียใจที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
Tur bauk wah sia jai tee tur ja leuak dern bpai jahk chun
You tell me you’re sorry for deciding to leave me
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
Dtae tur kao jai mai ying tum baep nun
But do you understand that the more you do that
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ
Mun tum hai chun ying chum jai
The more it breaks my heart?

(**) ก็แค่ปล่อยมือฉันไป
Gor kae bploy meu chun bpai
Just let go of my hand
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี
Yung ngai tur gor ja bpai yoo dee
No matter what, you’re going to go
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
Mai dtaung mah hah kum poot arai tee dee mun mai mee
There’s no need to go searching for any nice words, there aren’t any
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน
Tah tur ja mai leuak chun
If you’re not choosing me
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน
Mun aht ja jep dtae kong mai nahn
It might hurt, but soon
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
Welah tee leua gor kong ja leum tur suk wun
With the time I have left, I’ll forget you some day
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป
Dtae tah mai mee wun nun gor bploy hai chun nun toramahn baep nee bpai
But if that day never comes, leave me to be tortured like this

ตอนจะรักไม่เคยมีเหตุผล
Dtaun ja ruk mai koey mee het pon
When I love someone, there’s never a reason
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เพียงหัวใจ
Tah kon ja ruk gor chai kae piang hua jai
If I love, I only use my heart
แต่ตอนเธอคิดลาจาก
Dtae dtaun tur kit lah jahk
But when you think of leaving
เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
Het pon tur nun mee mahk mai
You have so many reasons
ยิ่งทำร้ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม
Ying tum rai hai chun ying sia jai gwah derm
The more it hurts me and makes me even sadder

(*,**,**)

ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ปล่อยฉัน..
Tah mai mee wun nun gor bploy chun
If that day never comes, let me go…

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
CHORUS : BEAN NAPASON
BASS : PADA SETAPRAM
LYRICS DIRECTOR : JINWARA PHORAKSA
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL

Title: รักษาได้เปล่า / Ruk Sah Dai Bplao (Can You Treat Me?)
Artist: OneOne
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันกระวนกระวายมันคล้ายว่ามีอาการเจ็บ หัวใจมันมีความอ่อนไหว
Chun grawon grawai mun klai wah mee ahgahn jep hua jai mun me ekwahm aun wai
I’m anxious, it’s like I’m in pain, my heart is weak
เหมือนมันมีอาการเสียด เหมือนมันมีอาการจุกใจ ทำยังไงก็ไม่หาย
Meuan mun mee ahgahn siat meuan mun mee ahgahn jook jai tum yung ngai gor mai hai
It’s like I have a piercing pain, it’s like I have a pressing pain, whatever I do, it doesn’t go away

(*) ก็มันไม่รู้ที่เป็นอยู่คืออะไร วอนเธอวินิจฉัยอาการให้ฉันที
Gor mun mai roo tee bpen yoo keu arai waun tur winit chai yahgahn hai chun tee
I don’t know what this is, I’m begging you, diagnose my symptoms for me

(**) อยู่คนเดียวไม่ได้
Yoo kon diao mai dai
I can’t be alone
ไม่อยากจะไปไหนคนเดียว
Mai yahk ja bpai nai kon diao
I don’t want to go anywhere alone
ไม่อยากจะต้องพูดคนเดียว
Mai yahk ja dtaung poot kon diao
I don’t want to have to speak alone
ไม่อยากร้องไห้คนเดียว
Mai yahk raung hai kon diao
I don’t want to cry alone
อยากให้เธอมารักษาหัวใจ
Yahk hai tur mah ruk sah hua jai
I want you to treat my heart
คงเจ็บจนทนไม่ได้
Kong jep jon ton mai dai
It hurts so much, I can’t bear it
ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Tah mai mee tur yoo kahng gai
If I don’t have you by my side
ในวันที่ฉันต้องเสียใจ
Nai wun tee chun dtaung sia jai
When I’m sad
ให้เธอดูแลได้ไหม
Hai tur doo lae dai mai
Can you take care of me?
อาการอย่างเงี้ย อยากจะให้เธอรักษาได้เปล่า
Ahgahn yahng ngia yahk ja hai tur ruk sah dai bplao
With symptoms like this, could you be the one to treat me?

เหมือนมันจะไม่หายขาด เหมือนว่ามันจะเป็นหนัก พักเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย
Meuan mun ja mai hai kaht meuan wah mun ja bpen nuk puk tao rai gor yung mai hai
It’s like it won’t go away, it’s like it’s going to be severe, however much I rest, it still hasn’t disappeared
ลุกลามไปทั้งหัวใจ เรื้อรังนานเกินไป อ่อนแอทำอะไรก็ไม่ไหว
Look lahm bpai tung hua jai reua rung nahn gern bpai aun ae tum arai gor mai wai
It’s spreading through my entire heart, it’s been a chronic pain for too long, I’m so weak, I can’t do anything

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : จิรายุส สุขเกษม , จิณห์วรา โพธิ์รักษา
MELODY : จิรายุส สุขเกษม
ARRANGE : ONEONE
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

Title: วังวน / Wung Won ( LOOP )
Artist: ONEONE
Album: [Single]
Year: 2019

เพราะมีความรัก ฉันเลยเป็นคนที่อ่อนแอ
Pror mee kwahm ruk chun loey bpen kon tee aun ae
Because I’m in love, I’m weak
ต้องพบกับความพ่ายแพ้ ที่วนเวียนซ้ำอย่างทุกข์ทน
Dtaung pob gup kwahm pai pae tee won wian sum yahng took ton
I must face failure that cycles repeatedly like suffering
ทุกครั้งมันคอยตอกย้ำ เจ็บแล้วไม่จำไม่ใช่คน
Took krung mun koy dtauk yum jep laeo mai jum mai chai kon
Every time keeps reminding me, I get hurt but don’t remember
ถ้าต้องการหลุดจากวังวน ต้องไม่ยอมทนอยู่อย่างนี้
Tah dtaung gahn loot jahk wung won dtaung mai yaum ton yoo yahng nee
If I want to escape from this loop, I must refuse to put up with things like this

(*) จะเลิกเอาใจไปรัก คนที่ไม่รักเรา
Ja lerk ao jai bpai ruk kon tee mai ruk rao
I’ll stop loving people who don’t love me
จะเลิกเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าว
Ja lerk ao jai bpai ting hai jep hai bpuat rao
I’ll stop leaving my heart to get broken and hurt
เพราะทำดีเท่าไหร่ ก็ได้เพียงความว่างเปล่า
Pror tum dee tao rai gor dai piang kwahm wahng bplao
Because however good I try to be, all I get is emptiness
ถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวใจ
Tah hahk toom tay hai kon tee mai mee hua jai
If I devote myself to people who don’t have a heart

(**) จะต้องเป็นคนเข้มแข็งต่อจากนี้ไป
Ja dtaung bpen kon kem kaeng dtor jahk nee bpai
I must be a strong person from now on
จะเลิกเป็นคนอ่อนไหวให้คนที่ทำร้ายกัน
Ja lerk bpen kon aun wai hai kon tee tum rai gun
I’ll stop being weak and letting people hurt me
แต่คิดจะลืมเท่าไหร่ กลับไม่เคยลืมสักวัน
Dtae kit ja leum tao rai glup mai koey leum suk wun
But however much I try, I end up never forgetting
มันไม่เข้าใจทำไม สุดท้ายก็ยังไปรักเธอ
Mun mai kao jai tummai soot tai gor yung bpai ruk tur
I don’t understand why, in the end I still go and love you

เพราะว่าเธอคนนี้ ที่มีให้เพียงความผิดหวัง
Pror wah tur kon nee tee mee hai piang kwahm pit wung
Because you only give me disappointment
เคยเสียน้ำตากี่ครั้ง หัวใจก็ยังให้อภัย
Koey sia num dtah gee krung hua jai gor yung hai apai
However many times I’ve ever cried, my heart still forgives you
ทุกครั้งมันเป็นคำถาม เจ็บนี้จะนานถึงเมื่อไหร่
Took krung mun bpen kum tahm jep nee ja nahn teung meua rai
Every time I ask the question of how long this pain will last
ถ้าไม่ยอมตัดขาดเธอไป ต้องเจ็บวนไปอยู่อย่างนี้
Tah mai yaum dtut kaht tur bpai dtaung jep won bpai yoo yahng nee
If I refuse to give you up, I must hurt continuously like this

(*,**,*,**)

   

LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

   

Mannn, what a love triangle in that music video haha. I really like the singer’s voice and the simple, easy sound of this band~ I’m glad their second single is just as good as their first~

Title: ทำไมๆ / Tummai Tummai (why?)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2019

พยายามให้เธอทั้งใจ
Payayahm hai tur tung jai
I tried so hard for you
ไม่ว่าเธอต้องการเช่นไร
Mai wah tur dtaung gahn chen rai
Whatever you wanted
แค่บอกกันมา ก็พร้อมทำตาม
Kae bauk gun mah gor praum tum dtahm
You just told me and I was ready to do it
คอยดูแลและคอยฟูมฟัก
Koy doo lae lae koy foom fuk
I took care of you and nurtured you
ทำด้วยใจทำด้วยความรัก
Tum duay jai tum duay kwahm ruk
With my heart, with my love
ไม่มีหยุดพัก ไม่มีข้อแม้
Mai mee yoot puk mai mee kor mae
Without rest, without any stipulations

แต่เหมือนว่าทุกที เธอรับมันเธอรับไป
Dtae meuan wah took tee tur rupmun tur rup bpai
But it’s like you accepted everything every time
กลับไม่เคยพอใจ ที่ฉันได้ทำ
Glup mai koey por jai tee chun tum dai
But ended up never satisfied by what I did
สุดท้ายเธอก็ไปทำได้ไง
Soot tai tur gor bpai tum dai ngai
In the end, you left, how could you do that?
ปล่อยให้ใจมันบ่นซ้ำๆรัวๆ
Bploy hai jai mun bon sum sum rua rua
Leaving my heart to continuously complain

(*) ทำไมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai
Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?
ไม่รู้
Mai roo
I don’t know
ทำไมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai
Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?
ทำไมถึงทำกับฉันได้
Tummai teung tum gup chun dai
Why did you do that to me?

รู้ทั้งรู้ว่าคนที่ไม่มีใจทุ่มเทลงไปเท่าไหร่มันก็เท่านั้น
Roo tung roo wah kon tee mai mee jai toom tay long bpai tao rai mun gor tao nun
I know full well that however much you devote to someone who doesn’t have feelings for you, that’s all that comes of it
ฉันไม่คิดว่าเรื่องราวที่ได้เคยฟัง
Chun mai kit wah reuang rao tee dai koey fung
I never thought of the stories I once heard
กลับกลายเป็นฉันที่โดนกระทำเสียเอง
Glup glai bpen chun tee dohn gratum sia eng
It ended up being me whom this happened to

(*)

ทำไมๆ
Tummai tummai
Why? Why?

(*)

ทำไมถึงทำกับฉันได้
Tummai teung tum gup chun dai
Why did you do that to me?
ทำไมถึง
Tummai teung
Why…?

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
LYRIC DIRECTOR : NAYTI PONGPUTTAKUN
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

   

I’ve been so bored and unimpressed with the newbie bands debuting from all the record labels lately, but there’s just something about these guys~ They have a simple, clean, fresh sound with simple, light lyrics that I just can’t help listening to over and over~