Oneone

All posts tagged Oneone

Title: วังวน / Wung Won ( LOOP )
Artist: ONEONE
Album: [Single]
Year: 2019

เพราะมีความรัก ฉันเลยเป็นคนที่อ่อนแอ
Pror mee kwahm ruk chun loey bpen kon tee aun ae
Because I’m in love, I’m weak
ต้องพบกับความพ่ายแพ้ ที่วนเวียนซ้ำอย่างทุกข์ทน
Dtaung pob gup kwahm pai pae tee won wian sum yahng took ton
I must face failure that cycles repeatedly like suffering
ทุกครั้งมันคอยตอกย้ำ เจ็บแล้วไม่จำไม่ใช่คน
Took krung mun koy dtauk yum jep laeo mai jum mai chai kon
Every time keeps reminding me, I get hurt but don’t remember
ถ้าต้องการหลุดจากวังวน ต้องไม่ยอมทนอยู่อย่างนี้
Tah dtaung gahn loot jahk wung won dtaung mai yaum ton yoo yahng nee
If I want to escape from this loop, I must refuse to put up with things like this

(*) จะเลิกเอาใจไปรัก คนที่ไม่รักเรา
Ja lerk ao jai bpai ruk kon tee mai ruk rao
I’ll stop loving people who don’t love me
จะเลิกเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าว
Ja lerk ao jai bpai ting hai jep hai bpuat rao
I’ll stop leaving my heart to get broken and hurt
เพราะทำดีเท่าไหร่ ก็ได้เพียงความว่างเปล่า
Pror tum dee tao rai gor dai piang kwahm wahng bplao
Because however good I try to be, all I get is emptiness
ถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวใจ
Tah hahk toom tay hai kon tee mai mee hua jai
If I devote myself to people who don’t have a heart

(**) จะต้องเป็นคนเข้มแข็งต่อจากนี้ไป
Ja dtaung bpen kon kem kaeng dtor jahk nee bpai
I must be a strong person from now on
จะเลิกเป็นคนอ่อนไหวให้คนที่ทำร้ายกัน
Ja lerk bpen kon aun wai hai kon tee tum rai gun
I’ll stop being weak and letting people hurt me
แต่คิดจะลืมเท่าไหร่ กลับไม่เคยลืมสักวัน
Dtae kit ja leum tao rai glup mai koey leum suk wun
But however much I try, I end up never forgetting
มันไม่เข้าใจทำไม สุดท้ายก็ยังไปรักเธอ
Mun mai kao jai tummai soot tai gor yung bpai ruk tur
I don’t understand why, in the end I still go and love you

เพราะว่าเธอคนนี้ ที่มีให้เพียงความผิดหวัง
Pror wah tur kon nee tee mee hai piang kwahm pit wung
Because you only give me disappointment
เคยเสียน้ำตากี่ครั้ง หัวใจก็ยังให้อภัย
Koey sia num dtah gee krung hua jai gor yung hai apai
However many times I’ve ever cried, my heart still forgives you
ทุกครั้งมันเป็นคำถาม เจ็บนี้จะนานถึงเมื่อไหร่
Took krung mun bpen kum tahm jep nee ja nahn teung meua rai
Every time I ask the question of how long this pain will last
ถ้าไม่ยอมตัดขาดเธอไป ต้องเจ็บวนไปอยู่อย่างนี้
Tah mai yaum dtut kaht tur bpai dtaung jep won bpai yoo yahng nee
If I refuse to give you up, I must hurt continuously like this

(*,**,*,**)

   

LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

   

Mannn, what a love triangle in that music video haha. I really like the singer’s voice and the simple, easy sound of this band~ I’m glad their second single is just as good as their first~

Title: ทำไมๆ / Tummai Tummai (why?)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2019

พยายามให้เธอทั้งใจ
Payayahm hai tur tung jai
I tried so hard for you
ไม่ว่าเธอต้องการเช่นไร
Mai wah tur dtaung gahn chen rai
Whatever you wanted
แค่บอกกันมา ก็พร้อมทำตาม
Kae bauk gun mah gor praum tum dtahm
You just told me and I was ready to do it
คอยดูแลและคอยฟูมฟัก
Koy doo lae lae koy foom fuk
I took care of you and nurtured you
ทำด้วยใจทำด้วยความรัก
Tum duay jai tum duay kwahm ruk
With my heart, with my love
ไม่มีหยุดพัก ไม่มีข้อแม้
Mai mee yoot puk mai mee kor mae
Without rest, without any stipulations

แต่เหมือนว่าทุกที เธอรับมันเธอรับไป
Dtae meuan wah took tee tur rupmun tur rup bpai
But it’s like you accepted everything every time
กลับไม่เคยพอใจ ที่ฉันได้ทำ
Glup mai koey por jai tee chun tum dai
But ended up never satisfied by what I did
สุดท้ายเธอก็ไปทำได้ไง
Soot tai tur gor bpai tum dai ngai
In the end, you left, how could you do that?
ปล่อยให้ใจมันบ่นซ้ำๆรัวๆ
Bploy hai jai mun bon sum sum rua rua
Leaving my heart to continuously complain

(*) ทำไมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai
Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?
ไม่รู้
Mai roo
I don’t know
ทำไมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai tummai
Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?
ทำไมถึงทำกับฉันได้
Tummai teung tum gup chun dai
Why did you do that to me?

รู้ทั้งรู้ว่าคนที่ไม่มีใจทุ่มเทลงไปเท่าไหร่มันก็เท่านั้น
Roo tung roo wah kon tee mai mee jai toom tay long bpai tao rai mun gor tao nun
I know full well that however much you devote to someone who doesn’t have feelings for you, that’s all that comes of it
ฉันไม่คิดว่าเรื่องราวที่ได้เคยฟัง
Chun mai kit wah reuang rao tee dai koey fung
I never thought of the stories I once heard
กลับกลายเป็นฉันที่โดนกระทำเสียเอง
Glup glai bpen chun tee dohn gratum sia eng
It ended up being me whom this happened to

(*)

ทำไมๆ
Tummai tummai
Why? Why?

(*)

ทำไมถึงทำกับฉันได้
Tummai teung tum gup chun dai
Why did you do that to me?
ทำไมถึง
Tummai teung
Why…?

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
LYRIC DIRECTOR : NAYTI PONGPUTTAKUN
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

   

I’ve been so bored and unimpressed with the newbie bands debuting from all the record labels lately, but there’s just something about these guys~ They have a simple, clean, fresh sound with simple, light lyrics that I just can’t help listening to over and over~