Noi Pru

All posts tagged Noi Pru

Title: นี่แหละ…ชีวิต / Nee Lae Cheewit (This is Life)
Artist: Noi Pru
Album: [Single]
Year: 2019

ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน เมื่อเดินตามฝันที่ตัวฉันตั้งใจ
Gor yung mai kao jai meuan gun meua dern dtahm fun tee dtua chun dtung jai
I still don’t understand it, when I follow my dreams
ชีวิตคือหนทางที่แสนไกล จะมีที่ไหนที่เป็นที่ของเรา
Cheewit keu hon tahng tee saen glai ja mee tee nai tee bpen tee kaung rao
Life is an extremely long path, is there any place that belongs to us?
เส้นทางของตัวฉันเอง ขาวหรือดาแต่ไม่ใช่เทา
Sen tahng kaung dtua chun eng kao reu dum dtae mai chai tao
My path is black or white, but not grey
ทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่า ทำไมวันนี้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่ฝันเลย
Tum rai jit jai krai reu bplao tummai wun nee mai hen meuan yahng tee fun loey
Does it break anyone’s heart? Why doesn’t today seem like I dreamed?
ทำไมที่นี่ถึงไม่มีเธอ ไม่มี…ใครเลย
Tummai tee nee teung mai mee tur mai mee krai loey
Why aren’t you here? There’s no one

ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ความฝันที่ดีมันต้องเป็นเช่นไร
Gor yung mai nae jai meuan gun kwahm fun tee dee mun dtaung bpen chen rai
I’m still not sure, how must good dreams be like?
แล้วควรจะยิ้มหรือว่าร้องไห้ กับสิ่งที่ฉันนั้นได้แลกมา
Laeo kuan ja yim reu wah raung hai gup sing tee chun nin dai laek mah
And should I smile or cry over the things that I’ve gotten in return?
มันผิดที่ตรงไหนหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
Mun pit tee dtrong nai reu bplao reu wah mun bpen reuang tummadah
Did I screw up somewhere? Or is this a common problem?
ทุกความฝันนั้นต้องแลกกันด้วยน้ำตา เพื่อไปถึงแต่ฉันไม่เคยจะคิดเลย
Took kwahm fun nun dtaung laek gun duay num dtah peua bpai teung dtae chun mai koey ja kit loey
Every dream must be exchanged for tears in order to reach it, but I never imagined it
ทำไมที่นี่ถึงไม่มีเธอ ไม่มี…ใครเลย
Tummai tee nee teung mai mee tur mai mee krai loey
Why aren’t you here? There’s no one

นี่แหละคือชีวิต คือโลกของความเป็นจริง ที่เราจะต้องได้พบเหมือนคนอื่นทั้งนั้น
Nee lae keu cheewit keu lohk kaung kwahm bpen jing tee rao ja dtaung dai pob meuan kon eun tung nun
This is life, this is the world of reality that we must face like everyone else
จะไม่โกหกตัวเอง จะฝันไปดังต้องการ เพราะฉันวันนี้คือฉันคนเดียวกับวันวาน
Ja mai goh hok dtua eng ja fun bpai dung dtaung gahn pror chun wun nee keu chun kon diao gup wun wahn
I won’t lie to myself, I’ll dream as I desire because to me today is alone with yesterday
นี่แหละคือชีวิต คือโลกของความเป็นจริง ที่เราจะต้องได้พบเหมือนคนอื่นทั้งนั้น
Nee lae keu cheewit keu lohk kaung kwahm bpen jing tee rao ja dtaung dai pob meuan kon eun tung nun
This is life, this is the world of reality that we must face like everyone else
จะไม่โกหกตัวเอง จะฝันไปดังต้องการ เพราะฉันวันนี้คือฉันคนเดียวกับวันวาน
Ja mai goh hok dtua eng ja fun bpai dung dtaung gahn pror chun wun nee keu chun kon diao gup wun wahn
I won’t lie to myself, I’ll dream as I desire because to me today is alone with yesterday
นี่แหละคือชีวิต คือโลกของความเป็นจริง ที่เราจะต้องได้พบเหมือนคนอื่นทั้งนั้น
Nee lae keu cheewit keu lohk kaung kwahm bpen jing tee rao ja dtaung dai pob meuan kon eun tung nun
This is life, this is the world of reality that we must face like everyone else
จะไม่โกหกตัวเอง จะฝันไปดังต้องการ เพราะฉันวันนี้คือฉันคนเดียวกับวันวาน
Ja mai goh hok dtua eng ja fun bpai dung dtaung gahn pror chun wun nee keu chun kon diao gup wun wahn
I won’t lie to myself, I’ll dream as I desire because to me today is alone with yesterday

นี่แหละคือชีวิต คือโลกของความเป็นจริง ที่เราจะต้องได้พบเหมือนคนอื่นทั้งนั้น จะไม่โกหกตัวเอง จะฝันไปดังต้องการ
Nee lae keu cheeiwt keu lohk kaung kwahm bpen jing tee rao ja dtaung dai pob meuan kon eun tung nun ja mai goh hok dtua eng ja fun bpai dung dtaung gahn
This is life, this is the world of reality that we must face like everyone else, I won’t lie to myself, I’ll dream as I desire

   

Music: noi
Lyrics: Trai Bhumiratna
Arranged by Haydn Bendall, noi & Vichaya Vatanasapt
Produced by Haydn Bendall, noi & Vichaya Vatanasapt

Title: แด่ศาลที่เคารพ / Kae Sahn Tee Kao Rop (Just a Court of Respect)
Artist: Noi Pru
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อวานเธออาจได้เห็นในมุมหนึ่ง
Meua wahn tur aht dai hen nai moom neung
Yesterday you might have seen things from one angle
แม้ว่าภาพนั้นจะเห็นฉันไม่ถึงครึ่ง
Mae wah pahp nun ja hen chun mai teung kreung
Even though from that image, you couldn’t see half of me
แต่เธอก็ตัดสินใจพิพาท
Dtae tur gor dtut sin jai pipaht
But you decided to make assumptions as to
ให้ฉันเป็นใครจากแค่มุมนึง
Hai chun bpen krai jahk kae moom neung
Who I was from that angle

ที่ฉันเคยผิด
Tee chun koey pit
Because I once screwed up
ก็ยังคงผิด
Gor yung kong pit
I was probably still a screw-up
ภาพความผิดพลาดคือภาพเดียวที่เธอนึกถึง
Pahp kwahm pit plaht keu pahp diao tee tur neuk teung
The image of my mistake is the only image you think of
ไม่ว่าจะนานเพียงใด
Mai wah ja nahn piang dai
No matter how long this goes on
ยังเป็นคนเดิมที่ไม่ได้รับการอภัย
Yung bpen kon derm tee mai dai rup gahn apai
I’m still the same person who doesn’t get any forgiveness

(*) ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่
Took sing took yahng dtaung bplian bpaleng chai reu mai
Does everything have to change?
ไม่ว่าจะล้มยังไงสุดท้ายก็ต้องมีวันลุกขึ้นได้
Mai wah ja lom yung ngai soot tai gor dtaung mee wun look keun dai
No matter if I fall, in the end, there must be a day I get back up again
แค่เพียงยื่นมือนั้น
Kae piang yeun meu nun
I just stretch out my hand
แต่ฉันจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่
Dtae chun ja dai rup ohgaht nun reu mai
But will I get that chance?

เหมือนหนอนที่กลายร่างเป็นผีเสื้อ
Meuan naun tee glai rahng bpen pee seua
Like a caterpillar that becomes a butterfly
เหมือนเมล็ดที่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่
Meuan malet te glai bpen dton mai yai
Like a seed that becomes a great tree
เหมือนฟ้าเวลาหลังฝน
Meuan fah welah lung fon
Like the sky after the rain
เหมือนคนอย่างฉันที่พร้อมจะเริ่มใหม่
Meuan kon yahng chun tee praum ja rerm mai
Like someone like me who’s ready to start over

(*)

(ฉันจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่)
(Chun ja dai rup ohgaht nun reu mai)
(Will I get that chance?)

(*)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์

Music: noi
Lyrics: Boyd Kosiyabong
Arranged by noi & Vichaya Vatanasapt
Produced by noi & Vichaya Vatanasapt

   

What a stunning new single from Noi Pru, giving prisoners a voice, with a music video that lets them tell their tales of their regretted mistakes and ask for people to see past them, to give them another chance in life before judging them~